Byla eI-10696-473/2015
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Violetos Balčytienės, teisėjų Raimondo Blauzdžiaus ir Ivetos Pelienės, dalyvaujant atsakovės Aplinkos apsaugos agentūros atstovėms Danguolei Kazlauskienei ir Justinai Kalinkevičiūtei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Metrail” skundą atsakovei Aplinkos apsaugos agentūrai, dėl įsakymo panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015-07-21 įsakymą Nr. AV-184. Pareiškėjos atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdį pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant. Skunde (b. l. 1-6) ir papildomuose paaiškinimuose (b. l. 58-60) nurodė, kad skundžiamu įsakymu UAB „Metrail” išbraukta iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo (toliau – Atliekų tvarkytojų sąrašas). Šiame įsakyme nurodyta, kad jis priimtas per nustatytą terminą nepašalinus atsakovės nustatyto pažeidimo priežasčių ir pasekmių. UAB „Metrail” ir kiti atliekų tvarkytojai kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundais dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2015-05-12 sprendimo Nr. VR17.5-35 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo. Šiuo aktu buvo inter alia konstatuoti pažeidimai, kuriais remiantis yra priimtas sprendžiamoje byloje ginčijamas įsakymas. Kadangi minėto 2015-05-12 sprendimo teisėtumo klausimas dar nėra išspręstas, atsakovės nustatytas terminas pašalinti pažeidimus yra per trumpas. Sprendimas išbraukti pareiškėją iš sąrašo gali būti priimtas tik tuo atveju, jeigu pagal teismo sprendimą ginčijamas aktas UAB „Metrail” atžvilgiu nebus panaikintas. Priimant ginčijamą įsakymą nebuvo suėjęs nurodytas terminas ir atsakovė visiškai nevertino objektyvių duomenų dėl pateiktų nurodymų reikšmės atliekų sutvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų priežastims bei pasekmėms. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovei yra žinoma apie UAB „Metrail” pateiktą Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2015-05-12 sprendimo Nr. VR17.5-35, žinoma, kad byla nėra išnagrinėta, atsakovė neturėjo pagrindo priimti ginčijamą įsakymą apie pareiškėjos išbraukimą iš Atliekų tvarkytojų sąrašo, nes pats pažeidimų padarymo faktas yra ginčijamas. Dėl to šiuo metu negali būti imtasi priemonių ginčijamiems pažeidimams pašalinti. Gamintojai, importuotojai bei atliekų tvarkytojai yra informuoti apie priimtą sprendimą, o pažeidimų, kurie galimai bus patvirtinti įsiteisėjus teismo sprendimu, pašalinimui nustatytas terminas nėra pasibaigęs. Nelogiška reikalauti pateikti pažeidimų pašalinimo planą, kai teismui yra skundžiamas sprendimas, kuriuo šie sprendimai konstatuoti – tik tuo atveju, jeigu įsiteisėjusiu teismo sprendimu būtų paliktas galioti Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento sprendimas Nr. VR-17.5-35, atsirastų pagrindas reikalauti sudaryti planą veiksmų dėl pažeidimų pašalinimo.

3Atsakovė Aplinkos apsaugos agentūra prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b. l. 47-50) nurodė ir atstovės teismo posėdyje paaiškino, kad išbraukdama pareiškėją iš Atliekų tvarkytojų sąrašo, įvertino tai, kad pareiškėja per Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) rašte nustatytą terminą nepašalino nurodyto pažeidimo priežasčių ir tai, kad rašte nurodytas pažeidimas, vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 17 dalimi, nėra mažareikšmis. Taip pat vadovavosi Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 16 dalies 3 punktu, pagal kurį, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojas (perdirbėjas), gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojas, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjas ir (ar) atliekų tvarkytojas, apdorojantis surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, išbraukiamas iš Atliekų tvarkytojų sąrašo, jeigu įspėjus apie galimą išbraukimą iš Atliekų tvarkytojų sąrašo per šio straipsnio 14 dalyje nurodytos institucijos nustatytą terminą nurodyti pažeidimai nepašalinami ir nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas yra pasibaigęs. Pareiškėjai buvo nustatyti du terminai dėl skirtingų veiksmų atlikimo. Pareiškėja neįvykdė veiksmų, kurių atlikimo terminas buvo nustatytas iki 2015-07-07. Pagrindas išbraukti pareiškėją iš Atliekų tvarkytojų sąrašo, vadovaujantis, atsiranda nepašalinus bent vieno rašte nurodyto pažeidimo per Aplinkos apsaugos agentūros nustatytą terminą, todėl aplinkybė, kad Aplinkos apsaugos agentūra rašte pareiškėjui nustatė terminą iki 2016-06-02 pateikti dokumentus, įrodančius, kad pažeidimo pasekmės dėl neteisėtai išrašytų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių dokumentų, kurių pagrindu gamintojams ir (ar) importuotojams išrašyti patvirtinimai apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymą, pašalintos, nesudaro savarankiško pagrindo, leidžiančio Aplinkos apsaugos agentūrai neišbraukti pareiškėjos iš Atliekų tvarkytojų sąrašo. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-04-14 įsakymu Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Tvarkos aprašas) 19 punktas nustato pareigą pareiškėjui pateikti įrodančius dokumentus, kad pažeidimas yra pašalintas, todėl pareiškėja nepagrįstai teigia, kad jai buvo pareikšti pertekliniai reikalavimai. Skundžiamas įsakymas yra pagrįstas ir teisėtas, atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus individualiam administraciniam aktui nustatytus kriterijus.

4Bylos faktinės aplinkybės, teisinis reglamentavimas ir teismo išvados

5Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos direktorius 2015-05-12 priėmė sprendimą Nr. VR-17.5-35, kuriuo konstatavo, kad pareiškėja gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus išrašė pažeisdama Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio, Gaminių ir (ar) pakuotės atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-05-20 įsakymu Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo, patvirtinimo” (toliau – Atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas) 11.2, 11.6, 11.10, 11.11, 20.1, 20.5, 20.7, 20.8, 20.9 papunkčių nuostatas. Taip pat šis sprendimas grindžiamas tuo, kad pareiškėjos 2013 metais išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai atliekų tvarkytojams (UAB „Super Montes”, UAB „Metrail”, UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba”), gamintojams, importuotojams ir gamintojų ir importuotojų licencijuotoms organizacijoms (UAB „Biseris”, UAB „Straikas”, UAB „Maxima”, VšĮ „Žalias taškas”, VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija”, Asociacija „EEPA”) pripažinti negaliojančiais.

6Aplinkos apsaugos agentūra 2015-06-03 raštu Nr. (15.11)-A4-6128 (b. l. 20-21; 52-53) informavo pareiškėją apie nustatytus jos veiklos pažeidimus ir nurodė iki 2015-07-07 informuoti gamintojus ir importuotojus, kuriems negaliojančių dokumentų pagrindu, buvo išrašyti patvirtinimai apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymą, ir pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai tai įrodančius dokumentus; informuoti atliekų tvarkytojus, kuriems negaliojančių dokumentų pagrindu, buvo išrašyti patvirtinimai apie pakuočių atliekų panaudojimą (perdirbimą) ir (ar) eksportą, ir pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai tai įrodančius dokumentus; imtis priemonių pažeidimo priežastims pašalinti ir iki 2015-07-07 pateikti informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai apie priemones, kurių buvo imtasi pažeidimo priežastims ir sąlygoms pašalinti, ir pateikti įrodančius dokumentus; iki 2016-06-02 Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti dokumentus, įrodančius kad pažeidimo pasekmės dėl neteisėtai išrašytų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių dokumentų, kurių pagrindu gamintojams ir importuotojams buvo išrašyti patvirtinimai apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymą, pašalintos.

7Aplinkos apsaugos agentūros direktorius 2015-07-21 įsakymu Nr. AV-184 (b. l. 9; 54) UAB „Metrail” išbraukta iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo.

8Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 str. 16 d. nustatyta, kad gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojas (perdirbėjas), gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojas, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjas ir (ar) atliekų tvarkytojas, apdorojantis surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, išbraukiamas iš Atliekų tvarkytojų sąrašo: gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojo (perdirbėjo), gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojo, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjo ir (ar) atliekų tvarkytojo, apdorojančio surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, prašymu; likvidavus gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotoją (perdirbėją), gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotoją, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėją ir (ar) atliekų tvarkytoją, apdorojantį surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti; jeigu įspėjus apie galimą išbraukimą iš Atliekų tvarkytojų sąrašo per šio straipsnio 14 dalyje nurodytos institucijos nustatytą terminą nurodyti pažeidimai nepašalinami ir nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas yra pasibaigęs; jeigu gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojas (perdirbėjas), gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojas, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjas ir (ar) atliekų tvarkytojas, apdorojantis surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, buvo įspėtas apie galimą išbraukimą iš Atliekų tvarkytojų sąrašo 3 kartus per dvejus pastaruosius metus; paaiškėjus, kad gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojas (perdirbėjas), gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojas, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjas ir (ar) atliekų tvarkytojas, apdorojantis surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, pateikė melagingus duomenis ir (ar) suklastotus dokumentus.

9Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2003-04-14 įsakymu Nr. 184 (toliau – Tvarkos aprašas) 17 p. nustatyta, kad Agentūra, gavusi informaciją, nurodytą Tvarkos aprašo 16 punkte, įvertina, ar Tvarkytojas turi būti įspėtas apie galimą išbraukimą, ar turi būti išbrauktas iš Tvarkytojų sąrašo, ar pažeidimas yra mažareikšmis. Pagal šio aprašo 16 p., apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo Agentūra atliekų tvarkytoją įspėja raštu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos, nurodytos Tvarkos aprašo 16 punkte, gavimo dienos nurodant nustatytas priežastis ir terminą, ne ilgesnį negu vieneri metai, priežasčių pašalinimui. Tvarkos aprašo 20 p. nustatyta, kad Tvarkytojas išbraukiamas iš Tvarkytojų sąrašo, esant vienam iš šių pagrindų: panaikinus jo registraciją Atliekų tvarkytojų valstybės registre; kai netenka leidimo tai gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo veiklai, kurią vykdant suteikta teisė išrašyti įrodančius dokumentus; kai netenka licencijos tų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo veiklai, už kurių surinkimą, naudojimą ar eksportavimą suteikta teisė išrašyti įrodančius dokumentus; kai nustatoma, kad Tvarkytojas vienerius metus ar daugiau nevykdo gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo ar eksporto veiklos; kai yra Tvarkytojo prašymas jį išbraukti iš Tvarkytojų sąrašo; Tvarkytoją likvidavus; kai įspėjus apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo per nustatytą terminą nepašalinami nurodyti pažeidimai ir nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas yra pasibaigęs; jei Tvarkytojas buvo įspėtas apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo 3 kartus per dvejus pastaruosius metus; paaiškėjus, kad atliekų tvarkytojas pateikė melagingus duomenis ir (ar) suklastotus dokumentus. Tvarkos aprašo 20.1–20.3, 20.7 punktuose nurodytais pagrindais iš Tvarkytojų sąrašo išbrauktas ir Tvarkos aprašo 4–71 punktų reikalavimus atitinkantis Tvarkytojas Tvarkos aprašo nustatyta tvarka į Tvarkytojų sąrašą iš naujo gali būti įrašomas, jei pašalina nustatytus pažeidimus, dėl kurių buvo išbrauktas iš Tvarkytojų sąrašo, ir pateikia pažeidimų pašalinimą patvirtinančius dokumentus (21 p.). Kai nustatomas Tvarkos aprašo 20.8–20.9 punktų pažeidimas, Tvarkytojas prašymą įrašyti į Tvarkytojų sąrašą gali pateikti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo Agentūros direktoriaus įsakymo išbraukti jį iš Tvarkytojų sąrašo įsigaliojimo dienos (22 p.).

10Tai, kad išbraukimas iš sąrašo paaiškėjus, kad Tvarkytojas pateikė klaidingus duomenis ir (ar) suklastotus dokumentus bei išbraukimas iš sąrašo, kada Tvarkytojas per įspėjime nustatytą terminą nepašalina pažeidimų, Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 str. ir Tvarkos aprašo 20 p. yra įtvirtinti kaip atskiri savarankiški išbraukimo pagrindai, reiškia, kad paaiškėjus klaidingų duomenų ir (ar) suklastotų dokumentų pateikimo aplinkybei, Agentūra, išbraukdama įmonę iš Tvarkytojų sąrašo, nesaistoma privalomos išankstinio įspėjimo tvarkos. Kaip buvo minėta, šiuo atveju atsakovė nustatė, kad pareiškėja gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus išrašė pažeisdama Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio Atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 11.2, 11.6, 11.10, 11.11, 20.1, 20.5, 20.7, 20.8, 20.9 p. Šiose nuostatose reglamentuojama gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarka, pagrindai, inter alia, apibrėžiama kokioms atliekoms ir kokiam atliekų kiekiui gali būti išrašomi atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai. Teismo vertinimu, atsakovės nustatytam pažeidimui yra būdingi požymiai Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 str. 16 d. ir Tvarkos aprašo 20 p. įtvirtintų pagrindų, kuriems esant įmonė iš Atliekų tvarkytojo sąrašo gali būti išbraukiama prieš tai įspėjimu nenustačius termino pašalinti nustatytus pažeidimus, t. y., kada Agentūra, priimdama sprendimą išbraukti įmonę iš Atliekų tvarkytojų sąrašo, nėra saistoma privalomos įspėjimo ir pažeidimų šalinimo procedūros.

11Taip pat pažymėtina, kad pareiškėja nepateikė įrodymų, kad būtų įvykdžiusi Agentūros 2015-06-03 rašte Nr. (15.11)-A4-6128 nurodymus iki 2015-07-07 informuoti gamintojus ir importuotojus, kuriems negaliojančių dokumentų pagrindu, buvo išrašyti patvirtinimai apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymą, ir pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai tai įrodančius dokumentus; informuoti atliekų tvarkytojus, kuriems negaliojančių dokumentų pagrindu, buvo išrašyti patvirtinimai apie pakuočių atliekų panaudojimą (perdirbimą) ir (ar) eksportą, ir pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai tai įrodančius dokumentus; imtis priemonių pažeidimo priežastims pašalinti ir iki 2015-07-07 pateikti informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai apie priemones, kurių buvo imtasi pažeidimo priežastims ir sąlygoms pašalinti, ir pateikti įrodančius dokumentus.

12Aplinkybė, kad šiuo metu teisme yra nagrinėjamas ginčas dėl to, ar atsakovė pagrįstai nustatė pažeidimą, kurio pagrindu priimtas skundžiamas įsakymas išbraukti pareiškėją iš Atliekų tvarkytojų sąrašo, taip pat savaime nesuponuoja skundžiamo įsakymo neteisėtumo. Pagal nusistovėjusią teismų praktiką, jeigu teisės aktai nenustato, kad skundo dėl administracinio sprendimo padavimas sustabdo sprendimo vykdymą, toks administracinis sprendimas, kuris nustatytu terminu yra apskųstas teismui, turi būti vykdomas, jeigu viešojo administravimo subjektas nesustabdo jo vykdymo arba teismas, spręsdamas reikalavimo užtikrinimo taikymo klausimą nesustabdo jo vykdymo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-191/2012, 2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-216/2012). Šiuo atveju nėra duomenų, kad teismas būtų pritaikęs atitinkamas reikalavimų užtikrinimo priemones. Taip pat teisės aktai nenumato, kad apskundus sprendimą, kuriuo patvirtintas patikrinimo aktas, Agentūra turėtų netaikyti Tvarkos aprašo nuostatų, numatančių Tvarkytojo išbraukimą iš Atliekų tvarkytojų sąrašo, todėl pareiškėja nepagrįstai nurodo, kad atsakovė negalėjo priimti skundžiamo įsakymo, kada nėra išnagrinėta byla, kurioje ginčijamas aktas, kuriuo nustatytas pažeidimas. Todėl tai, kad teisme yra nagrinėjamas skundas dėl Agentūros direktoriaus 2015-05-12 sprendimo Nr. VR-17.5-35 panaikinimo, nėra pagrindas pripažinti neteisėtu skundžiamą sprendimą išbraukti pareiškėją iš Atliekų tvarkytojų sąrašo.

13Atsižvelgiant į išdėstytą teisinį reguliavimą, byloje surinktų įrodymų visumą, teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo panaikinti skundžiamo Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015-07-21 įsakymą Nr. AV-184 ir pareiškėjos skundas atmetamas kaip nepagrįstas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 d. 1 p.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 127 str., teismas

Nutarė

15pareiškėjos UAB „Metrail“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai