Byla eAN2-54-317/2020
Dėl Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2019 m. lapkričio 21 d. nutarties UAB „(duomenys neskelbtini)“ administracinio nusižengimo byloje

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Algirdas Jaliniauskas

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teisės departamento Vidurio Lietuvos teisės skyriaus (toliau – Institucija) vedėjos apeliacinį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2019 m. lapkričio 21 d. nutarties UAB „( - )“ administracinio nusižengimo byloje.

3Teismas

Nustatė

41.

5Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Trečiojo statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas 2019 m. spalio 16 d. surašė UAB „( - )“ administracinio nusižengimo protokolą Nr. APS-49(15.11) dėl savavališkai atliktų statybos darbų žemės sklype, esančiame adresu ( - ) (sklypo kadastrinis Nr. ( - )) - už neypatingojo mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. ( - )) rekonstravimą (nugriautas pastatas - priestatas) ir neypatingojo mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. ( - )) kapitalinį remontą (laikančiose sienose išpjautos angos, atlikti kapitalinio remonto darbai, keičiant visuomeninio pastato išvaizdą), be statybos leidimo ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto projekto. Protokole nurodyta, jog rekonstruodama neypatingojo mokslo paskirties pastatą be patvirtino projekto ir statybos leidimo UAB „( - )“ pažeidė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 3 straipsnio 2 dalies 3 punktą, 27 straipsnio 22 dalį, 27 straipsnio 1 dalies 8 punktą, 18 straipsnio 7 dalies 3 punktą, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir tuo padarė pažeidimą, numatytą Įstatymo 56 straipsnio 9 dalyje, o, atlikdama neypatingojo mokslo paskirties pastato kapitalinį remontą be statybos leidimo ir suderinto projekto, pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punktą, 27 straipsnio 22 dalį, 27 straipsnio 1 dalies 8 punktą, 18 straipsnio 7 dalies 3 punktą, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir tuo padarė pažeidimą, numatytą Įstatymo 56 straipsnio 15 dalyje.

62.

72019 m. spalio 16 d. administracinio nusižengimo protokolas kartu su tyrimo metu surinkta medžiaga buvo išsiųstas nagrinėti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams.

83.

9Parengiamojoje administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo stadijoje apylinkės teismas nustatė, jog Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Trečiojo statybos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto surašytame administracinio nusižengimo protokole nėra nurodytas ANK straipsnis, kurio pagrindu asmuo yra traukiamas administracinėn atsakomybėn, bei tai, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas yra juridinis asmuo, o pagal ANK atsako tik fiziniai asmenys. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, apylinkės teismas padarė išvadą, jog administracinio nusižengimo protokolas yra surašytas pažeidžiant imperatyvius jo surašymo tvarkos reikalavimus, kurių ištaisyti teisme nėra galimybės, todėl 2019 m. lapkričio 21 d. nutartimi administracinio nusižengimo bylą su UAB „( - )“ surašytu administracinio nusižengimo protokolu grąžino Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Trečiojo statybos priežiūros skyriui.

104.

11Apeliaciniame skunde Institucijos vedėja prašo panaikinti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2019 m. lapkričio 21 d. nutartį ir perduoti administracinio nusižengimo bylą nagrinėti apylinkės teismui.

124.1.

13Skunde nurodoma, jog žemesnės instancijos teismas netinkamai identifikavo administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį, atitinkamai netinkamai pritaikė teisės normas, todėl nepagrįstai grąžino administracinio nusižengimo bylą. Grįsdama tokį apeliacinio skundo argumentą, Institucijos atstovė nurodo, jog ANK 352 straipsnis numato fizinių asmenų (statytojų) administracinę atsakomybę už statinio savavališką rekonstravimą. ANK 353 straipsnis numato fizinių asmenų (statytojų) administracinę atsakomybę už statinio savavališką kapitalinį remontą. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo keturioliktasis skirsnis numato juridinių asmenų (statytojų) atsakomybę už šio įstatymo pažeidimus. Įstatymo 56 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad už neypatingojo statinio savavališką rekonstravimą skiriama bauda statytojams nuo dviejų tūkstančių keturių šimtų iki šešių tūkstančių eurų. Įstatymo 56 straipsnio 15 dalyje numatyta, kad už neypatingojo statinio savavališką kapitalinį remontą skiriama bauda statytojams nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų. Taigi, Įstatymo 56 straipsnio 9 dalies ir 56 straipsnio 15 dalies normos, numatančios juridinių asmenų atsakomybę, yra specialiosios ANK 352 ir 353 straipsniuose įtvirtintų normų atžvilgiu (Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 8 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-351-458/2017). Be to, Įstatymo 67 straipsnyje yra nustatyta, jog šio įstatymo 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ir 66 straipsniuose nurodyti pažeidimai taikomi ir juridinių asmenų padaliniams, taip pat kitoms užsienio organizacijoms ir jų padaliniams; nurodyti pažeidimai tiriami, nagrinėjami, nutarimai skundžiami ir vykdomi tokia pačia tvarka kaip atitinkamuose ANK straipsniuose nurodyti pažeidimai. UAB „( - )“ administracinio nusižengimo protokolas buvo surašytas kaip statytojui, juridiniam asmeniui, kuris nevykdė ir pažeidė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas. Taigi, iš to, kas išdėstyta, daroma išvada, jog apylinkės teismas nepagrįstai nusprendė, kad UAB „( - )“, kaip statytojui ir kaip juridiniam asmeniui, surašytame protokole turi būti nurodomas būtent ANK straipsnis ir jo dalis, numatantys atsakomybę už padarytą administracinį nusižengimą, ir, kad protokolas turi būti surašytas fiziniam asmeniui ANK 608, 609 straipsniuose nustatyta tvarka, nes juridiniai asmenys, kaip statytojai, už savavališką statinių statybą, priklausomai nuo statomo statinio kategorijos ir atliekamų statybos darbų rūšies, atsako pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 56 straipsnio nuostatas.

144.2.

15Institucijos atstovės nuomone, priimdamas skundžiamą nutartį, apylinkės teismas neįvertino ir tos aplinkybės, kad administracinėn atsakomybėn yra traukiamas juridinis asmuo, kuriam yra keliami padidintos atsakomybės ir rūpestingumo reikalavimai. Šiuo atveju UAB „( - )“ veikė nerūpestingai ir neteisėtai - vykdė savavališką pastato rekonstrukciją ir pastato kapitalinį remontą.

164.3.

17Apibendrinant visa, kas išdėstyta, skunde nurodoma, jog Institucija, vadovaudamasi ANK 3 straipsnio nuostatomis, tiesiogiai taikė Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, administracinėn atsakomybėn traukiamo juridinio asmens kaltinimo kvalifikacija buvo nurodyta tinkamai. Įstatymo 56 straipsnyje numatytas pažeidimas buvo tiriamas ir turi būti nagrinėjamas tokia pačia tvarka kaip ir atitinkamuose ANK straipsniuose nurodyti pažeidimai. Tokia yra ir formuojama teismų praktika (Panevėžio apygardos teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-47-337/2015, Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-1071-626/2016).

185.

19Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

20Teismas

konstatuoja:

216.

22Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teisės departamento Vidurio Lietuvos teisės skyriaus vedėjos apeliacinis skundas tenkinamas.

237.

24Apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo administracinio nusižengimo byloje, patikrina priimto nutarimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą (ANK 652 straipsnio 1 dalis). Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad Institucijos vedėja nesutinka su apylinkės teismo sprendimu UAB „( - )“ administracinio nusižengimo bylą grąžinti institucijai dėl administracinio nusižengimo protokolo trūkumų.

258.

26Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai 2019 m. lapkričio 21 d. nutartimi UAB „( - )“ administracinio nusižengimo bylą grąžino institucijai, kurios pareigūnai įgalioti atlikti administracinio nusižengimo tyrimą, konstatavę, jog byloje surašytas administracinio nusižengimo protokolas turi esminių trūkumų, kurių negalima ištaisyti teisme – nenurodytas ANK straipsnis, straipsnio dalis nustatantis atsakomybę už administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui inkriminuojamą nusižengimą, be to, administracinėn atsakomybėn yra patrauktas juridinis asmuo, nors pagal ANK atsako tik fizinis asmuo. Įvertinęs bylos duomenis bei galiojantį teisinį reglamentavimą, apygardos teismas su tokiu žemesnės instancijos teismo sprendimu ir jį lėmusiais motyvais sutikti negali ir konstatuoja, jog šiuo atveju apylinkės teismas netinkamai taikė teisės normas ir dėl to priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį, kuria nepagrįstai grąžino Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Trečiojo statybos priežiūros skyriui administracinio nusižengimo bylą, kurioje administracinio nusižengimo protokolas buvo surašytas juridiniam asmeniui UAB „( - )“ dėl savavališkai atliktų statybos darbų žemės sklype, esančiame adresu ( - ) (sklypo kadastrinis Nr. ( - )) - už neypatingojo mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. ( - )) rekonstravimą ir neypatingojo mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. ( - )) kapitalinį remontą, be statybos leidimo ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto projekto. Apygardos teismo vertinimu, šiuo atveju juridinis asmuo – UAB „( - )“ administracinėn atsakomybėn yra traukiamas pagrįstai ir teisėtai, pakankama ir administracinio nusižengimo protokole nurodyta jo veikos kvalifikacija.

279.

28Iš 2019 m. spalio 16 d. administracinio nusižengimo protokolo Nr. APS-49(15.11) matyti, jog institucija, atlikusi administracinio nusižengimo tyrimą, juridinio asmens UAB „( - )“ veiką kvalifikavo pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 56 straipsnio 9 dalį bei 56 straipsnio 15 dalį. Įstatymo 56 straipsnis nustato būtent juridinių asmenų atsakomybę už savavališką statybą. Šio straipsnio 9 dalyje nurodoma, jog už neypatingojo statinio savavališką rekonstravimą skiriama bauda statytojams nuo dviejų tūkstančių keturių šimtų iki šešių tūkstančių eurų. <…>. Įstatymo 56 straipsnio 15 dalyje nurodoma, jog už neypatingojo statinio savavališką kapitalinį remontą skiriama bauda statytojams nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų. <...>. To paties įstatymo 67 straipsnyje nustatyta, jog šio įstatymo 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ir 66 straipsniuose nurodyti pažeidimai <...> nagrinėjami, nutarimai skundžiami ir vykdomi tokia pačia tvarka kaip atitinkamuose Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsniuose nurodyti pažeidimai.

2910.

30Iš anksčiau aptarto teisinio reglamentavimo akivaizdu, kad Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 56 straipsnio 9 dalies bei 15 dalies normos savarankiškai numato pažeidimus, kurie tiriami ir nagrinėjami tokia pačia tvarka kaip atitinkamuose Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsniuose nurodyti pažeidimai. Kitaip tariant, tai nėra tam tikrą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytą blanketinę teisės normą užpildanti teisės norma. Toks aiškinimas neabejotinai atitinka ir jau suformuotą teismų praktiką analogiško pobūdžio administracinio nusižengimo bylose (pvz. žr. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 8 d. nutartį byloje Nr. AN2-351-458/2017). Todėl, priešingai nei teigiama skundžiamoje nutartyje, kvalifikuojant asmens veiką pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 56 straipsnio 9 dalį bei 56 straipsnio 15 dalį, joks papildomas ANK straipsnis (straipsnio dalis) neturi būti nurodomas.

3111.

32Pažymėtina ir tai, jog ANK nedraudžia bendrosios kompetencijos teismams nagrinėti administracinio nusižengimo bylas, kuriose asmenys (tiek fiziniai, tiek juridiniai) yra traukiami administracinėn atsakomybėn už į ANK neįtrauktus pažeidimus, ką šie teismai ir daro (pvz. Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 30 d. nutarimu juridinis asmuo - uždaroji akcinė bendrovė, buvo pripažintas padariusiu administracinius nusižengimus ir nubaustas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 56 straipsnio 3 dalį 2 000 eurų bauda, pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 56 straipsnio 3 dalį – 2 000 eurų bauda, pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 56 straipsnio 3 dalį – 2 100 eurų bauda, ir pritaikius ANK 38 straipsnio 2 dalį jam paskirta galutinė 2 100 eurų bauda (byla Nr. A14.-93-668/2019), Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutartimi Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 30 d. nutarimas pakeistas tik dėl nuobaudų subendrinimo; Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 7 d. nutarimu juridinis asmuo pripažintas kaltu padarius pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 56 straipsnio 7 dalyje, ir nubaustas 7 000 eurų bauda (byla Nr. A14.-3585-1035/2018), Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 30 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 7 d. nutarimas paliktas nepakeistu).

3312.

34Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2019 m. lapkričio 21 d. priimtas procesinis sprendimas grąžinti administracinio nusižengimo bylą institucijai tinkamam administracinio nusižengimo protokolo surašymui naikinamas kaip nepagrįstas ir neteisėtas, o byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 653 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

36Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teisės departamento Vidurio Lietuvos teisės skyriaus vedėjos apeliacinį skundą tenkinti.

37Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2019 m. lapkričio 21 d. nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – UAB „( - )“ administracinio nusižengimo bylą grąžinti apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

38Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Valstybinės teritorijų... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 6. 2.... 7. 2019 m. spalio 16 d. administracinio nusižengimo protokolas kartu su tyrimo... 8. 3.... 9. Parengiamojoje administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo stadijoje... 10. 4.... 11. Apeliaciniame skunde Institucijos vedėja prašo panaikinti Marijampolės... 12. 4.1.... 13. Skunde nurodoma, jog žemesnės instancijos teismas netinkamai identifikavo... 14. 4.2.... 15. Institucijos atstovės nuomone, priimdamas skundžiamą nutartį, apylinkės... 16. 4.3.... 17. Apibendrinant visa, kas išdėstyta, skunde nurodoma, jog Institucija,... 18. 5.... 19. Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.... 20. Teismas... 21. 6.... 22. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 23. 7.... 24. Apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo administracinio... 25. 8.... 26. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, Marijampolės apylinkės teismo... 27. 9.... 28. Iš 2019 m. spalio 16 d. administracinio nusižengimo protokolo Nr.... 29. 10.... 30. Iš anksčiau aptarto teisinio reglamentavimo akivaizdu, kad Lietuvos... 31. 11.... 32. Pažymėtina ir tai, jog ANK nedraudžia bendrosios kompetencijos teismams... 33. 12.... 34. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Marijampolės apylinkės teismo... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 36. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 37. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2019 m. lapkričio 21 d.... 38. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra...