Byla 2-3580-223/2015
Dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Birutė Mėlinauskienė, Dalyvaujant pareiškėjo ŽŪB „Kraštovaizdis“ atstovui I. G., Nedalyvaujant pareiškėjo Ramsgate&H. L.. atstovui, civilinėje byloje teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų ŽŪB „Kraštovaizdis ir Ramsgate&H. L.. pareiškimą dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka,

Nustatė

2pareiškėjai kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti jų sudarytą Taikos sutartį, kuria susitarė tarp šalių kilusį ginčą dėl 2014 m. lapkričio 3 d. Transportavimo sutarties vykdymo ir nutraukimo išspręsti taikiai.

3Posėdžio metu pareiškėjo ŽŪB „Kraštovaizdis“ atstovas I. G. nurodė, kad savo prašymą patvirtinti sudarytą taikos sutartį palaiko. Nurodo, kad jam yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme teisinės pasekmės.

4Pareiškėjo Ramsgate&H. L.. atstovas teismo posėdyje nedalyvauja, tačiau jam apie teismo posėdį pranešta tinkamai, teismo šaukimas įteiktas. Pareiškėjas pateikė teismui prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant teismo posėdyje ir patvirtinti naujai pateiktą 2015-04-09 taikos sutartį . Nurodė, kad jam yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme teisinės pasekmės.

5Prašymas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos CK 6.983 straipsnyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Taigi taikos sutartimi gali būti sprendžiamas jau kilęs teisminis ginčas arba užkertamas kelias teisminiam ginčui kilti ateityje. Dėl taikos sutarties, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo, patvirtinimo šalys su prašymu gali kreiptis į teismą CPK XXXIX skyriuje (CPK 579-582 str.) nustatyta supaprastinto proceso tvarka. Kreipiantis į teismą su prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka turi būti išreikšta abiejų šalių suderinta valia, jų bendras prašymas, nes toks taikos sutarties patvirtinimas galimas tik tada, kai nėra ginčo tarp taikos sutarties šalių dėl šios sutarties sąlygų ir dėl sutarties teisminio patvirtinimo. Taikos sutartį supaprastinto proceso tvarka teismas gali patvirtinti, jeigu nustato, kad dėl sutarties teisminio patvirtinimo yra abiejų sutarties šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama (6.984, 6.986 str.).

7Pareiškėjai gera valia tarpusavyje išsprendė kilusį ginčą dėl 2014 m. lapkričio 3 d. Transportavimo sutarties vykdymo ir nutraukimo bei sudarė Taikos sutartį, kurią pateikė teismui patvirtinti.

8Teismas, įvertinęs šalių pateiktos sutarties sąlygas, daro išvadą, kad dėl sutarties teisminio patvirtinimo yra aiškiai išreikšta abiejų šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negalėtų būti tvirtinama, todėl ji tvirtintina (LR CK 6.983, 6.985 str.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-292, 579, 582 straipsniais, teismas

Nutarė

10Pareiškimą dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkinti.

11Patvirtinti pareiškėjų ŽŪB „Kraštovaizdis, į.k. 300140724, ir Ramsgate&H. L.., į.k. 08501043, sudarytą Taikos sutartį:

12„ŽŪB „Kraštovaizdis", įmonės kodas 300140724, adresas Kanapių g. 6, Panevėžys, atstovaujama pirmininko I. G., veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Vežėjas),

13ir Ramsgate&H. L.., įmonės kodas 08501043, adresas A. H., 260 Field E. R., Ruislip, Middlesex, HA4 9LT, atstovaujama direktoriaus A. Ž., veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau -Užsakovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena iš jų atskirai - Šalimi,

14sudarydami ir pasirašydami šią taikos sutartį susitariame tarp Šalių kilusį ginčą dėl 2014 m. lapkričio 3 d. Transportavimo sutarties vykdymo ir nutraukimo išspręsti taikiai toliau nurodyta tvarka bei sąlygomis:

 1. Šalys patvirtina, jog 2014 m. lapkričio 3 d. Transportavimo paslaugų sutartis yra nutraukta Užsakovo 2015 m. vasario 16 d. pranešimu dėl vienašališko sutarties nutraukimo.
 2. Šalys pareiškia ir patvirtina, jog po šios taikos sutarties pasirašymo ir patvirtinimo teisme dienos neturės viena kitai jokių pretenzijų dėl bet kokių tikėtinų arba realių nuostolių, kurie galėjo kilti dėl 2014 m. lapkričio 3 d. Transportavimo paslaugų sutarties vykdymo ar dėl jos nutraukimo, atlyginimo, išskyrus aptartus šioje taikos sutartyje.
 3. Šalys pareiškia ir patvirtina, jog nereikalauja ir ateityje nereikalaus viena kitos sumokėti 2014 m. lapkričio 3 d. Transportavimo paslaugų sutarties 56 punkte nurodytų netesybų ar bet kokių kitų mokėjimų, išskyrus aptartus šioje taikos sutartyje.
 4. Šalys pareiškia ir patvirtina, jog šios taikos sutarties pasirašymo dieną Užsakovo mokėtina suma Vežėjui už atliktus pervežimus, išskaičiavus Vežėjo mokėtinas sumas už kurą Užsakovui, sudaro 103 685,56 EUR (vieną šimtą tris tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus ir penkiasdešimt šešis centus). Šalys susitaria ir patvirtina, kad atlygintina suma Užsakovui už jo patirtus nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo yra 55 000 EUR (penkiasdešimt penki tūkstančiai eurų) ir ši suma yra išskaitoma iš aukščiau nurodytos Užsakovo mokėtinos sumos Vežėjui. Galutinė Užsakovo mokėtina suma Vežėjui yra 48 685,56 (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt penki eurai ir penkiasdešimt šeši centai), ją Užsakovas įsipareigoja sumokėti Vežėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo teismo nutarties dėl šios Taikos sutarties patvirtinimo įsiteisėjimo dienos.
 5. Užsakovas įsipareigoja Taikos sutarties 4 punkte nurodytą galutinę sumą pervesti į vežėjo sąskaitą, esančią AB Swedbank, sąskaitos Nr. ( - ).
 6. Šalys pareiškia ir patvirtina, jog iki šios taikos sutarties pasirašymo dienos suteiktos paslaugos yra tinkamai suteiktos, Šalys neturi ir ateityje neturės viena kitai jokių pretenzijų, susijusių su 2014 m. lapkričio 3 d. Transportavimo paslaugų sutarties pagrindu suteiktų paslaugų atlikimu, neatlikimu, kokybe ir/ar jų tinkamumu.
 7. Šalys patvirtina, kad joms yra žinoma ir suprantama, kad teismui patvirtinus šią taikos sutartį, Šalims ji įgis galutinio teismo sprendimo galią, bus priverstinai vykdytinas dokumentas bei galės būti priverstinai vykdoma teismo sprendimų priverstiniam vykdymui nustatyta tvarka.
 8. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai taikos sutarčiai pasirašyti bei patvirtinti, kad šioje taikos sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę, kad sudarydamos šią taikos sutartį jos yra visiškai veiksnios ir Šalių teisės sudaryti šią taikos sutartį nėra kaip nors apribotos, kad jos nėra sudariusios jokių sandorių, iš kurių kylančioms prievolėms vykdyti turėtų neigiamos įtakos šios taikos sutarties sudarymas ir vykdymas, kad jos neturi ir joms nėra žinomi duomenys, kurie galėtų būti vertinami, kaip šios taikos sutarties negaliojimo ar pripažinimo negaliojančia pagrindai, kad nei viena iš Šalių nepatyrė jokio grasinimo, prievartos, smurto, spaudimo, apgaulės tam, kad pasirašytų šią taikos sutartį tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos taikos sutartyje.
 1. Ši taikos sutartis bus pateikta tvirtinti teismui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
 2. Taikos sutartis įsigalioja įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl jos patvirtinimo ir galios tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos. Tuo atveju, jei teismas atsisakytų patvirtinti taikos sutartį ir įsiteisėtų atitinkama teismo nutartis, ši taikos sutartis būtų laikoma neįsigaliojusia ir nesukurtų Šalims jokių teisių ir pareigų.
 1. Šalys šią taikos sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir, kaip atitinkantį jų tikrąją valią dokumentą, laisvai pasirašė.
 2. Ši taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, vienas kurių pateikiamas tvirtinti teismui ir po vieną kiekvienai Šaliai.“

15Išaiškinti pareiškėjams, kad vadovaujantis CK 6.985 str. ir CPK 584 str., teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra laikoma vykdytinu dokumentu.

16Nutartis apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai