Byla I-1228-84/2007

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Marytė Švažienė, sekretoriaujant Daliai Semaškaitei, nedalyvaujant pareiškėjams G. K., V. N. , A. M., nedalyvaujant atsakovo Joniškio raj. policijos komisariato atstovui nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens- Policijos departamento prie LR VRM-atstovui, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bylą pagal pareiškėjų G. K., V. N., A. M. skundus atsakovui Joniškio raj. policijos komisariatui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Policijos departamentui prie LRVRM dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs pateiktus skundus,

Nustatė

3Pareiškėjai savo skundu prašo iš atsakovo – Joniškio raj. Policijos komisariato priteisti jiems neišmokėtą darbo užmokesčio skirtumą, susidariusį dėl to, kad atlyginimai jai buvo skaičiuojami, imant už pagrindą tą patį minimalios mėnesinės algos dydį, t.y.430 litų, neatsižvelgiant į tai, kad minimali mėnesinė alga buvo pastoviai didinama, bet tik darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga.

4Pareiškėjai į teismo posėdį neatvyko, jiems apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai- teismo šaukimais. Teismui pateiktuose skunduose pareiškėja nurodė, kad atlyginimai jai mokamas pagal LR Valstybės tarnybos įstatymą, įtvirtinantį principą, kad atlyginimai turi didėti, Vyriausybei didinant minimalią mėnesinę algą. Jos manymu, negali būti nustatomi skirtingi minimalios mėnesinės algos dydžiai skirtingiems darbuotojams, tuo pažeidžiamas konstitucinis visų asmenų lygybės principas, teisingo apmokėjimo už darbą principas. Atsižvelgiant į tai, kad Vyriausybės nustatytas minimalios mėnesinės algos dydis valstybės tarnautojams jau eilę metų nekito, o pragyvenimas brango, jie mano, kad jų gaunamas atlyginimas faktiškai mažėja. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad apmokėjimas už darbą negali būti mažinamas tik atskiroms kategorijoms darbuotojų, kuriems darbo užmokestis mokamas iš biudžeto lėšų, nesilaikant konstitucinio proporcingumo principo. Pareiškėja mano, kad Valstybės tarnybos įstatymas yra aukštesnės galios aktas, todėl Vyriausybė savo nutarimais negalėjo diferencijuoti minimalios mėnesinės algos skirtingų kategorijų darbuotojams.

5Atsakovo ir trečiojo suinteresuotojo asmens atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai-teismo šaukimais.

7Skundai palikti nenagrinėti.

8Byloje taikytinos teisės normos yra 2002-04-23 priimtas LR Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr.IX-855 , kurio 23 straipsnis nustatė, kad Valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, priedai ir priemokos, o įstatymo 24 straipsnis numatė, kad valstybės tarnautojo pareiginė alga nustatoma pagal pareigybės kategoriją ir yra vienoda visoms tos pačios kategorijos pareigybėms. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą, pagal šio įstatymo priedėlį. Koeficiento vienetas yra Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš minimalios mėnesinės algos.

9LR darbo kodekso 187 str.1 d. nustato, kad Vyriausybė Trišalės tarybos teikimu nustato minimalų valandinį atlygį ir minimalią mėnesinę algą. Atskiroms ūkio šakoms, regionams ar darbuotojų grupėms Vyriausybė Trišalės tarybos teikimu gali nustatyti skirtingus minimaliojo valandinio atlygio ir minimaliosios mėnesinės algos dydžius.

10Lietuvos Respublikos Vyriausybė:

111) 2003-07-18 nutarimu Nr. 937 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" nuo 2003 m. rugsėjo 1 dienos patvirtino minimalųjį valandinį atlygį - 2,67 lito ir minimaliąją mėnesinę algą - 450 litų darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga ( toliau tekste – kiti darbuotojai), ir minimalųjį valandinį atlygį - 2,55 lito ir minimaliąją mėnesinę algą - 430 litų: žemės ūkio veiklos subjektų darbuotojams, kai šių subjektų pajamos iš realizuotos žemės ūkio produkcijos per praėjusius kalendorinius metus sudaro daugiau kaip 50 procentų visų pajamų, ūkininkų samdomiems darbuotojams, taip pat ūkininkams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga, ir valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams;

122) 2004-03-24 nutarimu Nr. 316 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" nuo 2004 m. gegužės 1 dienos patvirtino minimalųjį valandinį atlygį - 2,95 lito ir minimaliąją mėnesinę algą - 500 litų kitiems darbuotojams, ir minimalųjį valandinį atlygį- 2,55 lito ir minimaliąją mėnesinę algą-430 litų valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams;

133) 2005-04-04 nutarimu Nr. 361 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" nuo 2005 m. liepos 1 dienos patvirtino minimalųjį valandinį atlygį - 3,28 lito ir minimaliąją mėnesinę algą- 550 litų kitiems darbuotojams ir minimalųjį valandinį atlygį - 2,57 lito ir minimaliąją mėnesinę algą - 430 litų valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams;

144) 2006-03-27 nutarimu Nr. 298 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" nuo 2006 m. liepos 1 dienos patvirtino minimalųjį valandinį atlygį - 3,65 lito ir minimaliąją mėnesinę algą- 600 litų kitiems darbuotojams ir minimalųjį valandinį atlygį - 2,62 lito ir minimaliąją mėnesinę algą - 430 litų valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams.

15Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo 2007-03-20 nutarimu pripažino, kad LR darbo kodekso 187 str.1 d. nuostata „Atskiroms ūkio šakoms, regionams ar darbuotojų grupėms Vyriausybė<....> gali nustatyti skirtingus minimaliojo valandinio atlygio ir MMA dydžius“ neprieštarauja LR Konstitucijai; LR Vyriausybės 2003-07-18 nutarimo Nr.937 1.2 p., 2004-03-24 nutarimo Nr.316 1.2 p. ir 2005-04-04 nutarimo Nr.361 1.2 p. ta apimtimi, kuria valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams patvirtinti mažesnis minimalusis valandinis atlygis ir mažesnė MMA negu darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma MMA, neprieštarauja LR Konstitucijai.

16Šiame nutarime Konstitucinis Teismas konstatavo:

17„Kuriant valstybės tarnybos sistemą, buvo vadovaujamasi principine nuostata, jog valstybės tarnybos santykiai savo prigimtimi ir turiniu iš esmės skiriasi nuo santykių, kurie susiklosto tarp darbuotojų, dirbančių pagal samdos (darbo) sutartis, ir atitinkamų darbdavių. Iš Konstitucijos neišplaukia, kad valstybės tarnautojams negali būti taikoma kuri nors iš darbo apmokėjimo sistemų: tokia sistema, kai nustatoma fiksuoto dydžio alga; tokia sistema, kai nustatomos minimali ir maksimali algos atitinkamoms pareigoms; tokia sistema, kai darbo užmokestis yra reguliuojamas taikant koeficientus, kurių pagrindu imamas tam tikras dydis. Galimybė pasirinkti įvairias darbo apmokėjimo sistemas ir valstybės tarnybos teisinių santykių ypatumai, palyginti su darbo santykiais, suponuoja ir galimybę valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo santykius reguliuoti kitaip negu kitų darbuotojų, nustatyti skirtingas darbo apmokėjimo sistemas valstybės tarnautojams (taip pat kitų iš biudžeto finansuojamų institucijų darbuotojams) ir kitiems asmenims. Valstybės tarnybos sistemos vieningumas nepaneigia galimybės tam tikrus valstybės tarnybos santykius reguliuoti diferencijuotai, valstybės tarnybos santykių diferencijuotas teisinis reguliavimas grindžiamas valstybės (savivaldybių) institucijų bei jų vykdomų funkcijų ypatumais, šių institucijų vieta visų institucijų, per kurias vykdomos valstybės funkcijos, sistemoje, joms nustatytais įgaliojimais, atitinkamiems valstybės tarnautojams būtinomis profesinėmis savybėmis, kitais svarbiais veiksniais. Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, karių ir valstybės tarnautojų darbo apmokėjimą susiejus su koeficientais, kurių pagrindu imama MMA (o nuo 2006-08-08- pareiginės algos bazinis dydis), šių kategorijų darbuotojų tarnybinių atlyginimų minimalūs dydžiai ne tik nėra mažesni už nustatytą MMA, bet ir gerokai ją viršija. Pagrindinę šių darbuotojų (valstybės tarnautojų taip pat) darbo užmokesčio dalį sudarė tarnybinis atlyginimas, kuris buvo reguliuojamas taikant koeficientus, kurių pagrindu imama Vyriausybės patvirtinta MMA; be to, buvo nustatyti tarnybinio atlyginimo priedai tam tikriems darbuotojams, taip pat buvo numatyta galimybė darbuotojams nustatyti priemokas bei juos premijuoti. Toks teisinis reguliavimas reiškė, kad Vyriausybės nustatyta MMA ir toliau buvo garantija, jog darbuotojui nebus mokamas darbo užmokestis, mažesnis už valstybės nustatytą MMA, kartu – ir vienas iš elementų, pagal kuriuos buvo nustatomas (apskaičiuojamas) tam tikrų darbuotojų darbo užmokestis. Taigi valstybės tarnautojai (kad ir kaip jie būtų vadinami teisės aktuose), taip pat kitų iš biudžeto finansuojamų institucijų (įstaigų, organizacijų) darbuotojai ir toliau turėjo lūkestį, kad jų mėnesinis darbo užmokestis nebus mažesnis už tą MMA, kurią atitinkamu laikotarpiu buvo nustačiusi Vyriausybė.“

18Kadangi LR Konstitucinis teismas 2007-03-20 nutarimu konstatavo, kad aukščiau minėti aktai neprieštarauja LR Konstitucijai, todėl šie teisės aktai turėjo ir turi būti taikomi. Joniškio raj. policijos komisariatas yra biudžetinė organizacija, kuri privalėjo ir privalo vykdyti įstatymų ar teisės aktų reikalavimus, tarp jų ir tuos, kurie reguliuoja valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimą. Pareiškėjai nepateikė įrodymų, kad jiems buvo mokamas ne toks atlyginimas, kokį jie privalėtų gauti pagal Valstybės tarnybos įstatymą bei poįstatyminius teisės aktus.

19Esant tokioms aplinkybėms, nėra teisinio pagrindo įpareigoti Joniškio raj. policijos komisariatą mokėti pareiškėjams kitokio dydžio darbo užmokestį ar išmokėti kokią nors jo nepriemoką už nurodytus laikotarpius.

20Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 103 str.1d.5p.

Nutarė

21Pareiškėjų G. K., V. N., A. M. skundus atsakovui Joniškio raj. policijos komisariatui ir trečiajam suinteresuotam asmeniui Policijos Departamentui prie LR VRM dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo palikti nenagrinėtus.

22Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti apeliaciniu tvarka skundžiama tiesiogiai Vyriausiajam administraciniam teismui arba per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai