Byla A-502-1553-12
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, dalyvaujant atsakovo atstovei Raimondai Ruzgytei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei advokatei Akvilei Bužinskaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ skundą atsakovui Viešųjų pirkimų tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui VšĮ „Vilniaus festivaliai“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Tiketa“ (toliau – ir pareiškėjas), nesutikdamas su iš atsakovo Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – ir atsakovas; Tarnyba) 2011 m. rugpjūčio 1 d. gautu raštu Nr. 4S-2916 (toliau – ir Raštas), kuriuo pareiškėjas buvo informuotas, jog trečiojo suinteresuoto asmens VšĮ „Vilniaus festivaliai“ (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo; Vilniaus festivaliai) 2010-2011 metais atlikti pirkimai nebuvo atrinkti vertinti ir į pranešimu pateiktą informaciją bus atsižvelgta sudarant vėlesnių laikotarpių tikrinamų perkančiųjų organizacijų sąrašus, su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas 2011 m. rugpjūčio 1 d. Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimą panaikinti ir įpareigoti Viešųjų pirkimų tarnybą atlikti tikrinimą dėl VšĮ „Vilniaus festivaliai“ suteiktos teisės bilietus į Vilniaus festivalio organizuojamus renginius platinti UAB „Bilietai LT“.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė pateikė prašymą, kuris buvo priimtas, dėl skundo dalyko patikslinimo pakeitimo, kuriuo prašė pripažinti 2011 m. rugpjūčio 1 d. Viešųjų pirkimo tarnybos sprendimą neteisėtu ir įpareigoti Viešųjų pirkimų tarnybą atlikti tikrinimą dėl VšĮ „Vilniaus festivaliai“ galimai vykdomų teisės aktų pažeidimų.

6Pareiškėjas paaiškino, kad Tarnyba nesilaikė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir Viešųjų pirkimų įstatymas) ir nevykdė šiuo teisės aktu jai priskirtų funkcijų, kadangi gavusi informacijos apie galimai vykdomą pažeidimą nepagrįstai atsisakė imtis veiksmų pažeidimui ištirti ir įvertinti. Nurodė, jog Vilniaus festivaliai yra renginius organizuojanti ir bilietų į šiuos renginius platinimo paslaugas užsakanti įstaiga, kontroliuojama Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, todėl pirkdama prekes ir (ar) paslaugas, ji yra perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų įstatymo prasme, atitinkanti minėto įstatymo 4 straipsnio reikalavimus, taigi jai yra privalomai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai, reglamentuojantys viešuosius pirkimus. Pažymėjo, jog bilietų į Vilniaus festivalių koncertus platinimui nebuvo skelbiamas konkursas ar taikomas kitas Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas atitinkantis pirkimo būdas. Tokiu būdu, suteikus teisę bilietus į Vilniaus festivalių organizuojamus renginius platinti UAB „Bilietai LT“ buvo šiurkščiai pažeistas Viešųjų pirkimų įstatymas, vykdant pirkimo procedūras nebuvo laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

7Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepimu su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

8Atsiliepime paaiškino, kad gautajame pareiškėjo 2011 m. kovo 10 d. rašte Nr. 02-202 „Dėl VšĮ Vilniaus festivaliai, identifikavimo kodas 226190740, bilietų platinimo“ (toliau – ir Pranešimas) nebuvo konkretizuota, kokius Vilniaus festivaliai vykdytus/vykdomus viešuosius pirkimus prašoma vertinti, nebuvo identifikuotas bilietų platinimo paslaugai teikti galimai netinkamai pasirinktas tiekėjas UAB „Bilietai LT“. Teigė, jog pareiškėjas Pranešime abstrakčiai nurodo, kad „Atsižvelgiant į Įstaigos per metus vykdomų renginių kiekį bei apimtį <...>, kyla pagrįstų abejonių dėl to, ar vykdomi pirkimai iš tiesų yra mažesnės nei 100 tūkst. Lt vertės. Tokiu atveju Įstaigai suteikus teisę bilietus į Įstaigos organizuojamus renginius platinti kuriai nors iš Lietuvoje veikiančių bilietų platinimo bendrovių, neskelbiant konkurso, būtų šiurkščiai pažeistas įstatymas“. Tuo tarpu skunde pareiškėjas jau nurodo, kad pateikė atsakovui Pranešimą „<...> dėl VšĮ „Vilniaus festivaliai“ <...> suteiktos teisės bilietus į Vilniaus festivalių organizuojamus renginius platinti UAB „Bilietai LT“ <...>“ ir prašo „<...> įpareigoti Viešųjų pirkimų tarnybą atlikti tikrinimą dėl VšĮ „Vilniaus festivaliai“ suteiktos teisės bilietus į Vilniaus festivalių organizuojamus renginius platinti UAB „Bilietai LT“. Pažymėjo, jog akivaizdu, kad skundo ir pranešimo dalykas yra skirtingas, reikalavimai ? netapatūs, todėl Pranešimas ir atsakovo atsakymas į jį skundžiamu raštu negali būti laikomas skundo pagrindu. Teigė, jog Rašte, kuriuo atsakoma į pareiškėjo pranešimą ir jame suformuluotą prašymą, nurodoma, kad „<...> VšĮ „Vilniaus festivaliai“ 2010-2011 metais atlikti pirkimai nebuvo atrinkti vertinimui“. Šiuo Raštu nėra atsakoma į skunde naujai suformuluotą prašymą/įpareigojimą tikrinti Įstaigos suteiktą teisę bilietus platinti konkrečiai UAB „Bilietai LT“, atsižvelgiant į skunde suformuluotą reikalavimą. Manė, jog Raštas nėra skundo dalykas, todėl negali būti vertinamas atsakovo neveikimas ar netinkamas veikimas, nesupažindinus jo su tinkamai ir aiškiai suformuluotais prašymais. Be to, skundžiamas raštas yra informacinio pobūdžio, todėl nelaikytinas administraciniu aktu.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus festivaliai atsiliepimu su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

10Atsiliepime paaiškino, kad Vilniaus festivaliai yra nesuprantami pareiškėjo niekuo nepagrįsti teiginiai, nurodantys, kad Vilniaus festivaliai vykdant bilietų pardavimo paslaugos pirkimo procedūras neva nebuvo laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Nurodė, jog bilietų į Vilniaus festivaliai organizuojamus koncertus platinimui buvo vykdomi mažos vertės pirkimai apklausos būdu. Atliekant pirkimus, nepažeidžiant pareiškėjo nurodomų principų, buvo vadovaujamasi teisės aktų reikalavimais bei Vilniaus festivaliai supaprastintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis. Pabrėžė, kad nesuprantamas yra pareiškėjo ankščiau nurodytiems teiginiams prieštaraujantis, bei jokiais argumentais nepagrįstas teiginys, kad Vilniaus festivaliai neva apskritai nevykdė jokio Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas atitinkančio pirkimo būdo. Manė, jog pareiškėjas klaidina teismą dėl Viešųjų pirkimų atrinkimo įvertinimui ir perkančiųjų organizacijų atrinkimo tikrinimui procedūros aprašo, patvirtinti atsakovo direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 1S-121 (toliau – ir Aprašas) turinio, jame nustatytos viešųjų pirkimų atrinkimo įvertinimui procedūros ir Tarnybos teisių apimties. Nurodė, jog nepagrįsti yra pareiškėjo teiginiai, nurodantys, kad neva Viešųjų pirkimų tarnyba, gavusi pareiškėjo prašymą, galėjo atsisakyti atlikti įvertinimą tik: (i) jeigu prašymas būtų anoniminis, (ii) jei jau buvo priimtas sprendimas šiuo klausimu arba (iii) nuo galimai padaryto pažeidimo iki prašymo praėję daugiau kaip metai. Akcentavo, jog pareiškėjo nurodyti kriterijai tik padeda apspręsti, ar pareiškimas dėl viešojo pirkimo įvertinimo yra tinkamas, ar ne. Tuo tarpu pagal Aprašą Tarnyba, atsižvelgdama į toliau nurodytus kriterijus, įvertinimui atrenka tik dalį viešųjų pirkimų, dėl kurių yra gauti tinkami pranešimai. Pabrėžė, jog Tarnyba teisės aktų nėra įpareigota atlikti visų viešųjų pirkimų, dėl kurių buvo gauti pranešimai, įvertinimus.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 21 d. sprendimu nutraukė administracinę bylą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos 2011 m. rugpjūčio 1 d. raštą (sprendimą), o kitoje dalyje pareiškėjo UAB „Tiketa“ skundą atmetė.

13Teismas nurodė, jog skundžiamo rašto turinys patvirtina, kad ginčijamas raštas yra informacinio pobūdžio, neturintis įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms, todėl jis negali būti laikomos nei individualiu teisės aktu, nei administraciniu aktu Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 2 straipsnio 15 dalies ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 11 dalies prasme. Pažymėjo, jog ginčo raštas yra vienas iš viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų, kurie pagal savo pobūdį nepriskirtini prie aktų, esančių ginčo administraciniuose teismuose dalyku. Atsižvelgęs į tai, teismas, vadovaudamasis ABTĮ 101 straipsnio 1 punktu, bylą šioje dalyje nutraukė.

14Teismas apžvelgė, jog iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas kreipėsi į atsakovą Pranešimu, kuriame nurodoma, jog bilietų platinimui Vilniaus Festivaliai įstaigoje nebuvo skelbiamas konkursas ar taikomas kitas Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas atitinkantis pirkimo būdas <...> Atsakovas 2011 m. kovo 16 d. raštu savo ruožtu „Dėl VšĮ Vilniaus festivaliai viešųjų pirkimų“ paprašė jo pateikti informaciją apie 2010-2011 metų vykdytus, numatytus vykdyti viešuosius pirkimus: jų pavadinimus, planuotą kiekvieno pirkinio vertę, taikytą pirkimo būdą, išsamiai ir motyvuotai pagrįsti jo parinkimą, nurodyti sudarytų sutarčių vertę. Vilniaus festivaliai pateikė duomenis apie 2010 ir 2011 metais vykdytus viešuosius pirkimus. Įvertinęs gautus duomenis atsakovas raštu informavo pareiškėją, kad vadovaujantis Aprašo 16 punktu, VšĮ Vilniaus festivaliai 2010-2011 metais atlikti pirkimai nebuvo atrinkti vertinti, o į pareiškėjo informaciją bus atsižvelgta sudarant vėlesnių laikotarpių tikrinamų perkančiųjų organizacijų sąrašus. Įvertinęs šiuos duomenis, teismas sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti, jog atsakovas neatliko jo kompetencijai priskirtų veiksmų, todėl pareiškėjo argumentai, kad priimdamas ginčijamą sprendimą atsakovas atsisakė imtis veiksmų pažeidimui ištirti ir įvertinti, nepagrįsti.

15Teismas taip pat rėmėsi Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 1, 2, 3 dalimis, Viešojo administravimo įstatymo 364 straipsnio 11 dalimi bei Aprašo 5 punktu bei pažymėjo, jog sutinka su atsakovo atsiliepime išdėstytais argumentais, kad viešųjų pirkimų atrinkimo įvertinimo ir perkančiųjų organizacijų atrinkimo tikrinimui tikslas yra užtikrinti, kad būtų kontroliuojamos identifikuotos didžiausios rizikos sritys, t. y. tos sritys, kuriose galimi dažniausi Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimai, o į pareiškėjo pateiktą informaciją bus atsižvelgta sudarant vėlesnių laikotarpių tikrinamų perkančiųjų organizacijų sąrašus. Nurodė, jog byloje nėra duomenų, kad atsakovas atsisako atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus ar vilkina atlikti tokius veiksmus, todėl nėra pagrindo ir tenkinti skundo reikalavimą įpareigoti Tarnybą atlikti tikrinimą dėl Vilniaus festivaliai galimai vykdomų teisės aktų pažeidimų.

16III.

17Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 21 d. sprendimu, pateikė apeliacinį skundą (b. l. 58–61), kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti 2011 m. rugpjūčio 1 d. Viešųjų pirkimų tarnybos raštą ir įpareigoti Viešųjų pirkimų tarnybą atlikti tikrinimą dėl VšĮ „Vilniaus festivaliai“ veiklos.

18Apeliaciniame skunde nurodo, jog Vilniaus festivaliai yra perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų įstatymo prasme, tačiau bilietų į Vilniaus festivalių renginius platinimui nebuvo skelbiamas konkursas, apie taikytą kitą Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas atitinkantį pirkimo būdą pareiškėjui taip pat nebuvo žinoma. Abejoja, ar trečiasis suinteresuotas asmuo pirkimus galėjo vykdyti apklausos būdu, nes organizuojamų Vilniaus festivalių kiekis yra didelis, todėl labai tikėtina, kad sutarčių verčių suma viršija 100 tūkstančių litų, o perkančioji organizacija tokios apklausos organizuoti neturėjo teisės, ką tikina išdėstęs Tarnybai, tačiau ji analizuoti pateiktą pranešimą ir atlikti tikrinimą dėl galimų Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų atsisakė. Remiasi Aprašo 6 punktu ir teigia, jog Tarnyba pagal šį punktą neturėjo pagrindo atsisakyti atlikti patikrinimą pagal pareiškėjo pranešimą apie tai, jog galimai buvo pažeisti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Priduria, jog Tarnyba nevykdė Viešųjų pirkimų įstatymu jai priskirtų funkcijų, kadangi gavusi informacijos apie galimai vykdomą pažeidimą, kartu su šį galimą pažeidimą įrodančiomis aplinkybėmis, nepagrįstai atsisakė imtis veiksmų pažeidimui ištirti ir įvertinti. Taip pat atkreipia dėmesį į Aprašo 16 punktą ir mano, jog jame įtvirtinta perkančiųjų organizacijų atrinkimo tikrinimui įvertinimo tvarka yra nesuprantama ir prieštaraujanti logikai. Detalizuoja, jog pagal šį punktą pranešimas apie galimai vykdomą viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, pateiktas kartu su tą įrodančiais dokumentais, turi realią galimybę būti atrinktas tikrinimui tokiu atveju, jei tą pačią savaitę buvo pateikti keli kiti pranešimai, tačiau jei buvo pateiktas vienintelis pranešimas, neatsižvelgiant į jo turinį, jis turi labai mažą tikimybę būti ištirtas. Nesutinka su tuo, jog Tarnybos 2011 m. kovo 16 d. kreipimasis į Vilniaus festivalius, prašant pateikti informaciją, kokiu teisiniu pagrindu sudaryta bilietų platinimo sutartis, vertintinas kaip jos kompetencijai priskirtų veiksmų atlikimas, nes dokumentų buvo pareikalauta formaliai, o juos gavus vertinimas pareiškėjo Rašto kontekste nebuvo atliktas. Taip pat nesutinka su tuo, jog skundžiamas raštas yra informacinio pobūdžio, nes jis teismui skundęs ne Raštą, kaip pranešimą apie tai, jog Tarnyba atsisako atlikti perkančiosios organizacijos tikrinimą, o šiuo Raštu įformintą Tarnybos sprendimą atsisakyti atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus, t. y. Tarnybos neveikimą. Reziumuoja, jog dėl Tarnybos neveikimo, prisidengiant formaliu Aprašo 16 punkto vykdymu, buvo pažeistas viešasis interesas, pareiškėjo teisėti lūkesčiai bei teisė į konkurenciją.

19Atsakovas Tarnyba atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 71 – 74) prašo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 21 d. sprendimą palikti galioti.

20Atsiliepime apžvelgia faktines aplinkybes bei nurodo, jog Tarnyba buvo aktyvi, objektyvi, todėl jos veiksmai, priešingai, nei teigia apeliantas, jokiu būdu negali būti laikomi neveikimu ar atsisakymu analizuoti apelianto raštą, bet priešingai – atsakovas vykdė Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnyje, Apraše nustatytas funkcijas, tinkamai atliko pareigas. Atkreipia dėmesį, kad nei Viešųjų pirkimų įstatymas, nei joks kitas teisės aktas nenustato Tarnybai pareigos tikrinti kiekvieną viešąjį pirkimą. Remiasi Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi ir Aprašo 4 punktu bei detalizuoja, jog Tarnyba neturi galimybės patikrinti visų šalyje vykdomų viešųjų pirkimų, todėl vykdo griežtą ir objektyvią vertintinų viešųjų pirkimų ir tikrintinų perkančiųjų organizacijų atranką. Taip pat nesutinka su pareiškėjo teiginiais, kuriais jis kvestionuoja Aprašo teisėtumą. Šiuo aspektu nurodo, jog pareiškėjas neteisingai supranta Apraše nustatytą viešųjų pirkimų atrinkimo įvertinimui tvarką. Paaiškina, jog remiantis Aprašu, atrenkami vertinimui tik tie konkretūs viešieji pirkimai, kurių rizikos įvertis yra lygus arba viršija 2 balus, t. y. būtent tie viešieji pirkimai, kurie susiję su didžiausia galima rizika ir galimais nuostoliais Lietuvos valstybei. Taip pat nurodo, jog pareiškėjo apeliacinis skundas neatitinka ABTĮ 130 straipsnio 2 dalies 6 punkte nustatytų turinio reikalavimų, nes jis nėra grindžiamas juridiniu pagrindu, be to, nėra aišku, kuri teismo sprendimo dalis yra ginčijama. Pažymi ir tai, jog sutinka su teismo išaiškinimu, jog Raštas yra informacinio pobūdžio, todėl neturi įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus festivaliai atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 75 – 76) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

22Atsiliepime nurodo, jog teismas teisingai konstatavo, jog Aprašo 5 punktas nustato, kad viešieji pirkimai įvertinimui atrenkami rizikos įverčiais, apskaičiuotais pagal 2010 m. kovo 5 d. atsakovo įsakymu Nr. 1S-34 patvirtintą Viešųjų pirkimų reikalavimų pažeidimų vertinimo metodiką. Be to, apeliaciniame skunde pareiškėjas prieštarauja pats sau, nes toliau nurodo, kad vadovaujantis Aprašo 16 punktu Tarnyba visgi atrenka perkančiąsias organizacijas tikrinimui (16 punktas numato pirkimų įvertinimui atrinkimo procedūrą). Taip pat nurodo, jog Aprašas yra galiojantis teisės aktas, todėl atsakovas negali kvestionuoti Apraše nurodytą pirkimų atrinkimo įvertinimui procedūrą. Mano, jog Tarnyba tinkamai reagavo į pareiškėjo pranešimą, kreipėsi į trečiąjį suinteresuotąjį asmenį su prašymu pateikti informaciją apie įvykdytus ir organizuojamus pirkimus ir ją įvertinusi pagrįstai priėmė sprendimą neatlikti operatyvaus Vilniaus festivaliai patikrinimo. Tuo tarpu duomenų, pagrindžiančių, kad Tarnyba tai atlikti atsisakė nepagrįstai, byloje nėra.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV.

25Apeliacinis skundas netenkintinas.

26Nagrinėjamoje byloje keliamas dvejopo pobūdžio klausimas: pirma, ar atsakovo Viešųjų pirkimų tarnybos 2011 m. rugpjūčio 1 d. raštas yra teisėtas, ir antra, ar yra pagrindas įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, visų pirmą turi būti atsakyta, ar skundžiamas aktas konkrečioje byloje gali būti administracinės bylos objektas ir ar, prašydamas įpareigoti atlikti veiksmus, pareiškėjas turi materialinį teisinį suinteresuotumą.

27Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos savo praktikoje, kad ginčo administracinėje byloje dalykas gali būti tik toks viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuris atitinkamiems asmenims nustato tam tikras teises ar pareigas, sukelia teisines pasekmes. Jeigu skundžiamas aktas ar veiksmas jokių teisinių pasekmių nesukelia, tai jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektas, nes nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas iš esmės būtų betikslis (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-424/2010; 2010 m. lapkričio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-667/2010; 2010 m. gruodžio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1458/2010).

28Teisėjų kolegija įvertinusi skundžiamo akto turinį, sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog Viešųjų pirkimų tarnybos 2011 m. rugpjūčio 1 d. raštas yra informacinio pobūdžio ir pareiškėjui jokių teisinių pasekmių nesukelia, todėl jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektas. Atsižvelgiant į tai ir remiantis ABTĮ 101 straipsnio 1 punktu, konstatuotina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas pagrįstai nutraukė administracinę bylą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos 2011 m. rugpjūčio 1 d. raštą.

29Vertinant pareiškėjo reikalavimą įpareigoti Viešųjų pirkimų tarnybą atlikti veiksmus, t. y. atlikti tikrinimą dėl VšĮ „Vilniaus festivaliai“ suteiktos teisės bilietus į Vilniaus festivalio organizuojamus renginius platinti UAB „Bilietai LT“, pažymėtina, kad teisę kreiptis į administracinį teismą nustato ABTĮ 5 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Išvardytos ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2-4 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. A143-443/2005, A502-906/2008, A502-304/2009; Administracinių teismų praktika Nr. 7, p. 124-131).

30Kaip jau buvo konstatuota, Viešųjų pirkimų tarnybos 2011 m. rugpjūčio 1 d. raštas pareiškėjui jokių teisinių pasekmių nesukelia. Iš esmės pareiškėjas, kreipdamasis į atsakovą, siekė VšĮ „Vilniaus festivaliai“ veiklos patikrinimo ir atsakomybės jai taikymo, tačiau nenurodė, kaip tai paveiktų jo teises, pareigas ar teisėtus interesus. Atsižvelgusi į bylos faktines aplinkybes, t. y. tai, kad Viešųjų pirkimų tarnyba, gavusi pareiškėjo Pranešimą kreipėsi į VšĮ „Vilniaus festivaliai“, paprašė duomenų apie 2010-2011 metų vykdytus viešuosius pirkimus, bei raštu pateikė pareiškėjui atsakymą, kad į pareiškėjo informaciją bus atsižvelgta sudarant vėlesnių laikotarpių tikrinamų perkančiųjų organizacijų sąrašus, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog nėra pagrindo pripažinti, jog atsakovas neatliko jo kompetencijai priskirtų veiksmų. Be to, byloje nenustatyta, kad įpareigojimas atlikti veiksmus sukurtų, pakeistų ar panaikintų kokias nors teises ar pareigas pareiškėjui, ar kitu būdu paveiktų jo teisėtus interesus, todėl pareikšto reikalavimo tenkinimas nesukeltų jam jokių teisinių pasekmių, t. y. nebūtų apgintos jo teisės ar įstatymo saugomi interesai. Tai leidžia konstatuoti, kad pareiškėjas pagal pareikštą šioje byloje reikalavimą neturi materialinio teisinio intereso, dėl ko reikalavimas negali būti tenkinamas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo reikalavimą įpareigoti Tarnybą atlikti tikrinimą dėl Vilniaus festivaliai galimai vykdomų teisės aktų pažeidimų.

31Atsižvelgiant į tai, kas išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, pagrindo tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą nėra.

32Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ apeliacinį skundą atmesti.

34Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Tiketa“ (toliau – ir... 5. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė pateikė prašymą, kuris buvo... 6. Pareiškėjas paaiškino, kad Tarnyba nesilaikė Lietuvos Respublikos... 7. Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepimu su pareiškėjo skundu... 8. Atsiliepime paaiškino, kad gautajame pareiškėjo 2011 m. kovo 10 d. rašte... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus festivaliai atsiliepimu su... 10. Atsiliepime paaiškino, kad Vilniaus festivaliai yra nesuprantami pareiškėjo... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 21 d. sprendimu... 13. Teismas nurodė, jog skundžiamo rašto turinys patvirtina, kad ginčijamas... 14. Teismas apžvelgė, jog iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas kreipėsi... 15. Teismas taip pat rėmėsi Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 1, 2, 3... 16. III.... 17. Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011... 18. Apeliaciniame skunde nurodo, jog Vilniaus festivaliai yra perkančioji... 19. Atsakovas Tarnyba atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 71 – 74) prašo... 20. Atsiliepime apžvelgia faktines aplinkybes bei nurodo, jog Tarnyba buvo aktyvi,... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus festivaliai atsiliepimu į... 22. Atsiliepime nurodo, jog teismas teisingai konstatavo, jog Aprašo 5 punktas... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV.... 25. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 26. Nagrinėjamoje byloje keliamas dvejopo pobūdžio klausimas: pirma, ar atsakovo... 27. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos savo... 28. Teisėjų kolegija įvertinusi skundžiamo akto turinį, sutinka su pirmosios... 29. Vertinant pareiškėjo reikalavimą įpareigoti Viešųjų pirkimų tarnybą... 30. Kaip jau buvo konstatuota, Viešųjų pirkimų tarnybos... 31. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 32. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 33. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ apeliacinį skundą... 34. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 21 d. sprendimą... 35. Nutartis neskundžiama....