Byla I-5581-168/2013
Dėl įspėjimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Sušinskienė, susipažinusi su UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ skundu dėl įspėjimo panaikinimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013-09-09 gautas UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ skundas, pasirašytas direktoriaus A. B., kuriame ji teismo prašo panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2013-08-23 įspėjimą Nr. (23.24-08)-327-6075.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad skundą atsisakoma priimti, jei skundas nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka.

5ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Pagal ABTĮ 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalis taip pat nustato, kad skundą dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, taikydamas nurodytas nuostatas, ne kartą yra išaiškinęs (pavyzdžiui, bylos Nr. AS146-201/2009; AS438-135/2009; AS502-466/2009), kad ginčo administracinėje byloje dalyku gali būti tik toks viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuris atitinkamiems asmenims nustato tam tikras teises ar pareigas, sukelia teisines pasekmes. Tuo atveju, jei skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas, jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, kaip nepriskirtiną administraciniams teismams, kadangi, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis.

7Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 144 straipsnis nustato, kad mokesčių mokėtojas turi teisę apskųsti bet kurį mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą arba neveikimą. Šiame MAĮ straipsnyje įtvirtinta mokesčių mokėtojo teisė apskųsti bet kurį mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą arba neveikimą ta apimtimi, kiek tai susiję su mokesčių mokėtojo teise į teisminę gynybą, turi būti aiškinama sistemiškai atsižvelgiant į ABTĮ 5 straipsnio ir 22 straipsnio 1 dalies nuostatas.

8Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2011-03-17 nutartyje (administracinė byla Nr. A442-1238/2011), aiškindama MAĮ 144 straipsnio, ABTĮ 5 straipsnio ir 22 straipsnio 1 dalies nuostatas sisteminiu teisės aiškinimo metodu, padarė išvadą, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Taigi, šiuo atveju pareiškėjos skundžiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2013-08-23 įspėjimas Nr. (23.24-08)-327-6075, kuriuo pareiškėja įspėjama apie ketinimą nutraukti 2011-02-09 mokestinės paskolos sutartį Nr. (14.5)-163-34, jei per 20 dienų nuo įsėjimo įteikimo dienos nebus sumokėta 21 939,57, nėra sprendimas, kaip nurodo pareiškėja, kuriuo nutraukiama mokestinės paskolos sutartis.

9Taigi, pareiškėjos ginčijamas įspėjimas nėra galutinis sprendimas ir savo turiniu iš esmės realių teisinių pasekmių jai nesukelia, todėl negali būti savarankiškas administracinės bylos dalykas. Pareiškėjos pateikti argumentai ir juos pagrindžiantys duomenys, kad ji šiuo metu negalinti sumokėti 21 939,57 Lt sumos, gali būti pateikti mokesčių administratoriui, kuris atitinkamai juos įvertins, priimdamas galutinį sprendimą.

10Pareiškėjai išaiškinama, kad ginčijamo įspėjimo teisėtumas galėtų būti vertinamas mokesčių administratoriui priėmus galutinį sprendimą nutraukti 2011-02-09 mokestinės paskolos sutartį Nr. (14.5)-163-34. Tokia nuostata atitinka ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką (pvz. 2011-04-11 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-403/2011, 2011-05-06 nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-275/2011).

11Pažymėtina, kad nors skundžiamame įspėjime buvo nurodyta jo apskundimo tvarka, tačiau tai nereiškia, kad pareiškėjai jį apskundus, įvertinus pastarojo rašto ir kitų su skundu pateiktų dokumentų turinį, negali būti sprendžiamas klausimas dėl jo pobūdžio ir galimybės jį nagrinėti administraciniame teisme.

12Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad įspėjimas apie ketinimą nutraukti mokestinės paskolos sutartį nėra administracinis aktas, įtakojantis pareiškėjos teises ar įstatymų saugomus interesus (ABTĮ 15 str. 1 d. 1 p., 22 str. 1 d.) ir negali būti savarankišku administracinės bylos nagrinėjimo objektu.

13Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 149 straipsniu,

Nutarė

14Atsisakyti priimti UAB „Laisvo laikraščio leidyba“ skundą.

15Nutarčiai įsiteisėjus, skundą grąžinti pareiškėjai.

16Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai