Byla 2-12129-676/2011
Dėl civilinės būklės akto įrašo ištaisymo ir vardo, pavardės pakeitimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, uždarame teismo posėdyje, sekretoriaujant Laurai Norvilaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Juozui Ančiukaičiui, suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovui Ramūnui Valatkai, civilinėje byloje pagal pareiškėjos L. V. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Gyventojų registro tarnybai prie Lietuvos Respublikos VRM, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Civilinės metrikacijos skyriui, dėl civilinės būklės akto įrašo ištaisymo ir vardo, pavardės pakeitimo

Nustatė

2pareiškėja prašo įpareigoti Gyventojų registro tarnybą prie LR VRM pakeisti įrašą informacinėje sistemoje, Lietuvos Respublikos pase - asmens kodą, grafoje lytis – iš moteriškos L. V. į vyrišką L. V.; pakeisti vardą ir pavardę į L. V., asmens kodą gimimo akto įraše Nr. ( - ), įrašytame ( - ) Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje L. V. vardu. Nurodo, jog ( - ) Plastinės chirurgijos klinikose Prahoje pareiškėjai buvo atlikta operacija ir pakeista lytis. Tokiu būdu, atsirado būtinybė ištaisyti civilinės būklės akto įrašus. 2010-05-18 ir 2011-04-28 dokumentai su prašymu ištaisyti gimimo akto įrašus iš Lietuvos ambasados Prahoje išsiųsti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento civilinės metrikacijos skyrių, kuris atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą, kadangi Lietuvos Respublikos įstatymais nėra nustatytos nei lyties pakeitimo sąlygos, nei tvarka, todėl neturi teisinio pagrindo spręsti klausimo dėl lyties pakeitimo registravimo, tačiau atsižvelgiant Europos Žmogaus teisių teismo praktiką, tokiu teisiniu pagrindu galėtų būti teismo sprendimas (b.l. 2, 2-30). Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas advokatas J.Ančiukaitis pareiškėjos reikalavimus palaikė. Nurodė, jog pareiškėja į Lietuvos medicinos įstaigas dėl transeksualumo, kaip ligos, gydymo nesikreipė. Lyties keitimo operacija atlikta Prahos plastinės chirurgijos klinikose. Pakeitus lytį, atsirado būtinybė ištaisyti civilinės būklės aktų įrašus. Civilinės metrikacijos skyrius netenkino pareiškėjos prašymo dėl civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, kadangi tokios galimybės nenumato įstatymai. Teisinis pagrindas civilinės būklės aktų ištaisymui nurodytas teismo sprendimas. Neprieštaraujant suinteresuotiems asmenims, prašo pareiškimą tenkinti.

3Suinteresuotas asmuo LR teisingumo ministerija atsiliepimu į pareiškimą nurodo, kad valstybė privalomai registruoja lyties pakeitimą. Civilinės būklės aktus, išskyrus partnerystę, registruoja civilinės metrikacijos įstaigos. Civilinės būklės aktai registruojami, atkuriami, keičiami, papildomi ir ištaisomi, laikantis Civilinės metrikacijos taisyklių, Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM nuostatais, Asmens kodo suteikimo aprašo nuostatomis. Lietuvos Respublikoje nėra teisės aktų, reglamentuojančių lyties pakeitimo klausimus, tačiau atsižvelgiant į Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, tokiu teisiniu pagrindu yra teismo sprendimas (b.l. 49-51). Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens atstovas R.Valatka su pareikštais reikalavimais sutiko. Nurodė, jog Lietuvos teisniame reglamentavime nenumatyta galimybė žmogui, pakeitusiam lytį, tiesiogiai Civilinės metrikacijos skyriuje pasikeisti civilinės būklės aktų įrašus. Šiuo metu asmuo, pakeitęs lytį, civilinės būklės aktų įrašus pakeisti gali tik teismo sprendimu. Įvertinus tai, jog atlikta lyties keitimo operacija yra negrįžtama, prašo pareiškimą tenkinti.

4Suinteresuotas asmuo Gyventojų registro tarnyba prie LR VRM atsiliepimu į pareiškimą nurodo, jog LR Gyventojų registrui turi būti pateikti duomenys pagrįsti dokumentais. LR Gyventojų registre asmens lytis, vardas ir pavardė pakeičiama civilinės metrikacijos įstaigai siunčiant elektroninę civilinės būklės akto įrašo versiją tiesioginės kreipties būdu. Sudarant civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo įrašą, kai gimimo įraše ištaisoma vaiko gimimo data arba lytis, jam suteikiamas naujas asmens kodas, kuris generuojamas automatiškai. Prašo teismo bylą išspręsti savo nuožiūra, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais bei bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (b.l. 39-40).

5Suinteresuotas asmuo LR sveikatos apsaugos ministerija atsiliepimu į pareiškimą, nurodo, jog valstybė įpareigota asmens lyties keitimą registruoti privalomai. Pagal civilinės būklės aktų įrašų keitimo tvarką (CK 3.381 str.), civilinės būklės aktai registruojami, atkuriami, keičiami, papildomi ir ištaisomi, laikantis Civilinės metrikacijos taisyklių, patvirtintų teisingumo ministro 2006-05-19 įsakymu Nr.1R-160, kurių 109.8 p. nustato, jog civilinės būklės aktų įrašus leidžiama pakeisti vardą, pavardę ir lytį dėl lyties pasikeitimo ar pakeitimo, 111. 1 p. suteikia teisę civilinės būklės akto įrašą keisti remiantis teismo sprendimu. 2007-06-26 LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr.1V-230 patvirtintų Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM nuostatų redakcijos 7.3 p. nustato pareigą Gyventojų registro tarnybai tvirtinti asmens kodo suteikimo tvarkos aprašą, o Asmens kodo suteikimo tvarkos aprašo 3.5 p. numato, kad asmens kodas suteikiamas asmenims, pakeitusiems lytį. LR sveikatos apsaugos ministerija neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi (b.l. 45-46).

6Suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Civilinės metrikacijos skyrius atsiliepimu į pareiškimą su reikalavimu sutinka, kadangi įrašo apie lytį ištaisymas ir vardo bei pavardės pakeitimas civilinės būklės įraše yra būtini tolimesniam pareiškėjos gyvenimui visuomenėje su tikrove atitinkančiu gimimo akto įrašu bei kitais asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais. Prašo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (b.l. 42-43).

7Prašymas tenkinamas (CPK 514 str.).

8Iš pateikto gimimo liudijimo (įrašo Nr. ( - )) nustatyta, kad pareiškėja L. V. gimė ( - ), ( - ) (b.l. 5), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) (b.l. 26). Pateikta ( - ) ( - ) atliktų pirminių psichologinių tyrimų išvada – transseksualizmas female-to-male (moteriškos lyties keitimas į vyrišką) (b.l. 16-17) bei Seksologijos kabineto MU Dr.H. F. (H. F.) ( - ) rekomendacija patekinti L. V. prašymą dėl leidimo keisti lytį, kurioje nurodyta, kad pareiškėja socialiai adaptuota, kliūčių realizuoti tolimesnius žingsnius, susijusius su lyties keitimu chirurginiu būdu, kurie negrįžtamai pakeis asmens vaisingumą, nenustatyta (b.l. 10-11). Transseksualų kastravimo ir medicininių operacijų atlikimo svarstymo ekspertų komisija prie fakulteto ligoninės ( - )8, ( - ) patenkino pareiškėjos prašymą dėl lyties keitimo (b.l. 24-25). Prahos plastinės chirurgijos klinikoje ( - ) pareiškėjai atlikta lyties keitimo operacija (b.l. 12-15, 18-23). L. V. įvykdė visas sąlygas, kad jos oficialus identitetas būtų keičiamas iš moteriškos lyties į vyrišką lytį. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento CMS atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą dėl civilinės būklės akto įrašo ištaisymo ir vardo, pavardės pakeitimo, kadangi pareiškėjos pasirinkta vardo ir pavardės L. V. forma neatitinka jos lyties, ji tinkama tik vyriškos lyties asmenims (b.l.6-9).

9Įstatymas nustato, kad nesusituokęs pilnametis asmuo turi teisę medicininiu būdu pakeisti lytį, jei tai mediciniškai įmanoma, bei duota nuoroda į įstatymą, kuriame turi būti reglamentuotos lyties pakeitimo sąlygos ir tvarka (CK 2.27 str.), ši norma įsigaliojo 2003-07-01, tačiau įgyvendinimo įstatymas iki šios datos nepriimtas, nors valstybė buvo įsipareigojusi šį aktą priimti. Teismas, pripažįsta, kad egzistuoja teisės spraga dėl to, kad Lietuvos Respublikos Seimas nepriėmė pareiškėjos teisės keisti lytį realizuoti būtino teisės akto. Tačiau tai nereiškia, kad jeigu dėl to, kad įstatymų leidėjas nėra išleidęs teisės akto, kurį turėjo išleisti, toks asmuo negali ginti savo pažeistų teisių. Asmuo, kurio teisės pažeidžiamos visais atvejais, turi teisę kreiptis į teismą. Taigi jeigu dėl to, kad įstatymais ir kitais teisės aktais nėra nustatytas teisinis reguliavimas ir dėl to pažeidžiamos asmens teisės, valstybės institucijų neveikimu pažeidžiamų asmens teisių gynybą turi užtikrinti bendrosios kompetencijos bei administraciniai teismai, tiesiogiai taikydami Konstitucijos nuostatas (Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2006-08-08 nutarimas). Europos Žmogaus Teisių Teismas 2007-09-11 sprendime, kuris buvo priimtas byloje L. prieš Lietuvą (pareiškimo Nr.27527/03) konstatavo, kad įstatymų leidybos spraga, susijusi su lyties pakeitimo operacija, sukuria pareiškėjui kankinančią nežinią dėl savo asmeninio gyvenimo ir dėl pripažinimo tikrosios jo tapatybės. Teismas nusprendė, kad Lietuvos Respublika pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 str. numatytą teisę i asmens privataus gyvenimo gerbimą.

10Pareiškėja pateikė legalizuotą pažymą, išduotą Seksologijos kabineto gydytojos MU Dr.H. F. (H. F.), patvirtintą Čekijos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos bei Čekijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos pareigūnų, apie tai, kad pareiškėjai buvo atliktas kompleksinis lyties pakeitimo procesas, įskaitant hormonų substituciją ir operacijų atlikimą, esant pagrindinei diagnozei ( - ) (( - )). Pareiškėja įvykdė visas sąlygas, kad jos oficialus identitetas būtų keičiamas iš moteriškos lyties į vyrišką lytį (b.l. 12-15). Suinteresuoti asmenys duomenų apie tai, kad pareiškėjos lyties įrašo civilinės būklės aktuose pakeitimas pažeis viešą interesą ar kitų asmenų interesus nepateikė. Teismas sprendžia, kad pareiškėjai faktiškai pakeitus lytį iš moteriškos į vyrišką, civilinės būklės aktuose esantis įrašas turi atitikti faktinę padėtį, todėl būtina ištaisyti Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM informacinėje sistemoje, Lietuvos Respublikos pase bei gimimo liudijime įrašą apie pareiškėjos lytį. Patenkinus reikalavimą apie dėl įrašo apie lyties pakeitimą, tenkinamas išvestinis reikalavimas pakeisti pareiškėjos pavardę iš moteriškos į vyrišką bei suteikti atitinkamą asmens kodą. LR Teisingumo ministro 2001-06-20 įsakymu Nr.111 patvirtintų Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklių 11.7. punkte nustatyta, kad pavardę keisti leidžiama, jeigu pareiškėjas turi pavardės formą, neatitinkančią jo lyties. Teismui nustačius, kad pareiškėjos lytis pakeista, yra pagrindas pakeisti vardą ir pavardę iš moteriškų į vyriškus. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007-06-26 įsakymu Nr.IV-230 patvirtintų Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM nuostatų 7.3 p. įpareigoja Gyventojų registro tarnybą sudaryti ir suteikti asmeniui kodą, o Asmens kodo suteikimo aprašo 3.5. p. numato, jog asmens kodas suteikiamas asmenims, kurie pakeitė lytį. Tokiu būdu, pareiškėjai sudarytinas ir suteiktinas kitas asmens kodas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., 514-516 str., teismas

Nutarė

12pareiškėjos L. V. pareiškimą tenkinti.

13Ištaisyti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos CMS gimimo akto įraše Nr. ( - ), sudarytame ( - ) L. V., įrašą apie asmens lytį ir nurodyti vyrišką lytį, pakeisti esamą vardą ir pavardę L. V. į L. V..

14Ištaisyti Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM informacinėje sistemoje ir Lietuvos Respublikos pase įrašą apie asmens lytį ir nurodyti vyrišką lytį, pakeisti esamą vardą ir pavardę L. V. į L. V..

15Sudaryti ir suteikti L. V. asmens kodą vietoje asmens kodo ( - ).

16Įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių ir Gyventojų registro tarnybą prie LR VRM atlikti sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytus civilinės būklės akto ištaisymo pakeitimus.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai