Byla 2-716-839/2010
Dėl administracinio teisės akto panaikinimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gediminas Karpavičius, sekretoriaujant Sandrai Pečionienei, dalyvaujant ieškovui R. G., ieškovo atstovui advokatui R. R., atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovui R. K., trečiajam asmeniui R. G., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo R. G. ieškinį atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir trečiajam asmeniui R. G. dėl administracinio teisės akto panaikinimo,

Nustatė

2ieškovas prašo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus aktą Nr. (22.19)-2D-1149 „Dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius“ kaip nepagrįstą ir neteisėtą, priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad 2007 m. įsigijo žemės sklypą su ten esančiais statiniais – gyvenamuoju namu, ūkiniu pastatu, šuliniu. 2009 m. vasarą kreipėsi į Utenos rajono savivaldybės administraciją su prašymu projektavimo sąlygų sąvadui gauti, kad galėtų perstatyti gyvenamąjį namą. 2009 m. rugsėjo mėnesį buvo išduotas sąvadas, tačiau projekto rengimas užtruko ir kiek ankščiau nei buvo išduotas leidimas, pradėjo statybos darbus. Statybos leidimas išduotas 2009 m. gruodžio mėnesio 2 d., tačiau tą pačią dieną, atsakovo darbuotojai apsilankė žemės sklype, ir radę jau pradėtą statybą, surašė savavališkos statybos aktą. Apie surašyta savavališkos statybos aktą sužinojo tik 2009-12-04. 2010-02-09 surašytas reikalavimas Nr.(22.19)-2D-1149 reikalaujant nugriauti statomą namą kaip savavališkai statomą ir sutvarkyti statybvietę. Perstatomas gyvenamasis namas yra viename nekilnojamojo turto objekte su esamu namu, pagal projektą numatyta pašalinti kitą, t.y. senąjį gyvenamąjį namą nugriauti ir statyti naują gyvenamajį namą tame pačiame žemės sklype. Išduodant projektavimo sąlygų sąvadą, statybos leidimą nebuvo keliamas reikalavimas jam būti ūkininku ir niekas nesakė, kad statyba galima tik jei jis įsiregistruos ūkininku. Namas statomas pagal projektą, nukrypimų nėra.

4Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (37-42 b.l.), nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Mano, jog ginčijamas 2010-02-09 aktas pagal nustatytas faktines aplinkybes pagrįstas ir teisėtas. Nurodė, kad reaguojant į Lietuvos kriminalinės policijos biuro 2009-11-25 raštą, 2009-12-02 buvo atlikta rašte nurodytos statybvietės patikra ir nustatyta, jog neturint statybos leidimo bei reikalingos techninės dokumentacijos statomas neypatingas statinys. Iš užfiksuotų duomenų (fotonuotraukų, 2009-11-25 rašto, 2009-12-02 akto) matyti, kad gyvenamojo namo statybą ieškovas pradėjo anksčiau nei gavo statybos leidimą. Be to, Utenos rajono savivaldybės administracija, išduodama statybos leidimą pažeidė techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ IV skyriaus nuostatas. Tokie ieškovo veiksmai laikytini savavališka statyba, todėl 2009-12-04 ieškovui surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir R. G. 2009-12-04 nutarimu Nr.818-15 nubaustas administracine nuobauda. Pažeidimo esmę ieškovas suprato, dėl padaryto pažeidimo gailėjosi ir paskirtos nuobaudos neskundė.

5Tretysis amuo R. G. pateikė atsiliepimą į ieškinį (34 b.l.), nurodė, kad su ieškiniu sutinka prašo jį tenkinti.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovui ir trečiajam asmeniui bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso 7,3700 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr.8250-0014-0138, su pastatais – gyvenamuoju namu, ūkiniu pastatu bei kitais statiniais (inžineriniais) – kiemo statiniais – šuliniu (46-48 b.l.), esantys Papiškių k., Utenos r. sav.

82009-12-02 R. G. surašytas savavališkos statybos aktas Nr.115U-20 (26 b.l.), kuriame užfiksuota, jog žemės sklype R. G. savavališkai stato 10,3 x 10,45 m dydžio, 10,10 m aukščio vieno aukšto su mansarda ir rūsiu gyvenamąjį namą. 2009-12-02 statybos sustabdymo aktu Nr.115U-21 namo statyba sustabdyta (25 b.l.). 2009-12-04 R. G. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr.8.18-14 (49 b.l.) dėl savavališkai be nustatyta tvarka paruošto ir suderinto projekto statomo gyvenamojo namo. 2009-12-04 nutarimu Nr.8.18-15 administracinio teisės pažeidimo byloje (50 b.l.) R. G. nubaustas 1100 Lt bauda pagal ATPK 159 str. 5 d. Bauda sumokėta 2010-01-08 (51 b.l.). 2010-02-09 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius priėmė reikalavimą Nr.(22.19)-2D-1149, kuriuo pareikalavo, kad Papiškių k., Utenos r. sav., statomas gyvenamas namas būtų nugriautas ir sutvarkyta statybvietė (28 b.l.).

9Iš bylos duomenų taip pat matyti, kad ieškovas 2009 m. rugsėjo mėn. kreipėsi į Utenos rajono savivaldybės administraciją dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo. Pagal 2009-09-01 patvirtintą projektavimų sąlygų sąvadą Nr.AR7-255 perstatomam gyvenamajam namui su garažu ir senojo namo nugriovimui (106 b.l.) bei parengtą perstatomo gyvenamojo namo su garažu ir senojo namo nugriovimo projektą (85-198 b.l.), R. G. 2009-12-02 išduotas statybos leidimas Nr.LNS-95-091202-00069 statyti gyvenamąjį namą ir griauti senąjį gyvenamąjį namą (20 b.l.).

10Ieškovas neginčijo, kad naujas gyvenamasis namas buvo pradėtas statyti ir statomas iki statybos leidimo išdavimo 2009-12-02. Šias aplinkybes patvirtina ir 2009-11-25 Lietuvos kriminalinės policijos biuro raštas Nr.38-S-2-5880, fotonuotraukos (43, 44 b.l.) bei ieškovo paaiškinimai (2 b.t. 31, 32 b.l.).

11Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (2009-11-19 redakcija, Žin., 2009, Nr. 144-6352) 2 str. 71 d. savavališka statinio statyba laikoma statinio (jo dalies) statyba be įstatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo arba statybos darbų vykdymas, kai statybos leidimas jau netekęs galios (nesudėtingo statinio atveju – neturint normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto privalomojo dokumento ar kai šis dokumentas jau netekęs galios), taip pat kai teismas statybos leidimą pripažino neteisėtu; statinio (jo dalies) statyba turint galiojantį statybos leidimą (nesudėtingo statinio atveju – turint normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytą privalomąjį dokumentą), tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius, t. y. keičiama nustatyta statinio vieta sklype, sklypo, statinio ar jo dalių paskirtis, leistinas sklypo užstatymo tankis, leistinas statinio aukštis, nesilaikoma saugomos teritorijos apsaugos reglamento ar kultūros paveldo statinio laikinojo apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų, taip pat paveldosaugos reikalavimų.

12Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 71 d., 23 str., statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“) R. G. veiksmus iki 2010-12-02 statant naują gyvenamąjį namą Papiškių k. galima pripažinti kaip savavališką statybą, tačiau teismo nuomone, sprendžiant iškilusį ginčą šioje byloje svarbu ne tik formaliai įvertinti susidariusią situaciją, bet ir teisingai, taip pat svarbu įvertinti besikeičiančią valstybės poziciją savavališkų statybų atžvilgiu. Teismas konkrečioje byloje turi pateikti ne tik formalų, bet ir teisingą teisės taikymo rezultatą, todėl aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str. 4 d.). Pažymėtina, kad teisingumo principas yra universalus principas, kuris suponuoja ir tai, kad bet kokios valstybės taikomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui bei turi atitikti siekiamus teisėtus tikslus, neturi varžyti asmens teisių labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti.

132010-07-02 priimtas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymas (Žin., 2010, Nr.: 84 -4401). Įstatymo pakeitimo rengėjų aiškinamuosiuose raštuose nurodoma, kad šių įstatymų pakeitimo tikslai pakeisti dabar galiojantį savavališkos statybos padarinių šalinimo reglamentavimą ir įstatymu siekiama nustatyti išimtinę savavališkai statomų (pastatytų) statinių įteisinimo galimybę ir numatyti aiškias šios galimybės įgyvendinimo ribas bei sąlygas, nes situacija, kai neleidžiama atsižvelgti į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą ir vietą bei kitas svarbias aplinkybes (pvz., be statybos leidimo (privalomojo dokumento) pastatytas statinys realiai atitinka visus konkrečioje teritorijoje galiojančius teritorijų planavimo ir kitus reikalavimus) ir, vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais, todėl negalima nuspręsti, kad įpareigojimas statinį nugriauti arba pertvarkyti neturi būti taikomas, nes dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių yra akivaizdžiai neproporcingas (neadekvatus) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisingas. Priimto įstatymo 24 str. numatyta, kad įstatymo nuostatos dėl savališkų statybų <...> taikomos ir santykiams, atsiradusiems iki šio įstatymo įsigaliojimo.

14Duomenų, kad naujas gyvenamasis namas statomas pažeidžiant teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba prieštarauja imperatyviems aplinkosaugos, kultūros paveldo, saugomų teritorijų teisės aktų reikalavimams bei esminiams statinio projekto sprendimams byloje nėra, tokių duomenų nepateikė ir atsakovas (2 b.t. 35 b.l.). Projektas suderintas visų projektavimo sąlygas išdavusių institucijų (87 -89 bl.), abejoti derinimų pagrįstumu nėra pagrindo, išduotas statybos leidimas neginčijamas. Konkrečių imperatyvių teisės normų, numatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-696 patvirtintuose Nuolatinės statybos komisijos pavyzdiniuse nuostatuose (redakcija galiojusi iki 2010-02-04) bei statybos techniniame reglamente STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ pažeidimų, dėl kurių išduotas statybos leidimas galėtų būti pripažintas iš esmės neteisėtu, atsakovas nenurodė ir nenustatyta. Aplinkybė, kad informacija apie gautą projektą nebuvo pateikta informacinėje sistemoje „Infostatyba“ nėra pakankamu pagrindu paneigti išduoto statybos leidimo teisėtumą.

15Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas siekė pastatyti teisėtą statinį ir ėmėsi teisės aktų nustatytų priemonių dėl statybos teisėtumo. Tai, kad kai kuriuos statybos darbus ieškovas atliko iki statybos leidimo gavimo, vertintina kaip aplaidus ir netinkamas jo elgesys, tačiau iš bylos matyti, kad ieškovas už tai buvo nubaustas administracine tvarka (50, 51 b.l.).

16Atsakovo argumentai, kurie iš esmės grindžiami tuo, kad ieškovas tik būdamas ūkininku pagal LR ūkininko ūkio įstatymą galėtų vykdyti statybas jam priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, atmestini. Pagal LR ūkininko ūkio įstatymo 2 str. 2 d. ūkininkas – fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste, o jo ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre. LR ūkininko ūkio įstatymo 11 str. nustatantis ūkininko sodybos statybos sąlygas numato, kad nerengiant detaliųjų planų žemės ūkio paskirties žemėje ūkininkas gali statyti vieną ūkininko sodybą <...>. Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (5.15 p.) sodyba - nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype pastatytas vieno buto gyvenamosios paskirties pastatas (namas) su jo priklausiniais (pagalbinio ūkio, kitos (išskyrus sodų) paskirties, kaimo turizmo, sporto paskirties inžineriniais statiniais ir kitais statiniais). Atsakovo nurodytose teisės aktų nuostatose yra numatyti statybos reikalavimai ir galimybės (lengvatos) statyti ūkininkų sodybas, tačiau tuo savaime nėra paneigiama galimybė kitiems, ūkininkais nesantiems asmenims, vykdyti ir kitokio pobūdžio įstatyme aptartus statybos darbus, t. y. rekonstruoti, remontuoti ar perstatyti statinius jau esamose sodybose. Iš bylos duomenų matyti, kad naujas namas statomas jau esamoje sodyboje, kurioje yra gyvenamasis namas (pagal statybos leidimą numatytas nugriauti) ir ūkinis pastatas (2 b.t. 3-27 b.l.).

17Taigi atsakovo motyvai, kad ieškovas tik tapdamas iš esmės fiktyviu ūkininku galėtų įgyvendinti statytojo teisę ydingi, tokią išvadą suponuoja ir tai, kad pripažįstant atsakovo argumentus pagrįstais, ieškovas, nebūdamas ūkininku, negalėtų net ir esamo gyvenamojo namo, kurio fizinis susidėvėjimas 70 procentų (46 b.l.), rekonstruoti, nes pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (7 p.) statinio rekonstravimas viena iš statybos rūšių, kuriai taip pat reikalingas statybos leidimas. Pažymėtina, kad liekant įpareigojimui nugriauti statinį (jį nugriovus) ir įvertinant, kad po to ieškovas vėl galėtų statyti tokį patį objektą, toje pačioje vietoje, būtų pažeisti protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principai, kadangi tai pareikalautų iš ieškovo papildomų išlaidų ir tai būtų akivaizdžiai neproporcinga padarytam pažeidimui.

18Dėl išdėstytų argumentų byloje ginčijamas atsakovo reikalavimas, suvaržęs ieškovo teisę statyti naują gyvenamąjį namą ir nugriauti senąjį, naikintinas.

19Ieškinys tenkinant, ieškovui iš atsakovo priteistinos jo turėtos 130,00 Lt žyminio mokesčio išlaidos (LR CPK 93 str. 1 d.).

20Remdamasis aukščiau išdėstytais motyvais ir vadovaudamasis LR CPK 259, 263 – 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

21ieškinį patenkinti.

22Panaikinti 2009-02-09 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus reikalavimą Nr. (22.19)-2D-1149 „Dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius“.

23Priteisti R. G., a.k. ( - ) naudai iš atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, juridinių asmenų registro kodas 288600210, 130 Lt (vieną šimtą trisdešimt litų) ieškovo sumokėto žyminio mokesčio.

24Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gediminas Karpavičius,... 2. ieškovas prašo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 3. Nurodė, kad 2007 m. įsigijo žemės sklypą su ten esančiais statiniais –... 4. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (37-42 b.l.), nurodė, kad su... 5. Tretysis amuo R. G. pateikė atsiliepimą į ieškinį (34 b.l.), nurodė, kad... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovui ir trečiajam asmeniui bendrosios... 8. 2009-12-02 R. G. surašytas savavališkos statybos aktas Nr.115U-20 (26 b.l.),... 9. Iš bylos duomenų taip pat matyti, kad ieškovas 2009 m. rugsėjo mėn.... 10. Ieškovas neginčijo, kad naujas gyvenamasis namas buvo pradėtas statyti ir... 11. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (2009-11-19 redakcija, Žin.,... 12. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus (Lietuvos Respublikos statybos... 13. 2010-07-02 priimtas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12,... 14. Duomenų, kad naujas gyvenamasis namas statomas pažeidžiant teritorijų... 15. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas siekė pastatyti teisėtą statinį ir... 16. Atsakovo argumentai, kurie iš esmės grindžiami tuo, kad ieškovas tik... 17. Taigi atsakovo motyvai, kad ieškovas tik tapdamas iš esmės fiktyviu... 18. Dėl išdėstytų argumentų byloje ginčijamas atsakovo reikalavimas,... 19. Ieškinys tenkinant, ieškovui iš atsakovo priteistinos jo turėtos 130,00 Lt... 20. Remdamasis aukščiau išdėstytais motyvais ir vadovaudamasis LR CPK 259, 263... 21. ieškinį patenkinti.... 22. Panaikinti 2009-02-09 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 23. Priteisti R. G., a.k. ( - ) naudai iš atsakovo Valstybinės teritorijų... 24. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio...