Byla 2-1492-301/2012
Dėl materialinio išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo vaikui priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Teresė Klimienė, sekretoriaujant Žydrūnei Sinkevičiūtei , dalyvaujant ieškovei I. T., atstovei advokatei Stanislovai Stniukynienei, institucijos duodančios išvadą , Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus, atstovei Vilijai Šukienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. T. ieškinį atsakovui J. A., institucijai duodančiai išvadą Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl materialinio išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo vaikui priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovė ir jos atstovė prašė patikslintą ieškinį (b.l.37-39) tenkinti priteisti iš atsakovo materialinį išlaikymą dukrai R. A., g. 2012-01-28, mokant periodinėmis išmokomis po 450 lt. kas mėnesį nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos –, tai yra nuo dukros gimimo dienos (2012-01-28) iki vaiko pilnametystės. Nurodė, kad atsakovas prie dukros išlaikymo neprisideda nuo jos gimimo. Ji nedirba, jokių pajamų , apart socialinių išmokų (650 lt.), - neturi. Dukros poreikių patenkinimui per mėnesį išleidžia apie 930 lt., o būtent: sauskelnės ir kt. higienos priemonės 150 lt., maistas (su košytėmis) 350 lt., vitaminai 60 lt., rūbai apie 70 lt., žaislams ir lavinimui 50 lt., nuomojamo būsto išlaikymas 200 lt., kurui (automobilio) 50 lt. Nurodė, kad atsakovas yra automechanikas, remontuodavo mašinas. Be to atsakovas periodiškai vykdavo dirbti į užsienį (dirbdavo fermose, skindavo obuolius). Kur atsakovas dirba šiuo metu nežino. Kiek žinoma jai (ieškovei) atsakovas sveikatos problemų neturėjo. Šiuo metu dukrą išlaikyti jai padeda mama.

3Atsakovui apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b.l.47), atsiliepimas negautas.

4Institucijos duodančios išvadą, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus, atstovės nuomone ieškinys tenkintinas visiškai.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies .

6Motinos ir tėvo pareiga rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jiems sulaukiant pilnametystės . Jei tėvai savo noru neteikia vaikui išlaikymo, tai išlaikymas iš tėvų priteisiamas priverstinai ( CK 3.192 straipsnio 1 dalis ) .

7Lietuvoje ratifikuota Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija numato visuotinai pripažįstamą kiekvieno vaiko teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam , doroviniam ir socialiniam vystymuisi, bei tėvų didžiausią atsakomybę už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikų vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes ( Konvencijos 27 straipsnio 1, 2 dalys ) . Analogiškai nacionalinėje teisėje – CK 3.192 straipsnio 2 dalyje – nustatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir turi užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas . Šios teisės normos paskirtis yra užtikrinti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymą, nepažeidžiant jį tiekiančių vaiko tėvų teisėtų interesų, proporcingumo principo, reikalaujančio nustatyti vaikų ir tėvų turtinių interesų pusiausvyrą ( LAT CBS teisėjų kolegijos 2005-01-26 nutartis civilinėje byloje R.Bogvilaitės v. M.Urbonui, Nr. 3K3-3-36/2005 ).

8Įstatyme įtvirtintas proporcingumo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties. Kartu, nustatant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydį, turi būti laikomasi prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo ( CK 3.3 straipsnio 1 dalis ) , kurio esmė yra ta, kad, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, teismas privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus. Remiantis prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu, teismų praktikoje formuojama nuostata, kad, siekiant, jog vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo forma ir dydis negali būti ribojami vien minimalių ( fiziologinių ) poreikių tenkinimu ( LAT CBS teisėjų kolegijos 2004-04-26 nutartis civilinėje byloje V.Sinkevič v. M.Sinkevič , Nr. 3K-3- 259/2004 ) . Dėl to, jeigu tėvų turtinė padėtis objektyviai leidžia priteisti būtinų vaikui vystytis sąlygų sudarymą atitinkantį išlaikymą, toks pakankamas vaikų išlaikymas ir turi būti priteisiamas . Teismų praktikoje pripažįstama, kad abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai ( LAT CBS teisėjų kolegijos 2004-04-19 nutartis civilinėje byloje D.Korsakas v. T.Korsakienė, Nr. 3K-3- 286/2004; 2004-11-03 nutartis civilinėje byloje A.Naujalienė v. A.Naujalis, bylos Nr. 3K-3-583/2004 ) . Išlaikymo dydis pirmiausia siejamas su protingais vaiko poreikiais, o pastaruosius lemia jo gabumai ir polinkiai . Išlaikymas apima visas lėšas, reikalingas vaikui tinkamai maitinti, aprengti, jo sveikatos priežiūrai, auklėjimui, mokymui, laisvalaikiui ir kt. ( LAT CBS teisėjų kolegijos 2005-01-26 nutartis civilinėje byloje R.Bogvilaitės v. M.Urbonui, Nr. 3K3-3-36/2005 ).

9Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ( CK 3.192 str. 1 d. ) . Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas ( CK 3.192 str. 2 d. ) . Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai ( CK 3.192 str. 3 d. ) .

10Iš šalių aiškinimų , bylos duomenų ( b.l. 5 – gimimo liudijimas ) seka, kad atsakovas yra ieškovės dukros R. A., g. 2012-01-28, tėvas, o dukra gyvena su ieškove, kuri ją išlaiko ir rūpinasi.

11Iš ieškovės aiškinimo seka, kad atsakovas nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnametį vaiką nuo jo gimimo.

12Iš ieškovės aiškinimo, bylos duomenų ( b.l.49, 51-57)

13nustatyta kad vaikio poreikiams patenkinti mėnesiui reikalinga 930 Lt suma. O būtent: sauskelnės ir kt. higienos priemonės 150 lt., maistas (su košytėmis) 350 lt., vitaminai 60 lt., rūbai apie 70 lt., žaislams ir lavinimui 50 lt., nuomojamo būsto išlaikymas 200 lt., kurui (automobilio) 50 lt.

14Bylos duomenys ( b.l. 7, 8, 50 - duomenys dėl gaunamas ieškovės socialines išmokas, iš kurių seka, kad ieškovės mėnesines pajamas sudaro 639,75 Lt) liudija kokia dalimi prie dukros išlaikymo prisideda ieškovė.

15Iš bylos duomenų ( b.l.11,12) nustatyta, kad atsakovas nedirba, nekilnojamojo turto neturi (b.l.14, 15) , atsakovo vardu yra registruoti 3 (trys) automobiliai: Mercedes Bendz E230 (1996 m. laidos), Audi A4 Avant (1998 m. laidos) ir Audi A4 Avant (1997 m. laidos). Indėlių atsakovas neturi( b.l.25, 26, 27, 28, 33, 42, 44, 45). Atsakovas daugiau išlaikytinių neturi.

16Teismų praktikoje pripažįstama, kad, nustatant priteistino išlaikymo dydį, gali būti vadovaujamasi CK 6.461 straipsnio 2 dalimi, kuri nustato, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą (MMA). Nuo 2008 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga yra 800 Lt (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimas Nr. 1368). Teismas, spręsdamas klausimą dėl vaiko išlaikymo dydžio, turi nustatyti šiuos teisiškai reikšmingus faktus: konkretaus vaiko poreikius, abiejų vaiko tėvų turtinę padėtį; nustatant tėvų turtinę padėtį taip pat turi būti atsižvelgiama į kitus pagal įstatymą išlaikomus asmenis. Išlaikymas turi būti priteisiamas ir iš tėvo (motinos), gaunančio tik minimalią mėnesio algą, senatvės pensiją ar kitokias minimalias pajamas. Sunki tėvų turtinė padėtis turi reikšmės išlaikymo dydžiui, tačiau negali būti pagrindas atleisti tėvą (motiną) nuo pareigos išlaikyti vaikus. Nors duomenų apie atsakovo darbą byloje nėra, tačiau, teismo nuomone, ši aplinkybė privalo būti vertinama drauge su aplinkybėmis, jog atsakovas yra sveikas, darbingo amžiaus asmuo, disponuoja net trimis automobiliais (pasak ieškovės remontuoja automobilius, periodiškai vyksta dirbti į užsienį), todėl turi galimybę ir oficialiai įsidarbinti bei gauti su darbo teisiniais santykiais susijusių pajamų ir užtikrinti išlaikymą nepilnamečiui vaikui. Dabartinis MMA dydis yra nustatytas 2008 metais, todėl sprendžiant išlaikymo dydžio klausimą yra būtina įvertinti ir tokius ekonominius faktorius kaip infliacijos lygis, vartojimo prekių kainų augimas ir pan. Atsižvelgiant į materialinės teisės normų taikymo ir aiškinimo praktiką bei nustatytas faktines aplinkybes, siekiant užtikrinti nepilnamečio vaiko poreikių tenkinimą bei būtinų vystymosi ir išsilavinimo sąlygų sudarymą, išlaikymas dukrai iš atsakovo priteisiamas po 400 Lt kas mėnesį ( CK 3.192 str.,3.196 str.1d.1 p., 3.200 str., 3. 208 str.) .

17Iš atsakovo priteisiamas ir išlaikymo įsiskolinimas . Remiantis CK 3.200 straipsniu išlaikymas turi būti priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos. Tokią teisę atsakovo nepilnametis vaikas pagal kilmę įgijo nuo jo gimimo dienos ( CK 3.137 straipsnio 1 dalis, 3 dalis) . Pagal CK 3.192 straipsnio 1 dalį tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, t. y. nuo vaikų gimimo dienos. Byloje nustatyta, kad atsakovas, būdamas vaiko tėvu (pagal kilmę), pareigos išlaikyti savo nepilnametį vaiką nevykdė nuo 2012-01-28, todėl iš jo, remiantis CK 3.200 straipsniu, priteisiamas išlaikymo įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2012-01-28 iki pareiškimo padavimo dienos 2012-03-19, po 400 lt. kas mėnesį , viso 689 lt. ( 1 mėn. 22 d. x 400 lt. ) ( Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 01 07 nutartis civilinėje byloje A.Čibinskienė v. G.Kraujalis, bylos Nr. 3K-3-23/2004 ; Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus 2004 10 07 konsultacija).

18Iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (b.l.58) (CPK 93 str. 96 str.).

19Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 12 str., 14 str., 260 str., 270 str., 149 str.

Nutarė

20Ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo J. A., a.k. ( - ) , 689 ( šešis šimtus aštuoniasdešimt devynis) litus išlaikymo įsiskolinimo dukrai R. A., g. 2012-01-28, a.k. ( - ) už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 28 d. (2012-01-28) iki 2012 m. kovo 19 d. (2012-03-19) imtinai, priteistą išlaikymą uzufrukto teise tvarkys I. T., a.k. ( - )

22Priteisti iš atsakovo J. A., a.k. ( - ), dukrai R. A., g. 2012-01-28, a.k. ( - ) materialinį išlaikymą , mokant periodinėmis išmokomis po 400 (keturis šimtus ) litų kas mėnesį iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją , pradedant skaičiuoti nuo 2012 m. kovo 19 d. (2012-03-19) , priteistą išlaikymą uzufrukto teise tvarkys I. T., a.k. ( - )

23Panaikinti šio teismo 2012-03-20 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonė – laikinojo išlaikymo iš atsakovo dukrai R. A. priteisimą.

24Priteisti iš atsakovo valstybės naudai šias bylinėjimosi išlaidas : 144 (vieną šimtą keturiasdešimt keturis ) litus žyminio mokesčio (įmokos kodas 5660) ir 19,20 Lt (devyniolika litų 20 cnt.) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (įmokos kodas 5660), ir 400 (keturis šimtus) litų išlaidų už antrinės teisinės pagalbos teikimą atlyginimo (įmokos kodas 5630), sumokant VMI prie LR FM sąskaiton Nr. LT 247300010112394300.

25Nukreipti sprendimą dalyje dėl išlaikymo vykdyti skubiai ( CPK 282 str. 2 d. 1 p.)

26Sprendimas per trisdešimt dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą .

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Teresė Klimienė,... 2. Ieškovė ir jos atstovė prašė patikslintą ieškinį (b.l.37-39) tenkinti... 3. Atsakovui apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b.l.47),... 4. Institucijos duodančios išvadą, Marijampolės savivaldybės administracijos... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies .... 6. Motinos ir tėvo pareiga rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti kyla iš... 7. Lietuvoje ratifikuota Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija numato... 8. Įstatyme įtvirtintas proporcingumo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės... 9. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ( CK 3.192... 10. Iš šalių aiškinimų , bylos duomenų ( b.l. 5 – gimimo liudijimas ) seka,... 11. Iš ieškovės aiškinimo seka, kad atsakovas nevykdo pareigos materialiai... 12. Iš ieškovės aiškinimo, bylos duomenų ( b.l.49, 51-57)... 13. nustatyta kad vaikio poreikiams patenkinti mėnesiui reikalinga 930 Lt suma. O... 14. Bylos duomenys ( b.l. 7, 8, 50 - duomenys dėl gaunamas ieškovės socialines... 15. Iš bylos duomenų ( b.l.11,12) nustatyta, kad atsakovas nedirba, nekilnojamojo... 16. Teismų praktikoje pripažįstama, kad, nustatant priteistino išlaikymo dydį,... 17. Iš atsakovo priteisiamas ir išlaikymo įsiskolinimas . Remiantis CK 3.200... 18. Iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (b.l.58) (CPK 93 str. 96... 19. Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 12 str., 14 str., 260 str.,... 20. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovo J. A., a.k. ( - ) , 689 ( šešis šimtus... 22. Priteisti iš atsakovo J. A., a.k. ( - ), dukrai R. A., g. 2012-01-28, a.k. ( -... 23. Panaikinti šio teismo 2012-03-20 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos... 24. Priteisti iš atsakovo valstybės naudai šias bylinėjimosi išlaidas : 144... 25. Nukreipti sprendimą dalyje dėl išlaikymo vykdyti skubiai ( CPK 282 str. 2 d.... 26. Sprendimas per trisdešimt dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas...