Byla Ik-1131-437/2010
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Blauzdžiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Liudmilos Zaborovskos, Arūno Dirvono, sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei, dalyvaujant pareiškėjoms D. Š., N. Z., T. G., pareiškėjų atstovui advokatui Andriui Chudenkovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjų R. A., S. B., D. B., V. F., T. G., G. G., J. G., L. G., E. G., A. G., D. I., R., N. K., A. K., L. K., A. L., O. L., V. M., A. P., A. R., A. R., A. S., V. S., L. S., R. S., Ž. Š., D. Š., I. T., E. T., P. V., N. Z., D. Z. ir G. Ž. skundą atsakovei Vilniaus rajono savivaldybei, trečiajam suinteresuotam asmeniui Juodšilių „Šilo“ gimnazijai dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2pareiškėjai padavė teismui patikslintą skundą (II tomo b. l. 59-63), kuriame prašo priteisti iš atsakovo Vilniaus rajono savivaldybės Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokytojų (pareiškėjų) kelionės išlaidas už laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2009-06-01, iš viso 40 166,30 Lt. Nurodo, kad R. A. patyrė 1623,20 Lt, S. B. – 1549,20 Lt, D. B.– 1570,40 Lt, V.F. – 1565,80 Lt, T. G. – 1471,00 Lt, G. G. – 1519,00 Lt, J.G.– 301,70 Lt, L. G. – 900,00 Lt, E. G.– 860,60 Lt, A.G. – 1356 ,40 Lt, D. I. – 1424,40 Lt, R. J. – 1515,20 Lt, N.K. – 361,00 Lt, A. K. – 539,90 Lt, L. K.– 514 ,40 Lt, A.L. – 1526,60 Lt, O. L. – 538,60 Lt, V. M. – 1419,80 Lt, A.Pikelytė – 1365,00 Lt, A. R. – 537,90 Lt, A. R. – 1549,00 Lt, A. S. – 1485,20 Lt, V. S.– 1549,00 Lt, L. S.– 1535,80 Lt, R. S. – 1393,40 Lt, Ž. Š.– 1471,60 Lt, D. Š. – 1449,00 Lt, I. T.– 1166,60 Lt, E.T. – 1539,40 Lt, P. V. – 1485,00 Lt, N. Z. – 1430,60 Lt, D. Z. – 345,60 Lt, G. Ž. – 1306,00 Lt kelionės išlaidų.

3Skunde remiasi Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo (2007-11-06 įstatymo X-1312 redakcija) 6 str. 3 p., kuris nustatė važiavimo išlaidų kompensaciją kaimuose ir miesteliuose esančių bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo įstaigų mokytojams, ir kuris įsigaliojo nuo 2008-01-01. Pažymi, kad nors minėta Transporto lengvatų įstatymo redakcija galiojo iki 2009-06-01 (2009-04-28 įstatymo XI-241 redakcija), tačiau tai neužkerta kelio Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokytojams reikalauti važiavimo į darbą ir atgal išlaidų kompensavimo iš Vilniaus rajono savivaldybės už laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2009-06-01. Tai patvirtina ir Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2009-06-19 rašte Nr. 3-290 Dėl kelionės išlaidų kompensavimo (I tomo b. l. 79-80).

4Nurodo, kad pagal Transporto lengvatų įstatymo 6 str. 3 p. kompensuoti važiavimo išlaidas pavesta savivaldybei savo nustatyta tvarka. Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 33 p. prie savarankiškų savivaldybės funkcijų priskiria keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimą lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą. Įgyvendindamas šią teisės normą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius 2008-02-08 priėmė įsakymą Nr. A27-252, kuriuo patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokytojų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, kuris nustatė važiavimo išlaidų kompensavimą tik Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių švietimo įstaigų mokytojams, jos netaikant kitokio priklausomumo švietimo įstaigų mokytojams. Kadangi Juodšilių „Šilo“ gimnazija, nors ir yra Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, tačiau šios gimnazijos steigėjas nėra Vilniaus rajono savivaldybė, todėl Vilniaus rajono savivaldybė atsisakė kompensuoti Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokytojų važiavimo išlaidas, kaip tai numatyta Transporto lengvatų įstatymo 6 str. 3 p. Dėl išdėstytų priežasčių, Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje kreipėsi į teismą prašydamas įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės tarybą nustatyti Vilniaus rajono savivaldybės kaimuose ir miesteliuose esančių bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio ugdymo įstaigų ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo įstaigų mokytojams jų darbo šiose mokyklose bei įstaigose dienomis važiavusiems į darbą iki 40 km važiavimo išlaidų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bei reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais kompensavimo tvarką, taip pat panaikinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-02-08 įsakymą Nr. A27-252 ir juo patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokytojų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2009-04-27 priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. A-438 525/2009, kuriuo patenkino Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą.

5Paaiškina, kad pareiškėjai 2009-12-01 kreipėsi į Vilniaus rajono savivaldybę su prašymu atlyginti nuostolius, kuriuos patyrė negavę važiavimo išlaidų kompensavimo. Remdamiesi Civilinio kodekso 6.271 str. 4 d., 6.246, 6.247, 6.249 str. teigia, kad Vilniaus rajono savivaldybė neveikė taip, kaip ji buvo įpareigota veikti, todėl yra teisinis pagrindas konstatuoti neteisėtą neveikimą (LVAT adm. byla Nr. A7-188-05).

6Atkreipia dėmesį į tai, kad Vilniaus rajono savivaldybė negali vadovautis tuo, jog nebuvo skirtos lėšos Transporto lengvatų įstatymo nuostatoms įgyvendinti. Šiuo įstatymu mokytojams yra suteikta teisė į lengvatą, o lengvatų suteikimo tvarką pavesta nustatyti ir įgyvendinti savivaldybei. Tai patvirtinta ir LVAT 2009-04-27 sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-525/2009. Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepime nurodo, jog „pareiškėjai nepateikė jokių konkrečių mokytojų važiavimo išlaidas patvirtinančių įrodymų“. nurodo, kad šis teiginys neteisingas, nes pats atsakovas nurodo, jog pareiškėjai pateikė maršrutus, kuriais mokytojai kasdien važiuoja į darbą mokslo įstaigoje, darbo dienas, kada jie važiavo į darbą mokslo įstaigoje bei duomenis apie maršruto kainą. Pateikiami UAB „Irzimas“, kuri vienintelė veža keleivius priemiestiniu reguliaraus susisiekimo autobuso maršrutu Vilnius – Juodšiliai, duomenys apie važiavimo įkainius papildo ir pagrindžia pareiškėjų pažymose pateiktus duomenis. Pažymi, kad švietimo įstaigų, kurių steigėjas buvo Vilniaus rajono savivaldybė, mokytojų važiavimo išlaidos buvo kompensuojamos; jų žiniomis, šie mokytojai Vilniaus rajono savivaldybei kiekvieną mėnesį teikdavo išlaidų kompensavimo ataskaitas ir kartu pateikdavo 1-2 bilietėlius, kurie įrodydavo tik važiavimo kainą, t. y. neturėjo rinkti ir pateikti visų bilietėlių už ataskaitinį laikotarpį. Dėl šios priežasties, atsakovas negali taikyti dvigubų standartų mokytojams. Ginčas dėl šių išlaidų atlyginimo pareiškėjams tęsiasi jau trečius metus, todėl yra nepagrįsta iš pareiškėjų reikalauti bilietėlių, kurie pagrįstų jų vykimą į Juodšilius, pvz., 2008 m. vasario mėn.

7Teismo posėdyje pareiškėjos ir pareiškėjų atstovas palaikė patikslintą skundą ir prašė jį tenkinti, remiantis jame nurodytais argumentais. Papildomai paaiškino, kad pareiškėjai, kurių gyvenamoji vieta nesutampa su deklaruota, kuri dažniausiai būna tolimesnė nei jų faktinė gyvenamoji vieta, pateikė patvirtinimus apie faktinę gyvenamąją vietą. Pažymi, kad atsakovė nereikalavo pateikti bilietėlių, kurie įrodytų, jog konkretus darbuotojas vyko į atitinkamą darbovietę tam tikrą dieną, pagal savo nusistatytą tvarką ir kompensavimo mechanizmą iš kitų darbuotojų, t. y. byloje yra pateikta dviejų konkrečių darbuotojų vykimo dokumentai ir jų vykimo į darbą išlaidų kompensavimo mechanizmas (pateikiamas vienintelis įrodymas apie tai, kad kažkas pagal 2008-11-05 bilietėlį sumokėjo 3,30 Lt už kelionę Šumskas – Veličionys. Nurodo, kad pareiškėjų darbo dienų skaičių patvirtino įstaigos vadovas, kai kurie darbuotojai dirbo ir vasaros metu, ypač administracijos ir ūkio skyriaus.

8Atsakovė Vilniaus rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į pareiškėjų patikslintą skundą (II tomo b. l. 110-115), kuriame nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

9Paaiškina, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (toliau – VRSA) direktorius, vadovaudamasis 2008-01-01 įsigaliojusia nauja LR transporto lengvatų įstatymo redakcija, 2008-02-08 įsakymu Nr. A27-252 patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokytojų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas), kuris numatė važiavimo išlaidų kompensavimą tik Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių švietimo įstaigų mokytojams, jo netaikant kitokio priklausomumo švietimo įstaigų mokytojams. Mano, kad pareiškėjai yra praleidę vieno mėnesio (LR ABTĮ 33 str. 1 d.) skundo padavimo terminą.

10Nurodo, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2009-04-28 priėmė LR transporto lengvatų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymą (Žin., Nr. 54-2139), kuriuo nustatė važiavimo išlaidų kompensavimą tik mokiniams ir vaikų globos įstaigų gyventojams. Atsižvelgiant į tai, Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2009-06-18 potvarkiu Nr. 1P-23 atšaukė savo reikalavimą Nr. IR-19 „Įgyvendinti Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 6 str. 1 d. nuostatas“. Taigi LVAT 2009-04-27 sprendimo įgyvendinimas tapo netikslingu, ką patvirtina ir Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje savo 2009-05-12 rašte Nr. 3-290 „Dėl kelionės išlaidų kompensavimo“. Mano, kad atlyginant važiavimo išlaidas Tvarkos aprašu vadovautis negalima, nes LVAT pripažino, kad jis buvo neteisėtas, o pagal teisingumo principą ex injuria ius non oritur – iš neteisės, teisė nekyla. Be to, Tvarkos aprašo 3 punktas numatė, kad „Lėšos mokytojų važiavimo išlaidoms kompensuoti skiriamos iš Savivaldybės biudžeto, o lėšų poreikį planuoja mokyklos direktorius ir pateikia ateinančių metų lėšų poreikį savivaldybės administracijai kiekvienais metais iki spalio 1 d.“ Juodšilių „Šilo“ gimnazijos direktorius savivaldybės administracijai jokio lėšų poreikio nebuvo pateikęs. Pagal Tvarkos aprašo 5 punktą, „mokytojas mokslo metų pradžioje ar pradėjęs dirbti mokykloje pateikia motyvuotą prašymą mokyklos direktoriui dėl važiavimo į darbą išlaidų kompensavimo“. Tokių prašymų prie bylos irgi nėra pridėta. Pareiškėjai nesilaikė ir Tvarkos aprašo 6, 7, 8, 10, 11 punktų.

11Pažymi, kad Juodšilių „Šilo“ gimnazijos steigėja yra ne Vilniaus rajono savivaldybė, o Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerija, todėl akivaizdu, kad taikyti tą pačią tvarką važiavimo išlaidoms kompensuoti skirtingo pavaldumo mokykloms objektyviai negalima. LR transporto lengvatų įstatymo 1 str. 2 d. nurodyta, kam yra suteikiamos minėto įstatymo lengvatos, o kam ne, todėl pareiškėjai turi įrodyti, kad į darbą važiavo būtent reguliaraus susisiekimo keleiviniu transportu, kaip tai nurodyta Transporto lengvatų įstatymo 1 str. 2 d. Pareiškėjų prie patikslinto skundo pridėti priedai Nr. 3, 4, 5, kurie turėtų patvirtinti vežimo įkainius, neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 114 str. 1 d. ir neįrodo, kad pareiškėjai naudojosi UAB „Irzimas“ paslaugomis. Be to, byloje esančios Asmens duomenų ir turėtų važiavimo išlaidų lentelė neturi jokių privalomų dokumentui rekvizitų – parašo, datos, numerio, antspaudo. Mokytojų, vykstančių į darbą ir atgal (iki 40 km) vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, pažymos taip pat neįrodo, kad pareiškėjai kiekvieną nurodytą darbo dieną turėjo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobuso važiavimo išlaidų. Pareiškėjų pateikti duomenys apie jų gyvenamąsias vietas dažnai neatitinka rašytiniams įrodymams keliamų reikalavimų (nėra pateikta originalų, duomenys pasenę). Iš turimos medžiagos VRSA nėra aišku ar pareiškėjai iš viso dirba Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje, o jei dirba, tai kokias pareigas eina, kiek savaitinių pamokų turi. Mano, kad vienintelis tinkamas būdas įrodyti važiavimo išlaidų nuostolius yra važiavimo bilietėliai.

12Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas atsiliepimo į pareiškėjų patikslintą skundą nepateikė. Atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai teismo posėdyje nedalyvavo.

13Skundas tenkinamas.

14Nagrinėjamu atveju ginčas kilęs dėl turtinės žalos atlyginimo, kurią pareiškėjai kildina iš Vilniaus rajono savivaldybės neteisėtų veiksmų (neveikimo), atsisakius kompensuoti jiems turėtas važiavimo išlaidas laikotarpiu nuo 2008-01-01 iki 2009-06-01, kaip tai nustatė Transporto lengvatų įstatymo 6 str. 3 p. (2007-11-06 įstatymo X-1312 redakcija, galiojusi nuo 2008-01-01 iki 2009-06-01).

15Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo (2007-11-06 įstatymo X-1312 redakcija) 6 str. 3 punktas nustatė, kad savivaldybės, kurių teritorijoje yra švietimo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, kultūros ir meno įstaigos, savo nustatyta tvarka kompensuoja visas važiavimo išlaidas kaimuose ir miesteliuose esančių bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo įstaigų mokytojams, kaimuose ir miesteliuose esančių sveikatos priežiūros įstaigų gydytojams ir slaugytojams, jų darbo šiose mokyklose ar įstaigose dienomis važiuojantiems į darbą iki 40 km ir atgal vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais.

16Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, spręsdami bylas dėl turtinės ir neturtinės (moralinės) žalos, padarytos fiziniam asmeniui ar organizacijai neteisėtais valstybės ar vietos savivaldos institucijos, įstaigos, tarnybos bei jų tarnautojų veiksmais ar neveikimu viešojo administravimo srityje, atlyginimo, administraciniai teismai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normomis. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalies nuostatas, žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų.

17Byloje nustatyta, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius 2008-02-08 įsakymu Nr. A27-252 patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokytojų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, kuris nenustatė važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos ne savivaldybės įsteigtų arba ne iš savivaldybės biudžeto išlaikomų kaimuose ir miesteliuose esančių švietimo įstaigų mokytojams. Kadangi Juodšilių „Šilo“ gimnazijos steigėja nėra Vilniaus rajono savivaldybė, todėl atsakovė atsisakė kompensuoti Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokytojų važiavimo išlaidas.

18Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2008-04-08 kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-02-08 įsakymą Nr. A27-252 ir juo patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokytojų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą ir įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės tarybą nustatyti Vilniaus rajono savivaldybės kaimuose ir miesteliuose esančių sveikatos priežiūros įstaigų gydytojams jų darbo šiose mokyklose bei įstaigose dienomis važiavusiems į darbą iki 40 km važiavimo išlaidų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bei reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais kompensavimo tvarką, kurioje būtų numatyta, kaip bus kompensuojamos kelionės į darbą ir atgal išlaidos tų Vilniaus rajono kaimuose ir miesteliuose esančių švietimo įstaigų mokytojams ir gydymo įstaigų gydytojams, kurių steigėjas yra ne Vilniaus rajono savivaldybė (prijungtos administracinės bylos Nr. I-3249-764/2008 l. 2-4). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje apeliacinį skundą, 2009-04-27 priėmė sprendimą šioje byloje, kuriuo nusprendė Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą patenkinti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiame sprendime konstatavo, kad iš Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 6 straipsnio 3 punkte nustatytos kompensacijos pobūdžio, matyti, kad šios kompensacijos įgyvendinimas patenka į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 22 punkto reguliavimo sferą, t. y. šios kompensacijos įgyvendinimas atitinka savivaldybei priskirtosios (ribotai savarankiškos) funkcijos kriterijus. Ginčijamas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-02-08 įsakymas Nr. A27-252, kuriuo patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokytojų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas, neteisėtas ir tuo aspektu, kuriuo nustatyta, kad važiavimo išlaidos kompensuojamos tik mokytojams, dirbantiems Vilniaus rajono savivaldybei priklausančiose mokymo įstaigose. Teismas pažymėjo, kad asmenų ratas, kuriems turi būti kompensuojamos minėtos išlaidos, yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 6 straipsnio 3 punkte (2007 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. X-1312 redakcija), pagal kurį teisę į nagrinėjamą kompensaciją, turi visi asmenys dirbantys atitinkamose mokymo ir gydymo įstaigose, esančiose atitinkamos savivaldybės teritorijoje, nepriklausomai nuo to, kas yra šių įstaigų steigėjas, kam jos yra pavaldžios, iš kokių lėšų finansuojamos ir pan. Todėl ginčijamu įsakymu susiaurinus asmenų ratą, kurie turi teisę į minėtą kompensaciją, buvo pažeisti Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 6 straipsnio 3 punkto (2007 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. X-1312 redakcija) reikalavimai, t. y. tokia ginčijamo įsakymo nuostata, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktui, todėl yra neteisėta (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-04-27 sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-525/2009).

19Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 58 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatyti faktai vienoje administracinėje ar civilinėje byloje iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys. Nagrinėjamu atveju reikšmingi faktai, kuriuos nustatė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas administracinę bylą Nr. A438-525/2009.

20Deliktinė (t. y. dėl žalos atsirandanti) atsakomybė yra viena iš civilinės atsakomybės rūšių. CK 6.246 – 6.250 str. nustatytos sąlygos, kurios yra būtinos civilinei atsakomybei atsirasti, t. y.: neteisėti veiksmai (veikimas arba neveikimas), įpareigoto asmens kaltė dėl nurodytų veiksmų, kitam asmeniui padaryta žala (nuostoliai arba neturtinė žala) ir priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos. CK 6.271 str. yra nustatytos specialiosios sąlygos, būtinos atsirasti atsakomybei už žalą, padarytą valdžios institucijų neteisėtais veiksmais. Remiantis šio straipsnio 1, 3, 4 dalių nuostatomis, žalą, atsiradusią dėl savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų aktų (t. y. dėl bet kokio savivaldybės institucijos ar jos darbuotojų veiksmo (veikimo, neveikimo), kuris tiesiogiai daro įtakos asmenų teisėms, laisvėms ir interesams), privalo atlyginti savivaldybė iš savivaldybės biudžeto nepaisydama savo darbuotojų kaltės. Savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu savivaldybės institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Vadovaujantis paminėtu teisiniu reguliavimu, darytina išvada, kad savivaldybės civilinei deliktinei atsakomybei atsirasti nėra būtina savivaldybės valdžios institucijos ar jos tarnautojo (darbuotojo) kaltė dėl asmeniui padarytos žalos, tačiau yra svarbu nustatyti, kad ši valdžios institucija ar jos tarnautojas (darbuotojas) nesilaikė įstatymų, t. y. neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti, ir kad būtent dėl to asmeniui buvo padaryta žala.

21Terminas „valdžios institucija“ (CK 6.271 str. 2 d.) CK 6.271 straipsnio prasme reiškia bet kokį viešosios teisės subjektą (valstybės ar savivaldybės instituciją, pareigūną, valstybės tarnautoją ar kitokį šių institucijų darbuotoją ir t.t.), taip pat privatų asmenį, atliekantį valdžios funkcijas, o terminas „aktas“ (CK 6.271 str. 3 d.) reiškia bet kokį valdžios institucijos ar jos darbuotojų veiksmą (veikimą, neveikimą), kuris tiesiogiai daro įtakos asmenų teisėms, laisvėms ir interesams (valstybės ir savivaldybės institucijų priimti teisės ar individualūs aktai, administraciniai aktai, fiziniai aktai ir t.t., išskyrus teismo nuosprendžius, sprendimus ir nutartis). Minėto straipsnio 4 dalyje įtvirtinta nuostata, kad valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Taigi, pagal CK 6.246 – 6.250 str., CK 6.271 str. nuostatas esminė savivaldybės prievolės dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo sąlyga yra atitinkamos valdžios institucijos neteisėti aktai, neveikimas taip, kaip pagal įstatymus ji privalėjo veikti.

22Kaip matyti iš anksčiau išdėstytų faktinių aplinkybių, atsakovas, nenustatęs tvarkos ir atsisakęs kompensuoti Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokytojų važiavimo išlaidas, kaip tai buvo numatyta Transporto lengvatų įstatymo 6 str. 3 p. (2007-11-06 įstatymo Nr. X-1312 redakcija) neveikė taip, kaip jis buvo įpareigotas veikti, todėl yra teisinis pagrindas konstatuoti neteisėtą neveikimą. Todėl pagrįstais laikytini pareiškėjų argumentai, kad jie dėl to patyrė turtinę žalą (CK 6.249 str.).

23Byloje esantis 2010-02-17 Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokytojų sąrašas Nr. V8-116 (I tomo b. l. 56), Asmens duomenų ir turėtų važiavimo išlaidų lentelė, 2009-10-20 pažyma Nr. ( - ) apie atitinkamu laikotarpiu dirbtų valandų skaičių (I tomo b. l. 81-83, 84-86), Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokytojų, vykstančių į darbą ir atgal (iki 40 km) vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, pažymos už laikotarpį nuo 2008 m. sausio mėn. iki 2009 m. birželio mėn. (I tomo b. l. 87-182), o taip pat prie patikslinto skundo pridėti vežėjo UAB „Irzimas“ raštai dėl bilieto kainos ir bilietų kainų lentelės (II tomo b. l. 65-69) patvirtina kiekvieno pareiškėjo teisę į važiavimo išlaidas. Teismas neturi pagrindo abejoti pareiškėjų pateiktais rašytiniais įrodymais, todėl pareiškėjų skundas tenkinamas ir jiems iš atsakovės Vilniaus rajono savivaldybės priteisiamas kelionės išlaidų atlyginimas už laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2009 06-01, t. y. R. A. – 1623,20 Lt, S. B. – 1549,20 Lt, D. B.– 1570,40 Lt, V.F. – 1565,80 Lt, T. G. – 1471,00 Lt, G. G. – 1519,00 Lt, J.G. – 301,70 Lt, L. G. – 900,00 Lt, E. G. – 860,60 Lt, A.G. – 1356 ,40 Lt, D. I. – 1424,40 Lt, R. J. – 1515,20 Lt, N.K. – 361,00 Lt, A. K.– 539,90 Lt, L. K. – 514 ,40 Lt, A.L. – 1526,60 Lt, O. L. – 538,60 Lt, V. M. – 1419,80 Lt, A.P.– 1365,00 Lt, A. R. – 537,90 Lt, A. R. – 1549,00 Lt, A.S. – 1485,20 Lt, V. S. – 1549,00 Lt, L. S.– 1535,80 Lt, R. S.– 1393,40 Lt, Ž. Š. – 1471,60 Lt, D. Š. – 1449,00 Lt, I. T. – 1166,60 Lt, E.T.– 1539,40 Lt, P. V.– 1485,00 Lt, N. Z. – 1430,60 Lt, D. Z. – 345,60 Lt, G. Ž.– 1306,00 Lt.

24Pareiškėjai D. Š. grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis, nes skundai dėl žalos atlyginimo žyminiu mokesčiu neapmokestinami (LR ABTĮ 40 str. 1 d. 11 p.).

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 5 p., 42 str.1 d. 1 p., 127 str., 129 str., teisėjų kolegija

Nutarė

26pareiškėjų R. A., S. B., D. B., V. F., T.G., G. G., J. G., L.G., E. G., A. G., D. I., R.J., N. K., A. K., L. K., A. L., O. L., V. M., A. P., A. R., A. R., A. S., V.S., L. S., R. S., Ž. Š., D. Š., I. T., E.T., P.V., N. Z., D.Z. ir G. Ž. skundą patenkinti.

27Priteisti R. A.1623,20 Lt, S. B.1549,20 Lt, D. B.1570,40 Lt, V. F. 1565,80 Lt, T. G.1471,00 Lt, G. G. 1519,00 Lt, J. G. 301,70 Lt, L. G. 900,00 Lt, E. G. 860,60 Lt, A. G. 1356 ,40 Lt, D. I. 1424,40 Lt, R. J. 1515,20 Lt, N. K. 361,00 Lt, A. K. 539,90 Lt, L. K. 514 ,40 Lt, A. L. 1526,60 Lt, O.L. 538,60 Lt, V. M.1419,80 Lt, A. P. 1365,00 Lt, A. R. 537,90 Lt, A. R.1549,00 Lt, A. S. 1485,20 Lt, V. S 1549,00 Lt, L. S.1535,80 Lt, R. S. 1393,40 Lt, Ž. Š.1471,60 Lt, D. Š. 1449,00 Lt, I. T. 1166,60 Lt, E. T.1539,40 Lt, P.V.1485,00 Lt, N. Z. 1430,60 Lt, D. Z. 345,60 Lt, G. Ž.1306,00 Lt.

28Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti pareiškėjai D. Š.2010-02-04 įmokos mokėjimo kvitu į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą sumokėtą 100 litų žyminį mokestį.

29Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėjai padavė teismui patikslintą skundą (II tomo b. l. 59-63),... 3. Skunde remiasi Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo (2007-11-06... 4. Nurodo, kad pagal Transporto lengvatų įstatymo 6 str. 3 p. kompensuoti... 5. Paaiškina, kad pareiškėjai 2009-12-01 kreipėsi į Vilniaus rajono... 6. Atkreipia dėmesį į tai, kad Vilniaus rajono savivaldybė negali vadovautis... 7. Teismo posėdyje pareiškėjos ir pareiškėjų atstovas palaikė patikslintą... 8. Atsakovė Vilniaus rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į... 9. Paaiškina, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (toliau – VRSA)... 10. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2009-04-28 priėmė LR transporto... 11. Pažymi, kad Juodšilių „Šilo“ gimnazijos steigėja yra ne Vilniaus... 12. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas atsiliepimo į pareiškėjų... 13. Skundas tenkinamas.... 14. Nagrinėjamu atveju ginčas kilęs dėl turtinės žalos atlyginimo, kurią... 15. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo (2007-11-06 įstatymo... 16. Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15... 17. Byloje nustatyta, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius... 18. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2008-04-08 kreipėsi į Vilniaus... 19. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 58 straipsnio 2... 20. Deliktinė (t. y. dėl žalos atsirandanti) atsakomybė yra viena iš... 21. Terminas „valdžios institucija“ (CK 6.271 str. 2 d.) CK 6.271 straipsnio... 22. Kaip matyti iš anksčiau išdėstytų faktinių aplinkybių, atsakovas,... 23. Byloje esantis 2010-02-17 Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokytojų... 24. Pareiškėjai D. Š. grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis, nes skundai... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 26. pareiškėjų R. A., S. B., D. B., V. F., T.G., G. G., J. G., L.G., E. G., A.... 27. Priteisti R. A.1623,20 Lt, S. B.1549,20 Lt, D. B.1570,40 Lt, V. F. 1565,80 Lt,... 28. Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti pareiškėjai D. Š.2010-02-04 įmokos... 29. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...