Byla e2YT-29983-909/2019
Dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų, suinteresuoti asmenys: Channel Hotels and Properties Limited, UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“, antstolis Irmantas Gaidelis

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Justa Raciūtė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB skundą dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų, suinteresuoti asmenys: Channel Hotels and Properties Limited, UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“, antstolis Irmantas Gaidelis.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB pateikė skundą dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0008/19/00773, kuriuo prašo: 1) panaikinti antstolio 2019 m. liepos 12 d. patvarkymą Nr. S-19-8-19539; 2) panaikinti antstolio 2019 m. liepos 12 d. nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-19-8-19494; 3) panaikinti antstolio 2019 m. liepos 12 d. turto arešto aktą Nr. S-19-8-19538; 4) panaikinti antstolio 2019 m. liepos 19 d. patvarkymą dėl skolininko lėšų ir/ar turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, arešto Nr. S-19-8-20292; 5) panaikinti antstolio 2019 m. liepos 19 d. turto arešto aktą Nr. S-19-8-20291; 6) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Pareiškėja skunde nurodė, kad antstolis vykdo 2019 m. gegužės 14 d. Vilniaus m. 19-ojo notaro biuro notaro Mindaugo Kačergio išduotą vykdomąjį įrašą, kurio pagrindu buvo pradėti vykdymo veiksmai Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB ir UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ atžvilgiu. Minėtas vykdomasis įrašas 7 129 404,53 GBP sumai išduotas Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB, kaip skolininkės ir įkaito davėjos, UAB „Kauno LEZ infrastuktūra“, kaip įkaito davėjos, ir kreditoriaus Channel Hotels and Properties Limited 2018 m. balandžio 10 d. sudaryto sutartinio įkeitimo pagrindu. Įkeitimo susitarimu kreditoriaus naudai buvo įkeistos pareiškėjos ir UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ iš įkeitimo susitarimo 4.3 punkte nurodytų 32 žemės sklypų subnuomininkų gautinos sumos (subnuomos mokestis ir infrastuktūros mokestis), t. y.: 1) Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB esamos ir būsimos gautinos sumos iš subnuomos mokesčio, mokamo užtikrinimo žemės sklypų subnuomininkų; 2) UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ esamos ir būsimos gautinos sumos iš infrastruktūros mokesčio, mokamo užtikrinimo žemės sklypų subnuomininkų (toliau – įkeistas turtas).

5Pareiškėja pažymėjo, kad dėl susitarimo teisėtumo ir galiojimo vyksta du teisminiai procesai – byla Vilniaus komercinio arbitražo teisme ir civilinė byla Nr. e2-1516-230/2019 Kauno apygardos teisme. Antstolis, neatsižvelgęs į šiuos teisminius procesus, pradėjo agresyvius išieškojimo veiksmus. Pareiškėjos teigimu, antstolio nurodymu dėl lėšų nurašymo buvo nepagrįstai ir neteisėtai pradėtas priverstinis vykdymas iš kito pareiškėjos turto, prieš tai nerealizavus likusio įkeisto turto. Antstolis, priimdamas minėtą nurodymą, pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.193 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 665 straipsnio 1 dalies normas. Antstolis, prieš imdamasis bet kokių išieškojimo veiksmų iš kito pareiškėjos turto, pirmiausia privalėjo realizuoti visą įkeistą turtą (įskaitant ir reikalavimo teises į būsimas gautinas sumas iš likusių 26 žemės sklypų būsimų subnuomininkų). Antstolis ne tik nerealizavo viso kreditoriaus naudai įkeisto turto, t. y. nepardavė pareiškėjos ir UAB „Kauno LEZ infrastuktūra“ reikalavimo teisių į gautinas sumas (subnuomos mokestį ir infrastuktūros mokestį) iš likusių 26 žemės sklypų subnuomininkų, bet ir neatliko visiškai jokių veiksmų šio įkeisto turto rinkos vertei nustatyti. Iš tarptautinės nekilnojamojo turto konsultacinės bendrovės NEWSEC ekspertų atliktos analizės ataskaitos matyti, kad potencialios gautinos sumos iš kol kas nesubnuomotų žemės sklypų siekia virš 10 mln. Eur. Pareiškėja taip pat nurodė, kad nurodyme dėl lėšų nurašymo neteisingai nurodyta išieškoma suma.

6Skunde nurodoma, kad 2019 m. liepos 12 d. Turto arešto aktu buvo nepagrįstai ir neteisėtai areštuotas ne pareiškėjai nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas – vandentiekio tinklai, unikalus Nr. 4400-5229-9566, ir buitinių nuotekų tinklai, unikalus Nr. 4400-5229-9577, esantys Kauno r. sav., Karmėlavos šen., Biruliškių k. Dėl VĮ Registrų centro darbuotojų padarytos klaidos Nekilnojamojo turto registre infrastruktūros tinklų savininke buvo nurodyta ne UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“, kuri yra tikroji šių daiktų savininkė (tai aiškiai nurodyta pareiškėjos ir UAB „Kauno LEZ infrastuktūra“ 2014 m. rugsėjo 23 d. sudarytos Jungtinės veiklos sutarties nuostatose), o pareiškėja. Pareiškėjos teigimu, nekilnojamojo daikto teisinės registracijos faktas nėra nuosavybės teisių atsiradimo pagrindas.

7Pareiškėja taip pat nurodė, kad 2019 m. liepos 12 d. patvarkymu, 2019 m. liepos 12 d. Turto arešto aktu, 2019 m. liepos 19 d. patvarkymu dėl lėšų pas trečiuosius asmenis arešto ir 2019 m. liepos 19 d. Turto arešto aktu antstolis areštavo kitą, kreditoriaus naudai neįkeistą pareiškėjos turtą (pinigines lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, kitas turtines teises ir pan.). Antstolis, prieš areštuodamas kitą pareiškėjos turtą, privalėjo nustatyti likusio įkeisto turto vertę.

8Pareiškėjos teigimu, skundžiami patvarkymai yra priimti viršijant teisės aktų suteiktus įgaliojimus, pažeidžia imperatyvias teisės normas ir kasacinio teismo išaiškinimus, neteisėtai ir nepagrįstai paralyžiuoja visą pareiškėjos veiklą bei daro didelę žalą tiek pareiškėjai, tiek ir Kauno laisvosios ekonominės zonos projekto, kuris yra pripažintas valstybinės svarbos, vystymui.

9Antstolis Irmantas Gaidelis 2019 m. rugpjūčio 8 d. patvarkymu pareiškėjos skundo netenkino, patikslino išieškotinos sumos dydį ir skundą kartu su vykdomosios bylos Nr. 0008/19/00773 medžiaga persiuntė teismui. Pažymėjo, kad antstolis turi teisę areštuoti kitą skolininkės turtą, jeigu įkeisto turto nepakanka išieškotojo reikalavimams padengti. Atkreipė dėmesį į tai, kad skolininkas yra sudaręs ne hipotekos sutartį, t. y. įkeisti ne žemės sklypai, o gautinos lėšos iš šių žemės sklypų subnuomos ir infrastruktūros mokesčio. Šeši subnuomininkai antstoliui nurodė, kad jokių mokėtinų lėšų neturi, dėl kitų įkeitimo sutartyje aptartų žemės sklypų subnuomos sutartys nėra sudarytos. Taigi jokių gautinų lėšų apskritai nėra. Jokie duomenys apie gaunamas/gautinas infrastruktūros mokesčio sumas antstoliui taip pat nepateikti. Pažymėjo, kad NEWSEC subnuomos pajamų analizės ataskaita neįrodo, kad tokios subnuomos pajamos bus gaunamos, ar kad jos išvis bus gaunamos. Atsižvelgdamas į tai, antstolis, įvertinęs išieškotinos sumos dydį bei išieškojimo iš įkeitimo objekto galimybes, pagrįstai išieškojimą nukreipė į kitą skolininkės turtą. Taip pat nurodė, kad vien tai, jog skolininkė yra grąžinusi dalį pagrindinės skolos, savaime nesudaro pagrindo naikinti skundžiamus antstolio patvarkymus, nes antstolis turi teisę tikslinti išieškomos sumos dydžius ir arešto mąstą. Tai pat nurodė, kad, areštuodamas vandentiekio tinklus bei buitinių nuotekų tinklus, antstolis vadovavosi Nekilnojamojo turto registro duomenimis, pagal kuriuos jų nuosavybės teisė įregistruota skolininkės (pareiškėjos) vardu. Skolininkė, manydama, kad VĮ Registrų centro teikiamuose duomenyse egzistuoja klaidos, turi teisę kreiptis dėl klaidų ištaisymo.

10Suinteresuotas asmuo Channel Hotels and Properties Limited pateiktame atsiliepime į skundą prašė jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad įkeitimo sutartimi buvo įkeisti ne žemės sklypai, ne jų nuomos teisės, o gautinos sumos iš jų subnuomos. Antstolis nurodė, kad tokių gautinų sumų nebuvo nustatyta. Pareiškėjos siūlymai rengti varžytynes ar kitu būdu realizuoti įkeistą turtą yra absurdiški, nes šiuo metu nėra jokių gautinų sumų, į kurias galėtų būti nukreiptas išieškojimas; teisę subnuomoti laisvosios ekonominės zonos sklypus priklauso vien tik valdymo bendrovei, kuri yra atrinkta konkurso būdu. Siūlymai neteisėtu būdu realizuoti valstybei priklausančius sklypus negali užtikrinti gautinų sumų atsiradimo. NEWSEC ataskaita tik abstrakčiai nurodo „potencialiai galimas subnuomos pajamas“, neparodo gautinų sumų. Nėra jokių garantijų, kad bet kuris iš esančių sklypų kada nors bus išnuomotas, jog atsiras investuotojas, kuris norės mokėti ataskaitoje nurodytą sumą. Suinteresuotas asmuo patvirtino, kad pareiškėjos teiginys apie dalies skolos grąžinimą (65 645 Eur) yra teisingas, tačiau išieškomos sumos dydžiui ši aplinkybė neturi reikšmės. Jau pradėjus vykdomąją bylą, pareiškėja pripažino papildomas mokėtinas sumas kreditoriui. Atlikus naujus skaičiavimus, kreditoriaus iš pareiškėjos išieškoma suma yra 7 414 842,81 GBP, t. y. gerokai didesnė nei buvo nurodyta anksčiau.

11Suinteresuotas asmuo antstolis Irmantas Gaidelis pateikė atsiliepimą į pareiškėjos skundą, kuriame prašė skundą atmesti. Nurodė, kad palaiko argumentus, išdėstytus 2019 m. rugpjūčio 8 d. patvarkyme. Papildomai nurodė, kad antstoliui buvo pateiktas Nekilnojamojo turto registro išrašas, iš kurio nustatyta, kad vandentiekio tinklai ir buitinių nuotekų tinklai nuosavybės teise priklauso UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“. Atsižvelgiant į tai, kad registro tvarkytojas ištaisė duomenis, areštas minėtam turtui antstolio buvo panaikintas.

12Suinteresuotas asmuo UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašė skundą tenkinti. Nurodė, kad palaiko pareiškėjos skunde nurodytus argumentus.

13Skundas atmestinas.

14Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstoliui pateiktas vykdyti Vilniaus miesto 19-ojo notaro biuro notaro Mindaugo Kačergio 2019 m. gegužės 14 d. išduotas vykdomasis įrašas Nr. MK-4603 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB ir įkaito davėjo UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ kreditorės Channel Hotels and Properties Limited naudai.

152018 m. balandžio 10 d. Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB, kaip skolininkė ir įkaito davėja, UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“, kaip įkaito davėja, ir Channel Hotels and Properties Limited, kaip kreditorė, sudarė susitarimą, kuriuo kreditorės naudai buvo įkeista: 1) gautinos sumos iš žemės subnuomos mokesčio (visos esamos ir būsimos gautinos sumos iš užtikrinimo žemės sklypų (kaip apibrėžta 4.3 punkte) subnuomos mokesčio, kurias gauna ir gaus Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB iš užtikrinimo žemės sklypų (kaip apibrėžta 4.3 punkte) subnuomininkų pagal susitarime nustatyta tvarka su jais sudarytas užtikrinimo žemės sklypų kaip apibrėžta susitarime) subnuomos sutartis; 2) gautinos sumos iš infrastruktūros mokesčio (gautinos infrastruktūros mokesčio sumos iš užtikrinimo žemės sklypų (kaip apibrėžta 4.3 punkte) subnuomininkų už teisę prisijungti ir naudotis Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje esančia bendro naudojimo infrastruktūra, kurias Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB sumokės užtikrinimo žemės sklypų (kaip apibrėžta 4.3 punkte) subnuomininkai pagal su jais sudarytas infrastruktūros ir planavimo sutartis.

162019 m. liepos 12 d. turto arešto aktu Nr. S-19-8-19538 antstolis areštavo skolininkei priklausantį turtą: 1) nuotekų šalinimo tinklus, unikalus Nr. 4400-5229-9577, esančius Kauno r. sav. Biruliškių k.; 2) vandentiekio tinklus, unikalus Nr. 4400-5229-9566, esančius Kauno r. sav. Biruliškių k.

172019 m. rugpjūčio 21 d. patvarkymu Nr. S-19-8-19538-1 panaikino areštą inžineriniams įrenginiams, kurių unikalūs Nr. 4400-5229-9566 ir Nr. 4400-5229-9577.

182019 m. liepos 12 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. S-19-8-19539, kuriuo nutarė tęsti vykdymo veiksmus kitų antstolių aptarnaujamoje Kauno r. sav. teritorijoje, areštuoti skolininkės turtą.

192019 m. liepos 12 d. nurodymu priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-19-8-19494 antstolis nurodė Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai priverstinai nurašyti pinigines lėšas 8 655 538,09 Eur sumai, esančias skolininkei priklausančiose bankų sąskaitose.

202019 m. liepos 19 d. antstolis priėmė patvarkymą dėl skolininkės lėšų ir/ar turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, arešto Nr. S-19-8-20292, kuriuo areštavo visas esamas ir būsimas skolininkės atžvilgiu išmokėtinas lėšas 8 672 287,88 Eur sumai (iš jų 8 220 892,42 Eur skola, 117 119,56 Eur palūkanos, 327,85 Eur vykdomojo įrašo atlikimo išlaidos ir 333948,05 Eur vykdymo išlaidos) ir nurodė areštuotas lėšas pervesti į skolininkės sąskaitą.

212019 m. liepos 19 d. turto arešto aktu Nr. S-19-8-20291 antstolis areštavo skolininkei priklausantį turtą ir turtines teises: 1) turtines teises į gautinas lėšas pagal paskolos sutartis (UAB „Gabule“, UAB „FEZ Developments Limited“, AOI Logistic Park); 2) gautinas lėšas 8 338 924,91 Eur sumai; 3)UAB „FEZ IG“ 19392 vnt. akcijų; 4) 50 vnt. UAB „Gabule“ akcijų.

22Pareiškėja antstoliui pateikė UAB „Newsec valuations“ atliktą analizės ataskaitą, kurioje nurodyta, kad potencialios subnuomos pajamos (kiekvieno atskirto sklypo potencialių subnuomos pajamų suma) iš turto 2018 m. gruodžio 31 d. yra 38 958 000 Eur.

23Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolis, priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti, areštavo įkeitimo objektą ir paragino skolininkę susimokėti skolą. Tačiau nei skolininkė, nei įkaito davėjas skolos nesumokėjo bei nepateikė antstoliui jokių duomenų ar įrodymų, kurie pagrįstų, kad įsiskolinimas gali būti padengtas iš įkeitimo objekto.

24Pagal CK 4.204 straipsnio 1 dalį įkeitimo objektu gali būti teisės į žemę, mišką, kitus daiktus, t. y. naudojimo teisė, nuomos teisė ir kitos turtinės teisės, išskyrus teises, neatskiriamai susijusias su įkeičiamo daikto savininko asmeniu, taip pat teises, kurias perleisti draudžia įstatymai ar sutartis. Aptariamu atveju skolininkė yra sudariusi ne hipotekos sutartį, t. y. įkeisti ne žemės sklypai, o įkeitimo sandoriu buvo įkeistos skolininkės iš subnuomininkų gautinos sumos iš žemės subnuomos mokesčio pagal su jais sudarytas užtikrinimo žemės sklypų subnuomos sutartis bei skolininkės iš subnuomininkų gautinos sumos iš infrastruktūros mokesčio pagal su jais sudarytas infrastruktūros ir planavimo sutartis.

25Nagrinėjamos bylos atveju ginčas iš esmės yra kilęs dėl antstolio teisės išieškojimą vykdymo procese nukreipti į kitą, įkeitimo sandoriu neįkeistą, skolininkei nuosavybės teise priklausantį turtą. Skolininkės nuomone, antstolis, nukreipęs išieškojimą į skolininkės pinigines lėšas, prieš tai nerealizavęs viso įkeisto turto, pažeidė įkeistų daiktų išieškojimo tvarką.

26CK 4.219 straipsnio 1 dalis nustato, kad tuo atveju, kai skolininkas neįvykdo įkeitimu užtikrintos prievolės, kreditoriaus reikalavimas patenkinamas iš įkeistojo daikto vertės, jeigu įstatymuose ar sandoryje nenustatyta kitaip. Pagal to paties straipsnio 5 dalį, kai pardavus įkeistą daiktą gautos sumos neužtenka įkaito turėtojo reikalavimui visiškai patenkinti, jeigu įstatymuose ar įkeitimo sandoryje nenustatyta kitaip, įkaito turėtojas turi teisę išieškoti trūkstamą sumą iš skolininko kito turto. Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad jeigu prievolė yra užtikrinta įkeitimu (hipoteka), tai skolininkui neįvykdžius tokios prievolės kreditorius įgyja teisę savo reikalavimus patenkinti iš įkeisto turto pirmiau už kitus kreditorius, ir tik tokiu atveju, jei pardavus įkeistą turtą gautos sumos nepakanka kreditoriaus reikalavimams patenkinti, jis gali reikalauti išieškojimo iš skolininko kito turto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-435/2008; 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-364/2010).

27Pažymėtina, kad antstolis turi teisę areštuoti kitą skolininkės turtą, jeigu įkeisto turto nepakanka išieškotojo reikalavimams padengti. Kadangi, kaip jau minėta, įkeitimo sutartimi buvo įkeisti ne žemės sklypai, ar jų nuomos teisės, o gautinos sumos iš jų subnuomos, antstolis privalėjo patikrinti, ar pareiškėja turi teisę gauti bet kokius mokėjimus iš žemės sklypų, ar kokie nors subjektai turi prievolę mokėti pinigines lėšas pareiškėjai. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad antstolis ėmėsi visų būtinųjų veiksmų, siekdamas įvertinti įkeistą turtą, kreipėsi į pareiškėją dėl visos turimos informacijos pateikimo, tačiau skolininkė su antstoliu nebendradarbiavo ir informacijos neteikė. Be to, antstolis patvirtino, kad šeši subnuomininkai antstoliui nurodė, kad jokių mokėtinų lėšų neturi, dėl kitų įkeitimo sutartyje aptartų žemės sklypų subnuomos sutartys nėra sudarytos, taigi jokių gautinų lėšų apskritai nėra. Vadinasi, darytina išvada, kad antstoliui nustačius, jog gautinų sumų nėra, buvo pagrįstai konstatuota, kad įkeistas turtas neturi vertės, iš kurios būtų galima patenkinti išieškotojo reikalavimą. Teismas sutinka, su išieškotojo ir antstolio argumentais, kad kartu skundu pateikta NEWSEC ekspertų atlikta subnuomos pajamų analizės ataskaita neįrodo, kad tokios ataskaitoje nurodomos subnuomos pajamos ir bus gaunamos. Pažymėtina, kad patys ekspertai ataskaitoje nurodo, kad tokia atlikta studija nelaikytina vertinimo ataskaita, be to, joje nurodomos potencialiai galimos subnuomos pajamos esant tam tikroms aplinkybėms. Byloje nepateikta realių duomenų ir įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad bet kuris iš Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje esantis sklypas realiai planuojamas išnuomoti ar yra investuotojas, sutinkantis mokėti ataskaitoje nurodytą sumą ir tokiu būdu būtų gaunamos sumos, galinčios tapti objektu, iš kurio būtų galima išieškoti pagal įkeitimo sutartį. Taigi darytina išvada, kad antstolis, įvertinęs išieškotinos sumos dydį bei išieškojimo iš įkeitimo objekto galimybes, teisėtai ir pagrįstai išieškojimą nukreipė į kitą skolininkės turtą bei priėmė patvarkymus dėl priverstinio piniginių lėšų nurašymo bei dėl turto arešto. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo naikinti skundžiamus antstolio priimtus patvarkymus vykdomojoje byloje.

28Pareiškėjos skunde išdėstyti argumentai dėl neteisingai nurodytos išieškojimo sumos. Pažymėtina, kad antstolis, priimdamas 2019 m. rugpjūčio 8 d. patvarkymą, nutarė patikslinti išieškotinos sumos dydžius, atsižvelgiant į pareiškėjos nurodytus faktus ir pateiktus įrodymus apie sumokėtą skolos dalį.

29Pareiškėjos prašymas dėl 2019 m. liepos 12 d. turto arešto akto Nr. S-19-8-19538 panaikinimo atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi vykdomojoje byloje yra duomenys, patvirtinantys, kad 2019 m. rugpjūčio 21 d. patvarkymu Nr. S-19-8-19538-1 antstolis panaikino 2019 m. liepos 12 d. turto arešto aktu Nr. S-19-8-19538 pritaikytą areštą inžineriniams įrenginiams, kurių unikalūs Nr. 4400-5229-9566 ir Nr. 4400-5229-9577.

30Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatuoja, kad antstolis nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, veikė teisėtai ir pagal jam įstatymų suteiktus įgaliojimus (intra vires), todėl pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas kaip nepagrįstas.

31Kiti byloje dalyvaujančių asmenų argumentai, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, nurodytus motyvus ir padarytas išvadas, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi ir neturintys įtakos priimamam sprendimui, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

32Dėl bylinėjimosi išlaidų

33Pareiškėja prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau pareiškėjai nepateikus duomenų apie patirtų išlaidų dydį bei pareiškėjos skundą atmetus kaip nepagrįstą, pareiškėjos patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 straipsnis, 443 straipsnio 6 dalis).

34Suinteresuoto asmens Channel Hotels and Properties Limited atstovas prašo priteisti iš pareiškėjos 3 156,75 Eur atstovavimo išlaidas, nurodė, kad bylinėjimosi išlaidos apskaičiuotos taikant maksimalų dydį, nurodytą Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau - Rekomendacijos), ir turėtų būti priteistos pilna apimtimi, kadangi pareiškėja akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis ir reiškia identiškus reikalavimus keliose civilinėse bylose.

35CPK 443 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas ar jų interesai yra priešingi, teismas gali jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Suinteresuotas asmuo Channel Hotels and Properties Limited nurodo patyręs 3 156,75 Eur išlaidų už advokato paslaugas surašant atsiliepimą į skundą. Teismas, vertindamas šių išlaidų kompensuojamosios dalies pagrįstumo klausimą, atsižvelgia į Rekomendacijose nustatytus maksimalius užmokesčio dydžius. Rekomendacijose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, tačiau šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau tokių išlaidų, negu įtvirtinta Rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais. Nepaisant to, visais atvejais byloje sprendimą priimantis teismas sprendžia, kokios ir kokio dydžio advokato atstovavimo išlaidos turi būti priteisiamos Pažymėtina, kad Rekomendacijos nenumato kokio dydžio koeficientas turi būti taikomas už atsiliepimą į skundą dėl antstolio veiksmų, tačiau Rekomendacijų 8.16 p. numato, kad už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, turi būti taikomas – 0,4 koeficientas, kurio pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2019 m. I ketv. bruto sudarė 1262,7 eur. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, maksimalios suinteresuotam asmeniui priteistinos išlaidos už procesinio dokumento (atsiliepimo) parengimą šioje byloje gali siekti 505,08 eurus (1262,7 x 0,4.). Todėl teismas, vadovaudamasis CPK 93, 98 straipsnius ir atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, sprendžia, jog suinteresuotam asmeniui Channel Hotels and Properties Limited priteistina 500 eurų bylinėjimosi išlaidų iš pareiškėjos, o likusioje dalyje prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atmestinas.

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 443, 513 straipsniais,

Nutarė

37pareiškėjos Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB skundo dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų netenkinti.

38Priteisti iš pareiškėjos Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB, juridinio asmens kodas 111682375, 500 Eur (penkis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų suinteresuoto asmens (išieškotojo) Channel Hotels and Properties Limited, kodas 5485, naudai.

39Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Justa Raciūtė rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. pareiškėja Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB pateikė skundą... 4. Pareiškėja skunde nurodė, kad antstolis vykdo 2019 m. gegužės 14 d.... 5. Pareiškėja pažymėjo, kad dėl susitarimo teisėtumo ir galiojimo vyksta du... 6. Skunde nurodoma, kad 2019 m. liepos 12 d. Turto arešto aktu buvo nepagrįstai... 7. Pareiškėja taip pat nurodė, kad 2019 m. liepos 12 d. patvarkymu, 2019 m.... 8. Pareiškėjos teigimu, skundžiami patvarkymai yra priimti viršijant teisės... 9. Antstolis Irmantas Gaidelis 2019 m. rugpjūčio 8 d. patvarkymu pareiškėjos... 10. Suinteresuotas asmuo Channel Hotels and Properties Limited pateiktame... 11. Suinteresuotas asmuo antstolis Irmantas Gaidelis pateikė atsiliepimą į... 12. Suinteresuotas asmuo UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ pateikė atsiliepimą... 13. Skundas atmestinas.... 14. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstoliui pateiktas vykdyti... 15. 2018 m. balandžio 10 d. Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB, kaip... 16. 2019 m. liepos 12 d. turto arešto aktu Nr. S-19-8-19538 antstolis areštavo... 17. 2019 m. rugpjūčio 21 d. patvarkymu Nr. S-19-8-19538-1 panaikino areštą... 18. 2019 m. liepos 12 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. S-19-8-19539, kuriuo... 19. 2019 m. liepos 12 d. nurodymu priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr.... 20. 2019 m. liepos 19 d. antstolis priėmė patvarkymą dėl skolininkės lėšų... 21. 2019 m. liepos 19 d. turto arešto aktu Nr. S-19-8-20291 antstolis areštavo... 22. Pareiškėja antstoliui pateikė UAB „Newsec valuations“ atliktą analizės... 23. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolis, priėmęs vykdomąjį... 24. Pagal CK 4.204 straipsnio 1 dalį įkeitimo objektu gali būti teisės į... 25. Nagrinėjamos bylos atveju ginčas iš esmės yra kilęs dėl antstolio teisės... 26. CK 4.219 straipsnio 1 dalis nustato, kad tuo atveju, kai skolininkas neįvykdo... 27. Pažymėtina, kad antstolis turi teisę areštuoti kitą skolininkės turtą,... 28. Pareiškėjos skunde išdėstyti argumentai dėl neteisingai nurodytos... 29. Pareiškėjos prašymas dėl 2019 m. liepos 12 d. turto arešto akto Nr.... 30. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatuoja, kad antstolis nepažeidė vykdymo... 31. Kiti byloje dalyvaujančių asmenų argumentai, atsižvelgiant į nustatytas... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 33. Pareiškėja prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau pareiškėjai... 34. Suinteresuoto asmens Channel Hotels and Properties Limited atstovas prašo... 35. CPK 443 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad tais atvejais, kai dalyvaujančių... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291,... 37. pareiškėjos Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB skundo dėl... 38. Priteisti iš pareiškėjos Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB,... 39. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...