Byla I-3675-764/2013

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Egidija Puzinskaitė, susipažinusi su uždarosios akcinės bendrovės „Kolekta“ skundu,

Nustatė

2pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Kolekta“ 2013-05-21 padavė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti ūkio ministro 2008-09-29 įsakymu Nr. 4-442 „Dėl VP3-3.4-ŪM-01-K priemonės „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“, VP3-3.4-ŪM-02-K priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ projektų finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo“ patvirtinto VP3-3.4-ŪM-02-K priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ projekto finansavimo sąlygų aprašo 3 priedo „Projekto naudos ir kokybės vertinimo metodika“ 1.3 p. „Projektai, kurių pareiškėjai turi šilumos tiekimo licenciją“.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 3 str. 1 d. nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus viešojo ar vidaus administravimo srityje. Bylos, priskirtos administracinių teismų kompetencijai, išvardytos ABTĮ 15 straipsnyje.

5Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 13 d. nustatyta, kad norminis teisės aktas – įstatymas, administracinis ar kitas teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai pabrėžiama, jog norminiai teisės aktai – tai rašytine forma išreikšti teisėkūros subjektų sprendimai (oficialūs rašytiniai dokumentai), kuriuose yra teisės normų. Juose įtvirtinami bendro pobūdžio nurodymai tam tikrų visuomeninių santykių dalyviams, kurie orientuojami į ateitį ir numatyti taikyti daug kartų. Šie aktai adresuoti neapibrėžtam asmenų ratui arba adresuoti ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais. Jie visada abstraktūs ir apjungia tipinėmis, rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius santykius, toliau veikia po realizavimo individualiuose santykiuose ir konkrečių asmenų elgesyje. Teisės aktų priskyrimas prie norminių teisės aktų grupės apibūdina jų taikymo apimtį ir privalomumą (norminiai teisės aktai turi visuotinio privalomumo pobūdį), o administracinių bylų teisenoje – jų teisėtumo tyrimo specialią procesinę tvarką, pasireiškiančią tuo, jog yra ribojamas subjektų, galinčių tiesiogiai kreiptis į teismą dėl norminių aktų teisėtumo, ratas, skirtinga kreipimosi į teismą dėl akto neteisėtumo tvarka, skiriasi akto panaikinimo teisinės pasekmės ir pan. (2003-03-24 sprendimas a. b. Nr. A5-63/2003; 2009-08-14 nutartis a. b. Nr. AS438-464/2009, 2012-07-13 nutartis a. b. Nr. AS-146-386/12).

6Ūkio ministro 2008-09-29 įsakymu Nr. 4-442 patvirtintas VP3-3.4-ŪM-02-K priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ projekto finansavimo sąlygų aprašas (kartu su priedais) skirtas pareiškėjams ir institucijoms, kurios atliks projektų vertinimą ir atranką (2 p.), reglamentuoja pareiškėjams ir projektams taikomus reikalavimus, tinkamas finansuoti išlaidas, jų dydį ir intensyvumą, paraiškų priėmimą, projektų vertinimą ir atranką. Aprašo 2 priedo 7 punkte nustatyti formalūs reikalavimai taikomi pareiškėjams teikiantiems projektus, t. y. pareiškėjas turi būti juridinis asmuo, registruotas Lietuvos juridinių asmenų registre, tiesiogiai atsakingas už teikiamo projekto rengimą, valdymą ir įgyvendinimą, turi (ar turi galimybių įgyti) teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai sukurti ir (arba) vykdyti ir (arba) plėtoti skirtas projektas ir t.t. Teismo vertinimu, ūkio ministro 2008-09-29 įsakymu Nr. 4-442 patvirtintas VP3-3.4-ŪM-02-K priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ projekto finansavimo sąlygų aprašas atitinka norminio administracinio teisės akto kriterijus, nes: 1) adresuotas ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais; 2) juo nustatomos konkrečios teisės ar pareigos suinteresuotiems asmenims, kaip konkretiems subjektams; 3) yra visuotinai privalomas; 4) orientuojamas į ateitį, t. y. skirtas taikyti daug kartų; 5) nustatyta tvarka paskelbtas Valstybės žiniose (Žin., 2013, Nr. 45-2236).

7Abstraktų prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, teismui gali paduot ABTĮ 110 str. nustatyti subjektai - Seimo nariai, Seimo kontrolieriai, vaiko teisių apsaugos kontrolierius, lygių galimybių kontrolierius, Valstybės kontrolės pareigūnai, bendrosios kompetencijos ir specializuoti teismai, prokurorai ir profesinės savivaldos asociacijos, įsteigtos pagal įstatymą vykdyti viešąsias funkcijas, Vyriausybės atstovai. ABTĮ 110 str. nenustatyti subjektai, turi teisę prašyti teismą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, tik tuo atveju, kai tame teisme yra nagrinėjama konkreti byla dėl jų teisių pažeidimo (ABTĮ 111 str. 1 d.).

8Atsižvelgiant į teismo nustatytas aplinkybes, pareiškėjos skundo turinį ir nurodytą teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad UAB „Kolekta“ pateiktu skundu iš esmės siekia inicijuoti norminę administracinę bylą. Pareiškėja nepatenka į ABTĮ 110 str. nustatytų subjektų ratą, todėl ji neturi teisės reikšti abstraktaus prašymo dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo. Pareiškėja kito savarankiško reikalavimo, išskyrus reikalavimą panaikinti ūkio ministro 2008-09-29 įsakymu Nr. 4-442 patvirtinto VP3-3.4-ŪM-02-K priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ projekto finansavimo sąlygų aprašo 3 priedo „Projekto naudos ir kokybės vertinimo metodika“ 1.3 p. „Projektai, kurių pareiškėjai turi šilumos tiekimo licenciją“, teismui nereiškia. Be to, kaip matyti iš pareiškėjos skundo ginčijamas aprašo 3 priedo 1.3 punktas pareiškėjai realių teisinių pasekmių nėra sukėlęs, nes pareiškėja nėra pateikusi projekto, kuriam būtų taikomas VP3-3.4-ŪM-02-K priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ projekto finansavimo sąlygų aprašas. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos skundu siekiama išimtinai ginčijamo norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo, skundo reikalavimas kildinamas tiesiogiai iš šio akto panaikinimo, joks kitas savarankiškas reikalavimas teismui nėra reiškiamas, teismas neturi teisinio pagrindo priimti UAB „Kolekta“ skundą, tame tarpe ir reikalavimą, susijusį su norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimu. Skundą atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teismų (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

9Pagal ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p., kai atsisakoma priimti skundą, grąžinamas sumokėtas žyminis mokestis. Pareiškėja UAB „Kolekta“ 2013-05-21 mokėjimo nurodymu į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM sąskaitą sumokėjo 100,00 Lt žyminį mokestį. Atsisakius priimti pareiškėjos skundą, sumokėtas žyminis mokestis jai grąžintinas.

10Pareiškėjai išaiškintina, kad remdamasi įsiteisėjusia teismo nutartimi, žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM (ABTĮ 42 str. 2 d.).

11Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p., 37 str. 3 d., 42 str. 1 d. 3 p. teisėja

Nutarė

13Atsisakyti priimti UAB „Kolekta“ skundą.

14Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

15Nutarčiai įsiteisėjus UAB „Kolekta“ grąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM sumokėtą 100,00 Lt žyminį mokestį.

16Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai