Byla II-181-423/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Asta Urbonienė, sekretoriaujant Astai Kavaliauskienei, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui R. Ž. , dalyvaujant nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusios institucijos – Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui Irenijui Kaluškevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal R. Ž. skundą dėl nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

2Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros vyresn. valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 2008-03-18 baudos kvitu C Nr. 087690 R. Ž. paskirta 2250 litų bauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 512 str. 2d., padarymą.

3R. Ž. administracinė nuobauda paskirta už tai, jis, būdamas atsakingu asmeniu, pažeidė Aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymo Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 13, 14, 15 punktų reikalavimus, kadangi Keturvalakių žemės ūkio bendrovė eksploatuoja 3,62 ha ploto automobilių saugojimo aikštelę (aikštelėje saugomi lengvieji automobili ir automobilvežiai), aikštelė nepadengta vandeniui mažai laidžia kieta danga, nėra paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo.

4R. Ž. savo skundu prašė panaikinti paskirtą baudą, kadangi nuobauda paskirta nepagrįstai ir neteisėtai. Šiuo atveju aikštelės, kuriose buvo laikomos transporto priemonės yra panaudos sutartimis perleistos kitoms įmonėms, jos yra aptvertos tvoromis ir jų plotas neviršija 0,5 ha. Be to jam bauda paskirta kaip pareigūnui, tačiau jis dirba Keturvalakių žemės ūkio bendrovėje dirbtuvių vedėju ir nėra pareigūnams, jo darbo funkcijos nėra susiję su minėtų aikštelių eksploatacija.

5Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas su skundu nesutinka, administracinė nuobauda paskirta teisėtai ir pagrįstai, kadangi R. Ž. yra pareigūnas ATPK 14 straipsnio prasme, be to minėtos aikštelės, kuriose stovi transporto priemonės ne visos yra išnuomotos kitoms įmonėms, panaudos sutartys pažeidimo padarymo metu nebuvo įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. R. Ž. , būdamas atsakingu asmeniu, pažeidė Aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymo Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 13, 14, 15 punktų reikalavimus.

6Skundas tenkintinas iš dalies.

7ATPK 512 straipsnio 2d. numato atsakomybę už ūkinės ar kitokios veiklos vykdymą, objektų eksploatavimą neturint gamtos išteklių naudojimo leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose arba pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus bei normatyvus.

8Aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymo Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 13 punktas numato, jog galimai teršiamos teritorijos turi būti padengtos vandeniui mažai laidžia kieta danga ir įrengtos taip, kad paviršinės nuotekos nuo jų nutekėtų ant šalia esančių teritorijų ir ant jų nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų. Paviršinės nuotekos, susidarančios ant galimai teršiamų teritorijų, turi būti surenkamos atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema, kurioje turi būti įdiegtos priemonės, leidžiančios vykdyti nustatytus reikalavimus atsitinkančią nuotekų apskaitą, laboratorinę kontrolę ir, esant reikalui, per 10 min. nuo spendimo priėmimo uždaryti nuotekų išleistuves (14 punktas). Į aplinką išleidžiamos ant galimai teršiamų teritorijų susidariusios paviršinės nuotekos turi atitikti šio Reglamento 18 punkte nustatytus reikalavimus ir sąlygas (15 punktas).

9Nepagrįstas R. Ž. skundo motyvas, jog aikštelės, kuriose buvo laikomos transporto priemonės yra panaudos sutartimis perleistos kitoms įmonėms, jos yra aptvertos tvoromis ir jų plotas neviršija 0,5 ha.

10Bylos medžiaga neginčijamai patvirtina, kad bendras automobilių saugojimo aikštelių plotas yra 3,62 ha. Tuo tarpu pagal pateiktas panaudos sutartis yra išnuomota tik 1,47 ha aikštelių ploto (b.l. 12-26). Be to nėra jokių duomenų, kada panaudos sutartys buvo įregistruotos Nekilnojamojo turto registre.

11Nepagrįstas skundo motyvas, jog R. Ž. nėra pareigūnas ATPK 14 str. prasme, kadangi minėtas straipsnis numato, jog pareigūnais šiame kodekse laikomi asmenys, kurie nuolat ar laikinai vykdo valdžios atstovų funkcijas, taip pat kurie valstybinės ar kitų nuosavybės formų įmonėse, įstaigose ar organizacijose nuolat arba laikinai eina tarnybą, susijusią su organizacinių- tvarkymo ar administracinių- ūkinių pareigų vykdymu. Kadangi R. Ž. vadovauja Keturvalakių žemės ūkio bendrovės remonto dirbtuvėms, organizuoja ir koordinuoja jos veiklą, jis yra pareigūnas ATPK 14 str. prasme.

12Atkreiptinas dėmesys į tai, kad patikrinimo metu R. Ž. pažeidimo neginčijo, su pažeidimu sutiko, baudos kvite pasirašė (b.l. 32). Taigi jo veika teisingai kvalifikuota pagal ATPK 512 straipsnio 2dalį.

13Nors R. Ž. ginčija padarytą pažeidimą, tačiau teismas laiko, kad ATPK 301 str. nuostatos taikytinos, kai yra išimtinės faktinės aplinkybės, kurios neatsietinos nuo administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybės, jo šeimyninės ir turtinės padėties, kurių buvimas ATPK 301 str. taikymo aspektu leidžia daryti išvadą apie materialinės teisės normos sankcijos taikymo neatitikimą teisingumo ir protingumo kriterijams. Šiuo atveju, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pasekmes, veikos kaltės formą, R. Ž. asmenybę, R. Ž. taikytinas ATPK 301 straipsnis ir skirtina mažesnė bauda nei sankcijoje numatyta minimali, kadangi, teismo nuomone, tuo taip pat bus pasiekti administracinės nuobaudos tikslai.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1d. 5p. teisėja

Nutarė

15Skundo tenkinti iš dalies.

16Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros vyresn. valstybinės aplinkos apsaugos inspektoriaus 2008-03-18 baudos kvitu C Nr. 087690, paskirtą R. Ž. 2250 litų baudą pakeisti ir R. Ž. paskirti 500 litų baudą.

17Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai