Byla AS-63-243-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Romos Sabinos Alimienės (pranešėja) ir Virgilijaus Valančiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ skundą atsakovams Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ir Druskininkų savivaldybės tarybai dėl nutarimų ir sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Litesko“) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. O3-324 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“; panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. O3-326 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2009 – 2013 metams“; panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. T1-209 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“; panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 30 d. nutarimą Nr. O3-339 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-324 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ klaidos ištaisymo“; panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 30 d. nutarimą Nr. O3-340 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų“; panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. T1-236 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1‑209 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ redakcinio pakeitimo“; įpareigoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją atlikti 2010 – 2013 metų UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ turto priežiūros ir eksploatavimo (remonto darbų) plano derinimo su UAB „Litesko“ procedūrą ir iš naujo svarstyti 2010 – 2013 metų turto priežiūros ir eksploatavimo (remonto darbų) plano suderinimo klausimą laikantis Šilumos kainų nustatymo metodikos reikalavimų bei tvarkos; įvykdžius šį įpareigojimą nustatyti atitinkamai pakeistas UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ bazinės šilumos energijos kainos dedamąsias; nustatant UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ bazinės šilumos energijos kainos dedamąsias, įvertinti ir numatyti UAB „Litesko“ negautų pajamų kompensaciją dėl neteisėto ir nepagrįsto sąnaudų ir bazinės kainos dedamųjų sumažinimo priimant ir taikant (taip pat Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimais) Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. O3-324, 2010 m. gruodžio 30 d. nutarimą Nr. O3-339. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-326 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2009 – 2013 metams“ galiojimą iki administracinės bylos nagrinėjimo pabaigos.

5Pareiškėjas nurodė, kad įpareigojus jį dar nesulaukus teismo sprendimo šioje administracinėje byloje pradėti vykdyti remonto darbus pagal beveik 32 proc. ar net daugiau (gamybos veiklos dalyje 40 proc.) sumažintą UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų planą 2009 – 2013 metams bus pažeistas viešasis interesas ir atsiras didelė šilumos tiekimo avarijų rizika įpusėjusio šildymo sezono metu. Tai reiškia, kad jis negalės tinkamai vykdyti Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 3 dalyje nustatytos pareigos užtikrinti patikimą efektyvų ir kokybišką vartotojų aprūpinimą šilumos energija. Dėl nurodytų priežasčių, pareiškėjo nuomone, būtina pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – ginčijamo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-326 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2009 – 2013 metams“ laikino galiojimo sustabdymą iki šios administracinės bylos išnagrinėjimo pabaigos, kadangi priešingu atveju kiltų grėsmė patikimam, saugiam ir nepertraukiamam šilumos energijos tiekimui šilumos vartotojams.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 2 d. nutartimi pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones atmetė.

8Teismas nustatė, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. O3-326 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2009 – 2013 metams“ nutarė nederinti UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2009 – 2013 metams ir įpareigojo pareiškėją per 30 kalendorinių dienų pateikti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai filialo „Druskininkų šiluma“ pakoreguotą planą vidutinei metinei 255,5 tūkst. Lt sumai. Teismas, atsižvelgęs į šioje byloje kilusio administracinio ginčo turinį ir pareiškėjo nurodytas aplinkybes, padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju nėra realios grėsmės, jog pareiškėjui palankaus teismo sprendimo atveju tokio sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas. Pažymėjo, kad administraciniame procese reikalavimo užtikrinimo priemonės yra taikomos tik tais atvejais, kai jų nepritaikius, priimamo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Hipotetiniai pareiškėjo aiškinimai, kad nesustabdžius 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-326 galiojimo, jis negalės tinkamai vykdyti Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 3 dalyje nustatytos pareigos užtikrinti patikimą, efektyvų ir kokybišką vartotojų aprūpinimą šilumos energija, teismo nuomone, negali būti pagrindu reikalavimo užtikrinimo priemonėms taikyti. Pabrėžė, jog šioje proceso stadijoje nėra duomenų apie galimai kilsiančią neatitaisomą žalą šilumos vartotojams ar kitiems subjektams. Be to, pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundžiamu nutarimu Nr. O3-326 duotą įpareigojimą pateikti atsakovui pakoreguotą planą turėjo įvykdyti per 30 kalendorinių dienų. Šiai dienai nustatytas terminas įvykdyti įpareigojimą yra pasibaigęs. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas manė, kad teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, numatytą Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte, nėra.

9III.

10Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 2 d. nutartį dalyje dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės, t. y. tenkinti jo prašymą bei taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

11Pareiškėjas nurodo, kad jeigu skundžiamo nutarimo dėl remonto galiojimas nebus sustabdytas iki administracinės bylos pabaigos, jis bus priverstas pateikti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai pakoreguotą remonto planą sumažintai vidutinei 255,5 tūkst. Lt sumai. Be to, jis privalės šį sumažintą ir akivaizdžiai nepakankamą šilumos tiekimo saugumui ir patikimumui garantuoti remonto planą faktiškai vykdyti iki pat 2013 m. pabaigos. Teismui priėmus palankų sprendimą ir panaikinus nutarimą dėl remonto, jis jau bus įvykdęs dalį ar netgi visą sumažintą 2010 – 2013 metų remonto planą, todėl jam palankus teismo sprendimas objektyviai jau niekaip negalės būti įgyvendintas. Pareiškėjo nuomone, įpareigojus jį dar nesulaukus teismo sprendimo šioje administracinėje byloje pradėti vykdyti remonto darbus pagal beveik 32 proc. ar net daugiau (gamybos veiklos dalyje 40 proc.) nepagrįstai (pažeidžiant Šilumos kainų nustatymo metodikos 80.1 punkto nuostatas) sumažintą remonto planą, bus pažeistas viešasis interesas ir atsiras neleistinai didelė šilumos tiekimo avarijų rizika tiek šio, tiek ateinančių šildymo sezonų metu. Pažymi, kad nutarimo dėl remontų vykdymas, nesulaukus, kol bus išspręsta byla, gali sukelti didesnius neigiamus padarinius nei laikinas šio akto galiojimo sustabdymas. Nesustabdžius nutarimo dėl remonto vykdymo gali būti padaryta žala vartotojams, sutrikti šilumos tiekimas, įvykti avarijos, kurių likvidavimas kainuotų žymiai daugiau nei remonto išlaidos, daromos siekiant išvengti avarijų. Akcentuoja, kad bet koks remontų sąnaudų mažinimas tiesioginiu loginiu ryšiu sąlygoja įrangos techninių sutrikimų ir avarijų grėsmės didėjimą. Pastebi, kad tuo atveju, jei teismas nepriimtų palankaus sprendimo dėl skundžiamų byloje aktų, tai dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo administracinės bylos nagrinėjimo metu jokių neigiamų pasekmių neatsirastų (jų atsiradimo rizika nepadidėtų), kadangi į šilumos kainą atitinkamos patirtos remonto sąnaudos, kaip būtinosios sąnaudos, tiesiog nebūtų įtrauktos. Pareiškėjas laikosi nuomonės, kad negali prisiimti atsakomybės už remonto plano Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nurodytai, akivaizdžiai nepakankamai, 255,5 tūkst. Lt metinei sumai pateikimą, nes nutarimas dėl remonto minėta suma mažinti remonto sąnaudas ne tik kad neatitinka Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies ir Šilumos kainų nustatymo metodikos 65 ir 80.1 punktų nuostatų, bet ir kelia realią grėsmę saugiam bei patikimam šilumos tiekimui.

12Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

13Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nurodo, kad pareiškėjo teiginiai yra hipotetiniai ir neatitinka realios grėsmės sampratos. Turto priežiūros ir eksploatavimo (remonto darbų) plane numatyti remonto darbai turi būti atliekami užtikrinant nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams ir nepriklauso nuo skundžiamo nutarimo Nr. O3-326 galiojimo. Nurodo, kad pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad pakoreguotas 2010 – 2013 metų turto priežiūros ir eksploatavimo (remonto darbų) planas negalės būti įgyvendintas, pareiškėjas nenurodo, kokia apimtimi plane nurodyti darbai yra neįvykdomi ir kodėl. Mano, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas apribotų Šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinto tikslo įgyvendinimą, t. y. mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams.

14Druskininkų savivaldybė atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Druskininkų savivaldybė pažymi, kad sustabdžius nutarimo dėl remonto galiojimą, taptų neaišku, kuo turėtų vadovautis pareiškėjas vykdydamas veiklą, atsirastų galimybė visiškai nevykdyti remontų, kas galėtų sukelti žalą vartotojams. Net ir priėmus pareiškėjui palankų teismo sprendimą, šio sprendimo įgyvendinimas bus galimas perskaičiuojant kainas, t. y. remonto sąnaudų dydis gali būti koreguojamas.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Atskirasis skundas tenkintinas.

19Pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas.

20Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra ne kartą pažymėta, kad sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo turi būti įvertinta, ar yra reali grėsmė, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą) iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.). Realus bei veiksmingas iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas, pažeistų pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų atkūrimas ir apgynimas, o, atsižvelgiant į paminėtą, ir realus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą būtų neįmanomas ar sudėtingas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. AS5‑155/2005, Nr. AS5-230/2005).

21Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-326 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2010 – 2013 metams“ galiojimą iki administracinės bylos nagrinėjimo pabaigos iš esmės sieja su aplinkybe, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, jis jau bus įvykdęs dalį ar netgi visą sumažintą 2010 – 2013 metų remonto planą, todėl jam palankus teismo sprendimas objektyviai negalės būti įgyvendintas, taip pat vykdant remonto darbus pagal sumažintą remonto planą, bus pažeistas viešasis interesas ir atsiras neleistinai didelė šilumos tiekimo avarijų rizika tiek šio, tiek ateinančių šildymo sezonų metu, kas kelia realią grėsmę saugiam bei patikimam šilumos tiekimui.

22Bylos medžiaga nustatyta, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. O3-326 nutarė nederinti UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2010 – 2013 metams ir įpareigoti UAB „Litesko“ per 30 kalendorinių dienų pateikti filialo „Druskininkų šiluma“ pakoreguotą planą vidutinei metinei 255,5 tūkst. Lt sumai.

23Teisėjų kolegijos nuomone, nesustabdžius nutarimo galiojimo, iki teismo sprendimo priėmimo šioje byloje neišvengiamai atsirastų tam tikri pakitimai, o buvusios padėties atkūrimas praktiškai taptų neįmanomas. Galiojant minėtam Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimui Nr. O3-326 pareiškėjas privalo atsakovui pateikti filialo „Druskininkų šiluma“ pakoreguotą planą vidutinei metinei 255,5 tūkst. Lt sumai ir valdomo turto priežiūrą bei eksploatavimą 2010 – 2013 metų laikotarpiu vykdyti pagal pakoreguotą planą. Pareiškėjui palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju panaikinus ginčijamą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. O3-326 iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas taptų neįmanomas, nes skundžiamas nutarimas būtų iš dalies ar visiškai įvykdytas, tuo pačiu neliktų ir ginčo objekto.

24Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas pagrįstai teigia, kad tuo atveju, jeigu reikalavimo užtikrinimo priemonė nebus pritaikyta ir ginčijamas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reikalavimas bus įvykdytas, išnyks nagrinėjamos bylos dalykas, kartu – ir pareiškėjo reikalavimus tenkinančio teismo sprendimo priėmimo ir įvykdymo galimybė. Tokia situacija reikštų pareiškėjo teisės kreiptis gynybos į teismą ir gintis nuo neteisėtų administravimo subjekto veiksmų paneigimą.

25Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, nutarimu pareiškėjui nustatytus įpareigojimus, į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, į faktines bylos aplinkybes, konstatuoja, jog yra pagrindas sustabdyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-326 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2010 – 2013 metams“ galiojimą pareiškėjo atžvilgiu iki įsiteisės sprendimas šioje administracinėje byloje.

26Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ atskirąjį skundą tenkinti.

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 2 d. nutarties dalį, kuria atmestas pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, panaikinti ir pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo tenkinti, sustabdyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-326 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2010 – 2013 metams“ galiojimą iki įsiteisės sprendimas šioje administracinėje byloje.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ (toliau – ir... 5. Pareiškėjas nurodė, kad įpareigojus jį dar nesulaukus teismo sprendimo... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 2 d. nutartimi... 8. Teismas nustatė, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos... 9. III.... 10. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio... 11. Pareiškėjas nurodo, kad jeigu skundžiamo nutarimo dėl remonto galiojimas... 12. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepimu į... 13. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nurodo, kad pareiškėjo... 14. Druskininkų savivaldybė atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą... 15. Druskininkų savivaldybė pažymi, kad sustabdžius nutarimo dėl remonto... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Atskirasis skundas tenkintinas.... 19. Pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 20. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra ne kartą... 21. Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 22. Bylos medžiaga nustatyta, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės... 23. Teisėjų kolegijos nuomone, nesustabdžius nutarimo galiojimo, iki teismo... 24. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas pagrįstai teigia, kad tuo atveju,... 25. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, nutarimu... 26. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3... 27. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ atskirąjį skundą... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 2 d. nutarties dalį,... 29. Nutartis neskundžiama....