Byla A-143-722-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės jūrų krovinių kompanijos ,,Kabotažas“ prašymą dėl išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal atsakovo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės jūrų krovinių kompanijos ,,Kabotažas“ skundą atsakovui Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Elenai Agintienei, Gedvisei Vaitkienei dėl nurodymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė jūrų krovinių kompanija ,,Kabotažas“ (toliau – pareiškėjas) skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – atsakovas) 2007 m. vasario 19 d. nurodymą Nr. (21.64-8)-G2-673.

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 9 d. sprendimu

6pareiškėjo skundą patenkino. Teismas panaikino atsakovo 2007 m. vasario 19 d. nurodymą Nr. (21.64-8)-G2-673.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. balandžio 22 d. nutartimi Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 9 d. sprendimą paliko nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmetė.

8Pareiškėjas 2008 m. balandžio 28 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išsiuntė paštu prašymą dėl 3 768,73 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo.

9Pareiškėjas nurodo, kad bylinėjimosi metu patyrė išlaidų, kurias sudaro 3 768,73 Lt pagal 2008 m. balandžio 24 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MLB000000214, sumokėtų už advokato paslaugas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Bendrovės advokato paslaugos yra detalizuotos kartu su PVM sąskaita – faktūra pateiktoje ataskaitoje.

10Atsakovas atsiliepimu į prašymą prašo sumažinti prašomas priteisti išlaidas iki 566,40 Lt.

11Atsakovas nurodo, kad advokato ataskaitoje nurodytos pasirengimo bylos nagrinėjimui, susitikimo su klientu dėl bylos paslaugos nėra numatytos Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 8 punkte, todėl šios paslaugos turėtų būti prilyginamos atstovavimo teisme paslaugoms (Rekomendacijų 8.18, 9 p.). Be to, kelionės Šiauliai – Vilnius – Šiauliai

12išlaidų pareiškėjas nepagrindė ir konkrečių skaičiavimų nepateikė (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 45 str. 1 d.).

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14II.

15Prašymas tenkintinas iš dalies.

16Pareiškėjas 2008 m. balandžio 28 d. prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų (b. l. 149 – 150), kurį detalizuoja ir pagrindžia advokatų profesinės bendrijos ,,Morkūnas Legal Bureau“ 2008 m. balandžio 22 d. atliktų teisinių paslaugų ataskaita Nr. 1250 (b. l. 152) bei 2008 m. balandžio 24 d. PVM sąskaita – faktūra Nr. MLB000000214 (b. l. 151) ir 2008 m. balandžio 25 d. mokėjimo nurodymu Nr. 04250853 (b. l. 153), prašo priteisti iš atsakovo 3 768,73 Lt

17išlaidų advokato Egidijaus Morkūno pagalbai Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme apmokėti.

18Pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas sudaro (2008 m. sausio 3 d. susitarimu dėl teisinių paslaugų teikimo administracinėje byloje Nr. 8/012 advokatų profesinė bendrija ir pareiškėjas susitarė dėl valandinio darbo įkainio eurais pridedant 18 procentų dydžio pridėtinės vertės mokestį): pasirengimas nagrinėti bylą – 300 EUR (3 val. x 100 EUR), atstovavimas teisme – 75 EUR (0,75 val. x 100 EUR), laikas kelyje Šiauliai – Vilnius – Šiauliai – 500 EUR (5 val. x 100 EUR), susitikimas su klientu dėl bylos eigos – 50 EUR (0,5 val. x 100 EUR) (iš viso:

19925 EUR). Vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2002 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 15 ,,Dėl bazinės valiutos ir oficialaus lito kurso“ 1.2 punktu, oficialus lito kursas – 3,4528 Lt už 1 EUR. Atsižvelgiant į tai, pasirengimas nagrinėti bylą sudaro 1 035,84 Lt (300 EUR x 3,4528 Lt), atstovavimas teisme – 258,96 Lt (75 EUR x 3,4528 Lt), laikas kelyje Šiauliai – Vilnius – Šiauliai – 1 726,40 Lt (500 EUR x 3,4528 Lt), susitikimas su klientu dėl bylos eigos – 172,64 Lt

20(50 EUR x 3,4528 Lt) (iš viso: 3 193,84 Lt). Su 18 procentų pridėtinės vertės mokesčiu atitinkamai: 1 222,29 Lt (1 035,84 Lt + 186,45 Lt), 305,57 Lt (258,96 Lt + 46,61 Lt), 2 037,15 Lt (1 726,40 Lt + 310,75 Lt), 203,72 Lt (172,64 Lt + 31,08 Lt) (iš viso: 3 768,73 Lt).

21Šioje byloje sprendimas priimtas pareiškėjo naudai (b. l. 88 – 94, 120 – 126), todėl jis turi teisę reikalauti iš atsakovo atlyginti jam atstovavimo išlaidas (ABTĮ 44 str. 1, 6 d.).

22ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis nustato, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia

23iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Toks dydis nustatytas Rekomendacijose.

24Pagal šių teisės aktų prasmę, priteistinos tik su bylos nagrinėjimu teisme ir jos paruošimu teismui susijusios šalies išlaidos, kurių dydis negali viršyti Rekomendacijose nustatyto dydžio. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo turėtos išlaidos už susitikimą su advokatu aptarti bylos eigos negali būti priteistos iš atsakovo.

25Rekomendacijų 3 punktas numato, kad advokato dėl atvykimo teikti teisines

26paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos išlaidos, taip pat gyvenamosios patalpos nuomos ir kelionės išlaidos atlyginamos papildomai pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šios išlaidos iš šalies priteisiamos, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teismingumo ypatumų,

27kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas. Vadovaujantis šia teisės norma, nėra pagrindo priteisti pareiškėjui iš atsakovo už advokato kelyje Šiauliai – Vilnius – Šiauliai sugaištą laiką, kadangi advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje nebuvo būtinas.

28Rekomendacijų 7 punktas nustato, jog rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – MMA). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008 m. sausio 1 d. patvirtinta MMA – 800 Lt.

29Vadovaujantis paminėtomis nuostatomis ir Rekomendacijų 8.18 punktu, maksimalus priteistinas užmokesčio už vieną atstovavimo valandą teisme dydis – 120 Lt (0,15 x 800 Lt MMA).

30Pareiškėjas už atstovavimą teisme prašo priteisti 1 527,86 Lt (pasirengimas nagrinėti bylą – 1 222,29 Lt, atstovavimas teisme – 305,57 Lt ). Šią paslaugą advokatas teikė 4 val. (3 val. ir 0,75 val.) (Rekomendacijų 9 p.). Maksimali priteistina suma yra 480 Lt (0,15 x 800 Lt MMA x 4 val.). Prašoma priteisti suma akivaizdžiai viršija rekomenduojamą priteisti sumą.

31Pagal Rekomendacijų 11 punktą, teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo šių rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (pavyzdžiui, kai advokatas arba advokato padėjėjas teikia teisines paslaugas itin sudėtingoje byloje ir pan.). Šiuo atveju nėra pagrindo taikyti šią teisės normą.

32Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad pareiškėjas nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme turėjo 480 Lt pagrįstų atstovavimo išlaidų, kurios priteistinos iš atsakovo. Kitos pareiškėjo išlaidos yra nepagrįstos.

33Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

34Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės jūrų krovinių kompanijos ,,Kabotažas“ prašymą dėl išlaidų atlyginimo patenkinti iš dalies.

35Priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei jūrų krovinių kompanijai ,,Kabotažas“ iš atsakovo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 480 Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt litų) atstovavimo išlaidų.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė jūrų krovinių kompanija... 5. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 9 d. sprendimu... 6. pareiškėjo skundą patenkino. Teismas panaikino atsakovo 2007 m. vasario 19... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. balandžio 22 d.... 8. Pareiškėjas 2008 m. balandžio 28 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 9. Pareiškėjas nurodo, kad bylinėjimosi metu patyrė išlaidų, kurias sudaro 3... 10. Atsakovas atsiliepimu į prašymą prašo sumažinti prašomas priteisti... 11. Atsakovas nurodo, kad advokato ataskaitoje nurodytos pasirengimo bylos... 12. išlaidų pareiškėjas nepagrindė ir konkrečių skaičiavimų nepateikė... 13. Teisėjų kolegija... 14. II.... 15. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 16. Pareiškėjas 2008 m. balandžio 28 d. prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų... 17. išlaidų advokato Egidijaus Morkūno pagalbai Lietuvos vyriausiajame... 18. Pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas sudaro (2008 m. sausio 3 d. susitarimu... 19. 925 EUR). Vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2002 m. vasario 1 d. nutarimo... 20. (50 EUR x 3,4528 Lt) (iš viso: 3 193,84 Lt). Su 18 procentų pridėtinės... 21. Šioje byloje sprendimas priimtas pareiškėjo naudai (b. l. 88 – 94, 120 –... 22. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis nustato, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo... 23. iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo,... 24. Pagal šių teisės aktų prasmę, priteistinos tik su bylos nagrinėjimu... 25. Rekomendacijų 3 punktas numato, kad advokato dėl atvykimo teikti teisines... 26. paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos... 27. kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais... 28. Rekomendacijų 7 punktas nustato, jog rekomenduojami priteistini užmokesčio... 29. Vadovaujantis paminėtomis nuostatomis ir Rekomendacijų 8.18 punktu,... 30. Pareiškėjas už atstovavimą teisme prašo priteisti 1 527,86 Lt... 31. Pagal Rekomendacijų 11 punktą, teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti... 32. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad... 33. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 34. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės jūrų krovinių kompanijos... 35. Priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei jūrų krovinių... 36. Nutartis neskundžiama....