Byla I-1905-160/2009
Dėl leidimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkė Zita Smirnovienė, susipažinusi su UAB ,,Odvija“ skundu dėl leidimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2UAB ,,Odvija“ 2009-05-25 teisme gautu skundu prašo:

  1. panaikinti Lietuvos geologijos tarnybos 2009-02-24 įsakymo Nr. 1-25 ir juo patvirtinto leidimo Nr. 11p-09 dalis, kuriuose nustatyta UAB ,,Baltijos karjerai“ teisė naudoti Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Raudondvario II telkinio žvyro ir smėlio išteklius;
  2. įpareigoti atsakovą iš naujo nagrinėti UAB ,,Ovidija“ ir UAB ,,Baltijos karjerai“ prašymus dėl leidimo naudoti Vilniaus rajono Raudondvario II žvyro ir smėlio telkinį išdavimo.

3Kartu su skundu pareiškėjas pateikė prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą. Prašyme paaiškino, kad apie UAB ,,Baltijos karjerai“ išduotą leidimą buvo oficialiai paskelbta 2009-02-27 ,,Valstybės žinių“ priede ,,Informaciniai pranešimai“. Lietuvos geologijos tarnyba 2009-01-16 raštu Nr. 6.3.-1.7-110 atsisakė pareiškėjui išduoti leidimą naudoti Vilniaus rajono Raudondvario II žvyro ir smėlio išteklius, kadangi nebuvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas, kuris yra privalomas. Tokiais veiksmais, pareiškėjo manymu, atsakovas leido pareiškėjui tikėtis, kad leidimas naudoti Vilniaus rajono Raudondvario II telkinio žvyro ir smėlio išteklius bus išduotas atlikus rašte nurodytus veiksmus. 2009-04-03 UAB ,,Ovdija“ atstovas kreipėsi į Lietuvos geologijos tarnybą, prašydamas informuoti, ar kiti asmenys yra kreipęsi į Lietuvos geologijos tarnybą dėl leidimo išdavimo, pranešti prašymų padavimo datą, apie Lietuvos geologijos tarnybos priimtus sprendimus. Lietuvos geologijos tarnyba 2009-04-17 raštu Nr. 1.7-1003 informavo apie UAB ,,Baltijos karjerai“ išduotą leidimą. Todėl UAB ,,Odvija“ apie skundžiamą leidimą sužinojo tik 2009-04-21, gavusi Lietuvos geologijos tarnybos 2009-04-17 raštą.

4Prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti netenkintinas.

5Apie UAB ,,Baltijos karjerai“ išduotą leidimą naudoti Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Raudondvario II telkinio žvyro ir smėlio išteklius, patvirtintą Lietuvos geologijos tarnybos 2009-02-24 įsakymu Nr. 1-25, ,,Valstybės žinių“ priede ,, Informaciniai pranešimai“ buvo paskelbta 2009-02-27. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo. Todėl terminas skundui paduoti baigėsi 2009-03-27. Terminas skundui paduoti gali būti atnaujintas, jei teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str.). Svarbiomis priežastimis paprastai pripažįstamos tik objektyvios, nepriklausančios nuo pareiškėjo valios aplinkybės, kurios sukliudė skundą paduoti laiku.

6Iš skundo turinio matyti, kad UAB ,,Odvija“ ne tik ginčija leidimo UAB ,,Baltijos karjerai“ išdavimą, bet ir prašo įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti leidimų išdavimo klausimą, tai yra nesutinka su Lietuvos geologijos tarnybos atsisakymu išduoti leidimą UAB ,,Odvija“. Laiko, kad UAB ,,Odvija“ neprivalėjo atlikti poveikio aplinkai vertinimo, atsisakymas išduoti leidimą UAB ,,Odvija“ neatitinka teisės aktų reikalavimų. Apie atsisakymą išduoti leidimą UAB ,,Odvija“ buvo informuota jau 2009-01-16 raštu Nr. 6.3.-1.7-110. Apie šį raštą UAB ,,Odvija“ žinojo jau 2009-04-03, kai UAB ,,Odvija“ atstovas kreipėsi į Lietuvos geologijos tarnybą prašydamas pranešti, ar leidimas naudoti Raudondvario II telkinio žvyro ir smėlio išteklius buvo išduotas kitiems asmenims. 2009-04-03 rašte Nr. 037 pareiškėjo atstovas nurodo, kad Lietuvos geologijos tarnyboje pareiškėjo atstovui buvo paaiškinta, kad tarnyba leidimą naudoti Raudondvario II telkinio žvyro ir smėlio išteklius ruošiasi išduoti kitai įmonei. Todėl apie atsisakymą išduoti leidimą UAB ,,Odvija“ bei apie Lietuvos geologijos tarnybos ketinimus išduoti leidimą kitai įmonei UAB ,,Odvija“ žinojo ne vėliau kaip 2009-04-03 (2009-04-03 raštas Nr. 037). Aplinkybę, kodėl pareiškėjas žinodamas apie atsisakymą išduoti leidimą naudoti Vilniaus rajono Raudondvario II žvyro ir smėlio išteklius ir apie Lietuvos geologijos tarnybos ketinimus išduoti leidimą kitai įmonei nesikreipė į teismą, pareiškėjas paaiškina tuo, kad UAB ,,Odvija“ tikėjosi, kad atlikus Lietuvos geologijos tarnyba 2009-01-16 rašte Nr. 6.3.-1.7-110 nurodytus veiksmus, t.y. atlikus poveikio aplinkai vertinimą, UAB ,,Odvija“ bus išduotas prašomas leidimas. Tačiau pareiškėjo tikėjimasis, kad atlikus poveikio aplinkai vertinimą, jam bus išduotas leidimas ir tuo laikotarpiu šis leidimas nebus išduodamas kitiems asmenims, negali būti laikoma svarbia priežastimi atnaujinti terminą skundui paduoti.

7Kadangi UAB ,,Odvija“ nenurodė svarbių priežasčių dėl termino kreiptis į teismą praleidimo, terminas neatnaujinamas. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p. skundą atsisakoma priimti, jei praleistas skundo padavimo terminas ir teismas atmeta prašymą jį atnaujinti. Kadangi UAB ,,Odvija“ prašymas atnaujinti terminą atmetamas, skundą priimti nagrinėti teisme atsisakytina.

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p., 149 str., teismo pirmininkė

Nutarė

9UAB ,,Odvija“ prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti atmesti.

10Skundą atsisakyti priimti.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2009-05-20 į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą, esančią AB „Swedbank“, sumokėtą 100 litų žyminį mokestį grąžinti UAB ,,Odvija“.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai