Byla AS-63-274-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Ričardo Piličiausko ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo I. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos prašymą atsakovui Druskininkų savivaldybės administracijai dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir pareiškėjas) prašymu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. V35-193.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 12 d. protokoline nutartimi nutarė pašalinti I. R. iš trečiųjų suinteresuotų asmenų, kadangi byloje nėra pateikta įrodymų, jog priimtas sprendimas turės įtakos jo teisėms ir pareigoms.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 24 d. nutartimi bylą pagal pareiškėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos prašymą nutraukė.

7I. R. 2011 m. sausio 31 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui išsiuntė paštu atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 12 d. protokolinę nutartį pašalinti jį iš proceso administracinėje byloje bei panaikinti 2011 m. sausio 24 d. nutartį nutraukti administracinę bylą ir bylą perduoti nagrinėti kitos sudėties teisėjų kolegijai.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 4 d. nutartimi atsisakė priimti I. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 24 d. nutarties ir dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 12 d. protokolinės nutarties.

10Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 149 straipsnio 1 dalimi ir 83 straipsnio 2 dalies 7 punktu, padarė išvadą, kad teismo protokolinė nutartis atskiruoju skundu negali būti skundžiama, kadangi ABTĮ konkrečiai tokio apskundimo galimybės nenumato, o šia nutartimi išspręstas I. R. pašalinimo iš trečiųjų suinteresuotų asmenų klausimas neužkerta kelio tolesnei bylos eigai, todėl I. R. atskirąjį skundą dėl 2011 m. sausio 12 d. teismo protokolinės nutarties teismas atsisakė priimti. Pažymėjo, jog I. R. nėra nei administracinės bylos proceso šalis (ABTĮ 48 str. 2 d.), nei administracinės bylos proceso dalyvis (ABTĮ 48 str. 3 d.) ir konstatavo, jog jis neturi teisės paduoti atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 24 d. nutarties, todėl I. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 24 d. nutarties taip pat atsisakė priimti.

11III.

12I. R. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 4 d. nutartį panaikinti ir priimti jo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 12 d. ir 2011 m. sausio 24 d. nutarčių.

13I. R. nurodo, kad skundo teisme priėmimo, pasirengimo bylai nagrinėti ir bylos nagrinėjimo stadijose klausimo dėl galimo suinteresuotumo pagal ABTĮ 48 straipsnio 2 dalies prasmę išsprendimas nelaikytinas tinkamu, jeigu jis išsprendžiamas iš esmės, t. y. nustatant, kad asmuo neturi teisinio suinteresuotumo byla. Teismas, pašalindamas jį iš bylos (nors jo teisėms ir pareigoms sprendimas gali turėti įtakos), neįtraukdamas į bylos nagrinėjimą visų asmenų, kurių teisėms ir pareigoms sprendimas gali turėti įtakos, pažeidė ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 2 punktą. Pažymėjo, jog kadangi be pagrindo buvo pašalintas iš proceso, negalėjo jame dalyvauti, naudotis procesinėmis teisėmis, dalyvauti nagrinėjant bylą, teikti paaiškinimus ir įrodymus, susipažinti su byla, gauti 2011 m. sausio 24 d. nutartį nutraukti administracinį procesą ir teikti dėl to atskirąjį skundą, tuo iš esmės buvo suvaržytos jo teisės, pažeistos ABTĮ nuostatos dėl bylos nagrinėjimo tvarkos, kas turėjo esminę reikšmę bylos išnagrinėjimui, ir dėl to buvo neteisingai išspręsta byla, nuspręsta dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų. Pabrėžia, jog teismui nesuteikta teisė šalinti iš proceso asmenis, o tik suteikta teisė įtraukti į procesą tinkamas šalis ir suinteresuotus asmenis. Mano, kad neteisėtai pašalinus jį iš proceso bei neįtraukus į bylos nagrinėjimą visų suinteresuotų asmenų, 2011 m. sausio 12 d. nutartis užkirto galimybę tolimesnei teisingai ir teisėtai bylos eigai. Be to, nurodo, kad nutartis neatitinka ABTĮ 106 straipsnio reikalavimų, nes neturi motyvų ir nenurodomi įstatymai, kurių pagrindu jis buvo pašalintas iš proceso.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17I. R. nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 4 d. nutartimi atsisakyti priimti jo atskirąjį skundą dėl šio teismo 2011 m. sausio 12 d. protokolinės nutarties, kuria nutarta I. R. pašalinti iš trečiųjų suinteresuotų asmenų byloje, bei 2011 m. sausio 24 d. nutarties, kuria administracinė byla nutraukta.

18Pagal ABTĮ 37 straipsnio 4 dalį, jeigu skunde (prašyme) pareiškėjas nenurodo atsakovo ar trečiojo suinteresuoto asmens arba nurodo ne tą atsakovą ar trečiąjį suinteresuotą asmenį ar nurodo asmenis, su kurių teisėmis ar pareigomis ginčas nesusijęs, tačiau skunde pakankamai aiškiai suformuluoja ginčo dalyką (nurodo skundžiamą aktą, veiksmą arba atsisakymą ar vilkinimą atlikti veiksmus) ir administravimo subjektą, dėl kurio priimto akto, veiksmo ar neveikimo paduodamas skundas, teismo pirmininkas ar teisėjas nutartimi gali pašalinti šiuos trūkumus. Tokiu atveju priimama nutartis priimti skundą (prašymą), kurioje nurodoma, kas įtraukiamas administracinės bylos proceso šalimi kaip atsakovas (atsakovai) ar (ir) trečiasis suinteresuotas asmuo (asmenys). Galutinai dėl šalies pakeitimo tinkama teismas nusprendžia teismo posėdžio parengiamojoje dalyje.

19Iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos prašymo matyti, jog trečiuoju suinteresuotu asmeniu byloje buvo nurodytas I. R.. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 8 d. nutartimi pareiškėjo prašymą priėmė. Tačiau 2011 m. sausio 12 d. teismo posėdžio parengiamojoje dalyje nutarė I. R. pašalinti iš trečiųjų suinteresuotų asmenų.

20Pagal ABTĮ 149 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis proceso šalys gali apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui ABTĮ nustatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Nagrinėjamu atveju galimybė apskųsti teismo nutartį, kuria trečiasis suinteresuotas asmuo teismo posėdžio parengiamojoje dalyje pašalintas iš trečiųjų suinteresuotų asmenų byloje, ABTĮ nėra numatyta. Taip pat tokia nutartis neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, nes byla ir toliau gali būti nagrinėjama. Todėl konstatuotina, kad dėl pirmosios instancijos teismo protokolinės nutarties, kuria I. R. pašalintas iš trečiųjų suinteresuotų asmenų byloje, atskirasis skundas negali būti paduodamas.

21ABTĮ 148 straipsnis įtvirtina principą, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis. Pagal ABTĮ 130 straipsnio 1 dalį apeliacinį skundą gali paduoti visi proceso dalyviai. ABTĮ 48 straipsnio 3 dalis apibrėžia, jog administracinės bylos proceso dalyviais laikomi proceso šalys ir jų atstovai, taip pat prokuroras, administravimo subjektai, organizacijos ir fiziniai asmenys, dalyvaujantys byloje šio įstatymo 56 straipsnyje nurodytais pagrindais (kai kreipiamasi dėl viešojo intereso gynimo). Vadinasi, atskirąjį skundą gali paduoti subjektai, kurie yra administracinės bylos proceso dalyviai. Nagrinėjamu atveju I. R. buvo pašalintas iš trečiųjų suinteresuotų asmenų byloje, taigi jis nėra šios administracinės bylos proceso dalyvis, kitaip tariant, jis nepatenka į subjektų, turinčių teisę paduoti atskirąjį skundą, ratą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė atsisakyti priimti ir I. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 24 d. nutarties.

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti I. R. atskirąjį skundą, yra teisėta ir pagrįsta ir jos naikinti atskirajame skunde išdėstytais ar kitais motyvais nėra pagrindo.

23Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24I. R. atskirąjį skundą atmesti.

25Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 12 d. protokoline... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 24 d. nutartimi bylą... 7. I. R. 2011 m. sausio 31 d. Vilniaus apygardos... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 4 d. nutartimi... 10. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –... 11. III.... 12. I. R. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 13. I. R. nurodo, kad skundo teisme priėmimo, pasirengimo... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. I. R. nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio... 18. Pagal ABTĮ 37 straipsnio 4 dalį, jeigu skunde (prašyme) pareiškėjas... 19. Iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 20. Pagal ABTĮ 149 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis... 21. ABTĮ 148 straipsnis įtvirtina principą, kad atskiriesiems skundams paduoti... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios... 23. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 24. I. R. atskirąjį skundą atmesti.... 25. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 4 d. nutartį palikti... 26. Nutartis neskundžiama....