Byla eI3-2602-1066/2020
Dėl termino pratęsimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti teisėjų Tomo Blinstrubio, Gedimino Užubalio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Mefodijos Povilaitienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos R. M. prašymą trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl termino pratęsimo.

2Teismas

Nustatė

31. Pareiškėja R. M. kreipėsi į teismą, prašydama pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą iki 2021 m. kovo 1 d.

42. Savo prašymą grindžia iš esmės tokiais argumentais:

52.1. Pasak pareiškėjos, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) R. M. (iki santuokos buvusi pavardė T.) 2018 m. birželio 4 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA1-100-180604-00070 (toliau – Aktas) bei 2018 m. birželio 6 d. privalomąjį nurodymą Nr. PNSSP-100-180606-00071, pašalinti savavališkos statybos padarinius. Akte nurodyta, kad prie buto Nr. 13, esančio adresu: ( - ) esantis bendrabučio priestatas 4a1p rekonstruotas, padidinant jo užstatytą plotą. Pasak Inspekcijos, pareiškėja atliko buto Nr. 13, esančio adresu: ( - ) rekonstrukciją, neturėdama statybą leidžiančio dokumento ir nevaldė žemės sklypo, kuriame užfiksuota savavališka statyba nei nuosavybės, nei kitokia valdymo teise.

6Pareiškėja nepašalino savavališkos statybos padarinių, todėl 2018 m. lapkričio 22 d. su prašymu kreipėsi į Inspekciją dėl privalomojo nurodymo termino pratęsimo. Inspekcija terminą pratęsė, tačiau per Inspekcijos nurodytą terminą pareiškėja savališkos statybos padarinių nepašalino, jie buvo nepašalinti ir per teismo nustatytą terminą.

72.2. Paaiškino, kad prie bendrabučio, kuriame gyvena pareiškėja ir kuriame yra 20 butų, nesuformuotas žemės sklypas. Vienas iš bendrabučio butų savininkų 2017 m. spalio 3 d. su prašymu kreipėsi į UAB „Brantas“ (toliau – projekto rengėjas) dėl žemės sklypo suformavimo. Vėliau Trakų rajono savivaldybės administracija 2018 m. kovo 1 d. parengė žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus Nr. S-09. Trys bendrabučio butų savininkės nepasirašė 2017 m. gruodžio 7 d. prašymą rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, o sužinojusios apie rengiamą projektą kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės administraciją su prašymu nepritarti projekto rengimui. UAB „Brantas“ 2019 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. 2019/BR-S-358 informavo, kad po Projekto viešinimo procedūrų, jis buvo suderintas su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriumi, tačiau Projektą atsisakė derinti Kultūros paveldo prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius. UAB „Brantas“ 2019 m. lapkričio 27 d. pakartotinai suderinęs su Projekto organizatoriumi, ŽPDRIS paskelbė Projektą viešinimui. Projekto viešinimo procedūra pasibaigė 2019 m. gruodžio 16 d. Tačiau Projektą atsisakė derinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, reikalaudamas formuojamam žemės sklypui nustatyti papildomą paskirtį – konservacinę. Nors vienai institucijai nesuderinus Projekto sprendinių, Projekto rengėjui juos patikslinus pagal pastabas, Projektas kiekvieną kartą grįžta į viešinimo, derinimo, tikrinimo stadijas ir tai vėl papildomai užima laiko.

82.3. Taip pat tvirtina, kad 2020 m. vasario 4 d. patikslino formuojamo žemės sklypo paskirtį iš kitos į konservacinę. Buvo atliktos viešinimo procedūros, tačiau, pateikus Projektą patikrai Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemė sūkio ministerijos, buvo gautas neigiamas tikrinimo aktas, kuriame buvo nustatyti trūkumai. Trūkumams ištaisyti pareiškėjai reikės papildomai 2 mėn. Žemės sklypo formavimas ir įregistravimas patikėtinio vardu ir nuomos ar pirkimo sutarties sudarymo paprastai taip pat trunka ne mažiau kaip 4 mėn., o pagal architektūros specialistų paskaičiavimus tokios procedūros kaip rekonstrukcijos projekto rengimas, derinimas, leidimo gavimas per Infostatybą taip pat trunka iki 6 mėn.

9Mano, kad šioje situacijoje yra pagrindas pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius terminą papildomam 1 metų terminui, t. y. iki 2021 m. kovo 1 d. Pareiškėja iki savavališkos statybos nustatymo dienos yra atlikusi visus nuo jos valios priklausančius veiksmus, kad būtų pašalintos aplinkybės, kurios statybas daro savavališkomis, t. y. su kitais bendrabučio butų savininkais ėmėsi aktyvių veiksmų.

103. Trečiasis suinteresuotas asmuo Inspekcija atsiliepime į skundą nurodo, kad pareiškėjos prašymo pagrįstumo spręstinas, atsižvelgiant į šiame atsiliepime išdėstytus argumentus. Atsiliepime išdėstytą poziciją grindžia iš esmės šiais argumentais:

113.1. Pasak Inspekcijos, nors teisės aktai nenumato, kiek kartų asmuo gali kreiptis į teismą dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo ir kokiam terminui teismas gali pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą, tačiau tam, kad būtų pratęstas šis terminas, turi būti nustatytos įstatyme apibrėžtos svarbios priežastys, kurias pareiškėja privalo nurodyti ir pateikti teismui šias priežastis patvirtinančius dokumentus.

12Šiuo atveju pareiškėja, pakartotinai kreipdamasi į teismą, prašyme svarbiomis, ne nuo jos valios priklausančiomis priežastimis, nurodė per visą tą laiką užsitęsusią žemės sklypo, kuriame yra savavališkai rekonstruotas statinys, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo procedūrą (projekto tikslas – suformuoti žemės sklypą, esantį adresu: ( - ) Gyvenamajam namui eksplotuoti). Pareiškėjos teigimu, dėl teisės aktų nesuderinamumo užtruko Projekto viešinimo procedūra ir tik 2020 m. vasario 17 d. gautas organizatoriaus derinimas, o 2020 m. vasario 18 d. derinančių institucijų derinimai su pritarimu Projekto sprendiniams. Kartu su prašymu pareiškėja pateikė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tikrinimo aktą Nr. FPA-924-(8.30), kuriame nurodyti trūkumai ir jie šiai dienai dar nėra pašalinti, tai reiškia, jog jau kartą teismui pratęsus Privalomojo nurodymo įvykdymo terminą – vis dar nėra užbaigtos žemės sklypo formavimo procedūros ir nežinia, ar ir šįkart teismui tenkinus pareiškėjos prašymą, jos bus baigtos.

133.2. Inspekcija, vykdydama statybos valstybinę priežiūrą ir pareiškėjai surašiusi Privalomąjį nurodymą, įgijo teisėtą bei pagrįstą lūkestį, kad neteisėtos statybos padariniai būtų pašalinti per kiek įmanoma trumpesnį terminą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pasak Inspekcijos, savo teisminėje praktikoje yra nurodęs, kad „[savavališka] statyba negali tęstis neapibrėžtą laiką, kitaip būtų paneigtas teisinio reguliavimo tikslas – kad statybos būtų vykdomos griežtai laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų, kad teritorijos būtų plėtojamos, o statybos vykdomos, derinant visų suinteresuotų asmenų interesus, laikantis aplinkosaugos, gyvenamųjų vietovių, gamybos ir infrastruktūros sistemų formavimo reikalavimų“.

143.2.1. Inspekcija, atsižvelgdama į formuojamą teisminę praktiką, akcentavo, kad teismui nusprendus tenkinti pareiškėjos prašymą, pratęsiamas privalomajam nurodymui įvykdyti terminas turėtų būti protingas, realus bei pagrįstas, skatinantis operatyvų savavališkos statybos padarinių šalinimą. Priešingu atveju, ilgo termino nustatymas mažins statytojo suinteresuotumą ir pareigą, kaip įmanoma greičiau pašalinti egzistuojantį teisės pažeidimą.

15Teismas

konstatuoja:

164. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad:

174.1. Pareiškėjai R. M. nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu: ( - ). Statybos valstybinę priežiūrą vykdantis Inspekcijos specialistas 2018 m. gegužės 31 d., patikrinęs butą, esantį adresu: ( - ) surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. FAK-1319, kuriame užfiksuota, jog prie minėto buto esantis priestatas 4a1p – rekonstruotas, padidinant jo užstatymo plotą.

184.2. Atsižvelgdama į statinio patikrinimo metu nustatytus pažeidimus, Inspekcija 2018 m. birželio 4 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-180604-00070 (toliau – Savavališkos statybos aktas). 2018 m. birželio 6 d. Inspekcija pareiškėjai pateikė Privalomąjį nurodymą, kuriuo ji buvo įpareigota iki 2018 m. gruodžio 4 d. išardyti savavališkai pastatytas (įrengtas, sumontuotas ir pan.) ar perstatytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę – atstatyti bendrabučio priestatą 4a1p prie buto Nr. 13 į būseną užfiksuotą buto Nr. 13, ( - ). 1992 m. sausio 1 d. kadastro duomenų byloje.

194.3. 2018 m. gruodžio 6 d. Inspekcija gavo pareiškėjos prašymą pratęsti savavališkos statybos padarinių pašalinimo terminą, atsižvelgiant į vykdomas žemės formavimo procedūras. Išnagrinėjusi šį prašymą, Inspekcija 2018 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. SDPN-100-181207-00060 pratęsė Privalomojo nurodymo vykdymo terminą iki 2019 m. kovo 4 d.

204.4. Nagrinėjamu atveju pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama minėtą terminą pratęsti iki 2020 m. kovo 1 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. spalio 4 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-2641-809/2019 pareiškėjos R. M. prašymą tenkino ir Privalomojo nurodymo įvykdymo terminą pratęsė iki 2020 m. kovo 1 d. Tačiau iki šio termino pašalinti savavališkos statybos padarinių pareiškėjai nepavyko, todėl pareiškėja kreipėsi į teismą pakartotinai, prašydama dar kartą pratęsti teismo nustatytą terminą.

215. Byloje sprendžiamas klausimas dėl termino savavališkos statybos padariniams pašalinti pratęsimo.

225.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – ir Statybos įstatymas) 32 straipsnyje nustatyta, kad savavališkos statybos padariniai šalinami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – ir Priežiūros įstatymas) nustatyta tvarka.

23Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje (ginčo laikotarpiui aktuali teisės akto redakcija) nustatyta, kad šio straipsnio 2 dalyje nustatyti privalomieji nurodymai turi būti įvykdyti per 6 mėnesius arba išimtiniais atvejais per Inspekcijos nurodytą trumpesnį terminą, jeigu nustatoma, kad savavališka statyba šiurkščiai pažeidė trečiųjų asmenų teises ir iš esmės suvaržė jų galimybes tinkamai naudotis jų turimu nekilnojamuoju turtu. Inspekcija šį terminą, jeigu yra svarbių priežasčių, asmens rašytiniu prašymu gali vieną kartą pratęsti 3 mėnesiams. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis, atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatas, kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos. Dėl privalomojo nurodymo vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui ar dėl atsisakymo jį pratęsti asmuo gali kreiptis į teismą.

245.2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. birželio 11 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-1146/2013, išskyrė dvi procedūras, kurias pradėjus, teismui atsiranda pagrindas tęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius terminą: pirmoji procedūra, kai yra keičiama projektinė dokumentacija siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą; antroji procedūra, kai imamasi veiksmų kitiems reikalingiems dokumentams gauti ar juos pertvarkyti; šiomis procedūromis siekiama, kad būtų įteisinta arba pateisinta statyba, kuri reikalavime įvardijama kaip savavališka ir kurios padarinius reikalaujama pašalinti.

25Remiantis nurodytu teisiniu reguliavimu bei formuojama administracinių teismų praktika, teismas, spręsdamas savavališkos statybos padarinių pašalinimo termino pratęsimo klausimą, privalo išsiaiškinti, ar buvo imtasi kokių nors veiksmų, siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą.

265.3. Siekiant pratęsti nustatytą įvykdymo terminą, vadovaujantis Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 3 dalies pagrindu, turi būti nurodomos svarbios ir nuo pareiškėjos valios nepriklausiančios priežastys, patvirtinančios, kad objektyviai nėra galimybės įvykdyti reikalavimo per nustatytą terminą. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis (atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą pagal Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalies nuostatas – projektinės dokumentacijos pateikimo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo ar pertvarkymo), kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos.

276. Pareiškėja teismui pateiktame prašyme įvardindama priežastis, dėl kurių turėtų būti pratęstas Privalomojo nurodymo įvykdymo terminas, nurodė, kad dėl bendrabučio butų savininkų nesutarimų, dėl Projekto projektinių sprendinių derinimo su Trakų rajono savivaldybės administracija, Projektas nebuvo laiku parengtas. Pareiškėja siekia, kad suformuoti žemės sklypą reikalingą bendrabučio eksploatacijai, tačiau Projektas iki šiol vis dar nepatvirtintas.

28Įvertinus pateiktus duomenis ir teisės aktų nuostatas, teismas konstatuoja, kad visuma byloje surinktų įrodymų patvirtina, kad pareiškėja, būdama atidi ir rūpestinga, siekdama savavališkos statybos įteisinimo, ėmėsi aktyvių bei teisėtų veiksmų, susijusių su teisės aktų reglamentuojamomis procedūromis, kurių trukmei ji pati daryti įtakos negali. Teismas vertina, jog pareiškėja, siekdama įteisinti savavališkos statybos padarinius, pirmiausia, turi teisės aktų nustatyta tvarka parengti Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą. Vertintina, kad įsigyti žemės sklypo dalį pareiškėja galės tik tada, kai Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos suformuos ir įregistruos patikėjimo teisę į šį žemės sklypą ir parengs dokumentus dėl sklypo dalies pardavimo ar nuomos.

29Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai – Projekto rengėjo 2020 m. vasario 26 d. paaiškinimas Nr. 2020/BR-S-72 (skundo priedas Nr. 11), kuriame nurodyta, jog Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, reikalaudamas formuojamam žemės sklypui nustatyti papildomą paskirtį – konservacinę, 2019 m. gruodžio 27 d. Projektą atsisakė derinti (skundo priedas Nr. 12). Pareiškėjos teigimu, Projekto rengėjui juos patikslinus pagal pastabas, Projektas turės būti sugrąžinamas į viešinimo, derinimo ir tikrinimo stadijas, kas, pasak pareiškėjos, papildomai užims laiko. Kaip matyti iš bylos duomenų, Projekto rengėjas UAB „Brantas“ 2020 m. vasario 4 d. patikslino formuojamo žemės sklypo paskirtį iš kitos į konservacinę. Buvo atliktos viešinimo procedūros ir 2020 m. vasario 17 d. gautas organizatoriaus derinimas, o 2020 m. vasario 18 d. derinančių institucijų, t. y. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyriaus ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus, derinimai su pritarimu Projekto sprendiniams. Pateikus Projektą Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos buvo gautas neigiamas tikrinimo aktas Nr. FPA-924-(8.30), patvirtintas 2020 m. vasario 21 d. (skundo priedas Nr. 13). Jame buvo nustatyti trūkumai, kuriuos Projekto rengėjas UAB „Brantas“ privalo ištaisyti, po to pakartotinai teikti derinti, tikrinti ir tvirtinti.

307. Teismas sutinka, kad R. M. atlieka visus būtinus veiksmus įteisinti savo įvykdytą savavališką statybą, tačiau šiai dienai Projekto rengimas, derinimas su Trakų rajono savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamentu, Projektas nebuvo laiku parengtas. Darytina išvada, kad šioms procedūroms pareiškėja negali daryti jokios įtakos ir, kaip minėta, Projektas iki šiol vis dar nepatvirtintas ne dėl nuo pareiškėjos valios priklausančių priežasčių.

318. Taigi nagrinėjamu atveju teismas pareiškėjos nurodytas faktines aplinkybes vertina kaip nepriklausančias nuo jos valios objektyvias kliūtis, trukdančias įteisinti savavališką statybą, kurių trukmei ji negali daryti įtakos, todėl, atsižvelgiant į tai, pareiškėjos prašymas pratęsti terminą įvykdyti reikalavimą dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo tenkintinas ir terminas pašalinti savavališkos statybos padarinius pratęstinas iki 2021 m. kovo 1 d.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

33Pareiškėjos R. M. prašymą tenkinti.

34Pratęsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 birželio 6 d. Privalomojo nurodymo Nr. PNSSP-100-180606-00071 nustatytą terminą savavališkos statybos padariniams pašalinti iki 2021 m. kovo 1 d.

35Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti... 2. Teismas... 3. 1. Pareiškėja R. M. kreipėsi į teismą, prašydama... 4. 2. Savo prašymą grindžia iš esmės tokiais argumentais:... 5. 2.1. Pasak pareiškėjos, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 6. Pareiškėja nepašalino savavališkos statybos padarinių, todėl 2018 m.... 7. 2.2. Paaiškino, kad prie bendrabučio, kuriame gyvena pareiškėja ir kuriame... 8. 2.3. Taip pat tvirtina, kad 2020 m. vasario 4 d. patikslino formuojamo žemės... 9. Mano, kad šioje situacijoje yra pagrindas pratęsti reikalavimo pašalinti... 10. 3. Trečiasis suinteresuotas asmuo Inspekcija atsiliepime į skundą nurodo,... 11. 3.1. Pasak Inspekcijos, nors teisės aktai nenumato, kiek kartų asmuo gali... 12. Šiuo atveju pareiškėja, pakartotinai kreipdamasi į teismą, prašyme... 13. 3.2. Inspekcija, vykdydama statybos valstybinę priežiūrą ir pareiškėjai... 14. 3.2.1. Inspekcija, atsižvelgdama į formuojamą teisminę praktiką,... 15. Teismas... 16. 4. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad:... 17. 4.1. Pareiškėjai R. M. nuosavybės teise priklauso butas,... 18. 4.2. Atsižvelgdama į statinio patikrinimo metu nustatytus pažeidimus,... 19. 4.3. 2018 m. gruodžio 6 d. Inspekcija gavo pareiškėjos prašymą pratęsti... 20. 4.4. Nagrinėjamu atveju pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama minėtą... 21. 5. Byloje sprendžiamas klausimas dėl termino savavališkos statybos... 22. 5.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – ir Statybos... 23. Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje (ginčo laikotarpiui aktuali... 24. 5.2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. birželio 11 d.... 25. Remiantis nurodytu teisiniu reguliavimu bei formuojama administracinių teismų... 26. 5.3. Siekiant pratęsti nustatytą įvykdymo terminą, vadovaujantis... 27. 6. Pareiškėja teismui pateiktame prašyme įvardindama priežastis, dėl... 28. Įvertinus pateiktus duomenis ir teisės aktų nuostatas, teismas konstatuoja,... 29. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai – Projekto rengėjo 2020 m. vasario... 30. 7. Teismas sutinka, kad R. M. atlieka visus būtinus veiksmus... 31. 8. Taigi nagrinėjamu atveju teismas pareiškėjos nurodytas faktines... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 33. Pareiškėjos R. M. prašymą tenkinti.... 34. Pratęsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 35. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali...