Byla A-822-1622-10
Dėl išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A822-1622/2010

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėdama trečiojo suinteresuoto asmens R. B. prašymą dėl išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A822-1622/2010,

Nustatė

2I.

3pareiškėja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija, pareiškėjas) kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Kauno rajono savivaldybės administracijos 2007-07-18 išduotą statybos leidimą Nr. GN-512. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 5 d. sprendimu skundą tenkino.

4Tretysis suinteresuotas asmuo R. B. apeliaciniu skundu prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir bylą nutraukti arba priimti naują sprendimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 4 d. nutartimi trečiojo suinteresuoto asmens R. B. apeliacinį skundą tenkino. Panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 10 d. sprendimą, o bylą nutraukė. 2010 m. kovo 4 d. nutartyje teismas pažymėjo, kad šioje administracinėje byloje trečiojo suinteresuoto asmens R. B. apeliacinį skundą patenkinus, ji, vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 1 ir 2 dalimi, įgyja teisę į teismo išlaidų atlyginimą. Teismas pažymėjo, kad kartu su apeliaciniu skundu yra pateiktas R. B. prašymas atlyginti teismo išlaidas, patirtas sumokėjus advokatui už atstovavimą administracinėje byloje. Pažymėjo, kad vadovaujantis ABTĮ 45 straipsnio 1 dalimi, siekiant teismo išlaidų atlyginimo, suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, tačiau R. B. prašyme nenurodyta, kokio dydžio išlaidas R. B. patyrė. Pažymėjo, kad iš byloje esančių kasos pajamų orderio kvitų matyti, kad R. B. advokatui sumokėjo du tūkstančius septynis šimtus litų, tačiau nėra aišku, už kokias konkrečias paslaugas šie pinigai advokatui sumokėti, todėl tenkinti minėtą R. B. prašymą pagrindo nėra. Atkreipė dėmesį, kad R. B. turi galimybę per keturiolika dienų nuo šios nutarties paskelbimo (ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis) pateikti įstatymo reikalavimus atitinkantį bei įrodymais pagrįstą prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo.

5II.

62010 m. liepos 7 d. tretysis suinteresuotas asmuo R. B. pateikė prašymą atlyginti teismo išlaidas bei prašymą atnaujinti praleistą terminą prašymui dėl išlaidų priteisimo paduoti. Prašyme dėl termino atnaujinimo nurodė, kad pasiskambinusi į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinę, ji buvusi informuota apie priimtą jai palankią teismo nutartį (jos apeliacinis skundas tenkintas), todėl ji maniusi, kad nutartimi buvo išspręstas ir klausimas dėl teismo išlaidų atlyginimo, kadangi šis prašymas buvo pateiktas apeliaciniame skunde. Be to, pažymi, kad 2010 m. kovo 4 d. nutartis praleidus 14 dienų terminą buvo išsiųsta ne pareiškėjai, bet ją atstovavusiam advokatui, su kuriuo tuo metu jau buvo nutraukta atstovavimo sutartis. Nurodo, kad šeiminės aplinkybės (viena augina du vaikus, iš kurių vienas yra neįgalus) kliudė laiku pasidomėti nutarties turiniu ir sužinoti, kad jos pateiktas prašymas neatitiko įstatymo reikalavimų. Mano, kad šios aplinkybės yra pagrindas atnaujinti praleistą terminą prašymui dėl teismo išlaidų pateikti. Prašo atlyginti išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme bei apeliacinės instancijos teisme, prideda kasos pajamų orderio kvitų kopijas (t. 3, b. l. 113 – 116, 118), žyminio mokesčio kvito kopiją (t. 3, b. l. 112) bei advokato Sauliaus Dambrausko aiškinamąjį raštą (t. 3, b. l. 117). Prašoma atlyginti suma už bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme suteiktas paslaugas yra 2 000 litų, o už advokato teisinę pagalbą bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme – 2700 litų, taip pat 50 litų žyminis mokestis.

7Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu prašo prašymus dėl termino atnaujinimo ir dėl teismo išlaidų atlyginimo atmesti. Mano, kad tretysis suinteresuotas asmuo R. B. praleido terminą tokiam prašymui pateikti.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9III.

10Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. Šio termino atnaujinimo įstatymas nenumato, todėl jis yra naikinamasis (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. spalio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–1319/2008, 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–625/2008, 2009 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-120/2009 ir kt.).

11R. B. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo teismui pateikė kartu su apeliaciniu skundu, t.y. iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 4 d. nutartimi teismas pažymėjo, kad šioje administracinėje byloje trečiojo suinteresuoto asmens R. B. apeliacinį skundą patenkinus, ji, vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 1 ir 2 dalimi, įgyja teisę į teismo išlaidų atlyginimą. 2010 m. kovo 4 d. nutartimi pareiškėjai buvo pasiūlyta detalizuoti prašymą su išlaidas pagrindžiančiais įrodymais. Pareiškėja pateikė patikslintą prašymą praleidusi teismo nustatytą terminą, tačiau terminas atnaujintinas atsižvelgiant į prašyme išdėstytas aplinkybes.

12Nustatyta, kad pareiškėjos atstovas advokatas Saulius Dambrauskas parengė 2008-08-18 prašymą dėl bylos nutraukimo (t. 1, b. l. 81 – 83), 2008-11-14 prašymą teismui (t. 2, b. l. 13 – 14), 2008-12-10 lydraštį-prašymą (t. 2, b. l. 11), apeliacinį skundą (t. 2, b. l. 92 – 101), bei atstovavo R. B. Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdžiuose: 2008-09-15 posėdyje, kuris truko 1 val. (t. 2, b. l. 5), 2008-12-22 posėdyje, kuris truko 2 val. (t. 2, b. l. 64), bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdžiuose: 2009-12-14 posėdyje, kuris truko 1,5 val. (t. 2, b. l. 158 – 161), 2010-02-23 posėdyje, kuris truko 1 val. (t. 3, b. l. 88 – 90).

13Išlaidų atlyginimą reglamentuoja ABTĮ 44 straipsnis, Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R – 85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Rekomendacijų 8 punkte įtvirtintas pavyzdinis advokato teikiamų teisinių paslaugų sąrašas ir maksimalūs užmokesčio dydžiai. Kolegijos vertinimu, R. B. už advokato paslaugas, suteiktas bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, prašoma atlyginti suma neviršija Rekomendacijų 8.9, 8.18 punktuose nustatytų maksimalių dydžių, tačiau už atstovavimą pirmosios instancijos teisme prašomos atlyginti išlaidos viršija Rekomendacijų 8.16 bei 8.18 punktuose nurodytus maksimalius dydžius, be to, prašoma priteisti suma (už teisinę pagalbą pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme) mažintina vadovaujantis Rekomendacijų 2.1, 2.2 bei 2.7 punktus, todėl bendra priteistina suma būtų 3500 litų (įskaitant ir atlyginimą už žyminį mokestį).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

15trečiojo suinteresuoto asmens R. B. prašymą atnaujinti terminą dėl teismo išlaidų atlyginimo bei prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti. Priteisti trečiojo suinteresuoto asmens R. B. naudai iš pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 3 500 litų teismo išlaidų atlyginimo.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai