Byla 2-4213-798/2011
Dėl nuostoliu atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisejas Antanas Rudzinskas,

2sekretoriaujant Agnei Bajarunaitei,

3viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Tomui Petkeviciui, atsakovo atstovui advokatui Konradui Pabijanskui išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB „Dvarcia“ ieškini atsakovui UAB „Linea“ del nuostoliu atlyginimo,

4n u s t a t e:

5Ieškovas UAB „Dvarcia“ kreipesi i teisma su ieškiniu atsakovui UAB „Linea“ (t. 1, b.l. 1-21), prašydamas priteisti iš atsakovo 117 697,84 Lt nuostoliu, 6 proc. metiniu palukanu nuo bylos iškelimo iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad 2006-10-03 ieškovas ir atsakovas sudare Tiekimo sutarti Nr. ( - ), pagal kuria atsakovas isipareigojo parduoti ieškovui jo užsakytas keramines apdailos plyteles, o ieškovas isipareigojo jas priimti ir sumoketi. Nuo 2006-10-03 iki 2007-03-29 ieškovas su rangos darbu užsakovu UAB „Axis Industries“ (dabar AB „Axis Industries“) sudare papildomus susitarimus Nr. 1-7 prie 2006-06-30 rangos sutarties Nr. 2006-05 ST, kuriais susitare del keraminiu plyteliu klojimo darbu „Vichy vandens parke“. AB „Axis Industries“ užsakytiems darbams atlikti, ieškovas 2006-10-03 sudare sutarti su atsakovu del plyteliu tiekimo, kuria atsakovas isipareigojo parupinti visas ieškovo užsakytas tinkamos kokybes bei kiekio, atitinkancias visas Rangos sutarties salygas, prekes. Atsakovas taip pat isipareigojo užtikrinti, kad prekes turetu teises aktu nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus ir visus reikalingus kokybes dokumentus bei visa kita pagal teises aktus butina ar rekomenduotina juos lydincia dokumentacija ir isipareigojo, ieškovui pareikalavus, pateikti mineta dokumentacija per 1 menesi. Sutartimi šalys sulygo, kad bet koks prekiu, ju dokumentacijos neatitikimas sutarties salygoms yra laikomas sutarties pažeidimu. Atsakovas pardave ieškovui šias keramines plyteles: Cerdomus Kyrah Golden Green, Cerdomus Kyrah Golden Blue, Casa Dolce Casa Flagstone Black. Kadangi plyteles buvo klijuojamos specifiniame objekte, t.y. VVP esanciose baseinu zonose ir pirtyse, joms buvo keliami aukšti slidumo reikalavimai, kurie nustatomi pagal DIN 51097 standarta. Apie šiuos plytelems keliamus aukštus specifinius reikalavimus atsakovas žinojo. Ieškovas papraše pateikti sertifikatus, kurie paliudytu plyteliu atitikima slidumo reikalavimams. Atsakovo pateikti kokybes sertifikatai liudijo, kad visos plyteles atitinka DIN 51097 standarto klase „C“, o Casa Dolce Casa Flagstone Black atitinka DIN 51097 standarto klase „A+B“. Taciau atlikus statybos rangos darbus ir statybos objekte suklojus plyteles, ieškovas iš užsakovo AB „Axis Industries“ gavo 2007-06-07 pretenzija Nr. 181-07ST apie itarimus, kad plyteles neatitinka slidumo reikalavimu. Buvo užsakytos prekiu slidumo klases ekspertizes, kurias atliko Vokietijos Federacijos Reino krašto Statybiniu medžiagu konsultaciju centro Statybiniu medžiagu ir žaliavu cheminiu + fizikiniu tyrimu ir bandymu laboratorijos Inžineriniu ir ekspertu biuro ekspertas Uwe Schubert. Atlikus ekspertize paaiškejo, kad plyteles neatitinka DIN 51097 standartu, t.y. Cerdomus Kyrah Golden Green ir Cerdomus Kyrah Golden Blue atitinka ne „C“, o tik „A“ klases reikalavimus; Casa Dolce Casa Flagstone Black atitinka ne „A+B“, o tik „A“ klases reikalavimus. Be to, ieškovas iš UAB „Irlanda“ isigijo Cerdomus plyteliu, kurios buvo pateiktos dar vienai nepriklausomai Vokietijos federacijos tyrimo laboratorijai. Plyteliu slidumas buvo testuojamas su dviem asmenimis. Pirmojo asmens tyrimo rezultatai atitiko B klase, antrojo – A klase. Del netinkamos informacijos apie plyteles pateikimo ieškovas turejo papildomu išlaidu perkant naujas plyteles bei jas perklijuojant. Kadangi ieškovui demontuojant senas plyteles ir klojant naujas buvo reikalingos papildomos medžiagos bei irankiai, ieškovas isigydamas šias medžiagas taip pat patyre papildomus nuostolius. Be to, plyteliu perklijavimo darbai kainavo brangiau nei pagal atliktus pirminius paskaiciavimus.

6Atsiliepimu i ieškini (t. 2, b.l. 1-6) atsakovas UAB „Linea“ praše ji atmesti bei priteisti patirtas bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad ieškinys pateiktas praleidus senaties termina. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teises i ieškini atsiradimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kuria asmuo sužinojo arba turejo sužinoti apie savo teises pažeidima. Šioje byloje ieškovas pareiške ieškini, kuriuo reikalauja atlyginti nuostolius, patirtus del netinkamos kokybes produkcijos, tuo tarpu pagal CK 1.125 str. 8 d. reikalavimams del žalos atlyginimo, tarp ju ir reikalavimams atlyginti žala, atsiradusia del netinkamos kokybes produkcijos, taikomas sutrumpintas treju metu ieškinio senaties terminas. Jau iš ieškovo pateiktu dokumentu matyti, kad senaties terminas šioje byloje skaiciuotinas nuo (1) 2007-07-03 reikalavimui del žalos atlyginimo del neva netinkamos kokybes Cerdomus plyteliu atžvilgiu; (2) 2007-07-17 reikalavimui del žalos atlyginimo del neva netinkamos kokybes Casa Dolce Flagstone Black plyteliu atžvilgiu.

7Nurodo, kad nepaisant to, jog yra suejes senaties terminas, ieškinys turetu buti atmestas ir del to, kad nepagristas. Nesutinka, kad plyteles buvo nekokybiškos. Ieškovas kartu su ieškiniu pats pateikia irodymus, patvirtinancius, kad plyteles atitinka joms keliamus slydimo reikalavimus. Kartu su atsiliepimu pateikia sertifikata, irodanti, kad Casa Dolce Casa Flagstone Black atitinka A+B klase bei keramikos ir pramones tyrimu ir eksperimentu centro, esnacio Bolonijoje, Italijoje 2008-11-13 atliktos ekspertizes akta, patvirtinanti Cerdomus Kyrah rušies plyteliu atitikima reikalaujamiems standartams, t.y. atitikima A+B+C klasiu slidumo reikalavimus. Iš ieškovo pateikiamu ekspertizes aktu neaišku, kokios konkreciai plyteles buvo perduotos tirti. Be to, Vilniaus m. 1 apylinkes teisme jau buvo nagrinejama byla pagal atsakovo ieškini ieškovui del skolos ir delspinigiu priteisimo. Šioje byloje taip pat buvo sprendžiamas klausimas del pagal Sutarti parduotu plyteliu kokybes, šalys teike analogiškus irodymus. Vilniaus m. 1 apylinkes teismas 2010 m. birželio 23 d. prieme sprendima, kuriuo atsakovo UAB „Linea“ ieškini visiškai patenkino ir nurode, jog ieškovas UAB „Dvarcia“ neirode, kad plyteles buvo nekokybiškos.

8Dublike (t. 2, b.l. 49-58) ieškovas UAB „Dvarcia“ nurodo, kad palaiko visus ieškinyje pareikštus reikalavimus atsakovui UAB „Linea“. Su pateiktu atsiliepimu nesutinka, nes jis nepagristas. Nurodo, kad ieškininiams reikalavimams del padarytos žalos atlyginimo, tarp ju ir reikalavimams atlyginti žala, atsiradusia del netinkamos kokybes produkcijos, taikomas sutrumpintas 3 metu ieškinio senaties terminas. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teises i ieškini atsiradimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kada asmuo sužinojo ar turejo sužinoti apie savo teises pažeidima. Taciau Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad ieškinio senaties termino eigos pradžios momento nustatymas yra fakto klausimas, sprendžiamas pagal šaliu pateiktus teismui irodymus. Atsakovas neteisingai interpretuoja bylos faktines aplinkybes, tokiu budu teismui nurodo klaidinga ieškinio senaties termino eigos pradžios momenta. Ieškovas susipažines su AB „Axis Industries“ užsakytu ekspertiziu išvadomis, 2007-07-24 raštu kreipesi i atsakova su reikalavimu pašalinti plyteliu trukumus, taciau atsakovas 2007-08-08 rašte nurode, kad neketina šalinti trukumu. Taigi butent 2007-08-08 yra ta diena, kada ieškovas sužinojo, jog atsakovas nepripažista plyteliu trukumu, todel senaties termino pradžia negali buti pradedama skaiciuoti anksciau nei nuo 2007-08-08. Šie argumentai patvirtina, kad ieškovas ieškini del nuostoliu atlyginimo pareiške nepraleides senaties termino.

9Nors atsakovas nurodo, kad iš pateiktu ekspertizes aktu neaišku kokios konkreciai plyteles buvo perduotos tirti, taciau šios plyteles buvo aiškiai apibrežtos. Atsiliepime atsakovas nepasisake del Flagstone Black plyteliu sertifikato, kuris yra subjektyvus, nes jis išduotas paties plyteliu gamintojo (Casa Dolce Casa). Atsakovas pateike ieškovui plyteliu gamintoju Cerdomus ir Casa Dolce Casa sertifikatus, kurie turejo patvirtinti, kad plyteles atitiks slydimo klases, taciau, kaip patvirtino ekspertiziu rezultatai, tiek Cerdomus, tiek Casa Dolce Casa galimtoju sertifikatuose nurodytos slidumo klases neatitinka deklaruojamu. Ieškovas nesutinka su atsakovo argumentacija, jog šioje civilineje byloje turi buti vadovaujamasi Vilniaus m. 1 apylinkes teismo sprendimu. Šis sprendimas nera isiteisejes, nes apskustas apeliacine tvarka.

10Triplike (t. 2, b.l. 80-87) atsakovas UAB „Linea“ nurodo, kad ieškovas nepaneige aplinkybiu del to, kad yra suejes ieškinio senaties terminas. Be to, dublike nurodo, kad Reino krašto Statybiniu medžiagu konsultacijos centrui buvo perduotos tirti atsakovo pagal sutarti perduotos plyteles, nurode ju spalvas ir matmenis, taciau šie duomenys nera pakankami, kad butu galima daryti nedviprasmiška išvada, jog tirtos buvo butent atsakovo plyteles. Kiekviena plyteliu gamintoju gaminama plyteliu partija turi atskirus partijos numerius. Be to, ieškovas nepateike irodymu, jog ne visos atsakovo plyteles buvo suklijuotos „Vichy“ vandens parke Vilniuje. Bet kokioje ekspertizeje ar tyrime turi buti labai aiškiai ivardytas tiriamas objektas, o to nesant – išvada neturi jokios irodomosios vertes. Del šiu priežasciu kyla abejones ar specialistams buvo perduotos tirti butent tos plyteles, del kuriu kokybes kilo gincas. Ieškovas nurode, kad atliekant pakartotine ekspertize buvo tiriamos ne iš atsakovo isigytos plyteles, taciau tokios pacios rušies. Atsakovo nuomone, šia ataskaita byloje neturetu buti vadovaujamasi. Nurodo, jog ieškovo teiginiai, kad paties plyteliu gamintojo išduotas sertifikatas negali buti laikomas pakankamu irodymu plyteliu kokybei patvirtinti, nepagristi. Be to, ieškovo teiginys, kad pats Casa Dolce Casa Flagstone Black plyteliu gamintojas yra suinteresuotas bylos baigtimi, prieštarauja elementariai logikai, nes minetu plyteliu gamintojas nera šioje byloje dalyvaujantis asmuo ir priimtas sprendimas jam nesukurs jokiu teisiu ar pareigu.

11Ieškinys atmestinas.

12Byloje esancia rašytine medžiaga nustatyta, kad 2006-10-03 ieškovas UAB „Dvarcia“ ir atsakovas UAB „Linea“sudare Tiekimo sutarti Nr. DVL0609, pagal kuria atsakovas isipareigojo parduoti ieškovui jo užsakytas keramines apdailos plyteles, o ieškovas isipareigojo jas priimti ir sumoketi (1t. b.l. 22-25). Nuo 2006-10-03 iki 2007-03-29 ieškovas su rangos darbu užsakovu UAB „Axis Industries“ (dabar AB „Axis Industries“) sudare papildomus susitarimus Nr. 1-7 prie 2006-06-30 rangos sutarties Nr. 2006-05 ST, kuriais susitare del keraminiu plyteliu klojimo darbu „Vichy vandens parke“. AB „Axis Industries“ užsakytiems darbams atlikti, ieškovas 2006-10-03 sudare sutarti su atsakovu del plyteliu tiekimo, kuria atsakovas isipareigojo parupinti visas ieškovo užsakytas tinkamos kokybes bei kiekio, atitinkancias visas Rangos sutarties salygas, prekes. Atsakovas taip pat isipareigojo užtikrinti, kad prekes turetu teises aktu nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus ir visus reikalingus kokybes dokumentus bei visa kita pagal teises aktus butina ar rekomenduotina juos lydincia dokumentacija ir isipareigojo, ieškovui pareikalavus, pateikti mineta dokumentacija per 1 menesi. Sutartimi šalys sulygo, kad bet koks prekiu, ju dokumentacijos neatitikimas sutarties salygoms yra laikomas sutarties pažeidimu. Atsakovas pardave ieškovui šias keramines plyteles: Cerdomus Kyrah Golden Green, Cerdomus Kyrah Golden Blue, Casa Dolce Casa Flagstone Black.

13Ieškovas pareiške ieškini, kuriuo reikalauja atlyginti nuostolius, patirtus del netinkamos kokybes produkcijos. Pagal CK 1.125 str. 8 d. reikalavimams del žalos atlyginimo, tarp ju ir reikalavimams atlyginti žala, atsiradusia del netinkamos kokybes produkcijos, taikomas sutrumpintas treju metu ieškinio senaties terminas. Pažymetina, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teises i ieškini atsiradimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kada asmuo sužinojo ar turejo sužinoti apie savo teises pažeidima. Taciau Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad ieškinio senaties termino eigos pradžios momento nustatymas yra fakto klausimas, sprendžiamas pagal šaliu pateiktus teismui irodymus. Atsižvelgiant i šaliu pateiktus irodymus teismas sprendžia, kad senaties terminas šioje byloje skaiciuotinas nuo 2007-07-03 reikalavimui del žalos atlyginimo plyteliu Cerdomus Kyrah plyteliu atžvilgiu (1t. b.l. 53-63) ir nuo 2007-07-17 reikalavimui del žalos atlyginimo del Casa Dolce Flagstone Black plyteliu atžvilgiu (1t. b.l. 64-76), nes nurodytomis dienomis ieškovas gavo ekspertizes ataskaitas, kuriomis grinde savo reikalavima del plyteliu nekokybiškumo, vadinasi tomis dienomis ieškovas ir sužinojo apie galima savo teises pažeidima. Minetas aplinkybes dar patvirtina ir paties ieškovo 2007-07-24 raštas atsakovui, kuriame ieškovas nurodo, kad UAB „Axis Industries“ kilus itarimui del plyteliu kokybes, buvo kreiptasi i ekspertus, kurie nustate, kad prekiu kokybe neatitiko išduoto prekiu kokybes sertifikato (1t. b.l. 97-98). Atsižvelgiant i išdestyta, teismas konstatuoja, kad ieškovas praleido ieškinio senaties termina pareikšti ieškiniui.

14Teismas taip pat pasisako del ginco objekto, nežiurint, kad ieškovas praleido ieškinio senaties termina pareikšti ieškiniui.

15Paminetina, kad teismas tiria ir vertina šaliu pateiktus irodymus ir, remdamasis irodymu ivertinimu, daro išvada apie irodinejimo dalyka sudaranciu faktu buvima ar nebuvima (CPK 176 str.). Tam tikru faktiniu aplinkybiu buvima civilinio proceso tvarka teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla pagristu abejoniu del tu aplinkybiu egzistavimo, t.y. susiformuoja visiškas teisejo vidinis isitikinimas, kad tos aplinkybes yra. Išvada apie faktu buvima teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikros abejones del fakto buvimo vis delto išlieka, bet visuma byloje esanciu irodymu leidžia manyti esant labiau tiketina atitinkama fakta buvus, negu jo nebuvus (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 1999 m. gruodžio 13 d. nutartis civilineje byloje A. B. v. Vilniaus miesto Valstybine mokesciu inspekcija, Nr. 3K-3-945/1999, kategorija 32).

16Taigi pirmiausia, teismas pažymi, jog pats ieškovas kartu su ieškiniu pateikia irodymus, kurie patvirtina, kad ginco plyteles atitinka slydimo keliamus reikalavimus. Kaip antai- 2007-05-23 gamintoju išduotas kokybes sertifikatas del kompanijos „Cerdomus“ Kyrah plyteliu patvirtina, kad šiu plyteliu slydimo klase yra C (1t., b.l. 45-47). Iš 2006-03-13 ir 2007-05-23 bandymu ataskaitos Casa Dolce Flagstone Black plyteles atitinka A+B klase (1t., b.l. 49-51). Taip pat atsakovas kartu su atsiliepimu pateikia sertifikata, irodanti, kad Casa Dolce Casa Flagstone Black atitinka A+B klase (2 t. b.l. 24-26) bei Keramikos ir pramones tyrimu ir eksperimentu centro, esancio Bolonijoje, Italijoje 2008-11-13 atliktos ekspertizes akta (bandymu ataskaita Nr.7728/08, patvirtinanti Cerdomus Kyrah rušies plyteliu atitikima reikalaujamiems standartams, t.y. atitikima A+B+C klasiu slidumo reikalavimus, t.y. DIN 51097 standarta (2t., b.l. 27-33).

17Ieškovas ginco plyteliu kokybe grindžia atliktu ekspertiziu išvadomis, taciau tokie ieškovo pateikti irodymai sutinkamai su CPK 212-216 straipsnio reikalavimais, neatitinka ekspertizes išvadoms keliamu reikalavimu ir vertintini kaip paprasti rašytiniai irodymai. Ieškovo i byla pateikta Vokietijos Federacijos Reino krašto Statybiniu medžiagu konsultaciju centro Statybiniu medžiagu ir žaliavu cheminiu + fizikiniu tyrimu ir bandymu laboratorijos Inžineriniu ir ekspertu biuro eksperto Uwe Schubert bandymu ataskaita/bandymu aktas, kaip rašytinis irodymas vertintinas kritiškai, nes irodymu patvirtinanciu, kad ekspertui tyrimui buvo pateiktos, butent iš atsakovo pagal ieškovo pateiktas PVM saskaitas fakturas isigytos plyteles, kurios nebuvo panaudotos statybos darbams, ieškovas nepateike. Paminetina ir tai, kad teismas nevertina Neorganiniu gamybiniu medžiagu stiklo/plastiko tyrimo instituto atskaitos, nes buvo tiriamos ne iš atsakovo, o iš UAB „Irlanda“ isigytos plyteles (1 t., b.l. 77). Atsižvelgiant i išdestyta, teismas konstatuoja, kad ieškovas neirode savo teiginiu del nekokybišku prekiu (plyteliu Casa Dolce Casa Flagstone Black ir Cerdomus Kyrah) jam pardavimo ir teismas mano, kad atsakovas irode, kad pardave plyteles ieškovui, atitinkancias reikalaujamiems standartams pagal sulygtas sutarties salygas.

18Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetos bylinejimosi išlaidos priteisiamos iš antros šalies (CPK 93 str.), todel iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 5469,57 Lt advokato pagalbai apmoketi.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268-270 str.

Nutarė

20Ieškovo UAB „Dvarcia“ ieškini atsakovui UAB „Linea“ del nuostoliu atlyginimo atmesti.

21Iš ieškovo UAB „Dvarcia“ priteisti atsakovui UAB „Linea“ 5469,57 Lt advokato pagalbai apmoketi.

22Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisejas Antanas Rudzinskas,... 2. sekretoriaujant Agnei Bajarunaitei,... 3. viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka dalyvaujant ieškovo atstovui... 4. n u s t a t e:... 5. Ieškovas UAB „Dvarcia“ kreipesi i teisma su ieškiniu atsakovui UAB... 6. Atsiliepimu i ieškini (t. 2, b.l. 1-6) atsakovas UAB „Linea“ praše ji... 7. Nurodo, kad nepaisant to, jog yra suejes senaties terminas, ieškinys turetu... 8. Dublike (t. 2, b.l. 49-58) ieškovas UAB „Dvarcia“ nurodo, kad palaiko... 9. Nors atsakovas nurodo, kad iš pateiktu ekspertizes aktu neaišku kokios... 10. Triplike (t. 2, b.l. 80-87) atsakovas UAB „Linea“ nurodo, kad ieškovas... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Byloje esancia rašytine medžiaga nustatyta, kad 2006-10-03 ieškovas UAB... 13. Ieškovas pareiške ieškini, kuriuo reikalauja atlyginti nuostolius, patirtus... 14. Teismas taip pat pasisako del ginco objekto, nežiurint, kad ieškovas praleido... 15. Paminetina, kad teismas tiria ir vertina šaliu pateiktus irodymus ir,... 16. Taigi pirmiausia, teismas pažymi, jog pats ieškovas kartu su ieškiniu... 17. Ieškovas ginco plyteliu kokybe grindžia atliktu ekspertiziu išvadomis,... 18. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetos bylinejimosi išlaidos... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268-270 str.... 20. Ieškovo UAB „Dvarcia“ ieškini atsakovui UAB „Linea“ del nuostoliu... 21. Iš ieškovo UAB „Dvarcia“ priteisti atsakovui UAB „Linea“ 5469,57 Lt... 22. Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...