Byla Ik-1713-281/2011
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko, Mefodijos Povilaitienės (pirmininkės ir pranešėjos) ir Veslavos Ruskan, sekretoriaujant Anai Matutienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams V. J. ir R. K., atsakovės atstovei Rasai Štikonaitei, trečiojo suinteresuotojo asmens LR finansų ministerijos atstovėms Giedrei Penikienei, Šarūnei Navickaitei-Dulaitienei, Agnei Bagočiūtei, trečiojo suinteresuotojo asmens Druskininkų miesto savivaldybės administracijos atstovui Renaldui Viščiniui, teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Druskininkų vandenys“ skundą atsakovei LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims LR finansų ministerijai, Druskininkų miesto savivaldybės administracijai dėl įsakymo panaikinimo.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3pareiškėja UAB „Druskininkų vandenys“ (toliau - Bendrovė) skunde (t1, b.l. 1-8) prašo panaikinti LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) direktoriaus 2010-12-22 įsakymą Nr. T1-276 „Dėl Europos sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, projekto Nr. ( - ) „Druskininkų vandenvaldos sistemos modernizavimas ir išplėtimas“, grąžinimo.

4Pagrįsdama savo reikalavimus paaiškino, jog ISPA/ SANGLAUDOS programos įgyvendinimo sutarties dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo (toliau-sutartis) tarp atsakovės ir pareiškėjos (iki reorganizacijos įmonė vadinosi UAB „Druskininkų vandentiekis") pagrindu šalys nustatė tarpusavio santykius. Šalys nustatė atsakomybės pasiskirstymą dėl pagrindinių užduočių, aprašytų Finansavimo memorandume Nr. ( - ) vykdymo, įgyvendinant projektus „Druskininkų vandenvalos įrenginių modernizavimas ir rekonstrukcija" ir „ Nuotekų surinkimo ir geriamo vandens tiekimo sistemų rekonstrukcija ir išplėtimas Druskininkuose. Sutarties tikslas ir pagrindinė užduotis buvo finansavimo memorandumo Nr. ( - ) vykdymas, įgyvendinant minėtus projektus.

5Sutarties bendrosios sąlygos sąvokoje „pažeidimas" įvardijama „bet koks Finansavimo memorandumo nuostatų ar svarbus šalies įstatymo pažeidimas, kylantis iš ekonominio veiksmo ar neveikimo, kuris turi ar gali turėti poveikį bendro Bendrijų biudžeto nustatymui per neleistinas išlaidas". Sutarties bendrosios sąlygos sąvokoje „projektas" - tai ekonomiškai nedalomų ir tikslią techninę funkciją atliekančių darbų visuma, turinti aiškiai nustatytus tikslus, pagal kuriuos galima spręsti, ar darbų ekonominė ir socialinė vidutinės trukmės laikotarpio nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams ir ar šie darbai gali būti įvertinti atsižvelgus į sąnaudų ir naudos analizę, arba techniškai ir finansiškai nepriklausomi projektų etapai, kurie gali apimti parengiamąsias galimybių bei technines stadijas ir gali būti įgyvendinti neatsižvelgiant į kitus projekto etapus, arba strateginiu požiūriu susijusių projektų grupės, arba schemos, pagal kurias finansuojami smulkūs projektai.

6Remiantis šios sutarties pagrindais Aplinkos projektų valdymo agentūra delegavo dalį funkcijų ir atsakomybės už jų vykdymą pareiškėjai -paramos gavėjai. Sutarties II skyriuje 3 str. buvo nustatyta Agentūrai priskirtos užduotys ir atsakomybė, t.y. ji vedė Viešųjų pirkimų organizavimą ir sutarčių su konsultantais ir rangovais pasirašymą, vedė visą finansinę kontrolę, priežiūrą, ataskaitas ir sąskaitų apmokėjimus, t.y. iš esmės vertino išlaidų tinkamumą, tikrino projektus jų įgyvendinimo vietose, ėmėsi būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams pašalinti, organizavo Techninių specifikacijų projektų dokumentacijai parengimą ir teikė jas derinti pareiškėjai (paramos gavėjai) ir Aplinkos ministerijai, atsakė už projektų įgyvendinimo kontrolę pagal Procedūrų vadovo nuostatus, ėmėsi būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams pašalinti (Įgyvendinimo sutarties II sk. 3 str.).

7Pareiškėjai, kaip paramos gavėjai, buvo priskirtos užduotys ir atsakomybė organizuojant pirkimo konkursus ir sutarčių sudarymus bei atsakomybė už techninio projekto įgyvendinimą. Vienas iš svarbesnių punktų nagrinėjant šį skundą, tai pareiškėjos pareiga gauti pritarimą Agentūros ir Aplinkos ministerijos esant bent kokiems nukrypimams nuo finansiniame memorandume ar darbų sutartyse numatytų apimčių atveju.

8UAB „SWECO BKG" vykdant projektą Nr.( - ) atlikinėjo projekto įgyvendinimo techninę priežiūrą t.y. buvo pasirašiusi sutartį su APVA ir vykdė visais iškilusiais projekto pakeitimų klausimais derybas, tai matosi iš 2005 12 05 d. rašto Nr.979.

9Pradedant įgyvendinti investicinį projektą "Nuotekų surinkimo ir geriamo vandens tiekimo sistemų rekonstrukcija ir išplėtimas Druskininkuose", grupė Druskininkų savivaldybės ( - ) gyvenvietės gyventojų 2005 m. sausio 20 d. kreipėsi į Druskininkų savivaldybės merą ir apygardoje išrinktą seimo narį prašydami spręsti tų gyventojų namų prijungimą prie klojamų tuo metu nuotekų tinklų. Savivaldybė pritarė tokiems prašymams. Tam tikslui reikėjo papildomai suprojektuoti ir pakloti nuotekų liniją. Dėl to pareiškėja kreipėsi į UAB "SWEKO BKG", FIDIC inžinierių (techninės priežiūros inžinierių ir rangovą AB "Požeminiai darbai", kad šis projekto papildymas būtų atliktas. Pastarasis 2005- 12-05 raštu Nr. 979 išsiuntinėjo AB „Požeminiai darbai vadovui, Aplinkos projektų valdymo agentūros vadovui, Druskininkų savivaldybės merui, UAB „Druskininkų vandenys“ pranešimą padaryti pakeitimą Nr.l dėl ISPA/Sanglaudos priemonės Nr.( - ). Rašte nurodė, kad, vadovaujantis FIDIC Statybos sutarties sąlygų Bendrųjų sutarties sąlygų punktais 13.1 ir 13.3 ir Užsakovui prašant prašo atlikti šiuos darbų apimčių pakeitimus.

10Priimant sprendimą dėl projekto papildymo, aptarto gyventojų prašymo, buvo atsižvelgta ir į papildomas technines aplinkybes, t.y., kad iki minimo projekto įgyvendinimo dar nebuvo rekonstruota ( - ) kvartalą aptarnaujanti NS - 8, nebuvo techninių galimybių priimti dalies gyventojų nutekamųjų vandenų, kad projekte jau buvo numatyta toje vietoje kloti vandentiekio liniją, kad pagal šiuolaikinę inžinerinę praktiką vandentiekio ir nuotekų tinklai klojami lygiagrečiai, šiuo atveju vienoje tranšėjoje, bus sutaupytos išlaidos žemės darbams bei statybos metu išardytų gatvių ir kelių dangų atstatymui.

11233 m ilgio nuotekų vamzdynas ( - ) g. buvo paklotas nepažeidžiant sutartyje Nr. ( - ) numatytų apimčių, 2005 m. rugsėjo - lapkričio mėn. darbų kaina sudarė 66533.98Lt. Šios išlaidos buvo apmokėtos iš sutartyje numatyto užsakovo rezervo nenumatytiems ir papildomiems darbams, t.y. nedidinant sutarties vertės ir nepažeidžiant Viešųjų pirkimo įstatymo nuostatų.

12Už minėtų nuotekų tinklo klojimo darbų atlikimą Rangovui buvo sumokėta pagal jo pateiktas sąskaitas. Jeigu darbai būtų atliekami vėlesnių investicinių projektų sudėtyje, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, o taip pat išaugusias kainas, jų kaina sudarytų apie 160 tūkst. Lt. t.y. 2.5 karto brangiau.

13Įgyvendinus minėtus darbus, prie naujosios nuotekų linijos prisijungė 14 gyvenamųjų namų valdų su 53 gyventojais, o plečiantis individualių gyvenamųjų namų statybai toje ( - ) g. atkarpoje, laukiama daugiau prisijungimų prie šios nuotekų linijos.

14Pareiškėja teigia, kad investicinio projekto papildymas pakloti nuotekų tinklus ( - ) g. ir šių darbų finansavimas iš užsakovo rezervo nepažeidžia sutarties, galiojančių aktų ir yra naudingas gyventojams. Projektas buvo tinkamai įgyvendinamas, nuolat atliekant patikras vietoje buvo neaptinkama pažeidimų ir kitokių neatitikimų.

15Pati Agentūra iš esmės vertino išlaidų tinkamumą, tikrino projektus jų įgyvendinimo vietose, ėmėsi būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams pašalinti, organizavo Techninių specifikacijų projektų dokumentacijai parengimą ir teikė jas derinti pareiškėjai ir Aplinkos ministerijai, atsakė už projektų įgyvendinimo kontrolę pagal Procedūrų vadovo nuostatus, ėmėsi būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams pašalinti. Nėra konstatuota faktų, kad be Agentūros žinios, be suderinimo su ja 2005 m. rugsėjo -lapkričio mėn. buvo paklota 233 metrai nuotekų vamzdyno ( - ) kvartale.

16Šis rodiklis buvo neaprašytas EK sprendime (Finansiniame memorandume) bei projekte paraiškoje ES paramai gauti, projekto pradžioje. Dėl neaiškių priežasčių neaprašytam iš karto su kitais rodikliais, bet paaiškėjus būtinumui vykdant projektą, kurio pagrįstai reikėjo projektui įvykdyti arba jam baigti pagal Europos Komisijos sprendimo skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų sąlygas ir projekto tikslus, atitiko teisės aktuose nustatytus išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus, įgyvendinant projektą. Derinimai tarp institucijų buvo atliekami, darbai buvo atlikti tomis pačiomis lėšomis, atliekant tomis pačiomis lėšomis daugiau darbų, pasiekiant ekonominės naudos, kuri mano yra pagrindas įgyvendinant tokius projektus.

17Atsižvelgiant į LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakyme išdėstytus argumentus, priimtas įsakymas jog vykdytojas UAB „Druskininkų vandenys" vykdydami projektą netinkamai panaudojo Europos sąjungos paramos bei Bendrojo finansavimo lėšas ir taip pažeidė Europos Komisijos reglamento Nr.16/2003 25 straipsnį bei Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos finansinį memorandumą Nr. ( - ) yra visiškai nepagrįstas nei faktiniu, nei teisiniu aspektais, taip pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintus teisėtumo ir objektyvumo principus.

18Tačiau nei iš paties dokumento, nei iš teisės aktų, kuriais remiamasi akte, nuorodų nėra aišku koks esminis pažeidimas padarytas. 2008- 05-10 pranešime apie pažeidimą nėra įvardintas pažeidėjas, tik 2010-12-21 faksiniame pranešime atsirado pažeidime dalyvavęs juridinis asmuo -UAB Druskininkų vandenys. Nei iš paties dokumento, nei iš teisės aktų nuorodų, kuriais remiamasi įsakyme, neaišku kokį esminį pažeidimą padarė UAB „Druskininkų vandenys", ar yra pareiškėjos kaltė dėl atsiradusių pasekmių. UAB „Druskininkų vandenys" laikėsi sutarties sąlygų, atlikinėjo visas procedūras ką nurodydavo Aplinkos projektų valdymo agentūra su UAB "SWEKO BKG", FIDIC inžinieriumi. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis įpareigoja kiekvieną individualų administracinį aktą pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Toks reikalavimas suprantamas kaip nurodymas akte aplinkybių, dėl kurių atsiradimo ar paaiškėjimo buvo nuspręsta priimti tokio pobūdžio įsakymą (sprendimą tai, kad iš esmės yra pažeistas Europos Komisijos reglamento Nr. 16/2003 25 straipsnis bei Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos finansinis memorandumas Nr. ( - ). Esant tokiai padėčiai įsakymas negali būti pripažįstamas pagrįstu ir teisėtu.

19Iš Agentūros pateiktų rašytinių duomenų matosi aiškiai, kad projekto biudžetas nebuvo viršytas, nenustatyta neleistinų išlaidų, projektas užbaigtas iš turimo rezervo, kuris susidarė taupant lėšas, atsisakant nepagrįstai brangios technikos.

20Derinimai vyko vadovaujantis protingumo ir ekonomiškumo principais, pati Agentūra duomenis teikė Finansų ministerijai.

21Minėtos 233 m nuotekų atkarpos statybos kaina yra 66.533,98 Lt. ir Šios išlaidos buvo finansuojamos panaudojant sutartyje numatyta Užsakovo rezervą nenumatytiems ir papildomiems darbams, t y. nedidinant sutarties vertės ir nepažeidžiant Viešųjų pirkimu įstatymo nuostatu bei lygiateisiškumo ir sąžiningos konkurencijos principu.

22Atsakovo pareiga padėti paramos gavėjui įgyvendinti jam ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais suteiktas teises kyla ir iš bendrųjų gero administravimo principo įtvirtinamų imperatyvų, kurie taip pat sietini su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais reikalavimais individualiam administraciniam aktui.

23Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr.590 patvirtintų Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos Valstybės Biudžetą taisyklių 3 p. sako, kad šio skyriaus nuostatomis vadovaujamasi susigrąžinant ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, išmokėtas ir (arba) panaudotas pažeidžiant teisės aktus. Nėra pateikta duomenų, kad yra pažeisti LR teisės aktai. Tų pačių taisyklių 4 p. nurodo, kad pagrindas projekto vykdytojui grąžinti jo gautas arba už jį sumokėtas lėšas yra sprendimas, įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo sprendimas arba įsiteisėjusi teismo nutartis iškelti projekto vykdytojui bankroto arba restruktūrizavimo bylą. Taisyklių 5 p. taip pat nurodo, kad sprendimas priimamas ir lėšos turi būti susigrąžinamos, jeigu: 5.1. administruojančioji institucija arba įgyvendinančioji institucija nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių ir dėl to: 5.1.1. projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta lėšų suma, didesnė už nurodytąją paramos sutartyje; 5.2.2. projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta didesnė nei priklauso lėšų suma, tačiau visi mokėjimai rodo, kad didesnė nei priklauso lėšų suma nėra išmokėta.

24Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2001-08-24 nutarimu Nr. 1026 (2008-07-16 nutarimo Nr. 759 redakcija, įsigaliojusi 2008-08-01) 2 p. numato, kad Sanglaudos fondo lėšos naudojamos ir jo apskaitą įtraukiamos pagal Konsoliduotos Europos Bendrijos steigimo sutarties nuostatas, vadovaujantis šia sutartimi priimtais ES teisės aktais, kitais ES dokumentais, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustatančiais nacionalinio biudžeto lėšų planavimo ir vykdymo procedūras.

25Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių IV skyriaus normos numato, kad įgyvendinančioji institucija, kuria pagal minėtų taisyklių 3p. nuostatas aplinkos apsaugos srityje yra Aplinkos projektų valdymo agentūra, be kita ko, atlieka šias funkcijas: užtikrina, kad projektai būtų įgyvendinami, Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšos naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais ir laikomasi Europos Komisijos sprendimo skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų nuostatų (10.2. p.); užtikrina, kad projektai būtų įgyvendinami laikantis Europos Komisijos, Europos audito rūmų, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, institucijų, atsakingų už atrankinius patikrinimus, ir kitų Sanglaudos fondo lėšas administruojančių institucijų rekomendacijų, atsižvelgiant į pateiktas pastabas ir pasiūlymus (10.3. p.); suderinusi su vadovaujančiąja ir tarpine institucijomis, sudaro su galutiniais paramos gavėjais pareigų ir atsakomybės įgyvendinant projektą sutartis (10.6. p.); užtikrina, kad galutinių paramos gavėjų pateiktuose mokėjimo prašymuose būtų tik faktiškai patirtos išlaidos, padarytos per Europos Komisijos sprendime skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų numatytą tinkamumo finansuoti laikotarpį, kurios gali būti įrodomos patvirtintais apskaitos dokumentais ir susijusios su darbais, nebaigtais projekto paraiškos pateikimo Europos Komisijai metu, bet kurių pagrįstai reikia projektui vykdyti arba jam baigti pagal Europos Komisijos sprendimo skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų sąlygas ir projekto tikslus ir atitinka teisės aktuose nustatytus išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus (10.7. p.); pagal reglamento (EB) Nr. 1386/2002 nustatytus kontrolės ir audito reikalavimus ir reglamento (EB) Nr. 16/ 2003 nuostatas atlieka iš Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų finansuojamų projektų kontrolę jų įgyvendinimo laikotarpiu, administraciniu, finansiniu ir techniniu požiūriais tikrina projektus pas galutinį paramos gavėją ir (arba) jų įgyvendinimo vietose, registruoja šiuos patikrinimus, imasi būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams pašalinti ir apie aptiktus pažeidimus informuoja šių taisyklių 10.13 punkto nustatyta tvarka; teikia visą būtiną pagalbą Europos Komisijos įgaliotiems pareigūnams, atliekantiems projektų patikrinimą vietose (10.12. p.).

26Todėl taikant sankciją reikia atsižvelgti į bendrai teisėje taikomus principus, kurie sąlygojo taikomos sankcijos mastą-projekto įgyvendinimo apimtį, objektyvias aplinkybes, dėtas pastangas, kaltę ir panašiai. Tačiau pati įsakymo priėmimo procedūra rodo, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra iki įsakymo priėmimo tokių aplinkybių per daug nesiaiškino, o rėmėsi formaliais kriterijais. Formalaus sprendimo priėmimas neatitinka viešojo intereso, kurį sudaro Druskininkų savivaldybės gyventojų interesai dėl aprūpinimo nuotekų pašalinimo, įvertinant teritorinę padėtį-kurortinę apsaugos bei Nemuno upės juostas.

27Atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą, ne kiekviena galutinio paramos gavėjo veika, kuri vertinama kaip ES, LR teisės aktų arba paramos sutarties nesilaikymas, turi būti vertinama kaip pažeidimas, sudarantis pagrindą Aplinkos projektų valdymo agentūrai priimti Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėtų ir panaudotų, grąžinimo į LR valstybės biudžetą taisyklėse numatytus sprendimus dėl jau išmokėtų lėšų grąžinimo. Tokiu pažeidimu yra LR ir ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių nuostatų pažeidimas veikimu arba neveikimu, dėl kurio atsirado nacionalinio ir Europos Bendrijos biudžeto nuostolių. Šiuo konkrečiu atveju duomenų apie tai, kad dėl UAB „Druskininkų vandenys" vadinamų padarytų pažeidimų atsirado nuostolių, kad fondo lėšos panaudotos neteisėtai, ne pagal tikslinę jų panaudojimo paskirtį (Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų, administravimo Lietuvoje taisyklių 3p.), nėra.

28Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai patvirtino skunde nurodytus motyvus ir prašė jį tenkinti.

29Atsakovė Agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą (t1, b.l. 155-162) nurodė, kad su skundo reikalavimais nesutinka. Paaiškino, kad ISPA/Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartimi dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo tarp Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Druskininkų vandenys'" (toliau - Sutartis dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo), kurią patvirtino LR Aplinkos ministerija, buvo sureguliuoti tarp Agentūros ir galutinio paramos gavėjo UAB „Druskininkų vandenys" susiklostę santykiai bei atsakomybės pasiskirstymas dėl pagrindinių užduočių, aprašytų Finansavimo memorandume Nr. ( - ) vykdymo.

30Pareiškėjas Skunde nurodė, kaip Sutarties dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo 1str. 2d. yra apibrėžta pažeidimo sąvoka: pažeidimas-bet koks Finansavimo memorandumo nuostatų ar svarbaus Šalies įstatymo pažeidimas, kylantis iš ekonominio veiksmo ar neveikimo, kuris turi ar gali turėti poveikį bendro Bendrijų biudžeto nustatymui per neleistinas išlaidas.

31Skundžiamo 2010-12-22 Agentūros direktoriaus įsakymo Nr. T1-276 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, projekto Nr. ( - ) „Druskininkų vandenvalos sistemos modernizavimas ir rekonstrukcija" grąžinimo" 2 punkte nurodyta, kad projekto vykdytojas UAB „Druskininkų vandenys" vykdydamas projektą netinkamai panaudojo Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšas taip pažeisdamas Europos Komisijos reglamentą Nr. 16/2003 bei Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos finansinį memorandumą Nr. ( - ). Taigi, skundžiamame Agentūros įsakyme, individualiame administraciniame akte, aiškiai įvardyta, kokio pobūdžio pažeidimas buvo nustatytas, t. y. buvo pažeisti Europos Sąjungos teisės aktai.

32Nepaisant to, kad pareiškėjas UAB „Druskininkų vandenys" skunde pakartojo Sutartyje dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo nustatytą pažeidimo sąvoką, kurioje konkrečiai išdėstyta, kad pažeidimas-bet koks Finansavimo memorandumo nuostatų pažeidimas, skunde vis tiek teigia, kad 2010-12-22 Agentūros direktoriaus įsakyme Nr. T1-276 ir kituose šiame įsakyme minimuose dokumentuose nėra nurodyta, kokį esminį pažeidimą padarė UAB „Druskininkų vandenys".

33Agentūros nuomone, pareiškėjo Skunde išdėstyti motyvai dėl Agentūros direktoriaus įsakymo nepagrįstumo turėtų būti atmesti, nes cituodamas Sutartį dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo, kurioje nurodyta, kad pažeidimas - bet koks Finansavimo memorandumo nuostatų pažeidimas, o Agentūros įsakyme buvo aiškiai nustatytas pažeidimas (Europos Komisijos reglamento Nr. 16/2003 bei Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos finansinio memorandumo Nr. ( - ) nuostatų pažeidimas netinkamai panaudojant Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšas), pats pareiškėjas Skunde pateiktais teiginiais įrodo kad Agentūros įsakymas buvo pagrįstas: nurodytas nustatytas pažeidimas vykdant projektą Nr. ( - ) „Druskininkų vandenvalos sistemos modernizavimas ir rekonstrukcija" ir jame nurodyti pažeisti teisės aktai.

34Remiantis 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, 12 straipsnio 1 dalimi, kad būtų užtikrintas sėkmingas Sanglaudos fondo finansuojamų projektų vykdymas, valstybės narės imasi būtinų priemonių, tarp jų: užkirsti kelią pažeidimams ir imtis priemonių jiems išvengti, susigrąžinti visas sumas, kurios buvo prarastos dėl pažeidimų ar aplaidumo. Pagal to paties reglamento 12 straipsnio 2 dalį, valstybės narės turi informuoti Europos Komisiją apie priemones, kurių buvo imtasi tuo tikslu, apie administracinių ir teismo procesų eigą. Taigi, valstybė paramos gavėja turi tirti visus pažeidimus, rastus pirmine administracine ar teismine tvarka, juos kontroliuoti ir apie juos pranešti Europos Komisijai. Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 (Žin., 2005, Nr. 127-4588; 2010, Nr. 81-4257, toliau - Taisyklės) nustato tvarką, kuria vadovaudamosi Europos Sąjungos finansinę paramą administruojančios institucijos nustato ir šalina pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimu.

35Pagal Taisyklių 2 punkto penktąją pastraipą, pažeidimas - Lietuvos Respublikos ir/arba Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų pažeidimas veikimu arba neveikimu, dėl kurio atsirado arba galėjo atsirasti valstybės ir/arba Europos Bendrijų biudžeto nuostolių. Kaip nustatyta Taisyklių 12 punkte, tuo atveju, jei nustatytas pažeidimas yra susijęs su projekto vykdytojui išmokėtomis paramos lėšomis ir administruojanti institucija priima sprendimą jas susigrąžinti, šios lėšos yra susigrąžinamos Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (Žin., 2005, Nr. 69-2469; 2010, Nr. 33-1570; toliau- Lėšų grąžinimo I taisyklės) nustatyta tvarka. Pagal Lėšų grąžinimo taisyklių 4 punktą, pagrindas projekto vykdytojui grąžinti jo gautas arba už jį sumokėtas lėšas yra sprendimas, įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo sprendimas arba įsiteisėjusi teismo nutartis iškelti projekto vykdytojui bankroto arba restruktūrizavimo bylą. Vadovaujantis šiomis Lėšų grąžinimo taisyklių nuostatomis visais atvejais pareiga grąžinti lėšas tenka projekto vykdytojui, nepriklausomai nuo to, dėl kieno kaltės projekto vykdymui skirtos lėšos buvo pripažintos netinkamomis finansuoti pagal sudarytą rangos sutartį.

36Skunde nurodytas argumentas, kad Agentūra nenurodė, ar buvo pareiškėjo kaltė dėl atsiradusių pasekmių, visiškai neturi reikšmės vertinant 2010-12-22 Agentūros direktoriaus įsakymo Nr. T1-276 pagrįstumą.

37Vadovaujantis Lėšų grąžinimo taisyklių 5.2.2. papunkčiu, sprendimas priimamas ir lėšos turi būti susigrąžinamos, jeigu projekto vykdytojas nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių, ir (arba) paramos sutarties ir dėl to projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta didesnė nei priklauso lėšų suma. Vadovaujantis Lėšų grąžinimo taisyklių 5.2.2. papunkčiu, Agentūroje buvo priimtas ir skundžiamas 2010-12-22 Agentūros direktoriaus įsakymas Nr. T1-276.

38Pareiškėjas savo Skunde ginčija minėto įsakymo pagrįstumą, esą iš jo nėra aišku, koks esminis pažeidimas padarytas, ar buvo pareiškėjo kaltė dėl atsiradusių pasekmių, nėra pateikta duomenų, kad buvo pažeisti LR teisės aktai. Kaip jau minėta anksčiau, pagal Lėšų grąžinimo taisykles, visais atvejais pareiga grąžinti lėšas tenka projekto vykdytojui, nepriklausomai nuo to, dėl kieno kaltės projekto vykdymui skirtos lėšos buvo pripažintos netinkamomis finansuoti pagal sudarytą rangos sutartį.

39Skundžiamas minėtas Agentūros direktoriaus įsakymas savo esme prilyginamas Lėšų grąžinimo taisyklėse 2d. apibrėžtam sprendimui: sprendimas - administruojančiosios institucijos arba įgyvendinančiosios institucijos (jeigu ji yra asignavimų valdytoja) vadovo įsakymas ir (arba) kito jo įgalioto asmens potvarkis grąžinti neteisėtai išmokėtas ir (arba) panaudotas lėšas (toliau - įsakymas) ir (arba) administruojančiosios institucijos arba įgyvendinančiosios institucijos ( jeigu ji yra asignavimų valdytoja) patvirtinta siūlomų grąžinti lėšų forma (toliau - patvirtinta siūlomų grąžinti lėšų forma), pildoma ir teikiama naudojantis informacinėmis sistemomis.

40Lėšų grąžinimo taisyklių 9 dalyje nustatyti privalomi elementai, kurie turi būti nurodyti sprendime, t. y. projekto rekvizitai (projekto kodas arba projekto numeris, arba paramos sutarties numeris, projekto vykdytojas ir projekto pavadinimas); priežastis susigrąžinti lėšas; pripažinta netinkama finansuoti ir grąžintina suma pagal visus projekto finansavimo šaltinius; terminas, per kurį lėšos turi būti grąžintos (išskyrus patvirtintą siūlomų grąžinti lėšų formą); delspinigių, kuriuos privalo mokėti projekto vykdytojas už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną, dydis; palūkanų (kai teikiama valstybės pagalba), kurios nustatomos taikant Europos Komisijos ES oficialiajame leidinyje ar internete paskelbtas orientacines arba diskonto normas, dydis; palūkanų, jeigu leidžiama grąžintiną sumą grąžinti dalimis, dydis; banko sąskaita, į kurią turi būti grąžinamos lėšos (išskyrus patvirtintą siūlomų grąžinti lėšų formą); sprendimo apskundimo tvarka (išskyrus patvirtintą siūlomų grąžinti lėšų formą); kita, administruojančiosios institucijos ar įgyvendinančiosios institucijos (jeigu ji yra asignavimų valdytoja) nuomone, svarbi informacija.

412010- 12-22 Agentūros direktoriaus įsakyme Nr. Tl-276 buvo nurodytos visos pagal Lėšų grąžinimo taisyklių 9 dalį sprendimą turinčios sudaryti dalys. Atsižvelgiant į tai, kad skundžiamas 2010-12-22 Agentūros įsakymas Nr. T1-276 pagrįstas, atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose sprendimo turiniui keliamus reikalavimus, todėl pareiškėjo Skunde pateikti argumentai neturi pagrindo.

42Be to, būtent Europos Komisija 2008-01-08 raštu Nr. DG REGIO E3 VD/ig D(2007) 290511 pateikė pastabas dėl ( - ) kvartale pakloto 233 m nuotekų vamzdyno rangos sutarties Nr. ( - ) darbų apimtyje vykdant projektą Nr. ( - ) „Druskininkų vandenvalos sistemos modernizavimas ir rekonstrukcija", nors šis rodiklis neaprašytas nei Europos Komisijos sprendime (Finansiniame memorandume), nei projekto paraiškoje ES paramai gauti. 2008-03-17 Agentūroje buvo gautas 2008-03-13 LR Finansų ministerijos raštas Nr. (18.27.2-01)-6K-0802743 „Dėl Sanglaudos fondo projekto ( - ) galutinės išmokos", kuriame nurodoma, kad išlaidos, susijusios su papildomai nutiestais nuotekų tinklais ( - ), yra netinkamos finansuoti. Minėtame rašte LR Finansų ministerija paprašė Agentūros teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti apmokėtų išlaidų 19 269,57 EUR, padarytų pažeidžiant teisės aktų nuostatas, grąžinimą. Atsižvelgdama į tai, Agentūra 2008-06-05 raštu Nr. APVA-2182 kreipėsi į pareiškėją su prašymu grąžinti lėšas, kuriomis buvo apmokėtos netinkamos finansuoti lėšos - 18.944,73 EUR, tačiau pareiškėja šio prašymo neįvykdė.

432010-12-27 Agentūra raštu Nr. 7209 pakartotinai kreipėsi į pareiškėją UAB „Druskininkų vandenys" prašydama grąžinti netinkamas finansuoti lėšas į Agentūros sąskaitą, patikslindama grąžintinų lėšų sumą - 65412,39 Lt. Šio prašymo pareiškėja taip pat neįvykdė.

44Dėl netinkamų finansuoti lėšų (patirtų paklojus ( - ) kvartale 233 m nuotekų vamzdyno pagal rangos sutartį Nr. ( - )) vykdant projektą Nr. ( - ) „Druskininkų vandenvalos sistemos modernizavimas ir rekonstrukcija", be Agentūros, kurioje 2010-12-22 Agentūros direktorius išleido įsakymą Nr. T1-276 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, projekto Nr. ( - ) „Druskininkų vandenvalos sistemos modernizavimas ir išplėtimas" grąžinimo", savo poziciją išreiškė tiek Europos Komisija, tiek LR Finansų ministerija, kurių pagrindu Agentūra ir inicijavo netinkamų finansuoti lėšų susigrąžinimo procesą.

45Pareiškėja Skunde nurodo, kad išlaidos, skirtos 233 m nuotekų vamzdyno paklojimui ( - ) kvartale pagal rangos sutartį Nr. ( - ) buvo finansuojamos panaudojant sutartyje numatytą užsakovo rezervą nenumatytiems ir papildomiems darbams, t. y. nedidinant sutarties vertės ir nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų bei lygiateisiškumo ir sąžiningos konkurencijos principų.

46Užsakovo rezervas yra statytojo numatyta būtinų rangos sutarčiai įvykdyti lėšų suma, skirta iš anksto nenumatytoms išlaidoms padengti. Tokių išlaidų gali atsirasti dėl projekto sprendinių tikslinimo, dėl projekte nenumatytų ar į kainos apskaičiavimus neįtrauktų, tačiau būtinų statiniui pastatyti (sumontuoti, nutiesti) papildomų darbų išlaidų, bei kitais objektyviomis priežastimis pagrįstais ar pasikeitusių aplinkybių sąlygojamais atvejais. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. Dl-708 patvirtintą „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas" patvirtinimo" Statybos techninis reglamentą STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas" 37 p., 6 priedą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2005 m. rugpjūčio 2 d. informacinį pranešimą „Apie statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymą", užsakovo rezervas skaičiuojamas nustatant statinio statybos skaičiuojamąją kainą (t.y. išlaidų biudžetą).

47Pagal Sutarties dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo 4 str. 2 d. 1 p. galutinis paramos gavėjas (UAB „Druskininkų vandenys") buvo atsakingas už išankstinio Agentūros ir Aplinkos ministerijos pritarimo gavimą bet kokių nukrypimų nuo finansiniame memorandume ar darbų sutartyse numatytų apimčių atveju, o pagal to paties straipsnio 2 d. 3 p. taip pat atsakingas ir už finansinio memorandumo pakeitimą, esant reikalui, bet ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki projekto pabaigos.

48Projekto vykdymo laikotarpiu Agentūroje nebuvo gautas UAB „Druskininkų vandenys" prašymas pritarti finansiniame memorandume nustatytų rodiklių pakeitimams.

49Be to, Europos Komisija 2008-01-08 raštu Nr. DG REGIO E3 VD/ig D(2007) 290511 pateikė pastabas dėl ( - ) kvartale pakloto 233 m nuotekų vamzdyno rangos sutarties Nr. ( - ) darbų apimtyje vykdant projektą Nr. ( - ) „Druskininkų vandenvalos sistemos modernizavimas ir rekonstrukcija", nurodydama, kad šis rodiklis nebuvo aprašytas nei Europos Komisijos sprendime (Finansiniame memorandume), nei projekto paraiškoje ES paramai gauti, taip pat sprendimo pakeitimo pasiūlymas, susijęs su papildomo išlaidų komponento įtraukimu, Europos Komisijai nebuvo teiktas, kaip to reikalauja Europos Komisijos reglamentai.

50Pagal 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo, 7 str. 3 d., jeigu prašoma padaryti esminį projekto fizinių komponentų pakeitimą, išlaidos, susijusios su naujais papildomais arba padidėjusiais fiziniais komponentais, yra tinkamos nuo dienos, kai Komisija gauna prašymą padaryti pakeitimą.

51Išlaidų, susijusių su naujais papildomais arba padidėjusiais fiziniais komponentais, tinkamumo laikotarpio pradžia nustatoma Komisijos sprendime, patvirtinančiame pakeitimą. Iki to laiko padarytos išlaidos nėra tinkamos.

52Atsižvelgiant į tai, kad Europos Komisija 2008-01-08 raštu Nr. DG REGIO E3 VD/ig D(2007) 290511 nurodė, kad šis rodiklis, ( - ) kvartale paklotas 233 m nuotekų vamzdynas rangos sutarties Nr. ( - ) darbų apimtyje, nebuvo aprašytas nei Europos Komisijos sprendime (Finansiniame memorandume), nei projekto paraiškoje ES paramai gauti, taip pat sprendimo pakeitimo pasiūlymas, susijęs su papildomo išlaidų komponento įtraukimu, Europos Komisijai nebuvo teiktas, kaip to reikalauja Europos Komisijos reglamentai, Agentūra pagrįstai pradėjo pripažintų netinkamomis finansuoti lėšų susigrąžinimo procedūrą iš projekto vykdytojo. Vadovaujantis rangos sutarties Nr. ( - ) Konkrečiųjų sutarties sąlygų 3.1. papunkčio a) dalimi, be išankstinio Užsakovo ir Perkančiosios organizacijos pritarimo, Inžinierius negali imtis veiksmų, jeigu dėl tokių veiksmų gali keistis Sutarties kaina arba pagal Sutartį numatytos Rangovo darbų apimtys. Pagal Rangos sutartį Nr. ( - ) „Nuotekų surinkimo ir geriamo vandens tiekimo sistemų rekonstrukcija ir išplėtimas Druskininkuose" Agentūra- Perkančioji organizacija, o UAB „Druskininkų vandenys" - Užsakovas.

53Pareiškėja Skunde nurodė, kad UAB „SWECO BKG", FIDIC inžinierius, vadovaujantis FIDIC Statybos sutarties sąlygų Bendrųjų sutarties sąlygų punktais 13.1., 13.3. ir Užsakovui prašant, išsiuntė 2005-12-05 raštą Nr. 979 UAB „Požeminiai darbai" (į. k. ( - )), Agentūrai, Druskininkų savivaldybės merui bei UAB „Druskininkų vandenys" su nurodymu daryti pakeitimą Nr. 1, pakeičiant darbų apimtis (taip pat ir dėl papildomų tinklų klojimo ( - )). Į šį raštą Agentūra neatsakė, vadinasi, pagal minėtą rangos sutartį privalomo gauti pritarimo iš Perkančiosios organizacijos (Agentūros), kad Inžinierius galėtų imtis veiksmų, Inžinierius neturėjo, todėl ir jokių papildomų darbų be išankstinio leidimo neturėjo teisės atlikti.

54Pareiškėja Skunde papildomai nurodė, kad Druskininkų savivaldybė pritarė 2005-01-20 Druskininkų savivaldybės ( - ) gyv. ( - ) g. gyventojų prašymui juos prijungti prie klojamų nuotekų tinklų, tačiau šio savo teiginio nepagrindė jokiais rašytiniais įrodymais, kurie patvirtintų tokį pritarimą. Gyventojų prašymas nesuteikia Inžinieriui teisės dėl tokio prašymo imtis veiksmų, kuriems reikalingas išankstinis Perkančiosios organizacijos (Agentūros) pritarimas. Dėl visų šių priežasčių pareiškėjo Skunde nurodytas teiginys, kad 233 m nuotekų vamzdyno paklojimui ( - ) kvartale pagal rangos sutartį Nr. ( - ) patirtos išlaidos buvo apmokėtos iš rangos sutartyje numatyto užsakovo rezervo nenumatytiems ir papildomiems darbams, t. y. nedidinant sutarties vertės ir nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, ir šių darbų finansavimas iš užsakovo rezervo nepažeidžia sutarties, galiojančių LR teisės aktų, yra visiškai nepagrįstas, nes iš aukščiau išdėstytų Agentūros argumentų, matyti, kad pareiškėjas UAB „Druskininkų vandenys" nesilaikė rangos sutarties nuostatų, nustatančių, kad be išankstinio Užsakovo ir Perkančiosios organizacijos pritarimo, Inžinierius negali imtis veiksmų, jeigu dėl tokių veiksmų gali keistis Sutarties kaina arba pagal Sutartį numatytos Rangovo darbų apimtys.

55Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

56Tretysis suinteresuotasis asmuo LR Finansų ministerija (toliau-Ministerija) atsiliepime į pareiškėjos skundą (t1, b.l. 174-177) nurodė, kad su skundo reikalavimais nesutinka. Paaiškino, kad Europos Komisija 2000-12-22 sprendimu Nr. PH/2000/6035 patvirtino Finansinį memorandumą (toliau - Finansinis memorandumas) ir skyrė finansinę ISPA/Sanglaudos fondo paramą projektui Nr. ( - ) „Druskininkų vandenvalos sistemos modernizavimas ir išplėtimas" (toliau-projektas) įgyvendinti, vadovaudamasi Paraiška dėl Sanglaudos fondo paramos skyrimo, kurioje nuotekų tinklų tiesimas ( - ) kvartale nebuvo numatytas. Tai patvirtina ir pareiškėjas savo skunde.

57Vadovaujantis Finansinio memorandumo 4 straipsnio 1 dalimi Sanglaudos fondo parama išmokama tik už tuos projekto įgyvendinimo metu atliktus darbus, kurie yra aprašyti Finansinio memorandumo 1 priede. Finansinio memorandumo 1 priedo 7 punkte, kuriame pateikiama informacija, kokie projekto įgyvendinimo metu darbai bus vykdomi ir kokie bus pasiekti projekto pagrindiniai priežiūros rodikliai (indikatoriai), nurodyta, kad nuotekų tinklus numatoma tiesti tik Druskininkų miesto Ratnyčios ir Gailiūnų kvartaluose.

582005 m. liepos 29 d. tarp pareiškėjos, atsakovės ( APVA) ir AB „Požeminiai darbai" pasirašytoje darbų sutartyje Nr. ( - ) „Nuotekų surinkimo ir geriamo vandens tiekimo sistemų rekonstrukcija ir išplėtimas Druskininkuose" (toliau - darbų sutartis) nuotekų tinklų tiesimas ( - ) nebuvo numatytas.

59Vadovaujantis 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą (2004 m. specialusis leidimas, ( - ), 14 skyrius, 1 tomas), su paskutiniais padarytais pakeitimais 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu Nr. 1264/1999, iš dalies pakeičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantį Sanglaudos fondą (2004 m. specialusis leidimas, ( - ), 14 skyrius, 1 tomas) ir 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1265/1999, iš dalies pakeičiančiu Reglamento (EB) Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, II priedą (2004 m. specialusis leidimas, Nr. 1, 14 skyrius, 1 tomas) (toliau - Reglamentas Nr. 1164/94) II priedo F straipsnio 5 dalimi, projektas galėjo būti koreguojamas, Europos Komisijai pateikiant Europos Komisijos sprendimo, kuriuo patvirtintas Finansinis memorandumas, pakeitimo pasiūlymą.

60ISPA/ Sanglaudos programos įgyvendinimo sutarties dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo tarp APVA ir pareiškėjo (toliau - Sutartis dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo) 4 straipsnio 2dalies 1 punkte įtvirtinta, kad pareiškėjas yra atsakingas už projekto techninių sprendinių įgyvendinimo kontrolę ir rezultatų, nustatytų sutarčių sąlygose bei projekto įgyvendinimą pagal Finansiniame memorandume numatytas sąlygas, už fizinių ir kitų, nurodytų Finansiniame memorandume indikatorių pasiekimą, už išankstinio APVA ir Aplinkos ministerijos pritarimo gavimą bet kokių nukrypimų nuo Finansiniame memorandume ar darbų sutartyse numatytų apimčių atveju. Pagal Sutarties dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas, esant reikalui, pareiškėjas inicijuoja Finansinio memorandumo pakeitimą, bet ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki projekto pabaigos.

61Atsižvelgiant į minėtas nuostatas, pareiškėja, norėdama atlikti darbų sutarties pakeitimus dėl planuojamo tiesti 233 m nuotekų vamzdyno ( - ) kvartale, privalėjo gauti išankstinį Aplinkos ministerijos ir APVA pritarimą. Tai savo skunde pažymėjo ir pareiškėja. Skunde pareiškėja nurodė, kad UAB „SWECO BKG" vykdant projektą atliko projekto įgyvendinimo techninę priežiūrą, t. y. buvo pasirašiusi sutartį su APVA ir vykdė visais iškilusiais projekto pakeitimų klausimais derybas. Pareiškėjas kaip APVA pritarimą dėl papildomą nuotekų vamzdyno ( - ) kvartale tiesimo traktuoja kreipimąsi į UAB „SWECO BKG", tačiau pareiškėjo prie skundo pridėtas UAB „SWECO BKG" 2005 m. gruodžio 5 d. raštas Nr. 979, neturėtų būti laikomas APVA pritarimu daryti pakeitimus, susijusius su nuotekų tinklų tiesimu ( - ) kvartale.

62Pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad ji kreipėsi į APVA ir Aplinkos ministeriją ir šios institucijos pritarė minėtiems darbų sutarties pakeitimams. Pareiškėjas, būdamas atsakingas už tinkamą projekto įgyvendinimą pagal patvirtintą Finansinį memorandumą, žinodamas, kad nuotekų tinklų tiesinio darbai ( - ) kvartale nėra numatyti Finansiniame memorandume ir turėdamas teisę, vadovaudamasis Sutarties dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo 4 straipsnio 2 punkto 3 dalimi, inicijuoti Finansinio memorandumo pakeitimą, nesikreipė į APVA. Pareiškėjas tokiu būdu pažeidė Sutarties dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktų nuostatas.

63Europos Komisija, atsižvelgdama į tai, kad projekto įgyvendinimo metu nutiesti 233 m nuotekų tinklus ( - ) kvartale nebuvo numatyta Paraiškoje dėl Sanglaudos fondo paramos skyrimo projektui įgyvendinti ir Finansiniame memorandume ir tai, kad pareiškėja neinicijavo Komisijos sprendimo pakeitimo pasiūlymo, siekdama patikslinti projektą, vadovaudamasi 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo (2004 m. specialusis leidimas, Nr. 1, 14 skyrius, 1 tomas) 7 straipsniu, pripažino, kad išlaidos, susijusios su papildomai nutiestais 233 m nuotekų tinklais ( - ) kvartale, yra netinkamos finansuoti Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis (Europos Komisijos 2008 m. sausio 8 d. raštas Nr. 000028 pateiktas kartu su pareiškėjo skundu).

64Vadovaudamasi Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti Europos Sąjungos finansinę paramą nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 (Žin., 2005, Nr.127-4588), nuostatomis, APVA atliko pažeidimo tyrimą, susijusį su nutiestais nuotekų tinklais ( - ) kvartale ir nustatė Reglamento Nr. 16/2003 25 straipsnio bei Finansinio memorandumo 4 straipsnio 1 dalies ir jo 1 priedo 7 punkto, pažeidimus, nes buvo atlikti darbai, kurie nebuvo aprašyti nei Finansiniame memorandume, nei darbų sutartyje, o už juos buvo sumokėta.

65Vadovaujantis Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (Žin., 2005, Nr. 69-2469; 2010, Nr. 33-1570), 5.2.2. ir 7 punktais, APVA priėmė sprendimą dėl lėšų susigrąžinimo, nes projekto vykdytojas nesilaikė Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių, ir (arba) paramos sutarties ir dėl to projekto vykdytojui yra išmokėta didesnė nei priklauso lėšų suma.

66Kadangi Finansiniame memorandume nuotekų tinklų tiesimas ( - ) kvartale nebuvo numatytas, pareiškėja, vadovaudamasis Sutarties dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatomis, negavo išankstinio pritarimo dėl bet kokių nukrypimų nuo Finansiniame memorandume ar darbų sutartyse numatytų apimčių, taip pat vadovaudamasis Sutarties dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatomis, neinicijavo Finansinio memorandumo pakeitimo, o išlaidas, susijusias su nuotekų tinklų tiesimu ( - ) kvartale, Europos Komisija pripažino netinkamomis finansuoti Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis, todėl minėtos išlaidos turi būti susigrąžintos Lėšų grąžinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

67Teismo posėdžio metu Ministerijos atstovės patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

68Tretysis suinteresuotasis asmuo Druskininkų miesto savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjos skundą (t1, b.l. 170-172) nurodė, kad sutinka su skundo reikalavimais. Paaiškino, kad 2004 m. rugsėjo mėnesį buvo pasirašyta ISPA/ SANGLAUDOS programos įgyvendinimo sutartis dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo tarp Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Druskininkų vandentiekis", kurios pagrindu, šalys nustatė tarpusavio santykius.

69Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktorius savo įsakymuose nurodo, kad juos priėmė vadovaudamasi finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590, t.y. teisės aktu, kuris įsigaliojo po sutarties pasirašymo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra suformavęs praktiką, kad bendras principas dėl teisės aktų taikymo yra tas, kad taikomos tos teisės normos, kurios galiojo pradėto veiksmo metu. Minėta sutartis dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo tarp Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Druskininkų vandentiekis" vadovaujantis šios sutarties 9 straipsniu įsigaliojo 2004 m. rugsėjo 21 d. t.y. jos įsigaliojimo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 590 dar nebuvo priimtas ir vadovaujantis juo reikalavimas grąžinti lėšas yra neteisėtas ir privalo būti naikintinas. Visi santykiai tarp šalių turi būti sprendžiami vadovaujantis sutarties nuostatomis, o ne teisės aktais priimtais po sutarties pasirašymo.

70Vadovaujantis sutarties 8 straipsnio 2 dalimi agentūra iš galutinio paramos gavėjo gali išieškoti neteisėtai išmokėtas lėšas tik jeigu įrodoma paramos gavėjo kaltė. Vertinant ar paramos gavėjo veiksmuose buvo kaltė svarbu išanalizuoti sutartyje numatytų pareigų bei atsakomybės ribas.

71Vertinat sutartyje apibrėžtas pareigas bei atsakomybę ir pareiškėjo pateiktus dokumentus matyti, kad pati Agentūra vertino išlaidų tinkamumą, tikrino projektus jų įgyvendinimo vietose, ėmėsi būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams pašalinti, organizavo Techninių specifikacijų projektų dokumentacijai parengimą ir teikė jas derinti paramos gavėjui ir Aplinkos ministerijai, atsakė už projektų įgyvendinimo kontrolę pagal Procedūrų vadovo nuostatus, ėmėsi būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams pašalinti. Agentūra nėra konstatavusi faktų, kad be Agentūros žinios, jos suderinimo 2005 m. rugsėjo - lapkričio mėn. buvo paklota 233 metrai nuotekų vamzdyno ( - ) kvartale. Taigi, neaišku kokį esminį pažeidimą padarė UAB „Druskininkų vandenys", ar yra pareiškėjo kaltė dėl atsiradusių pasekmių. UAB „Druskininkų vandenys" laikėsi sutarties sąlygų, atlikinėjo visas procedūras ką nurodydavo Aplinkos projektų valdymo agentūra su UAB "SWEKO BKG", FIDIC inžinieriumi. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis įpareigoja kiekvieną individualų administracinį aktą pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Esant tokiai padėčiai įsakymas negali būti pripažįstamas pagrįstu ir teisėtu.

72Teismo posėdžio metu Druskininkų miesto savivaldybės atstovas patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė pareiškėjos skundą tenkinti.

73Skundas atmestinas.

74Skundžiamame 2010-12-22 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakyme Nr. T1-276 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, projekto Nr. ( - ) „Druskininkų vandenvalos sistemos modernizavimas ir išplėtimas" grąžinimo" be kita ko nurodyta, kad projekto vykdytojas UAB „Druskininkų vandenys" vykdydama projektą netinkamai panaudojo Europos Sąjungos paramos bei Bendrojo finansavimo lėšas ir taip pažeidė Europos Komisijos reglamento Nr. 16/2003 25 straipsnį bei Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos finansinį memorandumą Nr. ( - ). Nurodyta , kad projekto vykdytojas privalo grąžinti netinkamai panaudotas Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšas, t.y. 65412,39 Lt į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros sąskaitą (b.l. 24).

75Byloje spręstinas ginčas 2010-12-22 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymo Nr. T1-276 pagrįstumo ir teisėtumo.

76LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1 d. nurodoma, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

77Taigi, sprendžiant pareiškėjos UAB “Druskininkų vandenys“ reikalavimų pagrįstumą, pirmiausiai būtina įvertinti skundžiamo 2010-12-22 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymo Nr. T1-276, kuris laikytinas viešojo administravimo aktu, atitikimą LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1 d. nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams.

78Pareiškėja skunde nurodo, kad iš skundžiamo 2010-12-22 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymo Nr. T1-276 ir jame minimų teisės aktų, neaišku, koks esminis pažeidimas padarytas vykdant projektą Nr.( - ) „Druskininkų vandenvalos sistemos modernizavimas ir rekonstrukcija“, neaišku ar yra jos kaltė dėl atsiradusių pasekmių, nes laikėsi sutarties sąlygų, atlikinėjo visas procedūras, ką nurodydavo Agentūra.

79Byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, kad Europos Komisija patvirtino Finansinį memorandumą ir skyrė finansinę ISPA/Sanglaudos fondo paramą projektui Nr. ( - ) (toliau-projektas) įgyvendinti, kurioje nuotekų tinklų tiesimas ( - ) kvartale nebuvo numatytas ( 2t. b.l. 81-136). Kad 2005 m. liepos 29 d. tarp pareiškėjos ir atsakovės iš vienos pusės ir AB „Požeminiai darbai" iš kitos pusės pasirašytoje darbų sutartyje Nr. ( - ) „Nuotekų surinkimo ir geriamo vandens tiekimo sistemų rekonstrukcija ir išplėtimas Druskininkuose" (toliau - darbų sutartis) nuotekų tinklų tiesimas ( - ) nebuvo numatytas (1t. b.l.41 ). Taip pat, kad ISPA/ Sanglaudos programos įgyvendinimo sutarties dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo tarp APVA ir pareiškėjo (toliau - Sutartis dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo) 4 straipsnio 2dalies 1 punkte įtvirtinta, kad pareiškėja (galutinis paramos gavėjas) yra atsakinga už projekto techninių sprendinių įgyvendinimo kontrolę ir rezultatų, nustatytų sutarčių sąlygose bei projekto įgyvendinimą pagal Finansiniame memorandume numatytas sąlygas, už fizinių ir kitų, nurodytų Finansiniame memorandume indikatorių pasiekimą, už išankstinio APVA ir Aplinkos ministerijos pritarimo gavimą bet kokių nukrypimų nuo Finansiniame memorandume ar darbų sutartyse numatytų apimčių atveju (1t. b.l. 34).

80Pagal Sutarties dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas, esant reikalui, taipogi pareiškėja inicijuoja Finansinio memorandumo pakeitimą, bet ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki projekto pabaigos (1t. b.l. 35).

81Pagal teisinį reglamentavimą ( vadovaujantis 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą (2004 m. specialusis leidimas, Nr. 1, 14 skyrius, 1 tomas), su paskutiniais padarytais pakeitimais 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu Nr. 1264/1999, iš dalies pakeičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantį Sanglaudos fondą (2004 m. specialusis leidimas, Nr. 1, 14 skyrius, 1 tomas) ir 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1265/1999, iš dalies pakeičiančiu Reglamento (EB) Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, II priedą (2004 m. specialusis leidimas, Nr. 1, 14 skyrius, 1 tomas) II priedo F straipsnio 5 dalimi) projektas galėjo būti koreguojamas Europos Komisijai pateikiant Europos Komisijos sprendimo, kuriuo patvirtintas Finansinis memorandumas, pakeitimo pasiūlymą.

82Atsižvelgiant į minėtas nuostatas, pareiškėja, norėdama atlikti darbų sutarties pakeitimus dėl planuojamo tiesti 233 m nuotekų vamzdyno ( - ) kvartale, privalėjo gauti išankstinį Aplinkos ministerijos ir APVA pritarimą. Tai pripažįsta ir pareiškėja.

83Skunde pareiškėja nurodė, kad UAB „SWECO BKG" vykdant projektą atliko projekto įgyvendinimo techninę priežiūrą, t. y. buvo pasirašiusi sutartį su APVA ir vykdė visais iškilusiais projekto pakeitimų klausimais derybas. Pareiškėja kaip APVA pritarimą dėl papildomo nuotekų vamzdyno ( - ) kvartale tiesimo traktuoja 2005-12-05 raštu Nr. 979 kreipimąsi į UAB „SWECO BKG" ( 1t. b.l. 77).

84Atsakovė neneigia gavusi minėto rašto kopiją, tačiau nurodo, kad atsakymo į jį neteikusi ir pritarimo pareiškėjai nedavusi (2t. b.l.144).

85Pareiškėja nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad ji kreipėsi į APVA ir Aplinkos ministeriją pritarimo ir šios institucijos minėtiems darbų sutarties pakeitimams pritarė.

86Esant tokioms aplinkybėms, daroma išvada, kad Pareiškėja, būdama atsakinga už tinkamą projekto įgyvendinimą pagal patvirtintą Finansinį memorandumą, žinodama, kad nuotekų tinklų tiesimo darbai ( - ) kvartale nėra numatyti Finansiniame memorandume ir turėdama teisę inicijuoti Finansinio memorandumo pakeitimą, nesikreipė į APVA ir tokiu būdu pažeidė Sutarties dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktų nuostatas.

87Nėra ginčo, kad 233 m nuotekų vamzdyno ( - ) kvartale buvo pakloti ir už juos buvo sumokėta, ką patvirtina ir byloje esantys dokumentai ( 1t b.l.90-132).

88Iš Europos Komisijos 2008 m. sausio 8 d. rašto Nr. 000028, matyti, kad Europos Komisija, atsižvelgdama į tai, kad projekto įgyvendinimo metu papildomai nutiesti 233 m nutekamųjų vamzdžių ( - ) kvartale nebuvo numatyta projekto paraiškoje, komisijos nutarime ar finansavimo memorandume, kad jos tarnyba negavo prašymo dėl pakeitimų bei papildomų priemonių, kad projekto objektas buvo padidintas, neinformuojant Komisijos, todėl išlaidas 19269,57 eurų pripažino netinkamomis finansuoti (2t. b.l.51-54).

89Iš atsakovės rašto pareiškėjai ( 1t. b.l. 133) bei raštų Finansų ministerijai (1t. b.l. 134-138) matyti, kad Pareiškėjos paaiškinimai dėl papildomų nuotekų tinklų ( - ) tiesimo buvo siųsti Europos Komisijai. Pareiškėjos argumentai, kurie nurodyti ir skunde teismui, kad buvo panaudotos lėšos iš susidariusio užsakovo rezervo lėšų, kad atsirado gera techninė galimybė už sąlyginai nedidelę kainą papildomai pakloti ir nuotekų vamzdyną, tuo patenkinant dalies ( - ) gyventojų prašymus ir kt. buvo išnagrinėti Komisijos. Tačiau, išnagrinėjusi pateiktus paaiškinimus, išlaidas, susijusias su papildomų nuotekų tinklų ( - ) tiesimu, Komisija pripažino netinkamomis finansuoti.

90APVA atliko pažeidimo tyrimą, susijusį su nutiestais nuotekų tinklais ( - ) kvartale ir nustatė Reglamento Nr. 16/2003 25 straipsnio bei Finansinio memorandumo 4 straipsnio 1 dalies ir jo 1 priedo 7 punkto pažeidimus, nes buvo atlikti darbai, kurie nebuvo aprašyti nei Finansiniame memorandume, nei darbų sutartyje, o už juos buvo sumokėta.

91Pareiškėjai buvo pasiūlyta savanoriškai grąžinti apmokėtas išlaidas, padarytas pažeidžiant teisės aktų nuostatas, tačiau pareiškėjai negrąžinant nurodytų lėšų, Vadovaujantis Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (Žin., 2005, Nr. 69-2469; 2010, Nr. 33-1570), 5.2.2. ir 7 punktais, APVA priėmė sprendimą dėl lėšų susigrąžinimo.

92Pareiškėjai apie pažeidimą, susijusį su sanglaudos fondo lėšų naudojimu buvo pranešta 2010-12-21 pranešimu, kuriame nurodyta visa esminė informacija apie pažeidimą, pažeistų teisės aktų nuostatos, su pažeidimu susijęs asmuo, finansinė informacija ir kt. (1t. b.l. 25-27).

93Vadovaujantis šiomis Lėšų grąžinimo taisyklių nuostatomis visais atvejais pareiga grąžinti lėšas tenka projekto vykdytojui, nepriklausomai nuo to, dėl kieno kaltės projekto vykdymui skirtos lėšos buvo pripažintos netinkamomis finansuoti pagal sudarytą rangos sutartį.

94Kadangi Finansiniame memorandume nuotekų tinklų tiesimas ( - ) kvartale nebuvo numatytas, pareiškėja, vadovaudamasi Sutarties dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo 4 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatomis, negavo išankstinio pritarimo dėl bet kokių nukrypimų nuo Finansiniame memorandume ar darbų sutartyse numatytų apimčių, taip pat vadovaudamasi Sutarties dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatomis neinicijavo Finansinio memorandumo pakeitimo, o išlaidas, susijusias su nuotekų tinklų tiesimu ( - ) kvartale, Europos Komisija pripažino netinkamomis finansuoti Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis, įvertinus nurodytas aplinkybes, teismas sutinka su Agentūros sprendimu dėl Europos sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo.

95Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad išsamus faktinių aplinkybių, kurių pagrindu priimtas sprendimas, neišdėstymas ne visąlaik turi būti traktuojamas kaip esminis teisės aktų nustatytų reikalavimų pažeidimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-12-06 nutartis adm. b. Nr.A858-2088/2010 ir kt.).

96Teismas, vertindamas tai, jog Agentūros įsakymas yra grindžiamas objektyviai nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei teisės aktų nuostatomis, o pareiškėja aiškiai bei nedviprasmiškai suvokė šio sprendimo faktinius bei teisinius pagrindus, sprendžiama, jog pakartotinis aplinkybių bei teisės aktų išdėstymas skundžiamame įsakyme būtų perteklinis.

97Atsižvelgus į tai skundo motyvai, jog Agentūros įsakymas neatitinka LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1 d. nurodytų pagrįstumo bei teisėtumo kriterijų yra atmestini.

98Pareiškėjos skundo argumentai, kad investicinio projekto papildymas pakloti nuotekų tinklus ( - ) ir šių darbų finansavimas iš užsakovo rezervo nepažeidė sutarties ir galiojančių teisės aktų, paneigti aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, o argumentai, kad projektas buvo tinkamai įgyvendinamas, nes nebuvo aptinkama pažeidimų, teisinės reikšmės skundžiamo įsakymo pagrįstumui neturi, nes šio projekto įgyvendinimo tinkamumo ar jo naudingumo gyventojams aspektu teismas nenagrinėja.

99Dėl trečiojo suinteresuoto asmens Druskininkų miesto savivaldybės administracijos argumento, kad Agentūra vadovavosi taisyklėmis, kurios įsigaliojo po sutarties pasirašymo, sprendžiama, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintos taisyklės yra procesinio pobūdžio, todėl jų taikymas nagrinėjant finansinės paramos grąžinimą yra teisėtas. Be to, pagal faktines aplinkybes matyti, kad nebuvo pažeistos ir sutarties 8str.2d. nuostatos, nes buvo aiškiai konstatuotas pažeidimas ir nustatyta pareiškėjos kaltė, t.y. , kad ji, būdama atsakinga už tinkamą projekto įgyvendinimą pagal patvirtintą Finansinį memorandumą, žinodama, kad nuotekų tinklų tiesimo darbai ( - ) kvartale nėra numatyti Finansiniame memorandume ir turėdama teisę inicijuoti Finansinio memorandumo pakeitimą, nesikreipė į APVA ir tokiu būdu pažeidė Sutarties dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo nuostatas.

100Išnagrinėjus ir įvertinus byloje esančius įrodymus, daroma išvada, kad LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra faktines aplinkybes vertino bei ginčo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas aiškino tinkamai, priimtas įsakymas 2010-12-22 įsakymas Nr. T1-276 „Dėl Europos sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, projekto Nr. ( - ) „Druskininkų vandenvaldos sistemos modernizavimas ir išplėtimas“, grąžinimo yra pagrįstas LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1 d. prasme, todėl jį naikinti, vadovaujantis pareiškėjos nurodytais ar kitais motyvais nėra pagrindo.

101Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR administracinių bylų teisenos įst. 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str., teismas

Nutarė

102pareiškėjos UAB „Druskininkų vandenys“ skundą atmesti.

103Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. pareiškėja UAB „Druskininkų vandenys“ (toliau - Bendrovė) skunde (t1,... 4. Pagrįsdama savo reikalavimus paaiškino, jog ISPA/ SANGLAUDOS programos... 5. Sutarties bendrosios sąlygos sąvokoje „pažeidimas" įvardijama „bet koks... 6. Remiantis šios sutarties pagrindais Aplinkos projektų valdymo agentūra... 7. Pareiškėjai, kaip paramos gavėjai, buvo priskirtos užduotys ir atsakomybė... 8. UAB „SWECO BKG" vykdant projektą Nr.( - ) atlikinėjo... 9. Pradedant įgyvendinti investicinį projektą "Nuotekų surinkimo ir geriamo... 10. Priimant sprendimą dėl projekto papildymo, aptarto gyventojų prašymo, buvo... 11. 233 m ilgio nuotekų vamzdynas ( - ) g. buvo paklotas... 12. Už minėtų nuotekų tinklo klojimo darbų atlikimą Rangovui buvo sumokėta... 13. Įgyvendinus minėtus darbus, prie naujosios nuotekų linijos prisijungė 14... 14. Pareiškėja teigia, kad investicinio projekto papildymas pakloti nuotekų... 15. Pati Agentūra iš esmės vertino išlaidų tinkamumą, tikrino projektus jų... 16. Šis rodiklis buvo neaprašytas EK sprendime (Finansiniame memorandume) bei... 17. Atsižvelgiant į LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 18. Tačiau nei iš paties dokumento, nei iš teisės aktų, kuriais remiamasi... 19. Iš Agentūros pateiktų rašytinių duomenų matosi aiškiai, kad projekto... 20. Derinimai vyko vadovaujantis protingumo ir ekonomiškumo principais, pati... 21. Minėtos 233 m nuotekų atkarpos statybos kaina yra 66.533,98 Lt. ir Šios... 22. Atsakovo pareiga padėti paramos gavėjui įgyvendinti jam ES ir Lietuvos... 23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr.590... 24. Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių,... 25. Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių... 26. Todėl taikant sankciją reikia atsižvelgti į bendrai teisėje taikomus... 27. Atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą, ne kiekviena galutinio... 28. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai patvirtino skunde nurodytus... 29. Atsakovė Agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą (t1, b.l. 155-162)... 30. Pareiškėjas Skunde nurodė, kaip Sutarties dėl užduočių ir atsakomybės... 31. Skundžiamo 2010-12-22 Agentūros direktoriaus įsakymo Nr. T1-276 „Dėl... 32. Nepaisant to, kad pareiškėjas UAB „Druskininkų vandenys" skunde pakartojo... 33. Agentūros nuomone, pareiškėjo Skunde išdėstyti motyvai dėl Agentūros... 34. Remiantis 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94,... 35. Pagal Taisyklių 2 punkto penktąją pastraipą, pažeidimas - Lietuvos... 36. Skunde nurodytas argumentas, kad Agentūra nenurodė, ar buvo pareiškėjo... 37. Vadovaujantis Lėšų grąžinimo taisyklių 5.2.2. papunkčiu, sprendimas... 38. Pareiškėjas savo Skunde ginčija minėto įsakymo pagrįstumą, esą iš jo... 39. Skundžiamas minėtas Agentūros direktoriaus įsakymas savo esme prilyginamas... 40. Lėšų grąžinimo taisyklių 9 dalyje nustatyti privalomi elementai, kurie... 41. 2010- 12-22 Agentūros direktoriaus įsakyme Nr. Tl-276 buvo nurodytos visos... 42. Be to, būtent Europos Komisija 2008-01-08 raštu Nr. DG REGIO E3 VD/ig D(2007)... 43. 2010-12-27 Agentūra raštu Nr. 7209 pakartotinai kreipėsi į pareiškėją... 44. Dėl netinkamų finansuoti lėšų (patirtų paklojus ( -... 45. Pareiškėja Skunde nurodo, kad išlaidos, skirtos 233 m nuotekų vamzdyno... 46. Užsakovo rezervas yra statytojo numatyta būtinų rangos sutarčiai įvykdyti... 47. Pagal Sutarties dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo 4 str. 2 d. 1 p.... 48. Projekto vykdymo laikotarpiu Agentūroje nebuvo gautas UAB „Druskininkų... 49. Be to, Europos Komisija 2008-01-08 raštu Nr. DG REGIO E3 VD/ig D(2007) 290511... 50. Pagal 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003, nustatančio... 51. Išlaidų, susijusių su naujais papildomais arba padidėjusiais fiziniais... 52. Atsižvelgiant į tai, kad Europos Komisija 2008-01-08 raštu Nr. DG REGIO E3... 53. Pareiškėja Skunde nurodė, kad UAB „SWECO BKG", FIDIC inžinierius,... 54. Pareiškėja Skunde papildomai nurodė, kad Druskininkų savivaldybė pritarė... 55. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus... 56. Tretysis suinteresuotasis asmuo LR Finansų ministerija (toliau-Ministerija)... 57. Vadovaujantis Finansinio memorandumo 4 straipsnio 1 dalimi Sanglaudos fondo... 58. 2005 m. liepos 29 d. tarp pareiškėjos, atsakovės ( APVA) ir AB... 59. Vadovaujantis 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94,... 60. ISPA/ Sanglaudos programos įgyvendinimo sutarties dėl užduočių ir... 61. Atsižvelgiant į minėtas nuostatas, pareiškėja, norėdama atlikti darbų... 62. Pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad ji kreipėsi į APVA ir Aplinkos... 63. Europos Komisija, atsižvelgdama į tai, kad projekto įgyvendinimo metu... 64. Vadovaudamasi Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų... 65. Vadovaujantis Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos... 66. Kadangi Finansiniame memorandume nuotekų tinklų tiesimas 67. Teismo posėdžio metu Ministerijos atstovės patvirtino atsiliepime... 68. Tretysis suinteresuotasis asmuo Druskininkų miesto savivaldybės... 69. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 70. Vadovaujantis sutarties 8 straipsnio 2 dalimi agentūra iš galutinio paramos... 71. Vertinat sutartyje apibrėžtas pareigas bei atsakomybę ir pareiškėjo... 72. Teismo posėdžio metu Druskininkų miesto savivaldybės atstovas patvirtino... 73. Skundas atmestinas.... 74. Skundžiamame 2010-12-22 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos projektų... 75. Byloje spręstinas ginčas 2010-12-22 Lietuvos Respublikos Aplinkos... 76. LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1 d. nurodoma, kad individualus... 77. Taigi, sprendžiant pareiškėjos UAB “Druskininkų vandenys“ reikalavimų... 78. Pareiškėja skunde nurodo, kad iš skundžiamo 2010-12-22 Lietuvos Respublikos... 79. Byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, kad Europos Komisija patvirtino... 80. Pagal Sutarties dėl užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo 4 straipsnio 2... 81. Pagal teisinį reglamentavimą ( vadovaujantis 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos... 82. Atsižvelgiant į minėtas nuostatas, pareiškėja, norėdama atlikti darbų... 83. Skunde pareiškėja nurodė, kad UAB „SWECO BKG" vykdant projektą atliko... 84. Atsakovė neneigia gavusi minėto rašto kopiją, tačiau nurodo, kad atsakymo... 85. Pareiškėja nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad ji kreipėsi į APVA... 86. Esant tokioms aplinkybėms, daroma išvada, kad Pareiškėja, būdama atsakinga... 87. Nėra ginčo, kad 233 m nuotekų vamzdyno ( - ) kvartale... 88. Iš Europos Komisijos 2008 m. sausio 8 d. rašto Nr. 000028, matyti, kad... 89. Iš atsakovės rašto pareiškėjai ( 1t. b.l. 133) bei raštų Finansų... 90. APVA atliko pažeidimo tyrimą, susijusį su nutiestais nuotekų tinklais 91. Pareiškėjai buvo pasiūlyta savanoriškai grąžinti apmokėtas išlaidas,... 92. Pareiškėjai apie pažeidimą, susijusį su sanglaudos fondo lėšų naudojimu... 93. Vadovaujantis šiomis Lėšų grąžinimo taisyklių nuostatomis visais... 94. Kadangi Finansiniame memorandume nuotekų tinklų tiesimas 95. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad išsamus faktinių aplinkybių,... 96. Teismas, vertindamas tai, jog Agentūros įsakymas yra grindžiamas objektyviai... 97. Atsižvelgus į tai skundo motyvai, jog Agentūros įsakymas neatitinka LR... 98. Pareiškėjos skundo argumentai, kad investicinio projekto papildymas pakloti... 99. Dėl trečiojo suinteresuoto asmens Druskininkų miesto savivaldybės... 100. Išnagrinėjus ir įvertinus byloje esančius įrodymus, daroma išvada, kad LR... 101. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR administracinių bylų teisenos įst.... 102. pareiškėjos UAB „Druskininkų vandenys“ skundą atmesti.... 103. Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...