Byla B2-4519-881/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „R.TA Line“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Lemis Baltic“, UAB „Viltvora“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo „Ramirent Baltic“, AS pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „R.TA Line“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Lemis Baltic“, UAB „Viltvora“,

Nustatė

2pareiškėjas „Ramirent Baltic“, AS kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,R.TA Line“. Nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, kuriam atsakovas skolingas 10 719,05 Lt. Pareiškėjo nuomone, yra visos sąlygos atsakovui iškelti bankroto bylą. Atsakovo bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Viresita“.

3Atsakovas UAB „R.TA Line“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjo „Ramirent Baltic“, AS pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriame nurodė, kad su pareiškimu nesutinka. Savo nesutikimą su pareiškimu motyvuoja tuo, kad pareiškėjas „Ramirent Baltic“, AS nesilaikė ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos.

4Teisėjos rezoliucijomis į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, buvo įtraukti UAB „Lemis Baltic“ ir UAB „Viltvora“. Trečiasis asmuo UAB „Lemis Baltic“ atsakovo bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Tytus“, o trečiasis asmuo UAB „Viltvora“ – UAB „Admivira“.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

6ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis numato, kad kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu. Kaip matyti iš bylos medžiagos, tokį pranešimą pareiškėjas „Ramirent Baltic“, AS išsiuntė atsakovo registruotos buveinės ir atsakovo akcininko gyvenamosios vietos adresais (b. l. 29-33). Atsakovas teigia, kad pareiškėjo pranešimo negavo, ir nurodo, kad pranešimą dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškėjas turėjo siųsti atsakovo adresu, nurodytu su pareiškėju sudarytoje 2011 m. kovo 2 d. nuomos sutartyje, nes būtent šiuo adresu yra atsakovo biuras. Teismo vertinimu, atsakovo nurodytos aplinkybės nėra teisiškai reikšmingos sprendžiant, ar pareiškėjo „Ramirent Baltic“, AS pareiškimas gali būti nagrinėjamas iš esmės. Teismų praktikoje pripažįstama, kad ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostata, įpareigojanti kreditorių įspėti skolininką apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nėra savitikslė. Jos tikslas yra paraginti skolininką atsiskaityti su kreditoriumi, kad kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir neinicijuojant bankroto bylos. Kita vertus, teisės aktai nedraudžia įmonei, kuriai inicijuota bankroto byla, atsiskaityti su kreditoriumi ir vėliau, iki nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo. Priešingai, ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas atsisakymo kelti bankroto bylą pagrindas, jeigu įmonė iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-928/2012). Nagrinėjamu atveju atsakovas apie inicijuotą procesą dėl bankroto bylos iškėlimo ir kreditoriaus reikalavimą teismo buvo informuotas 2012 m. gegužės 16 d. (b. l. 52), taigi turėjo pakankamai laiko imtis priemonių išspręsti ginčą nekeliant bankroto bylos, tačiau tokių priemonių nesiėmė, kas yra pagrindas pareiškėjo „Ramirent Baltic“, AS pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo išnagrinėti iš esmės.

7Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Atsakovo 2012 m. sausio 31 d. balanso duomenimis, atsakovo turtas buvo įvertintas

9695 081 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 671 656 Lt (iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 615 021 Lt, o po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 56 635 Lt). Pagal atsakovo pateiktą kreditorių sąrašą, pradelsti įmonės įsipareigojimai lygūs 403 847,15 Lt. Be nurodyto balanso ir kreditorių sąrašo, atsakovas taip pat pateikė debitorių sąrašą, pagal kurį atsakovo debitorių skola lygi 539 676,22 Lt. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 4 d. ir 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartimis atsakovas buvo įpareigotas pateikti teismui papildomus paaiškinimus dėl atsakovo balanso ir debitorių sąrašo santykio, t. y. paaiškinti, ar nurodytos atsakovo debitorinės skolos yra įtrauktos į atsakovo balansą, tačiau teismo nustatytu terminu atsakovas teismo įpareigojimo neįvykdė. Esant šioms aplinkybėms, teismas, nustatydamas atsakovo turto vertę, vadovaujasi nuostata, kad debitorių skolos kaip įmonės turtas yra įtrauktos ir į įmonės balansą. Teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad remiantis atsakovo 2012 m. sausio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita, atsakovas veikė nuostolingai ir patyrė 160 944 Lt nuostolių. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad atsakovas nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, todėl remiantis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu ir 2 straipsnio 8 punktu, UAB „R.TA Line“ laikytina nemokia ir jai keltina bankroto byla.

10Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Ieškovas atsakovo administratoriumi prašo skirti UAB „Viresita“, trečiasis asmuo UAB „Lemis Baltic“ – UAB „Tytus“, o trečiasis asmuo UAB „Viltvora“ – UAB „Admivira“. Siūlomi administratoriai pareiškė sutikimą dėl bankroto administravimo paslaugų teikimo. Duomenų, kad administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimą, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimus, kuriais pritarė siūlomiems kandidatams administruoti UAB „R.TA Line“. Įvertinęs viešai skelbiamą informaciją apie siūlomų administratorių užimtumą, tiek kaip juridinių asmenų darbuotojų, tiek kaip bankroto administratorių – fizinių asmenų, taip pat siūlomų administratorių ir atsakovo buveinės vietą, teismas sprendžia, kad operatyvų ir ekonomišką bankroto procedūrų atlikimą užtikrintų administratorius UAB „Viresita“.

11Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, LR civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

12iškelti UAB „R.TA Line“ (į. k. 302463936, Pramonės g. 97, Vilnius) bankroto bylą.

13Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Viresita“ (leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 150).

14Uždėti bankrutuojančios UAB „R.TA Line“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios UAB „R.TA Line“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

16Pavesti bankrutuojančios UAB „R.TA Line“ administratoriui UAB „Viresita“:

171) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

182) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

193) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

20Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Viresita“, sužinojus apie iškeltas bylas UAB „R.TA Line“ ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „R.TA Line“, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

21Įpareigoti bankrutuojančios UAB „R.TA Line“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui UAB „Viresita“ įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. pareiškėjas „Ramirent Baltic“, AS kreipėsi į teismą su pareiškimu... 3. Atsakovas UAB „R.TA Line“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjo „Ramirent... 4. Teisėjos rezoliucijomis į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 6. ĮBĮ 6 7. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies... 8. Atsakovo 2012 m. sausio 31 d. balanso duomenimis, atsakovo turtas buvo... 9. 695 081 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 671 656 Lt (iš jų per... 10. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės... 11. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, LR... 12. iškelti UAB „R.TA Line“ (į. k. 302463936, Pramonės g. 97, Vilnius)... 13. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Viresita“ (leidimo teikti bankroto... 14. Uždėti bankrutuojančios UAB „R.TA Line“ nekilnojamajam turtui ir kitam... 15. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 16. Pavesti bankrutuojančios UAB „R.TA Line“ administratoriui UAB... 17. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 18. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 19. 3) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 20. Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Viresita“, sužinojus apie... 21. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „R.TA Line“ valdymo organus per 15 dienų... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...