Byla eI-4101-790/2017
Dėl sprendimo dalies panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rūtos Miliuvienės ir Henriko Sadausko,

2dalyvaujant pareiškėjo atstovei Elidai Drapienei,

3atsakovo atstovams Sigitai Jurgelevičienei, Jonui Jastremskui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros skundą atsakovui VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai dėl sprendimo dalies panaikinimo.

5Teismas

Nustatė

6pareiškėjas VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) skundu (b. l. 1–5) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) sprendimą – 2016 m. gegužės 15 d. (turėtų būti 2017 m. gegužės 15 d. – teismo pastaba) ,,Pranešimas apie mokėjimo prašymo Nr. 5 MPD3 dalies patvirtinimą“ Nr. 5, dalyje dėl išlaidų už paslaugas, deklaruojamas pagal 2015 m. birželio 2 d. Biomedicinos mokslų sričių specialistų (ekspertų) paslaugų teikimo sutartį Nr. T1-023 (3 151,93 Eur) pripažinimo netinkamomis finansuoti. Nurodo, kad yra techninės paramos gavėjas, atliekantis įgyvendinančiosios institucijos funkcijas, kaip numatyta Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528. CPVA yra įgyvendinančioji institucija Techninės paramos veiksmų programai administruoti. Įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetą „1. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ LVPA vertina paraiškas dėl mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektų finansavimo ir šiam vertinimui atlikti pasitelkia ekspertus. 2015 m. birželio 2 d. tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) ir LVPA sudaryta Biomedicinos mokslų sričių specialistų (ekspertų) paslaugų teikimo sutartis Nr. T1-023. LVPA nuo 2016 m. kovo 29 d. iki 2016 m. gruodžio 30 d. atliko 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ vertinimą. 2016 m. balandžio 27 d. raštu Nr. DVT2-608 LSMU informavo LVPA apie ketinimą nepratęsti sutarties. LVPA 2016 m. birželio 20 d. raštu Nr. R4-3383 ir 2016 m. liepos 5 d. raštu Nr. R4-3869 nurodė LSMU, kad paslaugos nėra suteiktos pilna apimti, nes paraiškų vertinimas nėra pasibaigęs, ir pasiūlė baigti teikti paslaugas, t. y. pabaigti paskirtų paraiškų vertinimą. LSMU į pasiūlymą neatsakė ir nepakeitė sprendimo nutraukti sutarties. LVPA, vykdydama paslaugų sutarties 7.8 punktą, atsižvelgdama į pirmam paraiškų vertinimo etapui pateiktų ir ekspertų vertintų paraiškos dalių ir verslo plano dalių skaičių bei klausimų ekspertams (išvadose) skaičių nustatė, kad paslaugos baigtumas siekia 50 procentų (t. y. suteikta pusė paslaugos) ir atliko mokėjimus už faktiškai atliktą darbą, t. y. po pusę sutartyje numatyto įkainio už paraiškos vertinimą. LVPA 2017 m. vasario 9 d. CPVA teiktu mokėjimo prašymu Nr. 5 deklaravo dalį ekspertinių paslaugų išlaidų. CPVA 2017 m. gegužės 15 d. informavo apie sprendimą nepripažinti dalies išlaidų tinkamomis finansuoti. Priemonės „Intelektas“ aprašas buvo patvirtintas 2015 m. gruodžio 22 d., jau vykdant paslaugų sutartį. Pasirašant paslaugų sutartį LVPA nežinojo, kad projektų konkursas ir atranka bus vykdoma dviem etapais, atitinkamai, paraiškos vertinimo apimtis bus padalinta į du etapus. Todėl paraiškos vertinimo išskaidymas etapais nebuvo numatytas vykdant viešojo pirkimo procedūras ir pasirašant paslaugų sutartį. LSMU atsisakius baigti teikti paslaugas, LVPA, siekiant atsiskaityti su paslaugos tiekėju sutarties ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka, teko pareiga įvertinti paslaugos baigtumo apimtį. LVPA negalėjo atsiskaityti už paslaugas pilnu sutartyje numatytu įkainiu, nes faktiškai paslauga nebuvo suteikta pilnai, tačiau priėmė LSMU ekspertų išvadas dėl paraiškų I etapo vertinimo ir jomis vadovavosi priimdama tolimesnius sprendimus dėl paraiškų vertinimo, todėl negalima teigti, kad paslauga visai nebuvo suteikta ir už ją neatsiskaityti. LVPA ir LSMU pripažįsta, kad paslaugos tokia apimtimi, kokia deklaruota CPVA, yra suteiktos. LVPA savo veiksmais nepažeidė nei paslaugų sutarties, nei Viešųjų pirkimų įstatymo ar kitų teisės aktų nuostatų, dėl kurių išlaidos galėtų tapti netinkamomis finansuoti.

7Atsakovas CPVA atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 40–51) su juo nesutinka ir prašo bylą nutraukti, o nusprendus nagrinėti iš esmės – skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pareiškėjas prašė pripažinti tinkamomis finansuoti 7 564,63 Eur išlaidas, tačiau nepateikė priėmimo-perdavimo akto, kuris būtų pasirašytas abiejų šalių. Paslaugų sutarties 4.2 punkte nurodyti paslaugų įkainiai – už vienos paraiškos vertinimo išvados parengimą numatytas 520,98 Eur įkainis. Iš paslaugų sutarties sąlygų ir kainodaros matyti, kad taikomas fiksuotas įkainis. Paslaugų sutartyje bei jos prieduose paraiškos vertinimo etapai neišskiriami, atitinkamai, nenumatyti atskiri įkainiai už kiekvieną atskirą paraiškos vertinimo etapą. Paraiškos atitikimo vertinimo atlikimas dviem etapais nepakeičia reikalavimų paraiškai, kuriuos reikia įvertinti, apimties, todėl paslauga laikytina suteikta tik tiekėjui pateikus išvadą dėl visų konkrečiai paraiškai taikytinų reikalavimų atitikties įvertinimo, o mokėjimo pareiga užsakovui atsiranda tik tokią visą paslaugą iš tiekėjo priėmus. Pareiškėjas siekė pakeisti paslaugų sutartį, išskaidant apmokėjimą už atliktą paslaugą į dvi dalis, kreipėsi dėl sutikimo į Viešųjų pirkimų tarnybą, tačiau toks sutikimas nebuvo gautas. Kadangi nebuvo pateikti tinkami dokumentai, pagrindžiantys išlaidas, neužbaigtų paslaugų apmokėjimas nėra numatytas paslaugų sutartyje, tokios paslaugos (išvada dėl pirmojo etapo reikalavimų atitikties vertinimo) savarankiškai nėra ir nebuvo paslaugų sutarties objekto sudėtinė dalis, jos neturi numatyto įkainio, CPVA tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal paslaugų sutartį nepripažino 3 151,93 Eur. CPVA nuomone, paslaugų sutarties nepratęsimo/nutraukimo aplinkybės neatitinka joje nustatytų sąlygų. CPVA nėra žinoma, kad pareiškėjas prieš mėnesį būtų informavęs LSMU dėl sutarties nepratęsimo, vadinasi, sutartis laikoma pratęsta. Paslaugų sutartis šiuo atveju taip pat negali būti laikoma nutraukta šalių susitarimu, kaip tai numato paslaugų sutarties 7.4 punktas, nes pareiškėjas 2016 m. liepos 5 d. raštu LSMU pasiūlė pabaigti teikti paslaugas. Laikytina, kad pareiškėjas nesutiko šalių sutarimu nutraukti paslaugų sutartį, atvirkščiai – reikalavo ją tęsti. Taigi, paslaugų sutarties 7.4 punkto pagrindu sutartis nebuvo nutraukta. Pareiškėjas gali prašyti apmokėti išlaidas, pateikdamas trūkstamą abiejų šalių pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą. CPVA pranešimas dėl netinkamų išlaidų nustatymo nėra galutinis sprendimas, galintis būti administracinio ginčo teisenos objektu, nes nesukelia pareiškėjui neigiamų teisinių pasekmių, todėl, atsakovo nuomone, byla turėtų būti nutraukta Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punkte numatytu pagrindu.

8Teismo posėdžio metu šalių atstovai palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją ir argumentus.

9Teismas

konstatuoja:

10pareiškėjas su LSMU 2015 m. birželio 2 d. sudarė biomedicinos mokslų sričių specialistų (ekspertų) paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią LSMU įsipareigojo suteikti Biomedicinos mokslų sričių specialistų (ekspertų) paslaugas, atitinkančias sutarties 1 priede nurodytas savybes, o pareiškėjas įsipareigojo už tinkamai suteiktas paslaugas sumokėti sutarties 4 punkte nustatyta tvarka (b. l. 12-16). Pagal sutarties 1 priede nurodytą techninę specifikaciją buvo numatyta, kad paslaugos teikiamos dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų mokslinių tyrimų, ekspertinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) projektų įvertinimo. Techninėje specifikacijoje buvo numatyta, kad ekspertinės išvados gali būti teikiamos dėl paraiškos atitikimo projekto finansavimo sąlygų aprašo reikalavimams, susijusiems su MTEPI, tarpinės ar galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos turinio atitikimo MTEPI reikalavimams, kitų dokumentų turinio atitikimo MTEPI reikalavimams (b. l. 17-18). Sutarties 4.2 punkte numatyta, kad už vienos ekspertinės išvados parengimą (nepriklausomai nuo to, kokie dokumentai vertinami) mokama 520,98 Eur be PVM kaina.

11Paslaugų teikimo sutarties 7.1 punkte buvo numatyta, kad sutartis galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jos pasirašymo dienos iki jos nutraukimo <...>. Sutartis galės būti pratęsta 2 kartus <...>. Jei LVPA ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki sutarties galiojimo pabaigos neinformuoja LSMU, kad sutartis pratęsiama nebus, sutartis laikoma pratęsta likusiam laikotarpiui.

12LSMU 2016 m. balandžio 27 d. raštu (b. l. 11) nurodė, kad LSMU sutarties galiojimo pratęsti neketina ir laikys, kad sutarties pabaigos data 2016 m. birželio 2 d.

13LSMU 2016 m. birželio 1 d. surašė atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame nurodė, kad atliko 17 paraiškų ekspertinį vertinimą už 10 716,46 Eur su PVM (b. l. 21-22). Atitinkamai, LSMU 2016 m. birželio 1 d. išrašė pareiškėjui PVM sąskaitą faktūrą serija MA11 Nr. 001042 nurodytai sumai (b. l. 23).

14Pareiškėjas 2016 m. birželio 3 d. raštu (b. l. 24-25) kreipėsi į LSMU, nurodydamas, kad sumoka LSMU tik pusę 5358,40 Eur (su PVM) sumos, kadangi, remiantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“. Projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 4-822/V-1323 (toliau – Aprašas), 80 punktu, projektų konkursas vykdomas dviem etapais, todėl paraiškos apimtis padalinta į du etapus, todėl tik paraiškos, atrinktos pirmojo etapo metu bus vertinamos pilna apimtimi. Pareiškėjas laikė, kad LSMU pirmajame etape atliko tik pusė paraiškų vertinimo, už kurį mokama pusė numatyto įkainio.

15LSMU 2016 m. birželio 13 d. raštu (b. l. 26-27) nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo nurodyta mokėtina suma, nes individualios išvados parengimas pagal sutartį įkainotas 520,98 Eur suma be PVM, o paraiškos vertinimo išskaidymas etapais nebuvo numatytas vykdant viešojo pirkimo procedūras. Todėl LSMU prašė sumokėti visą 2016 m. birželio 1 d. atliktų darbų perdavimo priėmimo akte ir PVM sąskaitoje faktūroje numatytą kainą.

16Pareiškėjas 2016 m. birželio 20 d. raštu (b. l. 28-29) nurodė, kad LSMU paraiškas įvertino tik pirmuoju vertinimo etapu ir nesuteikė paslaugos pilna apimtimi, todėl už paslaugas sutinka sumokėti tik pusę numatyto įkainio. Pareiškėjas prašė pateikti patikslintą priėmimo-perdavimo aktą ir sąskaitą-faktūrą (b. l. 28-29).

17LSMU 2016 m. birželio 28 d. raštu (b. l. 30-31) pakartotinai nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo nurodyta mokėtina suma bei rėmėsi argumentu, kad paraiškos vertinimo išskaidymas etapais nebuvo numatytas vykdant viešojo pirkimo procedūras, nurodė, kad nei perdavimo priėmimo aktas, nei PVM sąskaita faktūra iš LSMU pusės nebus keičiami.

18Pareiškėjas 2016 m. liepos 1 d. surašė buhalterinę pažymą (b. l. 32), kurioje nurodė, kad LSMU nesutikus perrašyti dokumentų, pareiškėjas vienašališkai surašė patikslintą 2016 m. liepos 1 d. atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą 7 564,63 Eur sumai ir grąžino LSMU išrašytą 2016 m. birželio 1 d. PVM sąskaitą faktūrą. Pareiškėjas šioje pažymoje nurodė, kad pagal patikslintą 2016 m. liepos 1 d. atliktų darbų perdavimo priėmimo aktą apskaitoje užregistravo ir apmokėjo 7 564,63 Eur ekspertinio vertinimo paslaugų išlaidas. Atitinkamai, pareiškėjas 2016 m. liepos 1 d. surašytame atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte (b. l. 33-34) nurodė, kurios iš minėtų paraiškų LSMU įvertintos pilna apimtimi ir už jas mokėtina pilna sutartyje nurodyta suma, o kurios įvertintos tik 50 proc. ir už jas mokėtina 50 proc. suma. Akte nurodyta, kad pareiškėjui priklauso mokėti 7 564,63 Eur.

19Pareiškėjas 2016 m. liepos 5 d. raštu LSMU (b. l. 35) grąžino LSMU išrašytą perdavimo-priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą bei pateikė patikslintą priėmimo-perdavimo aktą.

20Pareiškėjas atsakovui pateikė mokėjimo prašymą Nr. 5 išlaidų kompensavimo būdu, prašydamas kompensuoti, be kitų, pareiškėjo LSMU sumokėtą minėtą 7 564,63 Eur sumą pagal su LSMU 2015 m. birželio 2 d. sudarytą biomedicinos mokslų sričių specialistų (ekspertų) paslaugų teikimo sutartį. Be to, pareiškėjas atsakovui 2017 m. vasario 10 d. teikė paaiškinimą (b. l. 36) dėl išlaidų pagal paslaugų teikimo sutartį, kuriame paaiškino, kad LSMU paslaugos baigtumas siekia 50 proc.

21Atsakovas 2017 m. gegužės 15 d. per Duomenų mainų svetainę (DMS) pateiktame pranešime apie mokėjimo prašymo Nr. 5 MPD3 dalies patvirtinimą Nr. 5 nusprendė tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažinti 3151,93 Eur sumos, pareiškėjo sumokėtos LSMU, kadangi pagal Biomedicinos mokslų sričių specialistų (ekspertų) paslaugų teikimo sutarties 4.4 punktą pareiškėjas atlieka mokėjimus per 15 darbo dienų nuo paslaugų perdavimo priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, tačiau LSMU 2016 m. birželio 1 d. PVM sąskaita faktūra ir darbų perdavimo-priėmimo aktas nepasirašytas iš paslaugų gavėjo pusės, o pareiškėjo sudarytas 2016 m. liepos 1 d. atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas nepasirašytas iš paslaugų teikėjo pusės, be to, iš dalies suteiktų paslaugų apmokėjimas nėra numatytas paslaugų teikimo sutartyje (b. l. 6-10).

22Atsakovas, priimdamas skundžiamą byloje sprendimą, veikė kaip įgyvendinančioji institucija techninės paramos veiksmų programai administruoti. Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 patvirtintų Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių 9.3 punkte numatytos įgyvendinančiosios institucijos funkcijos įsitikinti, kad pagal projekto sutartį finansuojami darbai yra atlikti, prekės įsigytos ir paslaugos suteiktos, projekto sutartyje nustatyti projekto stebėsenos rodikliai pasiekti ir kad projektų vykdytojų deklaruotos su projektų įgyvendinimu susijusios išlaidos buvo padarytos ir nepažeidžia ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, tikrinti projektų vykdytojų teikiamus mokėjimo prašymus, nustatyti mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti ir deklaruoti Europos Komisijai.

23Pagal Techninės paramos administravimo taisyklių (TPAT), patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337, 74 punktą už iš techninės paramos finansuotas išlaidas techninės paramos gavėjas atsiskaito įgyvendinančiajai institucijai teikdamas tarpinius ir galutinį mokėjimo prašymus. Pagal šių taisyklių 81 punktą įgyvendinančioji institucija, įvertinusi techninės paramos projektų specifiką, turi nustatyti ir su vadovaujančiąja institucija suderinti sąrašą techninės paramos projekto tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų, kuriuos techninės paramos gavėjas turi pateikti su mokėjimo prašymais <...>. Taisyklių 83 punktas numato, kad prieš pateikdamas įgyvendinančiajai institucijai rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo išrašytą sąskaitą, techninės paramos gavėjas turi patikrinti ją, jos atitiktį rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms, patikrinti ir priimti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar pateiktas prekes. Taisyklių 84 punkte numatyta, kad įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus „Projektų įgyvendinimas“ 21 skirsnio „Mokėjimai projekto vykdytojui“ poskirsnyje „Mokėjimo prašymų tikrinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokėjimo prašymo registravimo dienos patikrina mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti ir patvirtina mokėjimo prašymą.

24Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, IV skyriaus „Projektų įgyvendinimas“ 21 skirsnio „Mokėjimai projekto vykdytojui“ poskirsnyje „Mokėjimo prašymų tikrinimas ir tvirtinimas“ esančiame 232 punkte nustatyta, kad už mokėjimo prašymų tikrinimą, projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų tikrinimą ir tinkamų finansuoti išlaidų nustatymą atsakinga įgyvendinančioji institucija. Šių taisyklių 233 punkte numatyta, kad įgyvendinančioji institucija mokėjimo prašymus tikrina ir tvirtina vadovaudamasi patikimo finansų valdymo principu. Remiantis šių taisyklių 236 punktu, įgaliotam įgyvendinančiosios institucijos darbuotojui patvirtinus mokėjimo prašymą <…>, apie tai per DMS informuojamas projekto vykdytojas, t. y. nurodoma ši informacija (jeigu ji turima): tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų suma; tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažinta mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų suma, nurodant nepripažinimo priežastis; informacija apie tai, ar tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažintą sumą, ištaisius nurodytus trūkumus, galima įtraukti į kitą mokėjimo prašymą; kt.

25Pagal aptartą teisinį reglamentavimą atsakovas kaip įgyvendinančioji institucija, spręsdamas klausimą, ar pareiškėjo mokėjimo prašyme prašoma pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, tarp jų ir ginčo objektu esanti 3151,93 Eur suma, pareiškėjo sumokėta LSMU pagal Biomedicinos mokslų sričių specialistų (ekspertų) paslaugų teikimo sutartį, pripažintina tinkamomis finansuoti išlaidomis, turėjo nustatyti, ar pagal projekto sutartį finansuojamos paslaugos yra suteiktos, ar išlaidos joms apmokėti nepažeidžia ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, ar suteiktos paslaugos techninės paramos gavėjo pagrįstai įvertintos kaip atitinkančios sutarties sąlygas ir yra priimtos.

26Kaip minėta, Biomedicinos mokslų sričių specialistų (ekspertų) paslaugų teikimo sutartyje buvo numatytas užsakovo įsipareigojimas sumokėti paslaugos teikėjui 520,98 Eur be PVM už ekspertinės išvados parengimą. Iš techninės specifikacijos matyti, kad viena iš ekspertinės išvados rūšių buvo išvados dėl paraiškos atitikimo projekto finansavimo sąlygų aprašo reikalavimams parengimas. Sutartyje užsakovo pareiga sumokėti nurodytą kainą buvo siejama su išvados dėl paraiškos parengimu ir šios paslaugos priėmimu. Sutarties nuostatose nebuvo numatyta dalinio apmokėjimo galimybė paslaugų teikėjui ne už visišką, bet dalinį paraiškos vertinimą. Tačiau iš pareiškėjo vienašališkai surašyto 2016 m. liepos 1 d. atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto matyti, kad pareiškėjas, LSMU pranešus apie ketinimą nuo 2016 m. birželio 2 d. nevykdyti paslaugų sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų, ginčo objektu esančią 3151,93 Eur sumą sumokėjo LSMU už dalinai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus, t. y. už 10 paraiškų dalinį ekspertinį vertinimą. Todėl teismas vertina, kad atsakovas skundžiamame sprendime pagrįstai šią sumą vertino kaip netinkamas finansuoti išlaidas, nes iš dalies suteiktų paslaugų apmokėjimas nebuvo numatytas paslaugų teikimo sutartyje.

27Pareiškėjas sprendimą sumokėti už LSMU dalinai suteiktas paslaugas grindžia dviem argumentais: 1) tuo, kad sutarties vykdymo eigoje pasikeitė paraiškų vertinimo tvarka, t. y. pagal Aprašą buvo numatytas paraiškos atitikimo vertinimo atlikimas dviem etapais; 2) paslaugų vykdytojas LSMU nuo 2016 m. birželio 2 d. nepratęsė sutarties galiojimo, dėl to buvo būtina įvertinti faktiškai suteiktų paslaugų apimtį ir pagal ją LSMU sumokėti.

28Teismas vertina, kad šie argumentai nesudaro pagrindo spręsti, kad skundžiamas atsakovo sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas. Teismas pažymi, kad pareiškėjas nepagrindė, jog pasikeitusi paraiškų vertinimo tvarka pakeitė reikalavimų paraiškai, kuriuos LSMU reikėjo įvertinti, apimtį. Kadangi pasikeitusi paraiškų vertinimo tvarka nepakeitė paslaugų sutartimi šalių sulygtos paslaugos apimties, vadinasi paslauga ir po to, kai paraiškų vertinimo tvarka pasikeitė, galėjo būti laikoma suteikta tik paslaugų teikėjui pateikus išvadą dėl visų konkrečiai paraiškai taikytinų reikalavimų atitikties įvertinimo, o mokėjimo pareiga užsakovui atsirasti tik tokią visą paslaugą iš tiekėjo priėmus. Šiuo aspektu svarbu pažymėti, kad pareiškėjas siekė pakeisti paslaugų sutartį, išskaidant apmokėjimą už atliktą paslaugą į dvi dalis, kreipėsi dėl sutikimo į Viešųjų pirkimų tarnybą, tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba 2016 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. 4S-1053 (b. l. 52-55) neleido pakeisti sutarties sąlygų, be kita ko, nurodžiusi, kad sutikus su siūlomu sutarčių papildymu būtų nustatytos kitokios sąlygos ir ekonominė sutarčių šalių pusiausvyra pasikeistų tiekėjo naudai taip, kaip tai nebuvo numatyta nei pirkimo dokumentuose, nei sudarytose sutartyse, tuo būtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai. Taigi, šios kompetentingos institucijos sprendimu buvo konstatuota, kad apmokėjimas paslaugos tiekėjui ne už visą sutartyje sulygtą paslaugą, bet už jos dalį (paraiškos vertinimą pirmajame jos vertinimo etape), būtų toks sutarties sąlygų pakeitimas, kuris yra negalimas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Todėl teismas vertina, kad sutarties vykdymo eigoje pasikeitusi paraiškų vertinimo tvarka ir naujai numatytas paraiškos atitikimo vertinimo atlikimas dviem etapais negalėjo pateisinti apmokėjimo paslaugos teikėjui už dalinai suteiktas paslaugas.

29Teismas vertina, kad ir antroji pareiškėjo nurodyta priežastis, t. y. tai, kad paslaugų vykdytojas LSMU nuo 2016 m. birželio 2 d. nepratęsė sutarties galiojimo, lėmė būtinybę įvertinti faktiškai suteiktų paslaugų apimtį ir pagal ją LSMU sumokėti. Teismas pažymi, kad nepakeitus paslaugų teikimo sutarties sąlygų, pareiškėjas galėjo apmokėti tik už pilnai suteiktas paslaugas. Iš paslaugų teikimo sutarties 7.1, 7.4 ir 7.5 punktuose įtvirtintų sąlygų matyti, kad paslaugos teikėjas neturėjo teisės nepratęsti sutarties galiojimo, o galėjo tik nutraukti sutarties sąlygas arba šalių susitarimu, arba tik dėl priežasties, kad LVPA nevykdo esminių sutarties sąlygų. Vadinasi, pareiškėjas, gavęs LSMU 2016 m. balandžio 27 d. raštą, jog LSMU sutarties galiojimo pratęsti neketina ir laikys, kad sutarties pabaigos data 2016 m. birželio 2 d., turėjo teisę reikalauti tęsti sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir baigti vertinti paraiškas. Taigi, ir antroji pareiškėjo nurodyta priežastis nepagrindžia sprendimo LSMU sumokėti už dalį suteiktų paslaugų.

30Teismas, apibendrindamas išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad atsakovas skundžiamu sprendimu teisingai įvertino pareiškėjo pateiktą mokėjimo prašymą ir pagrįstai bei teisėtai nusprendė tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažinti 3151,93 Eur sumos. Dėl to nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo skundo reikalavimo ir panaikinti ginčijamo sprendimo. Pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

31Atsakovas prašo nutraukti bylą Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punkte numatytu pagrindu, kadangi, jo nuomone, ginčijamas CPVA pranešimas nėra galutinis sprendimas, pareiškėjas ateityje vėl gali prašyti kompensuoti išlaidas. Su tokia atsakovo pozicija teismas nesutinka, nes skundžiamame pranešime atsakovas aiškiai išreiškė sprendimą pripažinti netinkamomis finansuoti minėtas pareiškėjo išlaidas, taigi toks sprendimas pareiškėjui sukėlė neigiamas teisines pasekmes. Pastebėtina, kad Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 493 punkte nustatyta, kad pareiškėjai ir projektų vykdytojai įgyvendinančiųjų institucijų sprendimus ar veiksmus (neveikimą) turi teisę skųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai ar teismui įstatymų nustatyta tvarka arba ministerijai taisyklių 494 punkte nustatytais atvejais. Šiuo atveju pareiškėjas realizavo šią taisyklėse įtvirtintą teisę.

32Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

33pareiškėjo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros skundą atmesti.

34Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų... 2. dalyvaujant pareiškėjo atstovei Elidai Drapienei,... 3. atsakovo atstovams Sigitai Jurgelevičienei, Jonui Jastremskui,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 5. Teismas... 6. pareiškėjas VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) skundu... 7. Atsakovas CPVA atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 40–51) su juo... 8. Teismo posėdžio metu šalių atstovai palaikė procesiniuose dokumentuose... 9. Teismas... 10. pareiškėjas su LSMU 2015 m. birželio 2 d. sudarė biomedicinos mokslų... 11. Paslaugų teikimo sutarties 7.1 punkte buvo numatyta, kad sutartis galioja ne... 12. LSMU 2016 m. balandžio 27 d. raštu (b. l. 11) nurodė, kad LSMU sutarties... 13. LSMU 2016 m. birželio 1 d. surašė atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą,... 14. Pareiškėjas 2016 m. birželio 3 d. raštu (b. l. 24-25) kreipėsi į LSMU,... 15. LSMU 2016 m. birželio 13 d. raštu (b. l. 26-27) nurodė, kad nesutinka su... 16. Pareiškėjas 2016 m. birželio 20 d. raštu (b. l. 28-29) nurodė, kad LSMU... 17. LSMU 2016 m. birželio 28 d. raštu (b. l. 30-31) pakartotinai nurodė, kad... 18. Pareiškėjas 2016 m. liepos 1 d. surašė buhalterinę pažymą (b. l. 32),... 19. Pareiškėjas 2016 m. liepos 5 d. raštu LSMU (b. l. 35) grąžino LSMU... 20. Pareiškėjas atsakovui pateikė mokėjimo prašymą Nr. 5 išlaidų... 21. Atsakovas 2017 m. gegužės 15 d. per Duomenų mainų svetainę (DMS)... 22. Atsakovas, priimdamas skundžiamą byloje sprendimą, veikė kaip... 23. Pagal Techninės paramos administravimo taisyklių (TPAT), patvirtintų... 24. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų... 25. Pagal aptartą teisinį reglamentavimą atsakovas kaip įgyvendinančioji... 26. Kaip minėta, Biomedicinos mokslų sričių specialistų (ekspertų) paslaugų... 27. Pareiškėjas sprendimą sumokėti už LSMU dalinai suteiktas paslaugas... 28. Teismas vertina, kad šie argumentai nesudaro pagrindo spręsti, kad... 29. Teismas vertina, kad ir antroji pareiškėjo nurodyta priežastis, t. y. tai,... 30. Teismas, apibendrindamas išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad atsakovas... 31. Atsakovas prašo nutraukti bylą Administracinių bylų teisenos įstatymo 103... 32. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87... 33. pareiškėjo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros skundą atmesti.... 34. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...