Byla I-3734-562/2012
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rositos Patackienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Violetos Balčytienės ir Arūno Dirvono, dalyvaujant pareiškėjos atstovui R. R., atsakovės atstovams A. T. K. ir T. Ž., trečiojo suinteresuoto asmens atstovui E. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB ,,( - )“ ir Ko skundą atsakovei Aplinkos apsaugos agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Utenos rajono aplinkos apsaugos agentūrai dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja UAB ,,( - )“ ir Ko su skundu kreipėsi į teismą prašydama: 1) panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2012-06-05 raštą Nr. (2.1)-A4-1749 ,,Dėl skundo Nr. 154 tyrimo“; 2) įpareigoti Aplinkos apsaugos agentūrą priimti Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. reikalavimus atitinkantį sprendimą, t. y įpareigoti konsatuoti, kad 1) Utenos rajono agentūros 2012 m. kovo 5 ir 7 d. ir balandžio 25 d. atlikti UAB ,,( - )“ ir Ko patikrinimai pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelėje Dičiūnų k., Utenos r., buvo neteisėti ir atsakingiems asmenims taikyti drausminę atsakomybę; 2) kad pagal Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012-04-02 nutartį Utenos RAAD nedelsiant privalėjo atstatyti UAB ,,( - )“ ir Ko pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelės Dičiūnų k., Utenos r., registraciją Registre; 3) kad Visagino savivaldybės agentūra 2012-04-23 raštu Nr. (9.17)-12-s-77 ,,Dėl pavojingų atliekų tvarkymo“ adresuotu VĮ ,,Ignalinos atominė elektrinė“ diskreditavo UAB ,,( - )“ ir Ko“ ir už tai atsakingiems asmenims taikyti drausminę atsakomybę (b. l. 1-7).

3Pareiškėja skunde nurodė, kad bendrovės 2012 m. kovo 5 ir 7 dienomis atlikti patikrinimai yra neteisėti. 2012-03-05 patikrinimas prieš jį perkeliant į šią datą buvo suplanuotas atlikti 2012-02-13, nors Utenos rajono agentūros 2012 metų patikrinimo planas Utenos RAAD direktoriaus įsakymu Nt. v-18 buvo patvirtintas tik 2012-02-15, kas reiškia, kad Utenos rajono agentūra pranešdama apie būsimą tariamą planinį patikrinimą patvirtinto patikrinimų plano 2012 metams neturėjo. Šios aplinkybės patvirtina, kad Utenos RAAD nesilaiko teisės aktų reikalavimų, bendrovę tikrino be teisėto pagrindo, Utenos RAAD pareigūnai savivaliavo bei viršijo valstybiniams aplinkos apsaugos pareigūnams priskirtas funkcijas, sąmoningai ir tendencingai trukdė įmonei vykdyti ūkinę veiklą, bei ją diskreditavo. Atliekant patikrinimą, nebuvo nurodyta kokios institucijos pavedimu jis buvo pradėtas. Patikrinime dalyvavo LR aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus vyr. specialistas A. N., kuriam pagal aplinkos ministro 2004-01-09 įsakymą Nr. Dl-8 ,,Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo“, nėra suteiktos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno galios. Minėtas asmuo, patikrinime dalyvavęs neteisėtai, net pasirašė 2012-03-20 patikrinimo akte. 2012-03-07 patikrinimas taip pat buvo atliekamas be pavedimo, įsakymo ar pan., be to agentūros pareigūnai atsisakė pasirašyti Valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų registracijos žurnalą, tuo viršydami savo įgaliojimus ir pažeisdami teisės aktų reikalavimus. Už tai jiems turi būti taikoma drausminė atsakomybė. Bendrovė skunde nurodė, kad atliekų tvarkymo aikštelėje 2012-04-25 be pavedimo, t. y. neteisėtai lankėsi Utenos RAAD pareigūnas R. M., tačiau atsakovė dėl šio asmens nepasisakė, vertino kitą, bendrovei nežinomą 2012-04-27 patikrinimo atvejį. Utenos RAAD, Panevėžio apygardos administraciniam teismui priėmus 2012-04-02 nutartį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo pagal bendrovės prašymą, privalėjo nedelsiant atstatyti UAB „( - )“ ir Ko pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelės Dičiūnų km., Utenos r. registraciją Registre, tačiau tai padarė tik po daugiau nei trijų savaičių, t. y. 2012-04-27. Be to, atstatydama registracijos Registrą jame atspindėjo dviprasmišką informaciją. Nesutinka su atsakovės sprendime pateikta išvada, kad Utenos RAAD, priėmus minėtą teismo nutartį neprivalėjo atstatyti UAB „( - )“ ir Ko pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelės Dičiūnų km., Utenos r. registracijos Registre, nes Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-30 įsakymo Nr. Dl-461 „Dėl Atliekas tvarkančių įmonių registracijos instrukcijos patvirtinimo“ 12 p. aiškiai numato, kad įmonės registracija Registre galioja Leidimo (šiuo atveju TIPK leidimo) galiojimo laiką. Visagino savivaldybės agentūra 2012-04-23 rašte „dėl pavojingų atliekų tvarkymo“ Nr. (9.17)-12-s-77, adresuotame VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“, nurodė klaidinančią informaciją, kad šiuo metu (2012-04-24) įmonei (UAB „( - )“ ir Ko) išduota Pavojingų atliekų tvarkymo licencija (Nr. 000607), neleidžia tvarkyti pavojingas atliekas (smulkinti) Utenos RAAD teritorijoje ir tuo diskreditavo bendrovę. Be to Visagino savivaldybės agentūros vedėjas V. K. dėl susidariusios situacijos melagingai aiškino, kad jo nuomonę neteisingai interpretavo VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ darbuotojai, nors jo pasirašytas raštas liudija priešingai. Atsakovė nagrinėdama skundą privalėjo konstatuoti, kad Visagino savivaldybės agentūros vedėjas V. K. šiais veiksmais padarė tarnybinį nusižengimą ir už tai taikyti drausminę atsakomybę, tačiau nepagrįstai nurodė, kad nėra numatyta galimybė nagrinėti ar vertinti pareigūnų privačiuose pokalbiuose išsakytos informacijos vertinti pareigūnų privačiuose pokalbiuose išsakytos informacijos. Atsakovė nepagrįstai atsisakė patraukti drausminėn atsakomybėn kaltus asmenis, teigdama, kad drausminių nuobaudų skyrimą turėtų inicijuoti Utenos RAAD direktorius, kuris pats yra pažeidęs tarnybinę drausmę ir etiką.

4Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas patvirtino skunde išdėstytus argumentus ir prašė skundą tenkinti.

5Atsakovė Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 118-121). Atsiliepime nurodė, kad 2012 m. kovo 5, 7 d. atlikti patikrinimai buvo atliekami vadovaujantis Utenos RAAD Utenos rajono agentūros 2012 m. patikrinimų planu, įtvirtintu Utenos RAAD direktoriaus 2012-02-15 įsakymu Nr. V-18. Sprendime konstatuota, kad Utenos RAAD agentūrų objektų patikrinimo planai 2012 m. internetinėje svetainėje buvo paskelbti 2012-03-14, po to, kai buvo vykdomi pareiškėjos patikrinimai ir taip nesilaikyta Viešojo administravimo įstatymo 364 straipsnio 6 dalies reikalavimų. Agentūra, atsižvelgdama į pareiškėjos skunde pateiktą reikalavimą, papildomai išnagrinėjo planinius ūkio subjektų veiklos patikrinimus reglamentuojančias teisės normas ir patikslina sprendime pateiktą poziciją. VAĮ 364 straipsnio 6 dalyje numatoma, kad patvirtintas patikrinimų planas ir jo pakeitimai skelbiami priežiūrą atliekančio subjekto interneto svetainėje arba į planą įtraukti ūkio subjektai informuojami individualiai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po patikrinimų plano patvirtinimo ar jo pakeitimo. Nagrinėjant pareiškėjos skundą buvo remiamasi 2012-05-11 pažyma apie bendrovės pareiškimo tyrimo rezultatus. Sprendime buvo pažymėta, kad apie patikrinimo datos perkėlimą į 2012-03-05 pareiškėja buvo pakartotinai informuota raštu. Nors Utenos RAAD nepaskelbė planinių patikrinimų planų nustatyta tvarka, pareiškėja buvo informuota apie būsimą planinį patikrinimą iš anksto ir tai nesudaro pagrindo minėtus patikrinimus pripažinti neteisėtais. Pareiškėjo argumentai dėl Utenos RAAD pareigūnų neveikimo nepasirašant pateiktame Valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų registracijos žurnale nepagrįstas. Teismui pateiktas Žurnalo išrašas nėra nustatyta tvarka patvirtintas, nėra kopijos tikrumo žymos. Atsižvelgiant į Žurnalo tituliniame puslapyje nurodytą pildymo pradžios datą („2008-08“) ir tai, kad lape, dešiniajame kampe pažymėtame skaičiumi „2“, 1-u eilės numeriu padarytas įrašas dėl Utenos RAAD patikrinimo atlikto 2012-03-07 kyla abejonių ar pateiktas Žurnalas buvo nuosekliai pildomas nuo pat 2008 m., ar yra ir ankstesnių metų įrašai. Pareiškėjos vykdančiojo direktoriaus parašu patvirtintas įrašas, kad Utenos RAAD pareigūnai „atsisakė pasirašyti“ kelia abejonių. Jei pareigūnai iš tiesų atsisakė pasirašyti pareiškėjos pateiktame Žurnale, siekiant tai objektyviai patvirtinti turėjo būti pasitelkti liudytojai. Agentūros išvada, kad pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, t. y. laikinai sustabdžius RAAD sprendimo „Dėl TIPK leidimo panaikinimo“ galiojimą, RAAD neturi pareigos nedelsiant atstatyti įmonės registraciją ATĮR yra neteisėta ir privalo būti pakeista, buvo tik metodiškai vadovaujančios institucijos pozicija. RAAD kaip savarankiškas viešojo administravimo subjektas išsaugo teisę savarankiškai priimti atitinkamus sprendimus dėl ATĮR tvarkymo klausimų. Pagal Atliekų tvarkymo taisykles, ATĮR tvarkytojai yra RAAD, todėl Agentūra neturi kompetencijos spręsti dėl techninių ATĮR tvarkymo klausimų. Tačiau pažymi, kad pareiškėjos teiginys dėl ATĮR įrašų dviprasmiškumo yra nepagrįstas. Kadangi Instrukcijos nuostatose duomenų atstatymas į buvusią padėtį nenumatytas, Utenos RAAD pagrįstai taikė perregistravimo procedūrą. Instrukcijos 10 punkte pažymima, kad perregistruojant įmonės kodas nekeičiamas, t. y. nekuriamas naujas registro objektas, tik taisomas senas. Sutinka su pareiškėjo pozicija, kad pagal VAĮ 364 str. ir Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nuostatas, planinius ūkio subjektų veiklos patikrinimus vykdo priežiūrą atliekantys subjektai bei aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai. Tačiau šios nuostatos nereiškia, kad ūkio subjekto verslo patikrinime negali dalyvauti kiti dalyvaujantys asmenis. Sutinka, kad kiti dalyvaujantys asmenys neturi teisės priimti sprendimų dėl ūkio subjekto veiklos, surašyti patikrinimo aktų, protokolų ar nutarimų, tačiau gali stebėti vykstantį patikrinimą ir kaip liudytojai ar specialių žinių turintys asmenys patvirtinti patikrinimo metu nustatytas faktines aplinkybes. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (toliau - Nuostatai) 7.2 punktą, vienas iš svarbiausiųjų Aplinkos ministerijos veiklos tikslų yra formuoti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės politiką ir koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą. Viena iš priemonių užtikrinti minėto tikslo įgyvendinimą yra Aplinkos ministerijos atstovų dalyvavimas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų vykdomų ūkio subjektų veiklos patikrinimuose. Utenos RAAD Visagino savivaldybės agentūra surašydama 2012-04-23 raštą Nr. (9.17)-12-s-77 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo“, adresuotą VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ gen. direktoriui, nurodydama, jog „šiuo metu (2012 m. balandžio 24 d.) UAB „( - )“ ir Ko išduota Pavojingų atliekų tvarkymo licencija (Nr. 000607), kuri neleidžia tvarkyti pavojingas atliekas (smulkinti) Utenos RAAD teritorijoje“, nežinojo apie tą pačią dieną priimtą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012-04-23 nutartį administracinėje byloje Nr. 1-3016-643/2012 dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo - laikino Agentūros 2012-03-23 sprendimo Nr. (2.3)-A4-838 dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. 000607, galiojimo sustabdymo. Vadovaujantis Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių 3 p., tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas valstybės tarnautoją, įtariamą padariusį tarnybinį nusižengimą, į pareigas priėmusio asmens, todėl Agentūra neturėjo pagrindo konstatuoti, kad A. K. padarė tarnybinį nusižengimą ir už tai taikyti drausminę atsakomybę

6Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti atsiliepime nurodytais argumentais.

7Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovas su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

8Skundas tenkintinas iš dalies.

9Pareiškėja UAB ,,( - )“ ir Ko su skundu kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2012-06-05 raštą Nr. (2.1)-A4-1749 ,,Dėl skundo Nr. 154 tyrimo“; įpareigoti Aplinkos apsaugos agentūrą priimti Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. reikalavimus atitinkantį sprendimą, t. y įpareigoti konstatuoti, kad 1) Utenos rajono agentūros 2012 m. kovo 5 ir 7 d. ir balandžio 25 d. atlikti UAB ,,( - )“ ir Ko patikrinimai pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelėje Dičiūnų k., Utenos r., buvo neteisėti ir atsakingiems asmenims taikyti drausminę atsakomybę; kad pagal Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012-04-02 nutartį Utenos RAAD nedelsiant privalėjo atstatyti UAB ,,( - )“ ir Ko pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelės Dičiūnų k., Utenos r., registraciją Registre; 3) kad Visagino savivaldybės agentūra 2012-04-23 raštu Nr. (9.17)-12-s-77 ,,Dėl pavojingų atliekų tvarkymo“ adresuotu VĮ ,,Ignalinos atominė elektrinė“ diskreditavo UAB ,,( - )“ ir Ko“ ir už tai atsakingiems asmenims taikyti drausminę atsakomybę (b. l. 1-7).

10Bylos duomenimis nustatyta, kad Utenos RAAD Utenos rajono agentūra 2012-01-30 raštu Nr. (11-s)-38 ,,Dėl įmonės patikrinimo“ informavo UAB ,,( - )“ ir Ko, kad vadovaujantis VAĮ 364 str. , Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 12 str., 14 str. bei Utenos RAAD direktoriaus patvirtintu Utenos rajono agentūros kontroliuojamų objektų patikrinimo planu 2012 metams, numato atlikti planinį kompleksinį pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelės, esančios Dičiūnų k., Utenos r. Sav., aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi patikrinimą. Nurodė, kad patikrinimas bus vykdomas 2012-02-13 10.00 val, patikrinimą atliks Utenos rajono agentūros vyresn. Valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius R. M.. Prašė paskirti įmonės atstovą, atsakingą už aplinkos apsaugos sritį, kuris užtikrintų galimybę patikrinti reikalingus dokumentus, apžiūrėti įmonės teritoriją ir patalpas (b. l. 179).

11Utenos rajono agentūra 2012-02-10 gavo UAB ,,( - )“ ir Ko raštą, kuriame paaiškinta, kad nežiūrint į tai, kad raštas dėl planinio patikrinimo gautas likus mažiau nei dešimt dienų iki jo atlikimo, t. y. nesilaikant nustatytos tvarkos, kaip to reikalauja VAĮ 364 str. 6 d. ir aplinkos ministro 2011-02-18 įsakymu Nr. D1-145 patvirtintų Ūkio subjektų planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę taisyklių 21 p. nuostatų, prašo atidėti patikrinimo laiką, nes nurodytų laiku bendrovės direktorius šaukiamas atvykti į teismo posėdį, kuriame bus nagrinėjama administracinio teisės pažeidimo byla, pagal Utenos rajono agentūros inspektoriaus R. M. bendrovei surašytą administracini teisės pažeidimo protokolą (b. l. 180).

12Utenos rajono agentūra 2012-02-14 raštu Nr. (11-s)-48 ,,Dėl įmonės patikrinimo“ pranešė pareiškėjai, kad patikrinimas atidėtas 2012-03-05 (b. l. 182, 183).

13Utenos RAAD 2012-03-02 raštu Nr. (8.26)-s-356A ,,Dėl TIPK leidimo panaikinimo“ informavo pareiškėją, Utenos r. Savivaldybės administraciją, Utenos r. Agentūrą, kad vadovaudamiesi ,,Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių“, patvirtintų aplinkos ministro 2005-06-29 įsakymu Nr. Dl-330 ,,Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 64.6 p. - leidimas panaikinamas kai pavojingas atliekas tvarkanti įmonė, vadovaujantis aplinkos ministro 2003-09-25 įsakymu Nr. 469 patvirtinta Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarka nepateikė naujos arba pratęstos banko garantijos ar draudimo poliso, panaikina UAB ,,( - )“ ir Ko aikštelei, esančiai Dičiūnų kaime, Utenos rajone, išduotą 2009-09-21 taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. TU(2)-65 (b. l. 184).

14Utenos rajono agentūra 2012-03-15 raštu Nr. (11-s)-111 ,,Dėl tolesnio įmonės patikrinimo“ informavo pareiškėją, kad 2012-03-05 buvo pradėtas UAB „( - )“ ir Ko, esančios Dičiūnų k., Utenos r. sav., pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelės planinis kompleksinis aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi patikrinimas. Kadangi 2012-03-05 nebuvo pateikti dokumentai įrodantys atliekų išvežimą, sutartys su įmonėmis priimančiomis pavojingas atliekas, atliekų apskaitos metinė ataskaita už 2011 metus, pirminis atliekų apskaitos žurnalas už 2011 metus, atliekų sutvarkymo apskaitos žurnalas už 2012 metų du mėnesius, pavojingų atliekų vežimo lydraščiai už 2011 metus, todėl 2012-03-07 9.00 val. atvyks į bendrovės centrinę būstinę (adresu Pietario g. 3, Vilnius) dėl tolesnio įmonės patikrinimo. Prašoma paruošti dokumentus ir kt. medžiagą, kuri nebuvo pateikta Dičiūnų k., Utenos r. sav., pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelėje. Dokumentaciją, kuri nebuvo pateikta, tikrins vietoje, t. y. Pietario g. 3, Vilnius, kaip buvo susitarta 2012-03-05 patikrinimo metu Dičiūnų k., Utenos r.sav. (b. l. 185)

15Utenos RAAD Utenos rajono agentūra 2012-03-20 surašė patikrinimo aktą Nr. (11-KD)-12 (b. l. 187-192). Akte nurodyta, kad patikrinimą atliko Utenos rajono agentūros vyresn. valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius R. M., Utenos RAAD PAVN skyriaus vyr. specialistė D. K., Utenos rajono agentūros vedėjas E. P., taip pat nurodyta, kad kaip liudytojai ar Aplinkos ministerijos sistemos bei kitų kontrolę vykdančių institucijų atstovai dalyvavo: LR AM AAA Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus vedėja M. L., LR AM AAA Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas S. T., LR Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus vyr. specialistas A. N., antstolis V. Č. (Antstolių V. Č., R. V., B. Č. ir V. L. kontora, Aguonų g. 10, Vilnius). Patikrinimo tikslas ir rūšis: planinis – kompleksinis, Aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasis ir vykdymas pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelėje, esančioje Dičiūnų k., Utenos r. sav. už laikotarpį nuo 2011-05-12 iki 2012-03-01. Akto išvadoje pateikta 10 nustatytų pažeidimų. Pareiškėja akte nurodė, kad prašymus ir paaiškinimus pateiks atskiru raštu.

16Pareiškėja pateikė paaiškinimus Nr. 153, kuriuose nurodė patikrinimo akto ir paties patikrinimo neteisėtumo motyvus (b. 39-41).

17Utenos RAAD Utenos rajono agentūra 2012-03-22 privalomuoju nurodymu Nr. (11-KE)-3 nurodė bendrovei nutraukti pavojingų ir nepavojingų atliekų priėmimą į Dičiūnų kaimo Utenos rajono pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelę ir sukauptas aikštelėje atliekas priduoti atliekas tvarkančioms įmonėms, turinčioms teisę užsiimti pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymu. Pažymėjo, kad bendrovė šiuos reikalavimus privalo įvykdyti iki 2012-05-24 ir juos įvykdžius nedelsiant informuoti Privalomąjį nurodymą pateikusį Pareigūną (b. l. 193-195).

18Pareiškėja kreipėsi į Utenos RAAD Utenos rajono agentūrą su 2012-05-04 raštu Nr. 153, kuriame išdėstė nesutikimą su atliktu patikrinimu. Utenos rajono agentūrą, išnagrinėjusi pareiškėjos paaiškinimus 2012-05-11 raštu Nr. (11-s)-232 informavo pareiškėją, kad išanalizavus ir apibendrinus išdėstytus paaiškinimus, susijusius su vykdyto Utenos rajono agentūros 2012-03-05 pareiškėjos eksploatuojamos pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelės Dičiūnų k., Utenos rajone, patikrinimo procedūra ir 2012-03-22 Utenos rajono agentūros Privalomuoju nurodymu Nr. (ll-KE)-3 yra klaidingi ir interpretuojami taip, kad bendrovė išvengtų atsakomybės už surinktų atliekų Dičiūnų k,, Utenos rajone sutvarkymą (b. l. 196-197).

19Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2012-05-07 gavo pareiškėjos skundą Nr. 154, kuriuo reiškiamas nepasitenkinimas Utenos RAAD ir jo padalinių pareigūnų veiksmais ir prašoma patraukti juos drausminėn atsakomybėn (b. l. 17-23). Skundą pagal kompetenciją persiuntė Aplinkos apsaugos agentūrai.

20Aplinkos apsaugos agentūra, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, nenustatė pažeidimų dėl kurių skunde nurodyti pareigūnai turėtų būti traukiami drausminėn atsakomybėn (b. l. 26-27).

21Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo, priimto išnagrinėjus pareiškėjos skundą dėl Utenos RAAD pareigūnų galimai netinkamų veiksmų atliekant pareiškėjos planinį patikrinimą ir kitų veiksmų bei prašymo patraukti juos drausminėn atsakomybėn. Pareiškėjos teigimu atsakovė formaliai vertino pareiškėjos skunde pateiktus faktus, nesiėmė aktyvių veiksmų patraukti kaltus asmenis drausminėn atsakomybėn.

22Pažymėtina, kad vadovaujantis LR aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3017; 2004, Nr. 50-1636) 8 str. 1 d. 1 p. ir Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų, patvirtintų LR aplinkos ministro 2004-07-14 įsakymu Nr. Dl-385 (Žin., 2004, Nr. 115-4310; 2011, Nr. 53-2566), 10.2.1 ir 11.9 p. nuostatomis, Aplinkos apsaugos agentūra tikrina, ar LR aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai (toliau - RAAD) ir jų pareigūnai laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų aplinkos apsaugos valdymo srityje, tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas, tikrina, analizuoja ir vertina, ar RAAD efektyviai vykdo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus.

23Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjas, pateikdamas 2012-05-07 skundą Nr. 154, inicijavo administracinę procedūrą pagal Viešojo administravimo įstatymą, kuris reglamentuoja asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo tvarką bei sąlygas viešojo administravimo institucijose. Pažymėtina, kad Viešojo administravimo įstatymo 1 straipsnyje numatyta, kad šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą. Šio įstatymo trečiame skirsnyje yra reglamentuota administracinė procedūra, kuri šio įstatymo 19 straipsnyje yra apibrėžiama kaip pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.

24Įstatymo 22 str. nustatyta, kad administracinę procedūrą pradeda viešojo administravimo subjekto vadovas arba jo įgaliotas pareigūnas ar valstybės tarnautojas rašytiniu pavedimu (įsakymu, potvarkiu, rezoliucija) per 3 darbo dienas nuo Įstatymo 21 straipsnyje nurodytų dokumentų gavimo dienos. Administracinei procedūrai pradėti reikalingą informaciją, kurią turi viešojo administravimo subjektas arba kuri yra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose, surenka pats skundą gavęs viešojo administravimo subjektas. Įstatymo 23 str. 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas viešojo administravimo subjektas privalo priimti skundus ir juos nagrinėti pagal įgaliojimus šio įstatymo 4 dalyje nustatyta, kad jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui. Įstatymo 23 str. 5 dalyje numatyta, kad draudžiama persiųsti skundą nagrinėti viešojo administravimo subjektui, jo administracijos padaliniui arba perduoti nagrinėti pareigūnui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kurių veiksmai yra skundžiami. Įstatymo 23 str. 6 dalis nustato, kad skundas nenagrinėjamas, jeigu tuo pačiu klausimu teismas jau yra priėmęs sprendimą arba tas pats viešojo administravimo subjektas yra priėmęs administracinės procedūros sprendimą ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą, taip pat jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai. Apie sprendimą nenagrinėti skundo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos. Įstatymo 23 str. 7 dalis nustato, kad dėl skundo, adresuoto keliems viešojo administravimo subjektams ir priklausančio kelių viešojo administravimo subjektų kompetencijai, administracinę procedūrą pradeda ir skundo nagrinėjimą organizuoja pirmasis skunde nurodytas viešojo administravimo subjektas. Kiti administracinėje procedūroje dalyvaujantys viešojo administravimo subjektai privalo per 10 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikti pagal kompetenciją savo pasiūlymus dėl skundo sprendimo administracinę procedūrą pradėjusiam viešojo administravimo subjektui.

25Įstatymo 31 straipsnyje nustatyta, kad administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys.

26Įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prieš priimant administracinės procedūros sprendimą, asmuo, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, taip pat kiti asmenys gali būti apklausiami siekiant išsiaiškinti ginčijamo klausimo esmę ir su juo susijusias aplinkybes, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytą atvejį, kai apklausa privaloma. Įstatymo 28 straipsnio 2 dalis numato, kad administracinės procedūros sprendimas priimamas tik apklausus asmenį, dėl kurio galimai pažeistų teisių ir teisėtų interesų buvo gautas pranešimas ir dėl gauto pranešimo pradėta administracinė procedūra. Jeigu šis asmuo atsisako atvykti į apklausą arba yra kitos objektyvios priežastys, dėl kurių apklausti asmenį per administracinei procedūrai nustatytą laiką neįmanoma, administracinė procedūra nutraukiama. Įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad administracinės procedūros sprendimas be apklausos priimamas, jeigu: 1) skundas patenkinamas iš karto ir administracinės procedūros sprendimas nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų; 2) pagal teisės aktų reikalavimus administracinės procedūros sprendimas turi būti priimtas nedelsiant. Įstatymo 30 straipsnis numato, kad viešojo administravimo subjektas, dalyvaujantis administracinėje procedūroje, prireikus gali faktinius duomenis patikrinti vietoje. Asmeniui, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, ir suinteresuotiems asmenims turi būti pranešta apie patikrinimo laiką, kad jie galėtų, jei pageidauja, dalyvauti tikrinant faktinius duomenis vietoje. Jeigu šio patikrinimo metu gali būti paskelbta informacija, kuri pagal įstatymus negali būti vieša, asmeniui, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, ir suinteresuotiems asmenims sudaroma galimybė susipažinti su faktinių duomenų patikrinimo vietoje rezultatais (1 dalis) Žodiniai paaiškinimai ir patikrinimo vietoje metu nustatyti faktiniai duomenys turi būti užfiksuoti patikrinimo akte (išvadoje) ir šis aktas (išvada) tikrintojų pasirašytas. Rašytiniai paaiškinimai pridedami prie patikrinimo akto (išvados) ( Įstatymo 30 straipsnio 2 dalis). Įstatymo 33 straipsnis numato, kad pareigūnas, valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atlikęs administracinę procedūrą, surašo teikimą priimti administracinės procedūros sprendimą ir perduoda jį viešojo administravimo subjekto vadovui. Teikime priimti administracinės procedūros sprendimą turi būti nurodytos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtas administracinės procedūros sprendimo projektas, siūlomo administracinės procedūros sprendimo projektas ir teikimo parengimo data.

27Įstatymo 34 str. 1 d. nustatyta, kad administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka.

28Pažymėtina, kad asmens teisė į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą reiškia, kad viešojo administravimo subjektas turi išnagrinėti skundą laikydamasis Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų bei viešojo administravimo principų, numatytų Viešojo administravimo 3 straipsnyje (Viešojo administravimo įstatymo 1 straipsnis). Tačiau bylos įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės nebuvo pilnai, objektyviai ir visapusiškai ištirtos atliekant privalomus veiksmus nagrinėjant pareiškėjo skundą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. Tai reiškia, kad pareiškėjo skundas dėl galbūt neteisėtų Utenos RAAD pareigūnų veiksmų bei netinkamo pareigų atlikimo išnagrinėtas pažeidžiant pagrindines procedūras, ypač taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą (ABTĮ 89 str.1d.3 p.). Pažymėtina, kad nors atsakovas atsiliepime į skundą nurodo, kad buvo išnagrinėtos visos skunde nurodytos aplinkybės, remiantis išsamia dokumentų analize, 2012-05-01 pažyma apie UAB ( - )“ ir ko pareiškimo tyrimo rezultatus, tačiau Aplinkos apsaugos agentūros 2012-06-05 rašte Nr. (2.1)-A4-1749 nėra duomenų apie Komisijos išvadas, jog Utenos RAAD direktorius R. V. netinkamai vykdė savo pareigas kontroliuodamas Utenos RAAD PAVN skyriaus darbą, apsiribojant nurodant, kad tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens. Minėta, kad Aplinkos apsaugos agentūra tikrina, ar LR aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai ir jų pareigūnai laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų aplinkos apsaugos valdymo srityje, tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas, tikrina, analizuoja ir vertina, ar RAAD efektyviai vykdo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus.

29Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvada, kad atsakovė netinkamai atliko viešojo administravimo funkcijas, nevertino ir pilnai netyrė pareiškėjo skundo, nesirėmė Įstatymo nuostatomis, reglamentuojančiomis administracinės procedūros sprendimo priėmimo tvarką.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 p., 89 str.1d.3p.,127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

31Pareiškėjos UAB ,,( - )“ ir Ko skundą tenkinti iš dalies.

32Panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2012-06-05 raštą Nr. (2.1)-A4-1749 ,,Dėl skundo Nr. 154 tyrimo“ ir įpareigoti Aplinkos apsaugos agentūrą iš naujo 2012-05-07 išnagrinėti UAB ,,( - )“ ir Ko 2012-05-07 skundą Nr. 154.

33Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja UAB ,,( - )“ ir Ko su skundu kreipėsi į teismą prašydama: 1)... 3. Pareiškėja skunde nurodė, kad bendrovės 2012 m. kovo 5 ir 7 dienomis... 4. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas patvirtino skunde išdėstytus... 5. Atsakovė Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą su... 6. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai su pareiškėjos skundu nesutiko ir... 7. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovas su pareiškėjos... 8. Skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Pareiškėja UAB ,,( - )“ ir Ko su skundu kreipėsi į teismą prašydama... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad Utenos RAAD Utenos rajono... 11. Utenos rajono agentūra 2012-02-10 gavo UAB ,,( - )“ ir Ko raštą, kuriame... 12. Utenos rajono agentūra 2012-02-14 raštu Nr. (11-s)-48 ,,Dėl įmonės... 13. Utenos RAAD 2012-03-02 raštu Nr. (8.26)-s-356A ,,Dėl TIPK leidimo... 14. Utenos rajono agentūra 2012-03-15 raštu Nr. (11-s)-111 ,,Dėl tolesnio... 15. Utenos RAAD Utenos rajono agentūra 2012-03-20 surašė patikrinimo aktą Nr.... 16. Pareiškėja pateikė paaiškinimus Nr. 153, kuriuose nurodė patikrinimo akto... 17. Utenos RAAD Utenos rajono agentūra 2012-03-22 privalomuoju nurodymu Nr.... 18. Pareiškėja kreipėsi į Utenos RAAD Utenos rajono agentūrą su 2012-05-04... 19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2012-05-07 gavo pareiškėjos skundą... 20. Aplinkos apsaugos agentūra, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, nenustatė... 21. Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo,... 22. Pažymėtina, kad vadovaujantis LR aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės... 23. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjas, pateikdamas 2012-05-07... 24. Įstatymo 22 str. nustatyta, kad administracinę procedūrą pradeda viešojo... 25. Įstatymo 31 straipsnyje nustatyta, kad administracinė procedūra turi būti... 26. Įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prieš priimant... 27. Įstatymo 34 str. 1 d. nustatyta, kad administracinė procedūra baigiama... 28. Pažymėtina, kad asmens teisė į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų... 29. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvada, kad atsakovė netinkamai... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 31. Pareiškėjos UAB ,,( - )“ ir Ko skundą tenkinti iš dalies.... 32. Panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2012-06-05 raštą Nr. (2.1)-A4-1749... 33. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...