Byla 2-338-154/2010

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovo Snieginos Neimanienės IĮ atstovei advokatei Dianai Oseckienei, atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovui V. S., atsakovo UAB „Limega“ direktoriui V. V., išvadą teikiančios institucijos- LR Žemės ūkio ministerijos atstovėms B. M. ir I. O.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Snieginos Neimanienės individualios įmonės (IĮ) ieškinį atsakovams Šiaulių rajono savivaldybės administracijai ir UAB „Limega“, byloje dalyvaujant išvadas teikiančioms institucijoms: LR Žemės ūkio ministerijai ir Viešųjų pirkimų tarnybai, dėl supaprastinto atviro konkurso pasiūlymų eilės pripažinimo negaliojančia ir darbų pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

5Ieškovas Snieginos Neimanienės IĮ savo ieškiniu prašė teismo:

6-Pripažinti negaliojančia atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos supaprastintame atvirame konkurse „Šiaulių rajono Šakynos seniūnijos Švėtės s.s. griovių Š-8, Š-8-2 ir juose esančių melioracijos statinių rekonstravimo darbai“ (pirkimo Nr.72593) sudarytą pasiūlymų eilę.

7- Pripažinti negaliojančia 2009 m. balandžio 8 d. rangos (darbų pirkimo) sutartį, sudarytą tarp atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Limega“.

8- Įpareigoti atsakovą Šiaulių rajono savivaldybės administraciją laikantis pirkimo dokumentų ir teisės aktų reikalavimų iš naujo objektyviai įvertinti jam pateiktus pasiūlymus bei priimti naują sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo.

9- Priteisti visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos.

10Ieškovas nurodė, kad 2009-01-23 laikraštyje „Valstybės žinios" Nr. 6 buvo išspausdintas informacinis pranešimas „Darbų pirkimai" (pirkimo numeris: 72593), perkančioji organizacija: Šiaulių rajono savivaldybės administracija, pirkimo objektas: Šiaulių rajono Šakynos seniūnijos Svėtės s.s. griovių Š-8, Š-8-2 ir juose esančių melioracijos statinių rekonstravimo darbai. Nurodė, kad 2009-02-09 pateikė pasiūlymą pirkėjui Šiaulių rajono savivaldybės administracijai (toliau-Pirkėjas), norėdama dalyvauti paskelbtame konkurse. 2009-03-10 gavo Pirkėjo raštą Nr. S-455(8.49) „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo", kuriuo įmonė buvo informuota, jog atliekant supaprastinto atviro konkurso procedūras, nustatyta, kad Snieginos Neimanienės IĮ kvalifikacija tenkina konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, taip pat šiuo raštu buvo pranešta, kad yra sudaryta pasiūlymų eilė. Susipažinęs su 2009-03-10 raštu Nr. S-455(8.49) ieškovas 2009-03-12 pateikė paklausimą Nr. 9-019 Pirkėjui, prašydamas išsiaiškinti dėl pasiūlymų eilės 1-oje vietoje esančios UAB „Limega" pasiūlymo kainos pagrįstumo ir ar UAB „Limega" atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, t.y. ar yra sėkmingai įvykdžiusi bent vieną sutartį dėl melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių statybos arba rekonstrukcijos darbų, kurios vertė ne mažesnė kaip 150.000 Lt. Taip pat paprašė pateikti UAB „Limega" Šiaulių rajono Šakynos seniūnijos Švėtės s.s. griovių Š-8, Š-8-2 ir juose esančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų sąmatos kopiją. 2009-03-30 ieškovas gavo iš Pirkėjo 2009-03-26 raštą Nr. S-591 (8.49), kad UAB „Limega" tenkina konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Rašte buvo nurodyta, kad vertindama UAB „Limega" pasiūlytą kainą, konkurso komisija išreikalavo papildomus dokumentus dėl kainos ir pripažino, kad pasiūlyta kaina yra priimtina ir pagrįsta. Ieškovas 2009-03-30 raštu Nr. 9-024 pakartotinai paprašė Pirkėjo patikslinti ar UAB „Limega" tenkina ekonominės ir finansinės būklės techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimą bei nurodė, jog siekiant išvengti nesusipratimų, nepatikrinus UAB „Limega" ekonominės ir finansinės būklės techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimo, neskelbti UAB „Limega" konkurso nugalėtoju. 2009-04-08 ieškovas gavo iš Pirkėjo 2009-04-06 raštą Nr. S-680 (8.49), kuriuo buvo nurodyta, kad tikrinant konkurso dalyvio UAB „Limega" kvalifikaciją, šis dalyvis viešojo pirkimo komisijai pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad vykdydamas rangos sutartį, jis atliko melioracijos griovio išgilinimo ir pralaidų montavimo darbų už didesnę kaip 150.000,00 Lt sumą, ir komisija pripažino, kad dalyvio kvalifikacija tenkina konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Daugiau jokių raštų iš perkančiosios organizacijos ieškovas nebegavo, todėl 2009-04-21 išsiuntė Pirkėjui raštą Nr. 9-035, prašydamas nurodyti, kuri iš konkurse dalyvavusių įmonių yra paskelbta nugalėtoja, tačiau Pirkėjas jokios informacijos ieškovui nepateikė, todėl įmonė buvo priversta kreiptis teisinės pagalbos į advokatę. 2009-06-17 advokatė Diana Oseckienė, atstovaudama Snieginos Neimanienės IĮ, pateikė Pirkėjui paklausimą dėl supaprastinto atviro konkurso laimėjusio pasiūlymo, prašydama nurodyti ar yra įvykęs minėtas konkursas, jeigu taip - kuris konkurse dalyvavusios įmonės pasiūlymas buvo pripažintas laimėtoju, buvo prašoma nurodyti ar buvo informuoti supaprastinto atviro konkurso dalyviai (tame tarpe S.Neimanienės IĮ) apie laimėjusį pasiūlymą, jeigu taip - kada ir kokiu dokumentu, paprašyta pateikti to dokumento kopiją. Taip pat buvo paprašyta nurodyti ar yra paskelbtas laimėtojas, ar su juo yra sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, jeigu taip - kada. 2009-06-26 buvo gautas Pirkėjo atsakymas į paklausimą -2009-06-23 raštas Nr. S-1418 (8.49), kuriame nurodyta, kad supaprastintas atviras konkursas yra įvykęs, laimėtoju yra pripažinta UAB „Limega", su šia bendrove 2009-04-08 yra sudaryta rangos sutartis. Taip pat buvo nurodyta, kad visi konkurso dalyviai buvo informuoti apie pasiūlymų eilės sudarymą, kad Snieginos Neimanienės IĮ buvo informuota 2009-03-10 raštu Nr. S-445 (8.49).

11Ieškovas nurodė, kad apie savo teisėtų interesų pažeidimą sužinojo 2009-06-26, kai advokatės kontoroje susipažino su Pirkėjo 2009-06-23 raštu Nr. S-1418 (8.49). Kadangi ieškovas mano, jog perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ieškovo teisėtus interesus, kad perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas yra nepagrįstas, neteisėtas, priimtas pažeidžiant VPĮ nuostatas, o 2009-04-08 sudaryta rangos sutartis yra neteisėta, tai 2009-07-01 pareiškė pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų. Nors VPĮ 94 str. 4 d. numato, kad perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą - ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, tačiau Pirkėjas ieškovo pretenzijos neišnagrinėjo ir apie priimtą sprendimą ieškovo neinformavo. Kadangi pretenzija nebuvo išnagrinėta VPĮ 94 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais, tai Snieginos Neimanienės IĮ buvo priversta kreiptis į teismą pateikdama ieškinį per 10 dienų nuo tos dienos, kurią pretenzija turėjo būti išnagrinėta.

12Ieškovas su perkančiosios organizacijos priimtu sprendimu nesutinka, nes jis priimtas pažeidžiant VPĮ nuostatas, todėl mano, kad 2009-04-08 sudaryta sutartis yra neteisėta.

13Perkančioji organizacija nepranešė ieškovui, kuris supaprastinto atviro konkurso dalyvis yra paskelbtas nugalėtoju, ir taip pažeidė VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintus pagrindinius viešųjų pirkimų principus, nes perkančioji organizacija privalo užtikrinti, kad atliekant viešojo pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Pirkėjas, neinformuodamas kitų supaprastinto atviro konkurso dalyvių, apie savo priimtą sprendimą - UAB „Limega" pripažinti konkurso nugalėtoju, pažeidė tiekėjo Snieginos Neimanienės IĮ teises ir sudarė prielaidas įtarimams, kad pirkimas vyko nesąžiningai.

14Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija, atmetęs ieškovo pasiūlymą, nenurodė ieškovui (tiekėjui) jo pasiūlymo atmetimo priežasčių ir taip nesuteikė konkurso dalyviui teisės pateikti savo nesutikimą, todėl pažeidė lygiateisiškumo, teisingumo principus bei viešųjų pirkimų dalyvio teisę į informaciją, nepaisė pirkimo skaidrumo.

15UAB „Limega" pasiūlymas pripažintas laimėjusiu neteisėtai, nes jis neatitiko kvalifikacinio reikalavimo tiekėjui, kad tiekėjas per pastaruosius penkerius (2004-2008) finansinius metus arba per laiką nuo įmonės registravimo dienos (jei veiklą vykdė mažiau negu 5 metus) privalo būti sėkmingai įvykdęs bent vieną sutartį dėl melioracijos grioviu ir juose esančių melioracijos statinių statybos arba rekonstrukcijos darbų, kurių vertė ne mažiau kaip 150.000,00 Lt. Ieškovo žiniomis UAB ,Limega" neatitinka šio kvalifikacinio reikalavimo. Perkančioji organizacija nepateikė įrodymų, kad UAB „Limega" atitinka šį kvalifikacinį reikalavimą, nors Snieginos Neimanienės IĮ prašė pateikti tokius duomenis 2009-03-12 raštu Nr. 9-019, 2009-03-30 raštu Nr. 9-024. UAB „Limega" kvalifikacijos atestatas melioracijos statinių statybai išduotas tik 2008 metų gruodžio mėnesį.

16UAB „Limega" pasiūlymas pripažintas laimėjusiu neteisėtai, nes UAB „Limega" pasiūlymo kaina - neįprastai maža. Perkančioji organizacija nepateikė įrodymų, kad UAB „Limega" pateikė tinkamus savo pasiūlytos kainos pagrįstumo įrodymus, nors ieškovas prašė pateikti UAB „Limega" Šiaulių rajono Šakynos seniūnijos Švėtės s.s. griovių S-8, S-8-2 ir juose esančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų sąmatos kopiją (2009-03-12 raštas Nr. 9-019). Ieškovas mano, kad UAB „Limega" pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, t. y. UAB „Limega" pasiūlymo kaina yra sumažinta net 58 procentais lyginant su UAB „Sistela" sąmatos skaičiavimu, kuris įteisintas ir patvirtintas L R Aplinkos ministerijoje.

17Atsakovo - Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nepagrįsto ir neteisėto sprendimo pripažinti UAB „Limega" pasiūlymą laimėjusiu pagrindu 2009-04-08 pasirašyta rangos (darbų pirkimo) sutartis prieštarauja imperatyvioms LR Viešųjų pirkimų įstatymo normoms bei viešajai tvarkai, todėl ši sutartis yra niekinė ir negali galioti.

18Atsiliepimu į ieškinį atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad atsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 92 str. 2 d., neprivalėjo nagrinėti ieškovo pretenzijos, nes ji buvo gauta jau po pirkimo sutarties sudarymo. Nurodė, kad supaprastintam pirkimui nėra taikomi visi VPĮ bendrosios dalies reikalavimai, kad supaprastintas pirkimas vyko pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-09-29 įsakymu Nr. A-1202 ir tos taisyklės yra viešai paskelbtos savivaldybės interneto tinklapyje. Minėtų taisyklių 184 punkte yra numatytas reikalavimas pranešti konkurso dalyviams apie tiekėjo pasiūlymo atmetimą, pasiūlymų eilę ir apie supaprastinto pirkimo nutraukimą, tačiau nenumatyta pranešti visiems dalyviams apie sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį. Vykdant supaprastintą atvirą konkursą (pirkimo Nr.72593), S.Neimanienės įmonės pasiūlymas nebuvo atmestas, ji buvo įrašyta į pasiūlymų eilę ir apie tai jai buvo pranešta 2009-03-10 raštu Nr. 8-455(8.49). Į kitus S.Neimanienės raštus taip pat buvo atsakyta (t.1, b.l. 37-38).

19Atsiliepimu į ieškinį atsakovas UAB „Limega“ su ieškiniu nesutiko, prašė jo netenkinti ir nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas, nes UAB „Limega“ kaip konkurso dalyvis įvykdė visus konkurso sąlygose keliamus kvalifikacijos reikalavimus; Šiaulių miškų urėdijoje atlikti dabai už 162352,66 litus yra melioracijos darbai, ką patvirtina Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos 2009-09-15 raštas Nr.107; pirkimas buvo skelbiamas pagal mažiausios kainos kriterijų ir UAB „Limega“ atitiko mažiausios kainos pasiūlymą bei pateikė pirkėjui šios kainos objektyvumą patvirtinančius dokumentus (t.1, b.l. 70-71).

20

21Teismo posėdžio metu ieškovo Snieginos Neimanienės atstovė adv. D.Oseckienė palaikė ieškinyje išdėstytus reikalavimus ir nurodė, kad ieškovas su perkančiosios organizacijos - Šiaulių rajono savivaldybės administracijos priimtu sprendimu dėl skelbto konkurso nesutinka, nes jis vykdytas pažeidžiant VPĮ nuostatas bei lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principus. Laikė, kad UAB „Limega" neatitiko konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, o jos pasiūlyta darbų kaina buvo pernelyg maža. Nurodė, kad Konkurso komisija pažeidė procedūrinius reikalavimus, nes nepriėmė atskiro sprendimo dėl kiekvieno dalyvio pasiūlymo, nevertino atskirai kiekvieno dalyvio kvalifikacinių duomenų. Ieškovo atstovė nesutiko su Viešųjų pirkimų komisijos išvada, laikydama ją prieštaringa, neišsamia ir prieštaraujančia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai praktikai. Taip pat laikė nepagrįsta LR Žemės ūkio ministerijos pateiktą išvadą dėl UAB „Limega" atliktų darbų pripažinimo melioracijos darbais, o šios ministerijos specialisčių paaiškinimus teisme dėl minėtos išvados – nepakankamai kvalifikuotais. Prašė ieškinį patenkinti.

22Atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovas V. S. nurodė, kad konkursas buvo vykdomas ir konkurso laimėtojai nustatomi vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi. UAB „Limega" buvo tinkamas organizuojamo konkurso dalyvis, nes pateikė galiojantį reikalaujamą kvalifikacijos atestatą; anksčiau užsiėmė panašia melioracine veikla, kaip to reikalavo Pirkėjas. Pirkėjui nebuvo svarbu pagal kokius kvalifikacijos atestatus UAB „Limega" atlikinėjo darbus, svarbu, kad jis juos atliko. UAB „Limega" pasiūlyta darbų kaina buvo mažiausia ir tai pirkėjui buvo ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atitinkantis perkančiosios organizacijos poreikius. Sprendimą priėmė komisija 2009-04-03, ko pasėkoje 2009-04-08 buvo sudaryta sutartis. Pripažino, kad sudarius sutartį turėjo būti pranešta konkurso dalyviams apie priimtą sprendimą, tačiau dėl žmogiškojo faktorio toks pranešimas nebuvo išsiųstas, tačiau šis pranešimo neišsiuntimas įtakos neturėjo galutiniam rezultatui, nes dėl to eilės tvarka nebūtų pasikeitusi. Mano, kad ieškovo pateikto pasiūlymo galiojimo laikas baigėsi 2009-04-09, todėl nuo šio pasiūlymo galiojimo laiko turi būti pradėta skaičiuoti naikinamoji senatis pretenzijai pareikšti 5 dienos ir po to 10 dienų ieškiniui paduoti, nes pagal šio konkurso sąlygas pasiūlymai pateikiami su pasiūlymo galiojimo užtikrinimu galioja tiek, kiek galioja pasiūlymo užtikrinimas. Mano, kad ieškovas turėjo teisę pateikti pretenziją iki 2009-04-14, tačiau jis to nepadarė, o pretenziją pateikė tik 2009-07-01. Ieškovui praleidus terminą, atsakovas pateiktos pretenzijos nenagrinėjo ir jos nepripažino, dėl to senaties terminai neatsinaujino. Iš ieškovui pateiktų Pirkėjo-Šiaulių rajono savivaldybės atsakymų matyti, kad pateikusių pasiūlymų sudaryta eilė nesikeitė. Atsižvelgiant į numatomą 500 tūkstančių pirkimo sutarties vertę, Pirkėjas turėjo teisę pirkimą atlikti tiekėjų apklausos būdu, tačiau siekdamas pirkimą atlikti skaidriai ir išsiaiškinti realias rinkos kainas, pasirinko supaprastinto atviro konkurso būdą. Prašo ieškinį atmesti, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.

23Atsakovo UAB „Limega“ atstovas V. V. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad UAB „Limega“ atitiko visus perkančiosios organizacijos reikalavimus. LR Žemės ūkio ministerijos išduoti kvalifikacijos pažymėjimai yra reikalingi tada, kai melioracijos darbai atliekami su šios ministerijos žinioje esančiomis melioracijos sistemomis, o kai tie darbai atliekami kitose žinybose, Žemės ūkio ministerijos kvalifikacijos pažymėjimas nereikalingas, nors darbai laikomi melioracijos darbais.

24Teismas byloje nustatė šias faktines konkurso vykdymo aplinkybes.

25Ginčijamas viešasis pirkimas buvo vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu pasiūlytos mažiausios kainos principu.

26„Šiaulių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės“ patvirtintos 2008-08-29 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1202, kurios iš esmės atitinka „Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodytų perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdines taisykles“ (t.1, b.l. 41-67). Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-01-22 įsakymu Nr. A-61(8.3) patvirtintos „Supaprastinto atviro konkurso „Šiaulių rajono Šakynos seniūnijos Švetės s.s. griovių Š-8, Š-8-2 ir juose esančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų“ sąlygos (t.2, b.l. 26).

27„Supaprastinto atviro konkurso „Šiaulių rajono Šakynos seniūnijos Švetės s.s. griovių Š-8, Š-8-2 ir juose esančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų“ sąlygose (t.2, b.l. 4-13) buvo numatyta, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracija kaip perkančioji organizacija numato įsigyti Šiaulių rajono Šakynos seniūnijos Švetės s.s. griovių Š-8, Š-8-2 ir juose esančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbus. Konkurso laimėtojas turės pagal pirkėjo pateiktą projektinę dokumentaciją- brėžinius, technines specifikacijas ir kiekių sąrašus –atlikti numatytus Šiaulių rajono Šakynos seniūnijos Švetės s.s. griovių Š-8, Š-8-2 ir juose esančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbus (1.1. p.). Detali perkamų darbų apimtis ir savybės buvo nustatyti 4 priede pateiktoje projektinėje dokumentacijoje; perkamų darbų sudėtis ir apimtys buvo: rekonstruojamų griovių ilgis –apie 8,1 km, rekonstruojamų drenažo žiogių –apie 54 vnt., rekonstruojama pralaidų –apie 6 vnt. (2.1. ir 2.2. punktai). Iš 4-ame priede pateiktoje projektinėje dokumentacijos (t.2, b.l. 23-25) nurodyti darbų pavadinimai, mato vienetai ir kiekiai. Supaprastinto atviro konkurso sąlygose taip pat buvo numatyta, kad pasiūlymai pateikiami iki 2009 m.vasario 9 d., 14 val. 00 min., vokai su pasiūlymais atplėšiami 2009 m.vasario 9 d., 14 val. 10 min., galutinis darbų atlikimo terminas iki 2009 m. rugsėjo 25 d. Pagal Supaprastinto atviro konkurso sąlygose esančią II-ą lentelę tiekėjams nustatyti šie ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai:

281) „tiekėjas privalo turėti Žemės ūkio ministerijos išduotą atestatą melioracijos statinių statybos darbams“,

292) „tiekėjas per pastaruosius penkerius (2004-2008) finansinius metus arba per laiką nuo įmonės registravimo dienos (jei veiklą vykdė mažiau negu 5 metus) privalo būti sėkmingai įvykdęs bent vieną sutartį dėl melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių statybos arba rekonstrukcijos darbų, kurios vertė ne mažiau kaip 150.000 Lt.“.

30Informacinis pranešimas „Darbų pirkimai" (pirkimo numeris: 72593), perkančioji organizacija: Šiaulių rajono savivaldybės administracija, pirkimo objektas: Šiaulių rajono Šakynos seniūnijos Svėtės s.s. griovių Š-8, Š-8-2 ir juose esančių melioracijos statinių rekonstravimo darbai“ išspausdintas 2009-01-23 laikraštyje „Valstybės žinios" Nr. 6 (t.2. b.l. 28). Skelbimas apie viešąjį pirkimą įregistruotas Viešųjų pirkimų tarnyboje (t.3, b.l. 30-37).

31Šiam supaprastintam atviram konkursui pasiūlymus pateikė devyni dalyviai, tame tarpe 2009-02-09, 13 val.36 min. pasiūlymą su priedais pateikė UAB „Limega“ (t.2, b.l. 40-66), o 2009-02-09, 13 val.46 min. pasiūlymą su priedais pateikė Snieginos Neimanioenės individuali įmonė (t.2, b.l. 67-88).

32Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuolatinė viešojo pirkimo komisija hidrotechninių statinių, drenažo ir melioracijos sistemų statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbams ir su jais susijusioms prekėms ir paslaugoms pirkti (toliau-Komisija), komisijos pirmininkas A. B., sekretorius V. P., nariai S. D., G. D., J. M., V. M., 2009 m. vasario 9 d. posėdyje, 14 val.10 min. dalyvaujant tiekėjų, tame tarpe UAB „Limega“ ir S.Neimanienės IĮ atstovams, atplėšė pasiūlymų vokus ir nustatė, kad tiekėjai pasiūlė tokias kainas su PVM ir užsakovo rezervu: UAB „Uliksas“ – 474361,- Lt, AB „Meresta“ – 286812,37 Lt, UAB „Restapa“ -295503,-Lt, Kraujučio įmonė „Aras“ – 297000,32 Lt, UAB „Šiaulių melioracija“ -252504,-Lt, UAB „Limega“- 163011,44 Lt, Snieginos Nemanienės IĮ -214946,82 Lt, UAB „Kelmės drena“ -269272,-Lt, UAB „Žemvalda“ -245169,-Lt.

332009 m. vasario 18 d. Komisijos posėdyje buvo nutarta, kad tiekėjų UAB „Limega“, Snieginos Nemanienės IĮ, UAB „Žemvalda“, UAB „Šiaulių melioracija“, AB „Meresta“, UAB „Restapa“, UAB „Uliksas“ kvalifikacijos atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, o UAB „Kelmės drena“ ir Kraujučio įmonės „Aras“ buvo paprašyta pateikti papildomus duomenis (t.2, b.l. 112-113).

342009 m. kovo 3 d. Komisijos posėdyje buvo nutarta UAB „Kelmės drena“ ir Kraujučio įmones „Aras“ pasiūlymus atmesti; pripažinta, kad konkurso dalyvių Snieginos Nemanienės IĮ, UAB „Žemvalda“, UAB „Šiaulių melioracija“, AB „Meresta“, UAB „Restapa“, UAB „Uliksas“ pasiūlymai atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, o UAB „Limegai“ pateikusiai mažiausią kainą, buvo pasiūlyta iki 2009-03-06 pateikti išplėstinę darbų sąmatą (t.2, b.l. 114-115).

352009 m. kovo 5 d. lydraščiu UAB „Limega“ Komisijai pateikė lokalines sąmatas Šakynos seniūnijos Švetės s.s. darbams (t.2, b.l. 118-125), pažymą apie atliktus darbus septyniose girininkijose už 278 901,26 Lt, tame tarpe Vanagių girininkijoje „griovio išgilinimo ir pralaidų montavimo „darbus Lukšių girininkijoje už 162352,66 Lt. (t.3, b.l. 117), atliktų minėtų darbų aktus (t.2, b.l. 126-132).

362009 m. kovo 6 d. Komisijos posėdyje buvo nutarta (t.2, b.l. 133-134) pripažinti, kad UAB „Limega“ pasiūlyta kaina nėra neįprastai maža, ir dalyvio pasiūlymas yra tinkamas, o taip pat nutarta įvertinti dalyvių pasiūlymus ir sudaryti pasiūlymų eilė: 1-oji vieta - UAB „Limega – 163011,44 Lt; 2- oji vieta Snieginos Nemanienės IĮ – 214946,82 Lt; 3-oji vieta - UAB „Žemvalda“ -245169,00 Lt; 4-oji vieta - UAB „Šiaulių melioracija“ – 252504,00 Lt; 5-oji vieta - AB „Meresta“ – 286812,37 Lt; 6-oji vieta - UAB „Restapa“ – 295503,00 Lt; 7 –oji vieta - UAB „Uliksas“ – 474361,00 Lt.

37Tiekėjams, tame tarpe Snieginos Neimanienės IĮ, 2009-03-10 raštu Nr. S-454(8.49) buvo pranešta, kad atliekant supaprastinto atviro konkurso procedūras, nustatyta, jog Snieginos Neimanienės IĮ kvalifikacija tenkina konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, taip pat šiuo raštu buvo pranešta, kad yra sudaryta pasiūlymų eilė, bei nurodyta kurioje eilės vietoje yra kiekvienas iš tiekėju (t.2, b.l. 135).

382009-03-13 Pirkėjas gavo ieškovo 2009-03-12 paklausimą su prašymu išsiaiškinti dėl pasiūlymų eilės 1-oje vietoje esančios UAB „Limega" pasiūlymo kainos pagrįstumo, ar ji nėra nerealiai maža, ir ar UAB „Limega" yra sėkmingai įvykdžiusi bent vieną sutartį dėl melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių statybos arba rekonstrukcijos darbų, kurios vertė ne mažesnė kaip 150.000,00 Lt. Taip pat ieškovas paprašė pateikti UAB „Limega" Šiaulių rajono Šakynos seniūnijos Švėtės s.s. griovių Š-8, Š-8-2 ir juose esančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų sąmatos kopiją (t.2, b.l. 137).

392009-03-26 Šiaulių rajono savivaldybės administracija ieškovui išsiuntė raštą Nr. S-591 (8.49), kuriuo informavo, kad UAB „Limega" tenkina konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, taip pat ir dėl patirties vykdant panašias sutartis. Nurodyta, kad vertinant UAB „Limega" pasiūlytą kainą, buvo paprašyta dalyvio papildomai pateikti išplėstinę darbų sąmatą ir paaiškinti pasiūlyme nurodytą kainą, išnagrinėjus pateiktus dokumentus, komisija nustatė, kad sąmatoje įvertinti visi darbų kiekiai ir kitos sąnaudos, todėl Komisija pripažino, kad pasiūlyta kaina yra priimtina ir pagrįsta (t.1, b.l. 12).

40Ieškovas atsakovui (pirkėjui) 2009-03-30 pateikė raštą Nr. 9-024, kuriuo pakartotinai prašė Šiaulių rajono savivaldybės administracijos patikslinti ar UAB „Limega" tenkina ekonominės ir finansinės būklės techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimą bei nurodė, jog siekiant išvengti nesusipratimų, nepatikrinus UAB „Limega" ekonominės ir finansinės būklės techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimo, neskelbti UAB „Limega" konkurso nugalėtoju (t.2, b.l. 138).

412009 m. balandžio 3d. Komisijos posėdyje (t.2, b.l. 143) buvo nustatyta, kad pranešus dalyviams apie jų pasiūlymų atmetimą ir apie sudarytą preliminarią pasiūlymų eilę, skundų ir pretenzijų nebuvo gauta, todėl nutarta:

421) patvirtinti pasiūlymų eilė: 1-oji vieta - UAB „Limega – 163011,44 Lt; 2- oji vieta Snieginos Nemanienės IĮ – 214946,82 Lt; 3-oji vieta - UAB „Žemvalda“ -245169,00 Lt; 4-oji vieta - UAB „Šiaulių melioracija“ – 252504,00 Lt; 5-oji vieta - AB „Meresta“ – 286812,37 Lt; 6-oji vieta - UAB „Restapa“ – 295503,00 Lt; 7 –oji vieta - UAB „Uliksas“ – 474361,00 Lt.

432) laimėjusiu pripažinti UAB „Limega“ pasiūmą už 163011,44 Lt ir pakviesti UAB „Limega“ pasirašyti pirkimo sutartį.

442009-04-03 raštu Nr. S-675 (8.49) Šiaulių rajono savivaldybės administracija pakvietė UAB „Limega" per 5 dienas pasirašyti pirkimo sutartį (t.2, b.l.142).

452009-04-06 raštu S-680 (8.49) Šiaulių rajono savivaldybės administracija ieškovą informavo, kad ieškovui 2009-03-26 rašte jau buvo atsakyta dėl analogiško klausimo ir pakartotinai patvirtino, kad konkurso dalyvio UAB „Limega" kvalifikaciją, tenkina konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.

462009 m. balandžio 8 d. tarp Šiaulių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Limega" buvo sudaryta Rangos sutartis Nr. SRZ-331(8.76) „Dėl Šiaulių rajono Šakynos seniūnijos Švėtės s.s. griovių Š-8, Š-8-2 ir juose esančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų" (t.2,b.l. 145-150).

47Į 2009-04-21 ieškovo raštą Nr. 9-035, su prašymu nurodyti, kuri iš konkurse dalyvavusių įmonių yra paskelbta nugalėtoja, Šiaulių rajono savivaldybės administracija neatsakė.

482009-06-17 advokatė Diana Oseckienė, atstovaudama Snieginos Neimanienės individualiai įmonei, pateikė Šiaulių rajono savivaldybės administracijai paklausimą dėl supaprastinto atviro konkurso „Šiaulių rajono Šakynos seniūnijos Švėtės s.s. griovių Š-8, Š-8-2 ir juose esančių melioracijos statinių rekonstravimo darbai" laimėjusio pasiūlymo, prašydama nurodyti ar yra įvykęs minėtas supaprastintas atviras konkursas, jeigu taip - kuris konkurse dalyvavusios įmonės pasiūlymas buvo pripažintas laimėtoju, buvo prašoma nurodyti ar buvo informuoti supaprastinto atviro konkurso dalyviai (tame tarpe S.Neimanienės IĮ) apie laimėjusį pasiūlymą, jeigu taip - kada ir kokiu dokumentu, paprašyta pateikti to dokumento kopiją. Taip pat buvo paprašyta nurodyti ar yra paskelbtas laimėtojas, ar su juo yra sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, jeigu taip – kada (t.1, b.l. 16-17).

492009-06-23 raštu Nr. S-1418 (8.49) Šiaulių rajono savivaldybės administracija pranešė, kad supaprastintas atviras konkursas yra įvykęs, laimėtoju yra pripažinta UAB „Limega", su šia bendrove 2009-04-08 yra sudaryta rangos sutartis. Taip pat buvo nurodyta, kad visi konkurso dalyviai buvo informuoti apie pasiūlymų eilės sudarymą, kad Snieginos Neimanienės IĮ buvo informuota 2009-03-10 raštu Nr. S-445 (8.49) (t.1,b.l. 18).

50Snieginos Neimanienės IĮ ieškinys teisme gautas 2009 m. liepos 14d.

51Ieškinys atmestinas

52

53Teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs visus byloje pateiktus įrodymus, taip pat LR Žemės ūkio ministerijos ir Viešųjų pirkimų tarnybos išvadas, pripažįsta Snieginos Neimanienės individualios įmonės ieškinio reikalavimus nepagrįstais ir jų netenkina.

54Teismas nesutinka su ieškovo argumentais, kad atsakovas UAB „Limega“, laimėjęs skelbtą konkursą, neatitiko konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų.

55Pagal Supaprastinto atviro konkurso sąlygose esančią II-ą lentelę tiekėjams nustatyti šie ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai:

561) „tiekėjas privalo turėti Žemės ūkio ministerijos išduotą atestatą melioracijos statinių statybos darbams“,

572) „tiekėjas per pastaruosius penkerius (2004-2008) finansinius metus arba per laiką nuo įmonės registravimo dienos (jei veiklą vykdė mažiau negu 5 metus) privalo būti sėkmingai įvykdęs bent vieną sutartį dėl melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių statybos arba rekonstrukcijos darbų, kurių vertė ne mažiau kaip 150.000 Lt.“.

58Kaip matyti iš bylos medžiagos, tiekėjas (atsakovas) UAB „Limega“ kartu su pasiūlymu dėl dalyvavimo konkurse, kartu su kitais dokumentais pateikė LR Žemės ūkio ministerijos 2008-12-16 išduotą Kvalifikacijos atestatą Nr. 8-M, galiojantį iki 2009-12-16, kad UAB „Limega“ yra atestuota melioracijos statinių statybai. Tokio reikalavimo, kad tiekėjas turėjo turėti LR Žemės ūkio ministerijos išduotą Kvalifikacijos atestatą, atlikdamas antrame „reikalavimų“ punkte nurodytus darbus, Supaprastinto atviro konkurso sąlygose nebuvo. Tai patvirtino byloje dalyvavę ir minėtas sąlygas rengę Pirkėjo – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovai, konkurso komisijos nariai, V. P. (t.3, b.l. 20-21) ir S. D. (t.3, b.l. 21). Plačiau aiškinti šį reikalavimą nėra jokio pagrindo.

59Teismas sprendžia, kad tiekėjas (atsakovas) UAB „Limega“, kuriam konkurso komisijos nutarimu pasiūlymų eilėje buvo skirta pirmoji vieta ir su kuriuo buvo sudaryta ginčijama viešojo pirkimo sutartis, atitiko Supaprastinto atviro konkurso sąlygų II-os lentelės 2 –ame punkte keliamus reikalavimus dėl atliktų melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių statybos arba rekonstrukcijos darbų, kurių vertė ne mažiau kaip 150.000 Lt, nes tai patvirtina konkurso komisijai pateikti „Įvykdytų panašių sutarčių sąrašas 2004-2008 metais“ (t.2, b.l. 61), taip pat „Atliktų darbų aktai“ (t.2, b.l. 126-132), iš kurių matyti, kad VĮ Šiaulių miškų urėdijoje atlikta darbų už 282,11 tūkstančių litų, tame tarpe pralaidų montavimas, griovių valymas su išgilinimu Lukšių girininkijoje 162352,66 Lt sumai, pralaidų montavimas Šiaulių girininkijoje 2139,34 litų sumai. Byloje iškilus ginčui, ar minėti darbai konkurso komisijos pagrįstai buvo pripažinti „melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių statybos arba rekonstrukcijos darbais, juolab, kad atlikdama šiuos darbus UAB „Limega“ neturėjo LR Žemės ūkio ministerijos išduoto Kvalifikacijos atestato, bet turėjo LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, buvo surinkti papildomi įrodymai. Teismas sutinka su LR Žemės ūkio ministerijos pateikta išvada, kad UAB „Limega“ Lukšių girininkijoje atlikti 162352,66 Lt vertės darbai yra melioracijos darbai (t.3, b.l. 44). Byloje dalyvavusios LR Žemės ūkio ministerijos specialistės B. M. ir I. O., rengusios šią išvadą, taip pat patvirtino, kad pagal Lukšių girininkijoje UAB „Limega“ atliktų darbų pobūdį, t.y. pralaidų montavimas, griovių gilinimas, šie darbai laikytini melioracijos darbais, nes jie susiję su žemės sausinimu, o Žemės ūkio ministerijos kvalifikacijos atestatas yra būtinas tuo atveju, jei darbai atliekami Žemės ūkio ministerijos žiniai priskirtuose melioracijos objektuose, arba jei kitų žinybų sistemoje atliekami melioracijos darbai susiję su Žemės ūkio ministerijos žinioje esančiais melioracijos objektais. Teismas sutinka su tokia išvada dar ir dėl to, kad konkurso II-os lentelės 2 –ame punkte nebuvo keliamas reikalavimus turėti atitinkamą kvalifikacijos pažymėjimą, ir kaip teisme patvirtino atsakovo atstovai V. P. (t.3, b.l. 20-21) ir S. D. (t.3, b.l. 21), buvo reikalaujama tik panašių darbų atlikimo, be to, LR Žemės ūkio ministerijos išvada buvo duota pateikus visą UAB „Limega“ konkurso komisijai pateiktą medžiagą dėl atliktų darbų, todėl ir atsakymas dėl darbų pobūdžio laikytinas objektyvesniu ir išsamesniu. Be to, LR Aplinkos ministro 2003-06-11 įsakymu patvirtinto Statybos reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimo pagal jų naudojimo paskirtį“, kurio reikalavimai yra privalomi visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas (3 p.) IX skyriaus „Kiti statiniai“ prie hidrotechninių statinių (11 p.) yra priskiriami melioracijos statiniai (11.14 p.), kas reiškia, kad melioracijos statinių statybą reglamentuoja ne tik Melioracijos įstatymas, bet ir Statybos įstatymas.

60Teismas neturi pagrindo pripažinti, kad tiekėjo UAB „Limega“ pasiūlyta darbų kaina buvo neįprastai maža. Ginčijamas viešasis pirkimas buvo vykdomas pasiūlytos mažiausios kainos principu. Atsakovo (Pirkėjo) atstovai paaiškino, kad, atsižvelgiant į besikeičiančias ekonomines sąlygas, šio viešo konkurso tikslas buvo išsiaiškinti realią darbų pasiūlą ir darbų kainą, siekiant ekonomiškiau ir pigiau nupirkti darbus, nes dėl ne itin didelės konkurso sumos jis galėjo vykti paprastesniu - apklausos būdu. Vykstant šiam konkursui jokio konkretaus reglamentavimo, kokia kaina laikytina neįprastai maža, nebuvo. Konkurso sąlygų 9.7. punkte buvo nurodyta, jog nustačius, kad pateiktame pasiūlyme nurodyta darbų kaina yra neįprastai maža, viešojo pirkimo komisija privalo pareikalauti, kad tiekėjas pagrįstų siūlomą kainą, nurodydamas reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Kainos pagrindimą Komisija vertina vadovaudamasi Įstatymo 40 straipsnio nuostatomis. Įstatymo 40 str. 1 d. nustato perkančiųjų organizacijų prievolę reikalauti dalyvio pagrįsti siūlomą kainą, jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža. Konkurso komisija, nepažeisdama viešojo konkurso procedūrinių nuostatų, 2009-03-03 nutarimu pareikalavo tiekėjo UAB „Limega“, pasiūliusio mažiausią darbų kainą, pateikti išplėstinę darbų sąmatą, „kad būtų galima įvertinti, ar pasiūlymo sąmatoje įvertinti visi reikalingi darbai ir išlaidos“ (t.2, b.l. 114-115). UAB „Limega“ 2009-03-05 komisijai pateikė lokalinę sąmatą (t.2, b.l.118-125) ir 2009 m. kovo 6 d. Komisijos posėdyje buvo nutarta (t.2, b.l. 133-134) pripažinti, kad UAB „Limega“ pasiūlyta kaina nėra neįprastai maža ir dalyvio pasiūlymas yra tinkamas.

61Ieškovo argumentas, kad Konkurso komisija pažeidė procedūrinius reikalavimus, nes nepriėmė sprendimų dėl kiekvieno dalyvio pasiūlymo ir nevertino atskirai kiekvieno dalyvio kvalifikacinių duomenų, nepagrįsta, nes, kaip matyti iš komisijos posėdžių protokolų, kiekvienas dalyvis ir jo pasiūlymas buvo įvardintas ir įvertintas, nustatyta, kokie dokumentai ar duomenys atitinkamo dalyvio nepateikti (pvz., UAB „Kelmės drena“ ir Kraujučio įmonė „Aras“, t.2, b.l. 112-113), ir įpareigota juos pateikti. Norminiai aktai nenumato, kad kiekvieno dalyvio atžvilgiu būtų surašomas atskiras protokolas ar kitas atskiras komisijos dokumentas, to nenumato ir VPĮ 32 str. 7 dalis.

62

63Iš ieškinio argumentų ir reikalavimų matyti, kad esminiais jo teisių, o taip pat ir VPĮ normų pažeidimais ieškovas laiko tai, kad Pirkėjas (atsakovas) jam nepranešė, jog 2009 m. balandžio 3 d. Komisijos posėdyje patvirtinta galutinė pasiūlymų eilė, kad laimėjusiu pripažinta UAB „Limega“ ir pastaroji pakviesta pasirašyti darbų pirkimo sutartį, o taip pat, kad ieškovui nebuvo pranešta, jog 2009 m. balandžio 8 d. tarp Pirkėjo - Šiaulių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Limega“ buvo sudaryta Rangos sutartis Nr. SRZ-331(8.76) „Dėl Šiaulių rajono Šakynos seniūnijos Švėtės s.s. griovių Š-8, Š-8-2 ir juose esančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų", ieškovas negalėjo laiku ir tinkamai apginti savo pažeistas teises, todėl, ieškovo manymu, konkursas buvo vykdytas pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas bei lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principus.

64Ieškovas teigia, kad apie savo teisių pažeidimą jis sužinojo tik 2009-06-26, kai susipažino su Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2009-06-23 raštu Nr.S-1418, kuriuo ieškovui buvo pranešta apie užbaigtas konkurso procedūras ir 2009-04-08 sudarytą rangos darbų sutartį Nr. SRZ-331(8.76). Mano, kad būtent nuo 2009-06-26 ieškovas įgijo teisę ginti pažeistas savo teises per VPĮ 94 str. 1 dalyje numatytą 5 d. terminą pareikšdamas pretenziją, o po to, VPĮ 94 str. 4 dalyje nustatytu terminu negavęs Pirkėjo atsakymo į pretenziją, VPĮ 94 str. nustatyta tvarka ir terminais (10 d.) pareikšdamas ieškinį teisme.

65

66Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų teisiniai santykiai reguliuojami specialaus įstatymo, o Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nuostatos turi būti taikomos subsidiariai specialiųjų viešųjų pirkimų teisės normų atžvilgiu.

67Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau –Įstatymo) 93 straipsnį pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. To paties Įstatymo 94 straipsnis numato, kad pretenzija turi būti pateikta raštu per penkias dienas, skaičiuojant nuo tos dienos, kai tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie manomą savo teisėtų interesų pažeidimą. Pagal Įstatymą termino pradžiai nustatyti kartu turi būti taikomi subjektyvusis ir objektyvusis kriterijai. Termino skaičiavimas nuo tiekėjo sužinojimo apie teisėtų interesų pažeidimą reiškia subjektyviojo kriterijaus taikymą ir bendrąja prasme tai būtų momentas, kada tiekėjas faktiškai suvokė įvykusį interesų pažeidimo faktą. Tuo tarpu termino pradžios susiejimas su diena, kurią tiekėjas turėjo sužinoti apie interesų pažeidimą, reiškia objektyviojo kriterijaus taikymą, šiuo atveju nustatant termino pradžios momentą taikytinas bendrasis elgesio standartas ir termino pradžia laikomas momentas, kada įvykusį tariamo pažeidimo faktą adekvačioje situacijoje būtų suvokęs protingas (apdairus, rūpestingas, atidus) asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-09 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-35/2009).

68Įvertinęs reikšmingų teisinių aplinkybių visumą, ir sutikdamas su Viešųjų pirkimų komisijos išvada, teismas sprendžia, kad ieškovas apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą sužinojo 2009 m. kovo 10 d., gavęs Pirkėjo (atsakovo) pranešimą, kuriame tiekėjas (atsakovas) UAB „Limega” buvo nurodyta pirmoje preliminarios pasiūlymų eilės vietoje, o ne 2009 m. birželio 26 dieną, kaip nurodoma ieškinyje, t.y. kai susipažino su Pirkėjo 2009-06-23 raštu Nr. S-1418 (8.49) „Dėl supaprastinto atviro konkurso”. Kadangi 2009-03-10 Pirkėjo pranešime tiekėjas UAB „Limega” buvo nurodyta pirmoje preliminarios pasiūlymų eilės vietoje, ieškovui, kaip apdairiam, rūpestingam ir atidžiam tiekėjui, turėjo būti akivaizdu, kad vadovaujantis ”Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodytų perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinių taisyklių” (toliau Taisyklių) 74 punktu, ”laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pirmuoju eilėje esantis pasiūlymas”, o vadovaujantis Taisyklių 78 punktu, kad ”Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu”. Be to, Konkurso sąlygų 12.1. punkte buvo nurodyta, kad perkančioji organizacija patvirtina pasiūlymų eilę ir priima sprendimą apie laimėjusį pasiūlymą tik tada, kai išnagrinėjamos pasiūlymus pateikusių tiekėjų pretenzijos ir skundai, jeigu tokių buvo gauta, bet ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo tiekėjams dienos (t.2, b.l. 12). Ši Konkurso sąlyga taip pat nurodo tiekėjams į pretenzijų pateikimo laiką.

69Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnis numato, kad Tiekėjas, manydamas, jog Pirkėjas nesilaikė minėto įstatymo reikalavimų ir pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją Pirkėjui; 94 straipsnis numato, kad perkančioji organizacija nagrinėja visas Tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Įstatymo 95 straipsnyje nustatyta, kad tais atvejais, jeigu perkančioji organizacija pretenzijos nepatenkina ar neišnagrinėja pagal Įstatymo nustatytą tvarką ir terminą, Tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą.

70Kaip matyti iš Įstatymo 93 straipsnio 1 dalies turinio, Tiekėjas gali pareikšti pretenziją Pirkėjui ne tik jau žinodamas apie Viešųjų pirkimų įstatymo ir jo teisių pažeidimą, bet ir manydamas, kad toks pažeidimas realiai galimas ateityje, jau įgyja teisę reikšti pretenziją Pirkėjui. Akivaizdu, kad tokiomis operatyviomis ginčų sprendimo priemonėmis, įstatymo leidėjas siekė užkirsti kelią viešųjų pirkimų procedūros vilkinimui tiek tiekėjo, tiek perkančiosios organizacijos interesais. Tačiau, kaip matyti iš byloje pateiktų įrodymų, ieškovas, įtardamas apie galimą Įstatymo bei jo teisių pažeidimą (t.2, b.l. 137), Perkančiajai organizacijai nepareiškė pretenzijos net gavęs Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2009-03-26 raštą Nr. S-591 (8.49), kuriuo pastaroji ieškovą informavo, kad UAB „Limega“ tenkina konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus (taip pat ir dėl patirties vykdant panašias sutartis); kad vertinant UAB „Limega“ pasiūlytą kainą, buvo paprašyta dalyvio papildomai pateikti išplėstinę darbų sąmatą ir paaiškinti pasiūlyme nurodytą kainą, išnagrinėjus pateiktus dokumentus, komisija nustatė, kad sąmatoje įvertinti visi darbų kiekiai ir kitos sąnaudos, todėl Komisija pripažino, kad pasiūlyta kaina yra priimtina ir pagrįsta.

71Ieškovo 2009-03-30 pateikto rašto Nr. 9-024, kuriuo jis pakartotinai prašė Šiaulių rajono savivaldybės administracijos patikslinti ar UAB „Limega“ tenkina ekonominės ir finansinės būklės techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimą bei nurodė, jog siekiant išvengti nesusipratimų, nepatikrinus UAB „Limega“ ekonominės ir finansinės būklės techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimo, neskelbti UAB „Limega“ konkurso nugalėtoju, Pirkėjas – Šiaulių rajono savivaldybės administracija pagrįstai nevertino kaip pretenzijos, todėl, nepažeisdamas Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, 2009 m. balandžio 3 d. Komisijos posėdyje

Nutarė

72, patvirtinti pasiūlymų eilę, atitinkančią preliminariąją eilę ir laimėjusiu pripažinti UAB „Limega“ pasiūlymą už 163011,44 Lt bei pakviesti UAB „Limega“ pasirašyti pirkimo sutartį. 2009 m. balandžio 8 d. tarp Šiaulių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Limega“ buvo sudaryta Rangos sutartis Nr. SRZ-331(8.76) „Dėl Šiaulių rajono Šakynos seniūnijos Švėtės s.s. griovių Š-8, Š-8-2 ir juose esančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų" (t.2,b.l. 145-150). Įstatymo 94 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo rašytinę pretenziją, o ne prašymą paaiškinti atitinkamas aplinkybes, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas. Jei per Įstatymo nustatytą terminą perkančioji organizacija negavo tiekėjų pretenzijų, šiam terminui suėjus ji gali sudaryti viešojo pirkimo sutartį su laimėtoju.

73Nors ieškovas nurodo, kad jam nebuvo pranešta apie Perkančiosios organizacijos (atsakovo) sutarties pasirašymą su UAB „Limega“, tačiau Įstatymas nėra nustatęs prievolės perkančiajai organizacijai informuoti kiekvieno viešojo pirkimo dalyvio apie sudarytą sutartį atskirai. Perkančioji organizacija apie sudarytą sutartį teikia ataskaitą Tarnybai, Įstatymo 19 straipsnyje nustatyta tvarka. Ataskaitos skelbiamos viešai Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir yra prieinamos visiems tiekėjams.

74Teismas sutinka su Viešųjų pirkimų komisijos nuomone, kad 2009-06-23 rašte Nr. S-1418(8.49), su kuruo ieškovas teigia susipažinęs 2009-06-26, ir kuriuo Šiaulių rajono savivaldybės administracija pranešė S.Neimanienės IĮ, kad supaprastintas atviras konkursas yra įvykęs, laimėtoju yra pripažinta UAB „Limega“ bei su šia bendrove 2009-04-08 yra sudaryta rangos sutartis, nėra pateikiamos jokios naujos, Ieškovui iki tol nežinotos, aplinkybės, ir visiškai nesutinka su ieškovo argumentais, kad būtent nuo 2009 m. birželio 26 d. Ieškovas sužinojo apie savo pažeistas teises ir įgijo teisę jas ginti Įstatymo 94 straipsnyje nustatyta tvarka per 5 dienas pareikšdamas pretenziją atsakovui, ir kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, įgijo pareigą ne vėliau kaip per penkias dienas šią pretenziją išnagrinėti ir apie sprendimą pranešti ieškovui.

75Kaip jau buvo pažymėta, Įstatymo 93 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad tiekėjas turi teisę pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai iki sutarties sudarymo, todėl Pirkėjas- Šiaulių rajono savivaldybės administracija, nenagrinėdama ieškovo 2009 m. liepos 1 d. Pateiktos pretenzijos ir neatsakydamas į ją, Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų nepažeidė.

76Iš nurodyto, teismas daro išvadą, kad Ieškovas netinkamai, nesivadovaudamas Įstatymo 93 straipsnio 1 dalies ir 94 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pareiškęs pretenziją atsakovui, neturėjo Įstatymo 93 straipsnio 2 dalyje numatytos teisės kreiptis į teismą Įstatymo 95 straipsnyje nustatyta tvarka.

77Nors ”Konkurso sąlygų” 12.3. punkte buvo numatyta, kad „<...> perkančioji organizacija priima sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo ir apie jį informuoja visus pasiūlymus pateikusius tiekėjas", tačiau formalus jos neįvykdymas, negali būti laikomas esminiu Viešųjų pirkimų įstatymo ir šiame įstatyme nustatytų principų bei ieškovo išvardintų principų pažeidimu, taip pat, pagal šios bylos faktines aplinkybes, negalėjo turėti įtakos pretenzijos pareiškimo terminui.

78Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. liepos 31 d. nutartyje (civ. byla Nr. 3K-323/2009), pasisakydamas dėl viešųjų pirkimų tikslų ir principų taikymo bei įpareigodamas teismus reikliai vertinti Viešųjų pirkimų įstatymo normų pažeidimus, nurodė, kad „besąlyginis formalumų laikymasis viešosiuose pirkimuose neatitinka proporcingumo principo ir prieštarauja viešųjų pirkimų tikslui. Taip pat Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad detalus ir operatyvus viešųjų pirkimų procedūrų teisinis reguliavimas įtvirtina tiekėjo pareigą domėtis vykdomu konkursu, t.y. elgtis pagal bonus pater familias standartą ir operatyviai ginti pažeistas subjektines teises. Tokiu terminų reglamentavimu siekiama užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą, be to, terminų nustatymas suponuoja teisinės situacijos apibrėžtumą ne tik perkančiajai organizacijai, bet ir tiekėjui, su kuriuo ji rengiasi sudaryti ar jau sudarė viešojo pirkimo sutartį. Siekiant tų pačių tikslų, Įstatymas nustato dešimties dienų terminą ieškiniui paduoti, kuris skaičiuojamas nuo tos dienos, kai tiekėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie perkančiosios organizacijos pretenzijos išnagrinėjimą arba, jei pretenzija per nustatytą terminą nebuvo išnagrinėta, - per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią pretenzija turėjo būti išnagrinėta (Įstatymo 95 str.), taigi Įstatyme nustatytas sutrumpintas ieškinio padavimo terminas (CK 1.125 str. 2 d.).

79Iš įrodymų visumos darytina išvada, kad Pirkėjas – Šiaulių rajono savivaldybės administracija, vykdydama supaprastintą atvirą konkursą Šiaulių rajono Šakynos seniūnijos Švetės s.s. griovių Š-8, Š-8-2 ir juose esančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbams bei 2009 m. balandžio 8 d. su darydama sutartį Nr. SRZ-331(8.76) su konkurso laimėtoju UAB „Limega", nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų reikalavimų, o taip pat minėto įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įvardintų principų, todėl ieškinys atmestinas.

80Dėl bylinėjimosi išlaidų

81Atsakovai advokato atstovavimo išlaidų neturėjo, todėl ieškinį atmetus, iš ieškovo Snieginos Neimanienės individualios įmonės priteistina valstybei 47,59 Lt išlaidų (I tomas b.l. 31), susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 96 str. 2 d., 88 str. 1 d. 3 p.).

82Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

83

84Šiaulių apygardos teismo 2009 m. liepos 21 d. nutartimi (I tomas b.l. 27-28) buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas Šiaulių rajono Šakynos seniūnijos Švietės s.s. griovių Š-8, Š-8-2 ir juose esančių melioracijos statinių rekonstravimo darbų vykdymas pagal 2009-04-08 rangos sutartį.

85Ieškinį atmetus, laikinosios apsaugos priemonės, kurių buvo imtasi, paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (LR CPK 150 str. 4 d.), todėl sprendimui įsiteisėjus, Šiaulių apygardos teismo 2009 m. liepos 21 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos.

86Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas

87n u s p r e n d ž i a :

88Snieginos Neimanienės individualios įmonės ieškinį atmesti.

89Priteisti iš ieškovo Snieginos Neimanienės individualios įmonės (įmonės kodas 145642658, buveinė – Plytinės g. 6A, Aleksandrijos k., Šiaulių r.) valstybei 47,59 Lt (keturiasdešimt septynis litus 59 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

90Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių apygardos teismo 2009 m. liepos 21 d. nutartimi.

91Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovo Snieginos... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Ieškovas Snieginos Neimanienės IĮ savo ieškiniu prašė teismo: 6. -Pripažinti negaliojančia atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės... 7. - Pripažinti negaliojančia 2009 m. balandžio 8 d. rangos (darbų pirkimo)... 8. - Įpareigoti atsakovą Šiaulių rajono savivaldybės administraciją... 9. - Priteisti visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo... 10. Ieškovas nurodė, kad 2009-01-23 laikraštyje „Valstybės žinios" Nr.... 11. Ieškovas nurodė, kad apie savo teisėtų interesų pažeidimą sužinojo... 12. Ieškovas su perkančiosios organizacijos priimtu sprendimu nesutinka, nes jis... 13. Perkančioji organizacija nepranešė ieškovui, kuris supaprastinto atviro... 14. Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės administracija, atmetęs ieškovo... 15. UAB „Limega" pasiūlymas pripažintas laimėjusiu neteisėtai, nes jis... 16. UAB „Limega" pasiūlymas pripažintas laimėjusiu neteisėtai, nes UAB... 17. Atsakovo - Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nepagrįsto ir... 18. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas 19. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas 20. ... 21. Teismo posėdžio metu ieškovo... 22. Atsakovo 23. Atsakovo 24. Teismas byloje nustatė šias faktines... 25. Ginčijamas viešasis pirkimas buvo vykdomas supaprastinto atviro konkurso... 26. „Šiaulių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų... 27. „Supaprastinto atviro konkurso „Šiaulių rajono Šakynos seniūnijos... 28. 1) „tiekėjas privalo turėti Žemės ūkio ministerijos išduotą atestatą... 29. 2) „tiekėjas per pastaruosius penkerius (2004-2008) finansinius metus arba... 30. Informacinis pranešimas „Darbų pirkimai" (pirkimo numeris: 72593),... 31. Šiam supaprastintam atviram konkursui pasiūlymus pateikė devyni dalyviai,... 32. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuolatinė viešojo pirkimo... 33. 2009 m. vasario 18 d. Komisijos posėdyje buvo nutarta, kad tiekėjų UAB... 34. 2009 m. kovo 3 d. Komisijos posėdyje buvo nutarta UAB „Kelmės drena“ ir... 35. 2009 m. kovo 5 d. lydraščiu UAB „Limega“ Komisijai pateikė lokalines... 36. 2009 m. kovo 6 d. Komisijos posėdyje buvo nutarta (t.2, b.l. 133-134)... 37. Tiekėjams, tame tarpe Snieginos Neimanienės IĮ, 2009-03-10 raštu Nr.... 38. 2009-03-13 Pirkėjas gavo ieškovo 2009-03-12 paklausimą su prašymu... 39. 2009-03-26 Šiaulių rajono savivaldybės administracija ieškovui išsiuntė... 40. Ieškovas atsakovui (pirkėjui) 2009-03-30 pateikė raštą Nr. 9-024, kuriuo... 41. 2009 m. balandžio 3d. Komisijos posėdyje (t.2, b.l. 143) buvo nustatyta, kad... 42. 1) patvirtinti pasiūlymų eilė: 1-oji vieta - UAB „Limega – 163011,44 Lt;... 43. 2) laimėjusiu pripažinti UAB „Limega“ pasiūmą už 163011,44 Lt ir... 44. 2009-04-03 raštu Nr. S-675 (8.49) Šiaulių rajono savivaldybės... 45. 2009-04-06 raštu S-680 (8.49) Šiaulių rajono savivaldybės administracija... 46. 2009 m. balandžio 8 d. tarp Šiaulių rajono savivaldybės administracijos ir... 47. Į 2009-04-21 ieškovo raštą Nr. 9-035, su prašymu nurodyti, kuri iš... 48. 2009-06-17 advokatė Diana Oseckienė, atstovaudama Snieginos Neimanienės... 49. 2009-06-23 raštu Nr. S-1418 (8.49) Šiaulių rajono savivaldybės... 50. Snieginos Neimanienės IĮ ieškinys teisme gautas 2009 m. liepos 14d. 51. Ieškinys atmestinas 52. ... 53. Teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs visus byloje pateiktus įrodymus, taip... 54. Teismas nesutinka su ieškovo argumentais, kad atsakovas UAB „Limega“,... 55. Pagal Supaprastinto atviro konkurso sąlygose esančią II-ą lentelę... 56. 1) „tiekėjas privalo turėti Žemės ūkio ministerijos išduotą atestatą... 57. 2) „tiekėjas per pastaruosius penkerius (2004-2008) finansinius metus arba... 58. Kaip matyti iš bylos medžiagos, tiekėjas (atsakovas) UAB „Limega“ kartu... 59. Teismas sprendžia, kad tiekėjas (atsakovas) UAB „Limega“, kuriam konkurso... 60. Teismas neturi pagrindo pripažinti, kad tiekėjo UAB „Limega“ pasiūlyta... 61. Ieškovo argumentas, kad Konkurso komisija pažeidė procedūrinius... 62. ... 63. Iš ieškinio argumentų ir reikalavimų matyti, kad esminiais jo teisių, o... 64. Ieškovas teigia, kad apie savo teisių pažeidimą jis sužinojo tik... 65. ... 66. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų teisiniai santykiai reguliuojami... 67. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau –Įstatymo) 93 straipsnį... 68. Įvertinęs reikšmingų teisinių aplinkybių visumą, ir sutikdamas su... 69. Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnis numato, kad Tiekėjas, manydamas,... 70. Kaip matyti iš Įstatymo 93 straipsnio 1 dalies turinio, Tiekėjas gali... 71. Ieškovo 2009-03-30 pateikto rašto Nr. 9-024, kuriuo jis pakartotinai prašė... 72. , patvirtinti pasiūlymų eilę, atitinkančią preliminariąją eilę ir... 73. Nors ieškovas nurodo, kad jam nebuvo pranešta apie Perkančiosios... 74. Teismas sutinka su Viešųjų pirkimų komisijos nuomone, kad 2009-06-23 rašte... 75. Kaip jau buvo pažymėta, Įstatymo 93 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad... 76. Iš nurodyto, teismas daro išvadą, kad Ieškovas netinkamai, nesivadovaudamas... 77. Nors ”Konkurso sąlygų” 12.3. punkte buvo numatyta, kad „<...>... 78. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. liepos 31 d. nutartyje (civ. byla Nr.... 79. Iš įrodymų visumos darytina išvada, kad Pirkėjas – Šiaulių rajono... 80. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 81. Atsakovai advokato atstovavimo išlaidų neturėjo, todėl ieškinį atmetus,... 82. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 83. ... 84. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. liepos 21 d. nutartimi (I tomas b.l. 27-28)... 85. Ieškinį atmetus, laikinosios apsaugos priemonės, kurių buvo imtasi,... 86. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265,... 87. n u s p r e n d ž i a : ... 88. Snieginos Neimanienės individualios įmonės ieškinį atmesti.... 89. Priteisti iš ieškovo Snieginos Neimanienės individualios įmonės (įmonės... 90. Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones,... 91. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...