Byla eT-124-575/2016
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus perdavimo nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui

1Teisėjas, laikinai einantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pareigas, Ričardas Piličiauskas, susipažinęs su Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 17 d. nutartimi dėl administracinės bylos Nr. eI‑4024-422/2016 pagal pareiškėjos V. B. skundą atsakovams Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus perdavimo nagrinėti kitam apygardos administraciniam teismui,

Nustatė

2Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 17 d. nutartimi kreipėsi į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininką, prašydamas spręsti administracinės bylos Nr. eI-4024-422/2016 priskyrimo atitinkamam administraciniam teismui klausimą.

3Nutartyje nurodoma, kad Kauno apygardos administraciniame teisme buvo priimtas pareiškėjos V. B. skundas, kuriuo prašoma panaikinti 2016 m. gegužės 16 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kauno paramos administravimo skyriaus (toliau – ir Kauno skyrius) sprendimą Nr. KK-980(10.6.1E); panaikinti 2016 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sprendimą Nr. 3JN-933(8.1); įpareigoti Kauno skyrių taikyti pirminį V. B. 2015 m. gruodžio 18 d. paraiškos Nr. 19-JU-KK-15-2-07646-PR001 vertinimą 74 atrankos balais.

4Atsakovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) ir jos atstovės nuomone, ši byla turėtų būti nagrinėjama pagal Sprendimą priėmusios Agentūros buveinės adresą (Blindžių g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.) Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Tvirtino, jog Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kauno paramos administravimo skyrius nėra savarankiškas juridinis asmuo, o tik Agentūros struktūrinis padalinys.

5Kauno apygardos administracinis teismas nurodė, jog iš skundo turinio ir pridedamų dokumentų matyti, jog pareiškėja Agentūrai 2015 m. gruodžio 18 d. pateikė paraišką Nr. 19JU-KK-15-2-07646-PR001 (toliau – ir Paraiška) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. 2016 m. gegužės 16 d. Kauno skyriaus sprendimu Nr. KK-980(10.6.1E) buvo atsisakyta suteikti paramą. Pareiškėja minėtą sprendimą apskundė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, kuri 2016 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. 3JN-933(8.1) jos skundo netenkino.

6Pareiškėja kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti minėtus sprendimus, įpareigoti Kauno skyrių taikyti pirminį V. B. 2015 m. gruodžio 18 d. paraiškos Nr. 19-JU-KK-15-2-07646-PR001 vertinimą 74 atrankos balais. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi pareiškėjos skundą atsisakė priimti ir išaiškino pareiškėjai teisę kreiptis į Kauno apygardos administracinį teismą.

7Kauno apygardos administracinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 31 straipsnio i ir 4 dalimis, 20 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių (toliau ir – Administravimo taisyklės) 203-205 punktų nuostatomis įvertinęs pareiškėjos skundą, nurodė, kad atsakovais byloje įtraukti du subjektai, t. y. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir Nacionalinė mokėjimo agentūra, kurių būstinė Vilniuje. Be to, atsižvelgiant į specialų teisės aktą (Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisykles), minėtų subjektų sprendimai turi būti skundžiami būtent Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Kauno apygardos administracinis teismas nurodė, kad tokios nuostatos yra laikomasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2016 m. lapkričio 14 d. nutartyje dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo administracinės bylos Nr. el-3513-394/2016 nagrinėjimo priskyrimo.

8Išsamus bylų perdavimo nagrinėti kitam teismui pagrindų sąrašas yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija, galiojanti nuo 2016 m. liepos 1 d.) 69 straipsnio 1 dalyje, kurios 2 punkte numatyta, kad teismas perduoda nagrinėti bylą kitam teismui kai paaiškėja, kad byla buvo priimta teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo teismams taisykles. Pagal ABTĮ 69 straipsnio 2 dalį bylos perdavimo iš vieno teismo kitam teismui klausimą išsprendžia bylą perduodančio teismo teisėjų kolegija arba Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas, o bylos perdavimo iš vieno teismo kitam teismui šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytais atvejais klausimą – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas bylą perduodančio teismo pirmininko teikimu.

9ABTĮ 31 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog jeigu dėl vieno iš atsakovų byla yra teisminga Vilniaus apygardos administraciniam teismui pagal šio įstatymo 20 straipsnio 4 dalį, skundas (prašymas, pareiškimas) paduodamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. ABTĮ 20 straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas pirmąja instancija taip pat nagrinėja kitas bylas, pagal galiojančius įstatymus priskirtas Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai.

10Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių 205 punkte įtvirtinta, jog pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, nesutikdami su Mokėjimo agentūros ir (arba) vadovaujančiosios institucijos sprendimais, veikimu ar neveikimu, gali tiesiogiai kreiptis į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją arba Vilniaus apygardos administracinį teismą teisės aktų nustatyta tvarka.

11Įvertinus paminėtų teisės aktų nuostatas bei bylos medžiagą, matyti, kad ginčas byloje keliamas dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skyriaus priimto sprendimo. Be to, minėtas sprendimas buvo apskųstas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai. Remiantis specialaus teisės akto (Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių) nuostatomis, pasirinkus teisminį ginčo nagrinėjimo būdą, skundai (prašymai, pareiškimai) tokio pobūdžio bylose turi būti teikiami būtent Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

12Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei teisės aktų nuostatas, darytina išvada, jog šios bylos nagrinėjimas priskirtinas Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai, todėl, vadovaujantis ABTĮ 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, byla perduotina nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 69 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

14administracinę bylą Nr. eI-4024-422/2016 perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

15Nutartis neskundžiama. Teisėjas, laikinai einantis teismo pirmininko pareigas

16Ričardas Piličiauskas

Proceso dalyviai