Byla e2-4045-733/2018
Dėl sandorio pripažinimo galiojančiu, tretysis asmuo Valstybės įmonė Registrų centras

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Robertas Povilaitis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. V. ieškinį atsakovei žemės ūkio bendrovei „( - )“ dėl sandorio pripažinimo galiojančiu, tretysis asmuo Valstybės įmonė Registrų centras.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas prašo pripažinti sandorį, sudarytą ( - ) tarp jo ir žemės ūkio bendrovės (toliau ir - ŽŪB) „( - )“, kuriuo J. V. nusipirko iš ŽŪB „( - )“ grūdų sandėlį, pažymėtą ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), galiojančiu.

5Ieškinyje nurodo, kad ŽŪB „( - )“ visuotinio narių susirinkimo, vykusio ( - ), remiantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi, atstovaujant bendrovės valdybą, kuri nebuvo išrinkta, ieškovui, kaip bendrovės pajininkui, buvo parduotas bendrovės turtas - grūdų sandėlis, plane pažymėtas ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) Šio sandorio ieškovas ir atsakovė po susirinkimo neįregistravo VĮ Registrų centre, o šiuo metu tiek VĮ Registrų centras, tiek notarai atsisako registruoti sandorį. Nurodo, kad iš ( - ) protokolo matyti, jog tą dieną buvo perduotas pastatas su visais įrenginiais bendrovės pajininkui J. V. už jo turimus pajus, t. y. iš viso už 16500 Lt (4786,22 Eur). Taip pat matyti, kad pajininkai buvo aiškiai išreiškę valią perduoti turtą, tai rodo, kad nebuvo reiškiama jokių pretenzijų. Nuo ( - ) jis nepertraukiamai šiuo pastatu naudojasi, jį valdo ir prižiūri. j. Nors ( - ) protokole buvo aiškiai įvardinta, kad pastatas perduodamas už pajus ieškovui, tačiau ši faktinė pirkimo - pardavimo sutartis, įvardinta protokolu, nebuvo patvirtinta notaro, kaip to reikalauja teisės normos, sudarant nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartį. Nepatvirtinus pastato su visais įrenginiais pirkimo - pardavimo sutarties pas notarą, ji nebuvo įregistruota viešajame registre. Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 punkte numatyta, kad bendrovės narys turi teisę savo pajų pardavimo, dovanojimo ar kitu būdu perleisti bendrovei, kitam bendrovės nariui, pajininkui, bet kuriam kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui šio įstatymo ir bendrovės įstatų nustatyta tvarka. Pajų perleidimo sandoriai sudaromi paprasta rašytine forma.

61964 m. Civiliniame kodekse (toliau ir - CK) buvo nereglamentuota žemės ūkio bendrovės turto perdavimo tvarka, o notarinė forma ir trijų mėnesių terminas sandoriams įregistruoti buvo nustatyti tik pirkimo – pardavimo, dovanojimo ir mainų sutartims. Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo nuostatos, kuriose reglamentuojama žemės ūkio bendrovės turto dalies perdavimo už nario pajų tvarka, yra specialiosios teisės normos 1964 m. CK normų atžvilgiu. 1964 m. CK 44 straipsnyje buvo nustatyta, kad sandorius notariškai patvirtinti privaloma tik įstatymo nustatytais atvejais. Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nebuvo nustatytas reikalavimas notariškai patvirtinti ir per tris mėnesius įregistruoti sandorį, kuriuo bendrovės nariui už jo pajų perleidžiama bendrovės turto dalis. Nurodytoje teisės normoje buvo nustatyta, kad su buvusiu bendrovės nariu atsiskaitoma pagal rašytinį susitarimą su bendrove, tačiau nėra reikalavimo sutartį patvirtinti notariškai. Todėl ieškovo nuomone sandorio įregistravimas VĮ Registrų centre, remiantis bendrovės narių susirinkimo metu išreikšta pozicija bei perdavimo - priėmimo aktu, nepažeidė 1964 m. CK 43 straipsnio 1 dalies, 44 straipsnio, 47 straipsnio 1 dalies, 255 straipsnio 1, 2 dalių, 279, 281 straipsnių nuostatų ir pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnio 10 punktą ŽŪB „( - )“ visuotinio bendrovės narių susirinkimo protokolas ir turto priėmimo - perdavimo aktas yra nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą patvirtinantys dokumentai. Pažymi, kad tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (kasacinė nutartis 2006-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-598/2006).

7Taip pat ieškovas nurodo, kad sandorio sudarymo metu galiojusio 1964 m. CK 58 straipsnio 5 dalyje buvo numatyta, jog jeigu viena iš šalių visiškai ar dalinai įvykdė sandorį, kuriam būtinas notarinis patvirtinimas, o antroji šalis vengia sandorį notariškai įforminti, tai teismas, įvykdžiusios sandorį šalies reikalavimu, turi teisę pripažinti sandorį galiojančiu. Šiuo atveju sandorio po to notariškai įforminti nebereikia.

8Nurodo, kad šalys – atsakovė ŽŪB „( - )“ bei ieškovas J. V. sudarė sandorį dėl minėtų pastatų perdavimo, sudarytas sandoris neprieštaravo imperatyviosioms įstatymo nuostatoms, todėl nėra jokio pagrindo nepripažinti šio sandorio galiojančiu pagal CK 1.93 straipsnio 4 dalį, 1964 m. CK 58 straipsnio 5 dalį.

9Atsakovė ŽŪB „( - )“ atsiliepimu į ieškinį nurodo, kad sutinka su juo, jog ieškovui už jo pajus buvo perduotas grūdų sandėlis, esantis ( - ) Šį sandorį patvirtino visi tuo metu dalyvavę pajininkai, dėl sandėlio perleidimo ieškovui niekas neprieštaravo. Dėl šio fakto buvo užpildytas susirinkimo protokolas.

10Tretysis asmuo Valstybės įmonė Registrų centras teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

11Teismas

konstatuoja:

12Ieškinys tenkintinas.

13Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovės Šilutės rajono ŽŪB „( - )“ vardu nuo 1996-06-05 yra įregistruota nuosavybės teisė į pastatą – grūdų sandėlį, plane pažymėtą ( - ), esantį ( - ).

14Iš byloje pateikto ŽŪB „( - )“ protokolo matyti, kad susirinkime, kuriame dalyvavo 16 iš 29 narių, nutarta parduoti grūdų sandėlį J. V.. Gautas pajamas nutarta padalinti kitiems nariams pagal įneštus pajus. Kitame ŽŪB „( - )“ narių susirinkimo dokumente pateiktas sąrašas narių, sutinkančių, jog buvusio grūdų sandėlio patalpos parduotos J. V. už 16500 Lt (4778,73 Eur), šį raštą pasirašė 24 asmenys. Be to, pateiktas aktas, kuriame dalis ŽŪB „( - )“ narių pasirašė patvirtinantys, jog neketina kelti jokių pretenzijų dėl atsiskaitymo už grūdų sandėlį, kurį perka J. V..

15Minėtuose dokumentuose nenurodyta jų sudarymo data, tačiau iš ieškovo nurodytų aplinkybių, kurių nepaneigė atsakovė atsiliepime, nustatyta, kad minėtas protokolas, kuriame nurodyta, jog grūdų sandėlis parduodamas ieškovui J. V., pasirašytas ( - ). Darytina išvada, kad ieškovas minėtą turtą įsigijo teisėtai.

16Iš bylos medžiagos matyti, kad ŽŪB „( - )“ kreipėsi į VĮ Registrų centrą, prašydama įregistruoti juridinį faktą apie ŽŪB „( - )“ priimtą sprendimą dėl grūdų sandėlio pardavimo J. V., tačiau prašymas netenkintas (2018-04-19 Sprendimas dėl nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių ir juridinių faktų įregistravimo nekilnojamojo turto registre Nr. 429), nes neatitiko Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatytų reikalavimų. Apskundus šį sprendimą, jis VĮ Registrų centro centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2018-06-05 sprendimu Nr. ( - ) buvo paliktas galioti, skundas netenkintas.

171964 m. CK notarinė nekilnojamojo turto perleidimo dokumentų forma ir trijų mėnesių įregistravimo terminas buvo nustatyti tik pirkimo – pardavimo, dovanojimo ir mainų sandoriams. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnio 10 punktą ŽŪB „( - )“ ( - ) visuotinio bendrovės narių susirinkimo protokolas vertintinas kaip nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-598/2006).

181964 m. CK 58 straipsnio 5 dalis nustato, kad jeigu viena iš šalių visiškai ar dalinai įvykdė sandorį, kuriam būtinas notarinis patvirtinimas, o antroji šalis vengia sandorį notariškai įforminti, tai teismas, įvykdžiusios sandorį šalies reikalavimu, turi teisę pripažinti sandorį galiojančiu. Šiuo atveju sandorį po to notariškai įforminti nebereikia.

19Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovei neginčijant įvykusio sandorio tarp šalių, ieškinys tenkintinas ir sandoris, sudarytas ( - ) tarp ieškovo J. V. ir atsakovės ŽŪB „( - )“, kuriuo J. V. nusipirko iš ŽŪB „( - )“ grūdų sandėlį, plane pažymėtą ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), pripažintinas galiojančiu.

20Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 108 Eur žyminio mokesčio ieškovui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

21Valstybei iš atsakovės nepriteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nes šios išlaidos mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali (3 Eur) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

23Ieškinį patenkinti.

24Pripažinti galiojančiu sandorį, sudarytą ( - ) tarp ieškovo J. V., asmens kodas ( - ) ir žemės ūkio bendrovės „( - )“, juridinio asmens kodas 177103583, kuriuo J. V. nusipirko iš žemės ūkio bendrovės „( - )“ grūdų sandėlį, plane pažymėtą ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - )

25Priteisti iš žemės ūkio bendrovės „( - )“, juridinio asmens kodas 177103583, 108 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovui J. V., asmens kodas ( - )

26Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. V.... 3. Teismas... 4. Ieškovas prašo pripažinti sandorį, sudarytą ( - ) tarp jo ir žemės ūkio... 5. Ieškinyje nurodo, kad ŽŪB „( - )“ visuotinio narių susirinkimo, vykusio... 6. 1964 m. Civiliniame kodekse (toliau ir - CK) buvo nereglamentuota žemės ūkio... 7. Taip pat ieškovas nurodo, kad sandorio sudarymo metu galiojusio 1964 m. CK 58... 8. Nurodo, kad šalys – atsakovė ŽŪB „( - )“ bei ieškovas J. V. sudarė... 9. Atsakovė ŽŪB „( - )“ atsiliepimu į ieškinį nurodo, kad sutinka su... 10. Tretysis asmuo Valstybės įmonė Registrų centras teismo nustatytu terminu... 11. Teismas... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovės Šilutės rajono ŽŪB „( - )“... 14. Iš byloje pateikto ŽŪB „( - )“ protokolo matyti, kad susirinkime,... 15. Minėtuose dokumentuose nenurodyta jų sudarymo data, tačiau iš ieškovo... 16. Iš bylos medžiagos matyti, kad ŽŪB „( - )“ kreipėsi į VĮ Registrų... 17. 1964 m. CK notarinė nekilnojamojo turto perleidimo dokumentų forma ir trijų... 18. 1964 m. CK 58 straipsnio 5 dalis nustato, kad jeigu viena iš šalių visiškai... 19. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovei neginčijant įvykusio sandorio tarp... 20. Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 108 Eur žyminio mokesčio... 21. Valstybei iš atsakovės nepriteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 23. Ieškinį patenkinti.... 24. Pripažinti galiojančiu sandorį, sudarytą ( - ) tarp ieškovo J. V., asmens... 25. Priteisti iš žemės ūkio bendrovės „( - )“, juridinio asmens kodas... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...