Byla 2-943/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,KDS statyba“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 2 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei ,,KDS statyba“, civilinėje byloje Nr. B2-1861-527/2009 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,KDS statyba“ generalinės direktorės R. J. M. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,KDS statyba“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovė UAB ,,KDS statyba“ generalinė direktorė R. J. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iškelti UAB ,,KDS statyba“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad tam yra visos įmonės restruktūrizavimo proceso taikymo sąlygos, numatytos Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 3 straipsnyje bei įvykdytos visos restruktūrizavimo bylai iškelti reikiamos procedūros (ĮRĮ 4 str. 2d., 4 d., 5 d., 6 d.). Remiantis balanso duomenis, 2008 m. gruodžio 31 d. įmonės turtas sudarė 3 276 054 Lt, nuosavas kapitalas (neigiamas) – 1 127 248 Lt ir skoliniai įsipareigojimai – 4 403 302 Lt. Pagal ilgalaikio turto inventorizacijos apyrašą 2008 m. gruodžio 31 d. įmonės ilgalaikis turtas sudarė 740 212 Lt, trumpalaikis turtas pagal inventorizacijos apyrašą – 2 535 842 Lt. Atsakovas pagal buhalterinę apskaitą 2009 m. gegužės 5 d. yra skolingas kreditoriams 3 062 145,41 Lt. Pagrindiniams kreditoriams (ĮRĮ 2 str. 9 d.) yra priskirtinas tik vienas kreditorius – UAB „KDS grupė“, kurios finansinis reikalavimas sudaro 792 880 Lt, t. y. 31,17 proc. visų kreditorių finansinių reikalavimų. Įmonė vykdo atsiskaitymus su visais kreditoriais tik iš dalies. Nevykdo atsiskaitymų su darbuotojais, mokėjimų į valstybės ir savivaldybės biudžetus, kurie atitinkamai sudaro: įsiskolinimas darbuotojams – 338 914,52 Lt, įsiskolinimas Kauno apskrities VMI – 335 389,33 Lt, įsiskolinimas VSDFV Kauno skyriui – 179 388,05 Lt bei eilei kitų kreditorių, t. y. praėjus daugiau kaip trims mėnesiams po mokesčių įstatymais nustatytų atsiskaitymo terminų bei po įmonės sutartyse nustatyto termino įsipareigojimams įvykdyti, įmonė neatsiskaitė (ĮRĮ 3 str. l p.). Įmonė nėra nutraukusi savo komercinės-ūkinės veiklos, jai nėra iškelta bankroto byla, nepradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka ( ĮRĮ 3 str. 2, 3 p.).

4Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 2 d. nutartimi atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovui UAB „KDS statyba“. Teismas nurodė, kad sistemiškai aiškinant ĮRĮ nuostatas, konstatuotina, jog restruktūrizavimo byla gali būti iškelta tik tokiai įmonei, kurios finansiniai sunkumai yra laikini. Vadovaujantis atitinkamais vertinimo kriterijais nustatoma, ar konkreti įmonė, kurios restruktūrizavimo procesas inicijuojamas, susiduria dar tik su laikino pobūdžio finansiniais sunkumais, ar tie sunkumai jau nebėra laikini. Įvertinus, kad įmonės finansiniai sunkumai yra nebe laikino pobūdžio, nėra būtinos materialiosios sąlygos restruktūrizuoti tokią įmonę (ĮRĮ 3 str. 1 p. ir 7 str. 1 d.). Vertinant atsakovo finansinius sunkumus laikinumo aspektu, teismo nuomone, negalima vienareikšmiškai pripažinti, kad sunkumai yra tik laikini, nes, kaip nustatyta, jie tęsiasi net keletą metų. Teismas, atmesdamas pareikštą ieškinį, įvertino atsakovo finansinę būklę nuo 2007 m. iki 2009 m. kovo 31 d. Remiantis 2009 m. kovo 4 d. balansu įmonė 2007 m. turėjo 6 061 270 Lt turto, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 4 700 918 Lt. Iš 2009 m. kovo 4 d. pelno (nuostolio) ataskaitos matyti, kad įmonė, 2007 m. dirbusi pelningai, 2008 m. patyrė nuostolių. Be to, ši ataskaita patvirtina tai, kad įmonės, 2007 m. nors ir dirbusios pelningai, skolos kreditoriams sudarė 220 109,29 Lt (patikslinto ieškinio priedas Nr. 5). Tai reiškia, kad įmonė, turėdama pakankamai daug turto, dar 2007 m. nesugebėjo sumokėti santykinai nedidelių skolų skolininkams. Nustatyta, kad 2007 m. didžiausia skola nuo 2007 m. rugsėjo 28 d. kreditoriui UAB ,,Kortas“ sudarė

5207 645,78 Lt. Nuo 2007 m. sausio 1 d. atsakovas buvo skolingas kreditoriams UAB ,,Dremeda“

67 164,89 Lt, I. Ž. 1 638,62 Lt, P. Y. 3 060 Lt, o skola V. D. buvo tik 600 Lt. 2008 m. įmonė turėjo 3 276 054 Lt turto, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 4 403 302 Lt. Atsakovas 2008 m. nesugebėjo atsiskaityti su kreditoriais, skolos kuriems neviršijo 100 Lt (Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla, UAB ,,Siampeksas“, UAB ,,Baltnetos Komunikacijos“). Remdamasis 2009 m. kovo 31 d. įmonės balansu teismas nustatė, jog įmonės turtas 2009 m. kovo 31 d. sudarė 2 227 464 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 3 960 160 Lt. Iš 2009 m. gegužės 4 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad ir 2009 m. įmonė dirbo nuostolingai, per metus atsakovas patyrė 605 448 Lt nuostolių, skolos kreditoriams sudarė 1 365 747,08 Lt (t. y. panašiai kaip ir 2008 m. – 1 476 288,44 Lt). Tokios aplinkybės, teismo nuomone, leidžia daryti išvadą, kad įmonės finansiniai sunkumai nėra laikini ir kad atsakovas nėra pajėgus greitai likviduoti skolas ir tai – esminė sąlyga, dėl kurios restruktūrizavimo byla negali būti iškelta. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, jog nėra būtinosios materialiosios sąlygos restruktūrizuoti tokią įmonę (ĮRĮ 3 str. 1 p. ir 7 str. 1 d.), todėl kelti restruktūrizavimo bylą atsisakė (ĮRĮ 7 str. 1 d.).

7Ieškovė UAB ,,KDS statyba“ generalinė direktorė R. J. M. atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – iškelti UAB ,,KDS statyba“ restruktūrizavimo bylą; patvirtinti restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui bendrovės administratoriumi UAB ,,Verslo administravimo centras“ teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas; nustatyti, kad kreditorių finansiniai reikalavimai įmonės administratoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas; nustatyti keturių mėnesių laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos restruktūrizavimo planui 2009-2012 m. parengti. Skundą grindžia šiais argumentais:

81. Teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė ĮRĮ 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą įmonės, turinčios laikinų finansinių sunkumų, apibrėžimą. Pagal ĮRĮ 2 straipsnio 1 dalį finansinių sunkumų laikinumas turi būti suprantamas ne tiek atsižvelgiant į pradelstą įsipareigojimų terminą, kiek į bendrovės, besirengiančios restruktūrizavimo procesui galimybes atkurti pelningą įmonės veiklą ir atiduoti skolas, ir šią įmonės galimybę teismas turi atidžiai išnagrinėti, atsižvelgdamas į visų pateiktų įrodymų visumą. Teismas nesigilino ir netyrė įmonės pasiruošimo restruktūrizavimo procesui, neanalizavo ir neįvertino restruktūrizavimo metmenyse nurodyto verslo plano, įmonės įdirbio atliekant vidinius administracinius pertvarkymus, siekiant sumažinti administracines išlaidas, padidinti veiklos efektyvumą, o pasirėmė vien pažodiniu įstatymo teksto aiškinimu. Teismas neatsižvelgė į byloje esančių įrodymų visumą, kad sunkumai yra laikino pobūdžio ir sietini su bendru Lietuvos ūkio nuosmukiu prasidėjusiu 2008 metais. Atsakovo pateikti finansiniai dokumentai ir mokėtinų sumų mažėjimo tendencija bei pagrindinių skolų kreditoriams susiformavimo laikotarpis – 2008 m. pabaiga ir 2009 m. pradžia patvirtina, kad atsakovo sunkumai yra laikino pobūdžio ir atsakovas tenkina ĮRĮ 1 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintą sąlygą, kad įmonės sunkumai yra laikino pobūdžio.

92. Atsakovas ir po ieškinio pateikimo teismui vykdo ūkinę komercinę veiklą ir atlieka veiksmus, siekdama užtikrinti, kad būtų sudaromos ūkinės veiklos sutartys ir gaunamos pajamos dabar ir ateityje, prisiima įsipareigojimus verslo partneriams, imasi ekonominių ir organizacinių priemonių, mažinančių veiklos sąnaudas ir užtikrinančių galimybes ateityje uždirbti pelną ir atsiskaityti su kreditoriais. Teismui pateikti duomenys patvirtinantys, kad po ieškinio teismui padavimo su partneriais buvo pasiekti svarbūs susitarimai, bendradarbiavimo sutartys, kuriose nurodomos atsakovo perspektyvos gauti darbus įmonei sėkmingai iškėlus restruktūrizavimo bylą.

103. Atsakovas atliko visus reikiamus veiksmus ir pateikė visus tai pagrindžiančius dokumentus, kad įvykdytos procesinio pobūdžio sąlygos, nurodytos ĮRĮ. Atsakovo akcininkai, turintys 14439 akcijų – balsų, kas sudaro 92,79 procentus visų atsakovo akcijų balsų, 2009 m. balandžio 9 d. sprendimu nutarė restruktūrizuoti įmonę ir siūlyti teismui iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą, patvirtino restruktūrizavimo plano rengimo metmenis bei administravimo išlaidų sąmatą ir teikimą teismui tvirtinti administratoriaus UAB ,,Verslo administravimo centras“ kandidatūrą restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui bei įpareigojo generalinį direktorių sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ir, gavus kreditorių sutikimą, pateikti pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo teismui.

11Atsakovas UAB ,,KDS statyba“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad sutinka su atskirajame skunde išdėstytais argumentais.

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis).

14Įmonių ir viešųjų įstaigų (toliau – įmonės), turinčių laikinų finansinių sunkumų ir siekiančių išvengti bankroto, restruktūrizavimo procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (toliau – ĮRĮ). Minėto įstatymo tikslas – sudaryti sąlygas - įmonėms, turinčioms laikinų finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.). Įmonės restruktūrizavimo procesas – ūkinės veiklos rūšies pakeitimo, gamybos modernizavimo, darbo organizavimo tobulinimo, įmonės turto ar jo dalies pardavimo, kitų įmonių turto priėmimo jas jungiant ar skaidant, techninių, ekonominių bei organizacinių priemonių, skirtų įmonės mokumui atkurti, įgyvendinimas, įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžio bei vykdymo terminų pakeitimas (ĮRĮ 2 str. 2 d.).

15Įstatyme numatytos įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygos yra materialaus ir procesinio pobūdžio. Materialaus pobūdžio sąlygos yra nurodytos ĮRĮ 3 straipsnyje, o procesinio pobūdžio restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygos išdėstytos ĮRĮ 4 straipsnyje. Viena iš būtinų materialiųjų sąlygų įmonės restruktūrizavimo procesui pradėti yra įmonės laikinų finansinių sunkumų susidarymo faktas. Įmonė, turinti laikinų finansinių sunkumų, – įmonė, kuri negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) praėjus trims mėnesiams po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (kreditorių) raštiško reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas (ĮRĮ 2 str. 1 d.). Įmonės finansinių sunkumų trukmės, kuri duotų pagrindą tuos sunkumus pripažinti nebe laikinais, o nuolatiniais, apibrėžimas įstatyme nepateikiamas. Įmonės finansinių sunkumų pobūdžio nustatymas jų trukmės požiūriu yra vertinamasis dalykas, spręstinas kiekvienoje byloje. Vadovaujantis atitinkamais vertinimo kriterijais, teismui būtina spręsti, ar konkreti įmonė, kurios restruktūrizavimo procesas inicijuojamas, susiduria dar tik su laikino pobūdžio finansiniais sunkumais, ar tie sunkumai jau nebėra laikini. Įvertinus, kad įmonės finansiniai sunkumai yra nebe laikino pobūdžio, nėra būtinos materialiosios sąlygos restruktūrizuoti tokią įmonę (ĮRĮ 3 str. 1 p. ir 7 str. 1 d. nuostatos).

16Analizuodamas restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB ,,KDS statyba“ iškėlimo materialiųjų sąlygų egzistavimą, pirmosios instancijos teismas įvertino, kad atsakovo finansiniai sunkumai yra ne laikino pobūdžio, o nuolatiniai, pastovaus pobūdžio, lemiantys vis blogesnę įmonės finansinę padėtį sunkumai. Remdamasis bylos duomenų analize teismas nustatė, kad atsakovo UAB ,,KDS statyba“ finansinės skolos susidarė jau nuo 2007 m. ir jos nuolat didėjo. Besitęsiančius ir vis gilėjančius finansinius sunkumus teismas įvertino kaip aplinkybę, kuri pašalina ĮRĮ 3 straipsnio 1 punkte nurodytą sąlygą iškelti šiai įmonei restruktūrizavimo bylą. Teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos teismo išvada ne visiškai sutinka.

17Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas UAB ,,KDS statyba“ iki 2008 m. dirbo pelningai (t. 1, b. l. 18-20). Įmonės pajamos 2007 m. sudarė 13 633 043 Lt, o 2008 m. – 8 382 182 Lt (t. 1, b. l. 18-20). UAB ,,KDS statyba“ mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2007 m. sudarė

184 700 918 Lt, o 2008 m. sumažėjo iki 4 403 302 Lt. Pagal 2009 m. gegužės 4 d. įmonės balanso duomenis 2009 m. kovo 31 d. mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sumažėjo iki 3 960 160 Lt (t. 1, b. l. 32-34). 2009 m. gegužės 5 d. įmonės skolos sudarė 3 062 145,41 Lt (t. 1, b. l. 35-37). Šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas, skundžiamoje nutartyje vertindamas įmonės finansinės būklės pakitimus, nenagrinėjo ir dėl jų nepasisakė. Taip pat ieškovė apeliacinės instancijos teismui pateikė duomenis, kad per 2009 m. birželio ir liepos mėnesius įmonė gavo 156 861 Lt pajamų, iš jų 52 777,34 Lt atsiskaitė su kreditoriais. Taip pat apeliantė pateikė įrodymus, kad UAB ,,KDS statyba“ sudarė sutarčių darbams už 76 959, 88 Lt. Teisėjų kolegija pažymi, kad keliant (ar atsisakant kelti) atsakovui restruktūrizavimo bylą, tinkamas sprendimas gali būti priimamas tik visapusiškai išanalizavus dabartinę UAB ,,KDS statyba“ finansinę būklę bei jos keitimosi tendencijas. Tik įvertinus ieškovės nurodytų aplinkybių pagrįstumą, galima nustatyti, ar įmonės finansinė būklė pakito, ar įmonė pradėjo dirbti pelningai ir atsiskaitinėti su kreditoriais. Nustačius minėtas aplinkybes, teismas turėtų įvertinti dabartinius bendrovės finansinius sunkumus ir spręsti, ar juos galima traktuoti kaip laikinus bei nustatyti, ar įmonė yra pajėgi greitai likviduoti skolas.

19Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovui UAB „KDS statyba“, nepilnai ir nevisapusiškai įvertino bylos aplinkybes, dėl ko galėjo būti neteisingai išspręstas nagrinėjamas klausimas, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir perduotinas UAB ,,KDS statyba“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 2 d. nutartį panaikinti ir perduoti UAB ,,KDS statyba“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą Kauno apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovė UAB ,,KDS statyba“ generalinė direktorė R. J. M. kreipėsi į... 4. Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 2 d. nutartimi atsisakė iškelti... 5. 207 645,78 Lt. Nuo 2007 m. sausio 1 d. atsakovas buvo skolingas kreditoriams... 6. 7 164,89 Lt, I. Ž. 1 638,62 Lt, P. Y. 3 060 Lt, o skola V. D. buvo tik 600 Lt.... 7. Ieškovė UAB ,,KDS statyba“ generalinė direktorė R. J. M. atskiruoju... 8. 1. Teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė ĮRĮ 2 straipsnio 1 dalyje... 9. 2. Atsakovas ir po ieškinio pateikimo teismui vykdo ūkinę komercinę veiklą... 10. 3. Atsakovas atliko visus reikiamus veiksmus ir pateikė visus tai... 11. Atsakovas UAB ,,KDS statyba“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Įmonių ir viešųjų įstaigų (toliau – įmonės), turinčių laikinų... 15. Įstatyme numatytos įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygos yra... 16. Analizuodamas restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB ,,KDS statyba“... 17. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas UAB ,,KDS statyba“ iki 2008... 18. 4 700 918 Lt, o 2008 m. sumažėjo iki 4 403 302 Lt. Pagal 2009 m. gegužės 4... 19. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 21. Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 2 d. nutartį panaikinti ir perduoti...