Byla I-1853-561/2009

1

2Vilnius

3Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko, Mefodijos Povilaitienės bei Liudmilos Zaborovskos, sekretoriaujant G. Guobytei, dalyvaujant pareiškėjos Šiaulių teritorinės muitinės atstovui V. Poškui, atsakovės Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos atstovei L. Daujotaitei, trečiajam suinteresuotam asmeniui V. B., teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Šiaulių teritorinės muitinės skundą atsakovei Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai dėl sprendimų panaikinimo.

4Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

6pareiškėja Šiaulių teritorinė muitinė (toliau – Muitinė) kreipėsi su skundu į teismą, prašydama panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – Profesinė sąjunga) 2009-05-05 sprendimą Nr. 1P-85 ir 2009-05-07 sprendimą Nr. 1P-87, kuriais Profesinė sąjunga nesutiko su tarnybinių nuobaudų skyrimu Muitinės pareigūnams.

7Savo reikalavimus Muitinė pagrindė tuo, kad Muitinės departamento Tarnybinių tyrimų tarnyba Muitinei pateikė 2009-04-15 tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. 7B-86 dėl Šiaulių krovinių posto pareigūnų padarytų tarnybinių nusižengimų, kurioje, vadovaujantis Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto (toliau – Statutas) 33 str. 1 d., 34 str. 1 d. 1 ir 2 p., Šiaulių krovinio posto vyresniosioms inspektorėms E. Š. ir V. B. už padarytą tarnybinį nusižengimą siūloma skirti tarnybinę nuobaudą – papeikimą, vyriausiajam inspektoriui P. K., vyresniosioms inspektorėms J. A., L. R., inspektorei E. S. už padarytą tarnybinį nusižengimą siūloma skirti tarnybinę nuobaudą – pastabą. Minėti muitinės pareigūnai yra išrinkti į Profesinės sąjungos renkamus darbuotojų atstovaujamuosius organus, todėl Muitinė 2009 m. balandžio 22 ir 29 d. kreipėsi į Profesinę sąjungą dėl sutikimo skirti minėtiems pareigūnams tarnybines nuobaudas, tačiau Profesinė sąjunga 2009 m. gegužės 5 ir 7 d. raštais Nr. 1P-85 bei Nr. 1P-87 pranešė, kad nesutinka su tarnybinių nuobaudų skyrimu minėtiems Muitinės pareigūnams. Savo nesutikimą Profesinė sąjunga motyvavo tuo, kad Tarnybinio patikrinimo išvada skirti tarnybines nuobaudas nėra pagrįsta pareigūnų kalta veika, pažeistos tarnybinių nuobaudų skirimo procedūros, kad, skiriant tarnybinę nuobaudą, įstaigos vadovas nėra saistomas tarnybinio patikrinimo išvadomis, o pasiūlymas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo jam nėra privalomas.

8Muitinė pabrėžė, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, profesinė sąjunga, spręsdama sutikimo skirti muitinės pareigūnui tarnybinę nuobaudą davimo klausimą, privalo įvertinti nuobaudos teisėtumą ir pagrįstumą tik tais aspektais, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama pareigūnui dėl jo narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinės sąjungos nariams arba dėl veiklos profesinėje sąjungoje, nevertindama atitinkamos veikos inkriminavimo pareigūnui pagrįstumo ir kitų teisėtumo klausimų, todėl Profesinės sąjungos nurodyti nesutikimo skirti Muitinės pareigūnams tarnybines nuobaudas motyvai negali būti laikomi pagrįstais. Neduodama sutikimo skirti tarnybines nuobaudas minėtiems pareigūnams, Profesinė sąjunga nenurodė, kad tarnybinės nuobaudos Muitinės pareigūnams yra skiriamos dėl jų veiklos profesinėje sąjungoje. Tarnybinio patikrinimo išvadoje nėra duomenų, patvirtinančių, kad tarnybinių nuobaudų skyrimas Muitinės pareigūnams yra susijęs su jų veikla Profesinėje sąjungoje, todėl Profesinės sąjungos nesutikimas su tarnybinių nuobaudų skyrimu minėtiems Muitinės pareigūnams nepagrįstas ir neargumentuotas.

9Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos Muitinės atstovas palaikė skunde išdėstytus reikalavimus ir prašė juos tenkinti.

10Atsakovė Profesinė sąjunga atsiliepime teismui į skundą su Muitinės skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, pabrėždama, kad Statuto 1 str. 3 dalyje numatyta, kad < ... socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai muitinės pareigūnams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis Statutas ir Valstybės tarnybos įstatymas. ...>. Kadangi nei Statutas, nei Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas nenumato garantijų muitinės pareigūnams – profesinių sąjungų nariams, todėl šiuo atveju taikytinos Profesinių sąjungų įstatymo nuostatos.

11Profesinė sąjunga paaiškino, kad Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnyje yra nustatytos profesinių sąjungų narių darbo teisių garantijos, patvirtinančios, jog renkamojo organo nariams < ...skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo, taip pat reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas...>. Tačiau garantijų sąrašas nėra baigtinis, nes 21 str. 5 dalyje numatyta, kad < ... Kitos garantijos darbuotojams, išrinktiems į renkamuosius profesinės sąjungos organus, gali būti nustatytos kolektyvinėse ir kitose sutartyse...>. Muitinėje 2009-04-15 buvo pasirašyta ir nuo jos pasirašymo dienos įsigaliojo Kolektyvinė sutartis. Pasirašiusios šią sutartį, šalys įsipareigojo laikytis jos nuostatų. Kolektyvinės sutarties 33 punkte numatyta, kad <... Prieš skiriant tarnybinę (drausminę) nuobaudą Profesinės sąjungos renkamojo organo nariui, reikalingas išankstinis Profsąjungos sutikimas dėl darbuotojui inkriminuojamos veikos pagrįstumo, pažeidimo fakto nustatymo ir kitų drausminės nuobaudos skyrimo aplinkybių teisėtumo bei objektyvumo parenkant nuobaudos rūšį...>, todėl, realizuojant įstatymo suteiktą teisę, tarp šalių buvo susitarta dėl papildomų garantijų Profesinės sąjungos renkamųjų organų nariams. Be to, jokių nuostatų, reglamentuojančių profesinių sąjungų nesutikimo dalyką, nėra nei profesinių sąjungų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, nei muitinės pareigūnų statusą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

12Profesinė sąjunga paaiškino, kad, svarstydama iš Muitinės gautus prašymus dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo tretiesiems asmenims ir susipažinusi su Tarnybinio patikrinimo išvada bei surinkta medžiaga, atsisakydama duoti sutikimą tarnybinėms nuobaudoms skirti, vadovavosi Kolektyvinės sutarties 33 punkto nuostatomis.

13Teisminio nagrinėjimo metu Profesinės sąjungos atstovė su Muitinės skundu nesutiko ir prašė atmesti jį kaip nepagrįstą.

14Tretysis suinteresuotas asmuo V. B. teisminio nagrinėjimo metu pritarė atsakovės Profesinės sąjungos argumentams ir prašė pareiškėjos Muitinės skundą atmesti.

15Muitinės departamento Tarnybinių tyrimų tarnyba 2009-04-15 surašė tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. 7B-86 dėl Šiaulių teritorinės muitinės Šiaulių krovinių poste lengvųjų automobilių įforminimo išleidimui į laisvą apyvartą, kurioje dėl padarytų tarnybinių nusižengimų, vadovaujantis Statuto 33 str. 1 d., 34 str. 1 d. 1 ir 2 p., pasiūlė Šiaulių krovinio posto vyresniosioms inspektorėms E. Š. ir V. B. už padarytus tarnybinius nusižengimus skirti tarnybines nuobaudas – papeikimus, vyriausiajam inspektoriui P. K., vyresniosioms inspektorėms J. A., L. R. bei inspektorei E. S. už padarytus tarnybinius nusižengimus skirti tarnybines nuobaudas – pastabas (b.l.9-16).

16Muitinės pareigūnai E. Šukšterienė, V. B., P. K., J. A., L. R. bei E. S. yra išrinkti į Profesinės sąjungos renkamus darbuotojų atstovaujamuosius organus, todėl Muitinė 2009-04-22 raštu Nr. S1-06-2688 ir 2009-04-29 raštu Nr. S1-06-2881 kreipėsi į Profesinę sąjungą dėl sutikimo skirti minėtiems pareigūnams tarnybines nuobaudas (b.l.6-7).

17Profesinė sąjunga 2009-05-05 sprendimu Nr. 1P-85 bei 2009-05-07 sprendimu Nr. 1P-87 Muitinei nurodė, kad nesutinka su tarnybinių nuobaudų skyrimu Muitinės pareigūnams E. Š., V. B., P. K., J. A., L. R. bei E. S. (b.l.4-5).

18Teismas daro išvadą, kad muitinės pareigūnų teisinį statusą, sprendžiant klausimą dėl muitinės pareigūnų patraukimo tarnybinėn atsakomybėn, reglamentuoja Statuto 33 – 37 straipsniai, kuriuose nustatyti muitinės administracijos (darbdavio) kompetencija ir atitinkamos muitinės pareigūnų teisės. Minėtose teisės normose nėra jokių nuorodų apie profesinės sąjungos dalyvavimą muitinės pareigūnų patraukimo tarnybinėn atsakomybėn procese. Tokių nuorodų nėra ir kituose valstybės pareigūnų patraukimą tarnybinėn atsakomybėn reglamentuojančiuose teisės aktuose, t.y. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-09-26 įsakymu Nr. 1K-237 patvirtintose Tarnybinio patikrinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams taisyklėse. Iš to darytina išvada, kad įstatymo lygmeniu yra nustatytas principas, pagal kurį muitinės pareigūnų profesinė sąjunga nėra muitinės pareigūno patraukimo tarnybinėn atsakomybėn proceso dalyvis, t.y. nėra organas, kuriam būtų leista spręsti traukiamo tarnybinėn atsakomybėn pareigūno tariamai padaryto pažeidimo fakto nustatymo bei tarnybinės nuobaudos parinkimo klausimus ir tai atitinka Statuto 16 str. 3 dalies nuostatą, kad muitinės profesinių sąjungų įgalioti atstovai turi teisę stebėtojų teisėmis dalyvauti sprendžiant muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo, skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir kitus socialinius klausimus. Tačiau Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 21 str. 2 dalyje nustatyta, kad darbuotojams įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo nariams skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas.

19Atlikus išsamią bei sisteminę minėtų teisės normų analizę, įvertinus ir 2009-04-15 Kolektyvinės sutarties, įtakojančios tiek Muitinės administracijos (darbdavio), tiek Muitinės pareigūnų teises, nuostatas, teismas daro išvadą, kad Statutui nenustatant jokių kitų muitinės profesinių sąjungų veiklos ypatumų, sprendžiant dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo muitinės pareigūnui, kuris yra veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo narys (išskyrus tarnybinę nuobaudą - atleidimą iš pareigų), taip pat reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1999-01-14 nutarime konstatavo, kad minėtu teisiniu reglamentavimu siekiama apsaugoti profesinių sąjungų renkamų organų narius nuo galimo darbdavių diskriminavimo dėl jų veiklos profesinės sąjungos renkamuose organuose.

20Aiškinant ir taikant minėtą normą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotoje praktikoje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-09-28 nutartis administracinėje byloje Nr. A5-791/2007) darytina išvada, kad, gavus darbdavio prašymą dėl išankstinio sutikimo skirti profesinės sąjungos renkamojo organo nariui tarnybinę nuobaudą, profesinės sąjungos įmonėje renkamas organas turi įvertinti tik tai, ar tarnybinės nuobaudos skyrimas nėra susijęs su darbuotojo (pareigūno) naryste profesinėje sąjungoje ir jo veikla renkamame šios profesinės sąjungos organe.

21Išsamiai bei visapusiškai ištyrus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad Profesinė sąjunga savo atsisakymus duoti sutikimą skirti tarnybines nuobaudas tretiesiems suinteresuotiems asmenims motyvavo tuo, kad pastarieji nepadarė jiems inkriminuojamų pažeidimų, kad nebuvo pareikalauta pasiaiškinimų iš minėtų pareigūnų, ir šiuo aspektu Profesinė sąjunga nesutiko su minėta tarnybinio patikrinimo išvada.

22Teismas konstatuoja, kad minėtais Profesinės sąjungos argumentais buvo pateiktas vertinimas dėl tarnybiniu nusižengimu įtariamų pareigūnų kaltės bei tyrimo tinkamumo, t.y. teismas konstatuoja, kad Profesinė sąjunga, spręsdama dėl Muitinės viršininko prašymų duoti sutikimą skirti tarnybines nuobaudas tretiesiems suinteresuotiems asmenims, nagrinėjo klausimus, nepriskirtus Profesinės sąjungos kompetencijai, vertindama pareigūnų veiklą, kai tarnybinės nuobaudos skyrimas nėra susijęs su Muitinės pareigūnų naryste Profesinėje sąjungoje ir jo veikla renkamame Profesinės sąjungos organe.

23Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad nėra teisinio pagrindo nagrinėti ir vertinti Profesinės sąjungos argumentų dėl tarnybinio patikrinimo išvados pagrįstumo, teisėtumo, Muitinės pareigūnams inkriminuojamų tarnybinių nusižengimų fakto ir tarnybiniais nusižengimais įtariamų pareigūnų kaltės bei konstatuoja, kad, nesant įrodymų, patvirtinančių, jog Muitinė siekia tretiesiems suinteresuotiems asmenims paskirti tarnybines nuobaudas dėl jų narystės Profesinėje sąjungoje ar jų veiklos renkamame Profesinės sąjungos organe, Profesinė sąjunga ginčijamais atsisakymais nepagrįstai suvaržė Muitinės viršininko teisę taikyti pareigūnams tarnybines nuobaudas už (tariamai padarytus) tarnybinius nusižengimus, kad buvo peržengtos Profesinei sąjungai deleguotos kontrolės funkcijų, skiriant tarnybines nuobaudas, vykdymo ribos, todėl Profesinės sąjungos 2009-05-05 bei 2009-05-07 išreikšti nesutikimai patraukti tarnybinėn atsakomybėn Muitinės pareigūnus E. Š., V. B., J. A., L. R., P. K. bei E. S. yra nepagrįsti ir neteisėti, o Muitinės skundas yra tenkintinas.

24Vadovaujantis LR ABTĮ 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str., 129 str., teismas

Nutarė

25pareiškėjo Šiaulių teritorinės muitinės skundą tenkinti.

26Panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2009-05-05 sprendimą Nr. 1P-85 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriuo Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga nesutiko su tarnybinių nuobaudų skyrimu Šiaulių teritorinės muitinės pareigūnėms E. Š., V. B., J. A., L. R. bei E. S.

27Panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2009-05-07 sprendimą Nr. 1P-87 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriuo Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga nesutiko su tarnybinės nuobaudos skyrimu Šiaulių teritorinės muitinės pareigūnui P. K.

28Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Vilnius... 3. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 4. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 6. pareiškėja Šiaulių teritorinė muitinė ( 7. Savo reikalavimus Muitinė pagrindė tuo, kad Muitinės departamento... 8. Muitinė pabrėžė, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 9. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos Muitinės atstovas palaikė skunde... 10. Atsakovė Profesinė sąjunga atsiliepime teismui į skundą su Muitinės... 11. Profesinė sąjunga paaiškino, kad Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų... 12. Profesinė sąjunga paaiškino, kad, svarstydama iš Muitinės gautus prašymus... 13. Teisminio nagrinėjimo metu Profesinės sąjungos atstovė su Muitinės skundu... 14. Tretysis suinteresuotas asmuo V. B. teisminio nagrinėjimo... 15. Muitinės departamento Tarnybinių tyrimų tarnyba 2009-04-15 surašė... 16. Muitinės pareigūnai E. Šukšterienė, V. B., 17. Profesinė sąjunga 2009-05-05 sprendimu Nr. 1P-85 bei 2009-05-07 sprendimu Nr.... 18. Teismas daro išvadą, kad muitinės pareigūnų teisinį statusą,... 19. Atlikus išsamią bei sisteminę minėtų teisės normų analizę, įvertinus... 20. Aiškinant ir taikant minėtą normą Lietuvos vyriausiojo administracinio... 21. Išsamiai bei visapusiškai ištyrus byloje esančius įrodymus, teismas daro... 22. Teismas konstatuoja, kad minėtais Profesinės sąjungos argumentais buvo... 23. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad nėra teisinio... 24. Vadovaujantis LR ABTĮ 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str., 129 str., teismas... 25. pareiškėjo Šiaulių teritorinės muitinės skundą tenkinti.... 26. Panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2009-05-05 sprendimą... 27. Panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2009-05-07 sprendimą... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...