Byla A-3684-438/2016

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (pranešėjas), Veslavos Ruskan ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens Druskininkų savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų komunalinis ūkis“ skundą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Alsunga“ (tretieji suinteresuoti asmenys – Druskininkų savivaldybės administracija, Druskininkų savivaldybės taryba, uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“) dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė priteisti iš UAB „Alsunga“ (toliau – ir atsakovas) Druskininkų savivaldybės administracijos naudai (toliau – ir Administracija) 63 339,24 Lt nesumokėtos vietinės atliekų tvarkymo rinkliavos už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.

5Paaiškino, kad Bendrovei pavesta administruoti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir ARATC) pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Sąskaitas už komunalinių atliekų tvarkymą suformuoja bei teikia mokėtojams ARATC, o vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą turi būti sumokama į surenkamąją sąskaitą, po to rinkliava pervedama į Druskininkų savivaldybės administracijos sąskaitą. Nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų išieško paslaugos teikėjas pagal 2007 m. gruodžio 14 d. paslaugos sutartį Nr. 26-07-496 – Bendrovė. Atsakovas privalo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, nes nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto objektą, esantį Druskininkų savivaldybėje.

6Atsakovas UAB „Alsunga“ su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

7Paaiškino, kad Druskininkų savivaldybės taryba (toliau – ir Taryba) 2007 m. gruodžio 20 d. priėmė sprendimą Nr. T1-247 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“, kuriuo patvirtino Nuostatus ir vietinės rinkliavos dydžius. Pagal minėtą Tarybos sprendimą visi juridiniai ir fiziniai asmenys, valdantys nuosavybės teise nekilnojamojo turto objektus, privalo mokėti vietinę rinkliavą nuo 2008 metus. Nurodė, kad ARATC reguliariai teikia UAB „Alsunga“ mokėjimų pranešimus, kuriuose nurodomi mokėjimai, apskaičiuoti už visus, taip pat ir netinkamus naudoti bei nenaudojamus bendrovei priklausančius turtinius vienetus. Atsakovas pažymėjo, kad nuo pat vietinės rinkliavos Druskininkų savivaldybės teritorijoje įsigaliojimo momento ir šia rinkliava apmokestinamųjų nekilnojamojo turto objektų registro sudarymo UAB „Alsunga“ kreipėsi į vietinės rinkliavos administratorių su prašymais eliminuoti iš apmokestinamųjų objektų netinkamas naudoti maitinimo patalpas, kadangi už jas negali būti skaičiuojama vietinė rinkliava. Taryba nesiėmė jokių priemonių atsakovo nurodytiems vietinės rinkliavos skaičiavimo pažeidimams pašalinti ir kiekvieną ataskaitinį laikotarpį priskaičiuodavo UAB „Alsunga“ naujas vietinės rinkliavos sumas, todėl susidarė didelis įsiskolinimas.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Druskininkų savivaldybės administracija su pareiškėjo skundu sutiko ir prašė jį tenkinti.

9Nurodė, kad Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimai, nustatantys vietinės rinkliavos nuostatas, nėra pripažinti negaliojančiais, prieštaraujančiais aukštesniems teisės aktams, todėl atsakovui kyla pareiga laikytis Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-247„Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ ir vėlesnių minėto sprendimo naujomis redakcijomis patvirtintų nuostatų ir nėra jokio teisinio pagrindo nukrypti nuo nuostatuose įtvirtintos vietinės rinkliavos apskaičiavimo tvarkos. Pagal Administracijos turimus duomenis, atsakovui priklausantys pastatai nėra fiziškai sunaikinti, juose vykdoma sandėliavimo veikla. Pabrėžė, kad atsakovas ne tik nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo teisinę galimybę būti atleistam nuo vietinės rinkliavos, bet niekada nėra pateikęs prašymo išbraukti nekilnojamąjį turtą iš vietinės rinkliavos mokėtojų registro, nors tokia teisinė galimybė įtvirtinta Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-247 (taip pat ir vėlesnės sprendimo redakcijos) 13 punkte.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. balandžio 5 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

12Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas kelia ginčą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą įsiskolinimo, kurį prašo priteisti trečiojo suinteresuoto asmens Druskininkų savivaldybės administracijos naudai.

13Išnagrinėjęs nagrinėjamu atveju aktualias teisines nuostatas, reglamentuojančias komunalinių atliekų surinkimą Druskininkų savivaldybės teritorijoje, bei byloje nustatytas faktines aplinkybes, teismas darė išvadą, kad šiuo atveju galbūt buvo pažeistos ne pareiškėjo, bet Druskininkų savivaldybės teisės, susijusios su vietinės rinkliavos surinkimu iš atliekų turėtojų. Kaip matyti, atliekų turėtojų registro tvarkymas ir sąskaitų už komunalinių atliekų surinkimą išrašymas buvo pavestas ne pareiškėjui, o ARATC. Vietinė rinkliava turėjo būti pervedama ne į pareiškėjo, o į Druskininkų savivaldybės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsiskaitymas už suteiktas paslaugas su pareiškėju pagal Paslaugų sutartį nepriklausė nuo atliekų turėtojų įmokų už atliekų surinkimą, o buvo nustatytas atskiras tokių paslaugų įkainis (Paslaugų sutarties 2 punktas „Sutarties kainos ir kainodaros taisyklės“). Tai, kad Nuostatų 22 punktu pareiškėjui (paslaugų teikėjui) buvo pavesta išieškoti nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų, dar nereiškia, kad būtent pareiškėjas turi reikalavimo teisę teisme. Jokių duomenų, kad Druskininkų savivaldybė įpareigojo pareiškėją atstovauti jos interesus teisme dėl vietinės rinkliavos išieškojimo, byloje nėra. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, kad Bendrovė į teismą dėl vietinės rinkliavos išieškojimo kreipėsi neturėdama materialiosios reikalavimo teisės. Konstatavęs, kad pareiškėjo teisės šiuo atveju nebuvo pažeistos, teismas skundą atmetė. Kadangi šiame teismo sprendime nebuvo sprendžiamas ginčas iš esmės, t. y. nebuvo nagrinėjamas klausimas dėl atsakovo pareigos mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių paslaugų surinkimą ir šios vietinės rinkliavos dydžio, teismas nenustatė pagrindo spręsti atsakovo prašymo dėl norminio administracinio teisės akto ištyrimo.

14III.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo Druskininkų savivaldybės administracija pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

16Administracija tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas neišsamiai išanalizavo ginčo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus. Atkreipia dėmesį, kad vietinės rinkliavos mokėtojai moka numatytą sąskaitoje mokestį į Savivaldybės administracijos sąskaitą, o Nuostatų 19 punkte numatyta, kad nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų išieško paslaugos teikėjas Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių ir antstolių paslaugomis. Administracija taip pat akcentuoja, kad pareiškėjas negauna už suteiktas paslaugas mokesčio proporcingai nesurinktai vietinės rinkliavos iš vietinės rinkliavos mokėtojų sumai, t. y. negauna pajamų už suteiktas paslaugas. Kas, Administracijos įsitikinimu, tik patvirtina pareiškėjo materialinį suinteresuotumą teikti reikalavimus vietinės rinkliavos mokėtojams.

17Administracija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, motyvuodamas, jog pareiškėjas neturi materialinio suinteresuotumo, kitaip sakant, kvestionuodamas savivaldybių teisę organizuoti atliekų tvarkymo sistemą įstatymo nustatytomis priemonėmis, nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamos praktikos, nevertino esminės aplinkybės, jog pats Atsakovas nekvestionuoja Pareiškėjo materialinio suinteresuotumo, net sutinka mokėti vietinę rinkliavą, ginčas iš esmės kyla tik dėl vietinės rinkliavos paskaičiuoto dydžio.

18Pareiškėjas UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ prisideda prie Administracijos apeliacinio skundo ir šį skundą palaiko, prašydamas pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

19Atsakovas UAB „Alsunga“ pateikė atsiliepimą į Administracijos apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą, o Administracijos apeliacinį skundą atmesti.

20Atsakovo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Atsakovas iš esmės vadovaujasi pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytais motyvais. Atkreipia dėmesį, kad 2013 m. vasario 11 d. vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimą Nr. 10320431 parengė ne ARATC, kaip tai numatyta Nuostatų 15 punkte, o tokių įgaliojimų neturintis subjektas – pareiškėjas.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Byloje nagrinėjamas ginčas dėl 63 339,24 Lt dydžio vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą bei tvarkymą priteisimo iš atsakovo UAB „Alsunga“ Druskininkų savivaldybės administracijos naudai už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d..

24Nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas ir atliekų tvarkymo įstatymas bei su jų įgyvendinimu susiję kiti teisės aktai.

25Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava suprantama, kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje. Minėto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas suteikia teisę savivaldybės tarybai jos teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12; 13; 131 straipsniai taip pat numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato atitinkamą vietinę rinkliavą, tvirtina šios vietinės rinkliavos nuostatus ir jos mokėjimo lengvatas bei rinkliavos dydį. Rinkliavų įstatymo 131 ir 16 straipsniuose taip pat nustatyta, kad vietinė rinkliava yra mokama bei įskaitoma į savivaldybės, nustačiusios vietinę rinkliavą, biudžetą.

26Taigi vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą, kurios gavėju yra atitinkama savivaldybė, nustačiusi vietinę rinkliavą.

27Šia prasme pirmosios instancijos teismo išvada, kad galimai atsakovui nesumokėjus vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą bei tvarkymą buvo pažeisti Druskininkų savivaldybės materialinei- teisiniai interesai, iš esmės yra teisinga.

28Tačiau pagal Vietos savivaldos įstatymo nuostatas komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo bei perdirbimo organizavimas ir sąvartynų įrengimas bei eksploatavimas yra savivaldybės savarankiškoji, t. y., Konstitucijos ir įstatymų savivaldybei priskirta, funkcija (6 str. 31 p.), kurią ji įgyvendina teikdama viešąsias paslaugas (5 str.2 d.). Tačiau savivaldybės institucijos ir administracija viešųjų paslaugų paprastai pačios neteikia (8 str. 1 d.). Jas įstatymu pavesta teikti savivaldybių įsteigtiems paslaugų teikėjams arba pagal sudarytas sutartis kitiems viešai pasirenkamiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kuriais gali būti biudžetinės ir viešosios įstaigos, savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės ir kiti subjektai (5 str. 2 d.; 8 str. 1 d.).

29Savivaldybės vaidmuo teikiant viešąsias paslaugas pasireiškia tik tuo, kad savivaldybė nustato šių paslaugų teikimo būdą, taisykles ir režimą bei vykdo šių paslaugų teikimo priežiūrą ir kontrolę (9 str.1 d.), o viešųjų paslaugų teikėjai, teikdami šias paslaugas privalo vykdyti savivaldybės sprendimus, priimtus viešųjų paslaugų teikimo klausimais bei yra atsakingi už tinkamą šių paslaugų teikimą (8 str. 3 d.).

30Aptartas teisinis reguliavimas reiškia, kad viešųjų paslaugų teikimą, kuris yra priskirtas savivaldybės kompetencijai, gali įgyvendinti kiti ūkio subjektai - biudžetinės ir viešosios įstaigos, savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės ir kiti subjektai, kurie, kartu su savivaldybe, tampa atsakingais už tinkamą viešosios paslaugos teikimą, t. y., savivaldybei yra suteikta teisė savo įgalinimus šioje srityje perduoti (deleguoti) ir kitiems ūkio subjektams.

31Ši aplinkybė savo ruožtu lemia, kad tais atvejais, kai ūkio subjektai teikia viešąsias paslaugas, kurias teikti jiems delegavo savivaldybė, tai šie ūkio subjektai, Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio taikymo prasme, turi materialinį - teisinį suinteresuotumą, kai siekia teisme apginti tas pažeistas teises ar teisėtus interesus, kurias jiems delegavo savivaldybė viešųjų paslaugų teikimo srityje. Kiekvienu konkrečiu atveju, materialinio – teisinio suinteresuotumo apimtį, apsprendžia ūkio subjektui savivaldybės perduotų teisių ir įgalinimų apimtis, kuri yra nustatoma sutartimis sudarytomis tarp savivaldybės ir ūkio subjekto, ar kitais savivaldybės administraciniais teisės aktais, reglamentuojančiais atitinkamos viešosios paslaugos teikimo klausimus.

32Visa tai apibendrinus darytina išvada, kad tokiais atvejais koks buvo aptartas, ūkio subjektai, teikiantys viešąsias paslaugas, jiems deleguotų teisių ir įgalinimų apimtyje, yra savarankiška administracinių bylų proceso šalis (pareiškėjas arba atsakovas), turinti savarankišką materialinį – teisinį suinteresuotumą bei galinti savarankiškai teismine tvarka ginti savo materialias subjektines teises ir teisėtus interesus, nuo pažeidimų, padarytų viešųjų paslaugų teikimo srityje (ABTĮ 5; 48 str. Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 19 d. įstatymo Nr. VIII-1927 redakcija).

33Byloje nustatyta, tai konstatuota ir pirmosios instancijos teismo sprendime, kad pareiškėjas yra ūkio subjektas, Druskininkų savivaldybės teritorijoje teikiantis teritorijų tvarkymo ir priežiūros bei komunalinių atliekų surinkimo ir pervežimo paslaugas pagal 2007 m. gruodžio 14 d. Paslaugų sutartį Nr. 26-07-496 sudarytą su Druskininkų savivaldybe. Norminiu teisės aktu, kuris reglamentuoja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą bei tvarkymą klausimus Druskininkų savivaldybės teritorijoje (2007 m. gruodžio 20 sprendimu Nr. T1-247 patvirtintuose Druskininkų savivaldybės teritorijoje rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatuose), pareiškėjui taip pat yra suteiktas paslaugų teikėjo statusas ir pavesta teikti komunalinių atliekų surinkimo ir pervėžimo paslaugą bei išieškoti, tiek teismine tvarka, tiek neteismine tvarka nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų (Nuostatų 9; 21 p.).

34Šios aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjui Druskininkų savivaldybės administraciniais teisės aktais yra suteikta teisė teikti viešąsias paslaugas komunalinių atliekų surinkimo ir pervežimo srityje bei suteikti įgalinimai vykdyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą bei tvarkymą išieškojimo iš šios rinkliavos mokėtojų, veiksmus, tame skaičiuje ir teismine tvarka.

35Visa tai, savo ruožtu, lemia, kad pareiškėjas, siekdamas iš atsakovo išieškoti galimai nesumokėtą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą bei tvarkymą, byloje nagrinėjamu atveju turi materialinį – teisinį suinteresuotumą, nes jam Druskininkų savivaldybė, kaip ūkio subjektui, teikiančiam viešąsias paslaugas šioje srityje, delegavo teisę vykdyti ir šios rinkliavos išieškojimo procedūras iš skolininkų.

36Dėl šių priežasčių, pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjas neturi materialinio- teisinio suinteresuotumo, nes nėra pažeistos jo subjektinės teisės, yra nepagrįsta ir neteisinga, dėl ko teismo sprendimas naikinamas, nes pirmosios instancijos teismas ginčo iš esmės neišsprendė, kas yra kliūtis apeliacinės instancijos teismui, bylą išspręsti visa apimtimi (ABTĮ 141 str. 1 d. 3 p.).

37Iš naujo nagrinėjant bylą atkreiptinas dėmesys ir į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, kuris aiškindamas principą „teršėjas moka“ yra nusprendęs, jog “kalbant apie komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo išlaidų padengimą, kiek tai susiję su paslauga, kuri kolektyviai teikiama visiems atliekų turėtojams, valstybės narės turi, remdamosi Direktyvos 15 straipsnio a punktu, užtikrinti, kad iš principo visi šios paslaugos vartotojai, kaip atliekų turėtojai tos pačios Direktyvos 1 straipsnio prasme, kolektyviai padengtų visas minėtų atliekų šalinimo išlaidas (Teisingumo Teismo 2009 m. liepos 16 d. prejudicinis sprendimas byloje Futura Immobiliare srl Hotel Futura ir kt. (C-254/08), 46 p.), o valstybės narės finansinės atsakomybės už išlaidas, susijusias su atliekų šalinimu, atžvilgiu turi teisę pasirinkti formą ir būdus šiam rezultatui pasiekti (Teisingumo Teismo 2008 m. birželio 24 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje Commune de Mesquer (C-188/07), 80 p.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-3542/2011).

38Tai reikštų, kad asmuo, kuris yra vietinės rinkliavos mokėtojas, kartu su kitais vietinės rinkliavos mokėtojais turi kolektyviai padengti visas komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo išlaidas, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu yra apskaičiuojamas vietinės rinkliavos dydis (pagal atliekų kiekį, ar pagal turimo nekilnojamojo turto plotą). Kas savo ruožtu lemtų, kad net ir tais atvejais, kai vietinės rinkliavos mokėtojas faktiškai atitinkamais laikotarpiais nepriduoda komunalinių atliekų jų tvarkytojui, jis vis tiek turi sumokėti bent minimalaus dydžio vietinę rinkliavą. Tačiau, tokią teisę – mokėti minimalaus dydžio rinkliavą ar būti atleistam nuo jos mokėjimo, asmuo gali įgyti tik tais atvejais, kai jis nustatyta tvarka kompetentingos institucijos yra atleidžiamas nuo visos ar dalies rinkliavos mokėjimo.

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija), teisėjų kolegija

Nutarė

40Trečiojo suinteresuoto asmens Druskininkų savivaldybės administracijos apeliacinį skundą, prie kurio prisidėjo pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų komunalinis ūkis“, tenkinti iš dalies.

41Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 5 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

42Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ (toliau – ir... 5. Paaiškino, kad Bendrovei pavesta administruoti vietinės rinkliavos už... 6. Atsakovas UAB „Alsunga“ su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį... 7. Paaiškino, kad Druskininkų savivaldybės taryba (toliau – ir Taryba) 2007... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Druskininkų savivaldybės administracija su... 9. Nurodė, kad Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimai, nustatantys... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. balandžio 5 d. sprendimu... 12. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas kelia ginčą dėl... 13. Išnagrinėjęs nagrinėjamu atveju aktualias teisines nuostatas,... 14. III.... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo Druskininkų savivaldybės administracija... 16. Administracija tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas neišsamiai... 17. Administracija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas... 18. Pareiškėjas UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ prisideda prie... 19. Atsakovas UAB „Alsunga“ pateikė atsiliepimą į Administracijos... 20. Atsakovo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl 63 339,24 Lt dydžio vietinės rinkliavos už... 24. Nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkliavų... 25. Pagal Rinkliavų įstatymo 2 26. Taigi vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra... 27. Šia prasme pirmosios instancijos teismo išvada, kad galimai atsakovui... 28. Tačiau pagal Vietos savivaldos įstatymo nuostatas komunalinių atliekų... 29. Savivaldybės vaidmuo teikiant viešąsias paslaugas pasireiškia tik tuo, kad... 30. Aptartas teisinis reguliavimas reiškia, kad viešųjų paslaugų teikimą,... 31. Ši aplinkybė savo ruožtu lemia, kad tais atvejais, kai ūkio subjektai... 32. Visa tai apibendrinus darytina išvada, kad tokiais atvejais koks buvo... 33. Byloje nustatyta, tai konstatuota ir pirmosios instancijos teismo sprendime,... 34. Šios aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjui Druskininkų savivaldybės... 35. Visa tai, savo ruožtu, lemia, kad pareiškėjas, siekdamas iš atsakovo... 36. Dėl šių priežasčių, pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 37. Iš naujo nagrinėjant bylą atkreiptinas dėmesys ir į Europos Sąjungos... 38. Tai reikštų, kad asmuo, kuris yra vietinės rinkliavos mokėtojas, kartu su... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 40. Trečiojo suinteresuoto asmens Druskininkų savivaldybės administracijos... 41. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 5 d.... 42. Nutartis neskundžiama....