Byla I-1035-121/2013
Dėl nutarimo panaikinimo; tretieji suinteresuoti asmenys - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Dzedulionio, Henriko Sadausko, Nijolės Žalnieriūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Tomui Petkevičiui, atsakovės atstovui Tomui Demikiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. P. (R. P.) skundą atsakovei Viešajai įstaigai „Ekoagros“ dėl nutarimo panaikinimo; tretieji suinteresuoti asmenys - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas R. P. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Viešosios įstaigos „Ekoagros“ (toliau – VšĮ „Ekoagros“) 2011 m. rugsėjo 20 d. nutarimą Nr. PNU-K-11-00408 (toliau – Nutarimas).

4Paaiškina, kad nuo 2002 m. vykdo ekologinio ūkininkavimo veiklą pagal Lietuvos kaimo plėtros priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ (toliau - Priemonė) programą „Ekologinis ūkininkavimas“ (toliau - Programa) ir laikosi atitinkamų šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Bet atsakovo 2011 m. rugsėjo 22 d. raštu Nr. K-(248) jis buvo informuotas apie ūkio nesertifikavimą. Nutarime konstatuota, kad pareiškėjo pažeidimas atitinka Neatitikčių vertinimo procedūros, patvirtintos 2009 m. gegužės 27 d. atsakovo direktoriaus įsakymu Nr. V-36 (2011 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-52 redakcija) (toliau – Neatitikčių vertinimo procedūra), A priedo 25 eilutę ir dėl to taikė griežčiausią poveikio priemonę – viso ūkio ir visos produkcijos nesertifikavimą.

5Pareiškėjas teigia, kad Nutarimas pareiškėjui sukelia tiesioginius neigiamus turtinius nuostolius, nes juo buvo panaikinta pareiškėjo teisė ženklinti prekes ekologiškais žemės ūkio ir maisto produktais, todėl pareiškėjas priverstas mažesne kaina parduoti produkciją, kenkia pareiškėjo dalykinei reputacijai. Nesutinka su Nutarimo prielaida, jog pareiškėjas savo laukuose naudojo sintetines medžiagas, kurios yra neleistinos naudoti pagal Įgyvendinimo reglamento 5 str. 1 dalį bei II priedą, o papildomo patikrinimo protokolas surašytas nesilaikant protokolo surašymui nustatytų teisės aktų reikalavimų, todėl yra niekinis, o jo pagrindu priimtas Nutarimas turi būti panaikintas. Atsakovas netinkamai atliko pareiškėjo ūkio tyrimą, nenustatyta, jog pareiškėjas naudojo neleistinas medžiagas ūkininkavime. Teigia, kad atsakovas privalo rinkti mėginius, laikydamasis nustatytų standartų. Atsakovas vienoje vietoje paėmė mėginį: trijų piktžolių kuokštus arba tris grunto dalis, o tai neparodo pesticidų naudojimo visame žemės sklype, kuo pažeidė Lietuvos standartizacijos departamento perimtas Tarptautinės standartizacijos organizacijos ISO 10381-4:20035 standarto kaip Lietuvos standarto LST ISO 10381-4:2006 (toliau – ISO standartas) 5.2 punktą. Atsakovas ėminius rinko ne įprastinėse laukų vietose, tačiau jų pakraščiuose, pamiškėse, pakelėse, kuo pažeidė ISO standarto 5.6 punktą. Iš atsakovo pateiktų protokolų neaišku, iš kurių vietų buvo paimti ėminiai. Nėra pridėti scheminiai vietovės planai ar sklypų žemėlapiai su nurodytomis ėminių ėmimo vietomis. Tad 2011 m. rugsėjo 2 d. bei 2011 m. rugsėjo 5 d. protokolai parengti pažeidžiant ISO Standarto 5.19 punktą. Atsakovas atsisakė paimti ėminius, kur ėminį pageidavo imti pareiškėjo įgaliotas asmuo. Atsakovas pažeidė ISO standarto 6.1 dalies 2 lentelę, nes neformavo atskirų junginių ėminių iš pavienių ėminių, tačiau kiekviename didelio ploto sklype paėmė vos po tris pavienius ėminius. Pareiškėjas abejojo, ar tokiame dideliame sklypo plote toks mažas pavienių ėminių skaičius būtų pakankamas bent vieno jungtinio ėminio suformavimui. Teigė, kad nebuvo informuotas, ar ėminius rinko reikiamą kvalifikaciją turintis asmuo, nes atsakovo interneto svetainėje nėra duomenų, kad atsakovas turėtų reikiamų specialistų ėminių surinkimui. Taip pažeistas ISO standarto 5.18 punktas.

6Teigia, kad Nutarimas priimtas nenustačius visų reikšmingų faktų teisės normų taikymui – pareiškėjo kaltės, tyčinio draudžiamų medžiagų panaudojimo, buvo pažeisti Įgyvendinimo reglamento 5 str. 1 dalyje ir Neatitikčių vertinimo procedūros A priedo 25 eilutėje išdėstyti reikalavimai. Nutarimas galėjo būti priimtas tik iki jo priėmimo sudarius pareiškėjui sąlygas pateikti pastabas, tad buvo pažeista Įgyvendinimo reglamento 91 str. 2 dalyje įtvirtinta pareiškėjo teisė būti išklausytam. Aiškino, kad atsakovas, perduodamas tirti mėginius, paimtus nedalyvaujant pareiškėjo paskirtiems asmenims, pažeidė Įgyvendinimo reglamento 65 str. 3 dalį. Taip pat nurodė, kad jam nebuvo pateiktos 2011 m. rugsėjo 2 d. ir 2011 m. rugsėjo 5 d. ataskaitos, kurių jis neturėjo galimybės pasirašyti. Teigė, kad Nutarimu pritaikytos priemonės yra neproporcingos. Pareiškėjo vertinimu, atsižvelgus į Įgyvendinimo taisyklių 35.8, 36.2.2, 36.2.6 punktus, patikrinti laukai galėjo būti nesertifikuojami ir sumažinta parama (t. 1, b. l. 1–16, 80–95).

7Atsakovas VšĮ „Ekoagros“ atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

8Paaiškino, kad pareiškėjas ir VšĮ „Ekoagros“ 2010 m. gegužės 17 d. sudarė sutartį Nr. SUT-K-10-02628 (toliau – Sutartis), pagal kurią pareiškėjas užsakė, kad VŠĮ „Ekoagros“ atliktų užsakovo vykdomos ekologinio žemės ūkio produktų gamybos ir tvarkymo veiklos sertifikavimą ir išduotų patvirtinamąjį dokumentą, jei užsakovo vykdoma veikla atitinka Reglamentų, nustatančių reikalavimus ekologiškų žemės ūkio produktų gamybai ir ženklinimui, Ūkio taisyklių ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.

9Vadovaudamasis Įgyvendinimo reglamento 65 str. 4 punktu, atsakovas 2011 m. rugsėjo 2 d. atliko papildomą tikrinimą pareiškėjo ekologinės gamybos ūkyje ir surašė papildomo tikrinimo protokolą Nr. PAGP-K-11-00409. Pareiškėjas nedalyvavo ūkio patikroje, aprodyti sertifikuojamus laukus žodžiu paskyrė atstovą A. J. Laukų apžiūros metu tikrintojas Žydrūnas Bičius kai kuriuose sertifikuojamuose laukuose pastebėjo sintetinių cheminių medžiagų panaudojimo požymius, kuriuos užfiksavo protokole Nr. PAGP-K-11-00409. Tikrintojas paėmė mėginius iš trijų laukų tyrimams atlikti. Pareiškėjas žodžiu atsisakė pasirašyti parengtą, kaip tai nustatyta Įgyvendinimo reglamento 65 str. 3 punkte, patikros protokolą bei raštu neišdėstė atsisakymo priežasčių. Atsižvelgus į Įgyvendinimo reglamento 65 str. 2 punktą, VšĮ „Ekoagros“ neprivalo imti mėginių iš laukų, kuriuose nėra įtarimą keliančių požymių. Tikrintojai mėginius ima vadovaujantis Mėginių atrinkimo procedūra, patvirtinta VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-27 (2010 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-55 redakcija). Ši procedūra yra patalpinta VšĮ „Ekoagros“ internetiniame puslapyje.

10VšĮ „Ekoagros“, siekdama tinkamo procedūrų įgyvendinimo, nesiuntė tirti pirmo patikrinimo metu paimtų mėginių ir inicijavo dar vieną pareiškėjo ūkio patikrą. Patikrą 2011 m. rugsėjo 5 d. atliko VšĮ „Ekoagros“ tikrintojas Žydrūnas Bičius, II sertifikavimo skyriaus vadovas Timas Trubila, ją užfiksavo protokole Nr. PAGJP-K-11-00414. Trečiaisiais asmenimis, kaip numatyta Mėginių atrinkimo procedūros 3.4 punkte, buvo pakviesti dalyvauti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Augalų apsaugos produktų kontrolės skyriaus specialistas Alvydas Jurgelevičius ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) Kontrolės departamento Vilniaus patikrų vietoje skyriaus vyriausiasis specialistas Rimas Karužas. Antrosios patikros metu pareiškėjas nedalyvavo. Tikrinti atvykusius asmenis lydėti pareiškėjas žodžiu paskyrė A. J. ir E. P.. Apžiūrėjus keturis ūkio laukus, pareiškėjo paskirti asmenys pasišalino ir toliau patikroje nedalyvavo. Tikrinti atvykę asmenys apžiūrėjo likusius laukus ir iš laukų, kuriuose buvo sintetinių medžiagų panaudojimo požymių, paėmė mėginius pagal mėginių atrinkimo procedūrą. Pareiškėjui pateikus patikros protokolą, jis atsisakė jį pasirašyti ir raštu nurodė, kad su protokolu ir mėginiu iš sklypo Nr. 011554-4002 nesutinka. Patikros metu paimti mėginiai buvo pateikti akredituotai laboratorijai ir 2011 m. rugsėjo 19–20 d. buvo gauti tyrimų protokolai, kuriuose nurodyta, kad visuose mėginiuose yra rasta ekologinėje gamyboje draudžiamų naudoti medžiagų likučių. VšĮ „Ekoagros“ 2011 m. rugsėjo 20 d. priėmė nutarimą Nr. PNU-K-11-00408, kuriuo nutarė nesertifikuoti pareiškėjo ūkio. Apie priimtą nutarimą pareiškėjas buvo informuotas 2011 m. rugsėjo 22 d. raštu Nr. K-(248).

11Pareiškėjas, atsisakydamas dalyvauti patikroje bei skirdamas neįgaliotus asmenis, atsisakydamas pasirašyti patikrinimo protokolus, pažeidė Įgyvendinimo reglamento 67 str. 1 punkto nuostatas. Remiantis Sutarties 3.2.1 punktu bei Neatitikčių vertinimo procedūros A priedo 2 puslapyje prie penkto lygio poveikio priemonės aprašymu, tai buvo viena iš priežasčių Sutarties nutraukimui. VšĮ „Ekoagros“ mėginius ėmė siekdama nustatyti taršos faktą ekologinėje gamyboje draudžiamomis medžiagomis, kaip numato Įgyvendinimo reglamento 65 str. 2 punktas, t.y. kitu tikslu, nei ISO standarto 4 punkte nustatyti ėminių ėmimo tikslai. Be to, buvo paimti ne tik dirvožemio, bet ir laukuose augusių piktžolių mėginiai, kurie ISO standarte neaptariami. Kad iš pareiškėjo ekologinės gamybos ūkio paimtuose mėginiuose rasta sintetinių medžiagų, patvirtina akredituotos laboratorijos „Eurofins Dr. Specht Laboratorien GmbH“ atlikti tyrimai. Paimtų mėginių tyrimų rezultatai įrodo, kad pareiškėjo valdomame ekologinės gamybos ūkyje buvo naudojamos neleistinos medžiagos. Sintetinių medžiagų panaudojimo faktas tyrimų pagalba nustatytas penkiuose sertifikuojamuose laukuose, o poveikio priemonė pritaikyta pagal Neatitikčių vertinimo procedūros A priedo 25 neatitiktį. Patvirtinamasis dokumentas produkcijai buvo panaikintas ne dėl Įgyvendinimo reglamento 91 str. 2 punkto nuostatų pažeidimo. Nurodė, kad pareiškėjo dokumentas, vadinamas „ataskaita“, yra papildomo tikrinimo protokolas, kurį 2011 m. rugsėjo 2 d. pareiškėjas pasirašyti atsisakė, tačiau protokolas buvo surašytas dviem egzemplioriais, kurių vienas paliktas pareiškėjui, kaip numatyta Tikrintojo vadovo procedūros 10 skyriuje. Ant 2011 m. rugsėjo 5 d. papildomo tikrinimo protokolo yra paties pareiškėjo parašas. Pareiškėjas šiuos protokolus teismui pateikė kartu su skundu, nors teigė, kad pareiškėjui šie dokumentai nebuvo įteikti. Nurodė, kad tikrinimo protokolai pildomi nustatytoje privalomoje papildomo tikrinimo protokolo formoje F-025. Papildomo tikrinimo protokolai užpildyti nepažeidžiant jiems nustatytų reikalavimų, todėl yra galiojantys. Už pareiškėjo ūkyje nustatytą pažeidimą - neleistinų medžiagų panaudojimą ūkyje - numatyta vienintelė priemonė – nesertifikuoti pareiškėjo ūkio, alternatyvos pagal Neatitikčių vertinimo procedūrą (PR-05) 6 leidimo A priedą nėra nustatyta (t. 2, b. l. 14–20).

12Trečiasis suinteresuotas asmuo NMA dėl pareiškėjo skundo prašė spręsti teismo nuožiūra.

13Paaiškina, kad NMA priima paraiškas, atlieka jų vertinimą ir priima sprendimus dėl paramos skyrimo/neskyrimo, pagal patvirtintą tvarką atlieka techninę, administracinę ir finansinę paraiškų ir investicinių projektų kontrolę. Esant poreikiui, administruodama paraiškas, NMA vadovaujasi oficialiais duomenimis, gautais iš kompetentingų institucijų. NMA neturi teisės pati vertinti kitų institucijų, šiuo atveju - VšĮ „Ekoagros“ - priimamų sprendimų (t. 2, b. l. 1–2).

14Pareiškėjo atstovas, bylą nagrinėjant teisme, skundą ir jo argumentus palaikė, papildomai paaiškino, jog jam abejones sukėlė LVAT nutarties Nr. A-492-2575/2012 pagrįstumas, nes ji prieštarauja anksčiau suformuotai praktikai, nes LVAT yra nurodęs, jog viešoji įstaiga yra viešojo administravimo institucija (pvz. nutartys adm. bylose Nr. AS-330-2004, Nr. A-6-468-2004); abejoja, ar šiuo atveju išties buvo privalu vadovautis Reglamento 30 str. 1 dalimi. Pagal ataskaitiniu laikotarpiu galiojusią Vertinimo procedūrų redakciją buvo galima diferencijuoti sankcijas, tuo tarpu laukų, kur nustatyti pažeidimai, plotai sudaro tik nedidelę dalį viso ekologinio ūkio (apie 87 ha iš 429 ha). Vertinimo procedūros prieštarauja Žemės ūkio ministro 2011-03-16 įsakymu patvirtintų Įgyvendinimo taisyklių 35.8, 36.2 punktams.

15Atsakovės atstovas skundą prašė atmesti atsiliepimo argumentais, papildomai paaiškino, jog pareiškėjas 2009 metais buvo supažindintas su Vertinimo procedūra, be to, ji yra talpinama internete, ją pakeitus, kiekvieną kartą išsiunčiami informaciniai laiškai, kur galima susipažinti su pakeitimais. Įstaigos Taryba 2011-04-27 nusprendė palikti seną tvarką ir, nustačius netinkamų medžiagų panaudojimo faktą, nesertifikuoti viso ūkio. Iki 2009 metų sankcijos išties buvo liberalesnės. Nutarimas pagrįstas Neatitikimų vertinimo procedūromis ir Reglamentu, Neatitikimų vertinimo procedūrų ŽŪM tvirtinti neprivalo, joms pritarė Taryba.

16Skundas netenkintinas.

17Faktinės bylos aplinkybės.

18Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad 2010-05-17 sudaryta sutartimi Nr. SUT-K-10-02628 užsakovas R. P. užsakė, kad vykdytojas VšĮ „Ekoagros“ atliktų jo vykdomos ekologinės veiklos žemės ūkio produktų gamybos ir tvarkymo veiklos sertifikavimą ir išduotų patvirtinantį dokumentą, jei pareiškėjo vykdoma veikla atitinka reglamentų, nustatančių reikalavimus ekologiškų žemės ūkio produktų gamybai ir ženklinimui, Ekologinio žemės ūkio taisyklių ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus (1.1 p.). Sutarties 2.1.1 punkte nustatyta, kad pareiškėjas įsipareigoja nuo prašymo dėl ekologinės gamybos sertifikavimo pateikimo dienos laikytis reglamentų, nustatančių reikalavimus ekologiškų žemės ūkio produktų gamybai ir ženklinimui, Ekologinio žemės ūkio taisyklių ir kitų vykdytojo raštu pateiktų dokumentų reikalavimų. R. P. Sutarties 2.1.2 punktu įsipareigojo leisti VšĮ „Ekoagros“ ir/ar akreditavimo biuro atstovui išsamiai apžiūrėti ūkio subjektą, su ūkio subjektu susijusius dokumentus (ekologinės gamybos ir įprastinės gamybos vienetų) ir vykdomą pareiškėjo veiklą bei pateikti galiojančių dokumentų, reikalingų atlikti sertifikavimą, kopijas. Sutarties 3.2.1 punkte nustatyta, kad VŠĮ „Ekoagros“ turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu užsakovas neužtikrina šios sutarties 2.1.2 punkte nustatytų sąlygų kasmetiniam, papildomam ar skubiam tikrinimui atlikti. Sutarties 5.3 punkte nustatyta, kad VšĮ „Ekoagros“ turi teisę nutraukti Sutartį užsakovui pažeidus šios sutarties 2.1.1.-2.10 punktuose nurodytus įsipareigojimus. (t. 2, b. l. 21-23).

19Pareiškėjas Agentūrai 2011-05-09 pateikė Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraišką (registracijos Nr. 11-1005608857-A1-1, toliau – Paraiška), kurioje pareiškėjas deklaravo 675,09 ha žemės ūkio naudmenų plotą, iš jų 429,49 ha plotas deklaruotas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“ (t. 2, b. l. 4-12).

202011-09-05 buvo atliktas pakartotinis pareiškėjo ūkio tikrinimas, kurio metu surašytas papildomo tikrinimo protokolas Nr. PAG_P-K-11-00414, kuriame nurodyta, kad antroji papildoma patikra buvo atliekama dėl įtarimų, kad ekologiniame ūkyje panaudotos neleistinos medžiagos (pesticidai). Be VšĮ „Ekoagros“ darbuotojų, patikrinime dalyvavo Valstybinės augalininkystės tarnybos Augalų apsaugos produktų kontrolės skyriaus specialistas Alvydas Jurgelevičius ir NMA Kontrolės departamento Vilniaus patikrų vietoje skyriaus vyriausiasis specialistas Rimas Karužas. VšĮ „Ekoagros“ tikrintojui laukus aprodė E. P. ir A. J. Aprodyti keturi lubinų laukai: Nr. 1 (plotas 10,17 ha, kontrolinio žemės sklypo Nr. 009556-2628), Nr. 1 ir 2 (plotai 12,80 ha ir 21,90 ha, kontrolinio žemės sklypo Nr. 010559-7882) ir Nr. 1 (plotas 11,70 ha, kontrolinio žemės sklypo Nr. 011559-5027). Trijuose iš šių laukų ekologinėje gamyboje neleistinų medžiagų naudojimas nenustatytas, visi laukai suarti. Lauko Nr. 1 pakraščiuose ir prie apaugusių plotų matomos apvytusios piktžolės, tačiau laukas giliai suartas, cheminių medžiagų panaudojimo galimybės nustatyti negalima. Mėginys iš šio lauko nebuvo imamas. Be pareiškėjo ar jo įgalioto asmens buvo patikrinti ir įvertinti kiti lubinų laukai: laukas Nr. 1 (plotas 27,70 ha, kontrolinio žemės sklypo Nr. 009567-2152, dalis lauko dar nesuarta, matomos parudavusios ir susisukusios piktžolės, paimtas piktžolių mėginys); laukas Nr. 1 (plotas 15,75 ha, kontrolinio žemės sklypo Nr. 009568-3755, visas laukas suartas, matomas nurudęs apie 24 m. pločio pravažiavimas iš vieno ekologinio lauko į kitą, mėginys neimtas); laukas Nr. 1 (plotas 10,00 ha, kontrolinio žemės sklypo Nr. 009569-2601, laukas suartas, likusi nepilnai apversta velėna, matosi suvytusios, rudos spalvos piktžolės, paimtas piktžolių mėginys); laukas Nr. 1 (plotas 9,00 ha, kontrolinio žemės sklypo Nr. 011554-4002, laukas apsėtas rugiais, pakraščiai nurudę, ypač nuo miško pusės, paimtas piktžolių mėginys); laukas Nr. 1 (plotas 11,00 ha, kontrolinio žemės sklypo Nr. 011554-7961, laukas apsėtas rugiais, pakraščiai nurudę, paimtas piktžolių mėginys); laukas Nr. 1 (plotas 30,00 ha, kontrolinio žemės sklypo Nr. 012554-4833, laukas sulėkščiuotas ir dar kartą lėkščiuojamas tikrintojų akivaizdoje. Dalis nuo kelio palikta nelėkščiuota (apie 2 m.) ir ten matoma sunykę, parudavę augalai, paimtas žemės mėginys įtarus); laukas Nr. 1 (plotas 6,00 ha, kontrolinio žemės sklypo Nr. 012554-9778, laukas suartas, viduryje matomos likusios žalios linijos, kraštuose augalai rudos spalvos, mėginys nebuvo paimtas); laukas Nr. 1 (plotas 2,80 ha, kontrolinio žemės sklypo Nr. 013569-4125, laukas suartas, kraštinėje nuo griovio, apie 1 m. į griovio pusę, augalai nurudę, suvytę, mėginys neimtas); laukas Nr. 1 (plotas 24,80 ha, kontrolinio žemės sklypo Nr. 003555-1909, nerastas) (t. 2, b. l. 38). Prie patikrinimo akto pridedami: mėginio atrinkimo aktas Nr. 11-74MA, 11-75MA, 11-76MA, 11-77MA, 11-78 MA (t. 2, b. l. 39, 40, 41, 42, 43).

21Laboratorijos „Eurofins Dr. Specht Laboratorien GmbH“ atlikti tyrimai užfiksuoti 2011-09-16 bandymų atskaitoje Nr. 11-61320, kad, ištyrus mėginį Nr. 938912, piktžolę iš ekologinio lauko (kontrolinio žemės sklypo Nr. 009567-2152 lauko Nr. 1), rasta: chloratalonilo 0,04 mg/kg, karbendazimo 0,01 mg/kg, karbendazimo / benomilo 0,01 mg/kg, glifosato (2,3 mg/kg) (t. 2, b. l. 46-47, 39).

22Ataskaitoje Nr. 11-61319 užfiksuota, kad, ištyrus mėginį Nr. HB0122576, dirvožemį iš ekologinio lauko (kontrolinio žemės sklypo Nr. 012554-4833 lauko Nr. l), rasta glifosato liekanų, kurio koncentracija 0,45 mg/kg (t. 2, b. l. 50-51, 40).

23Ataskaitoje Nr. 11-61318 užfiksuota, kad, ištyrus mėginį Nr. 938910, piktžolę iš ekologinio lauko (kontrolinio žemės sklypo Nr. 009659-2601 lauko Nr. l), rasta: 2,4-D (QuLC) 0,15 mg/kg, glifosato – 0,45 mg/kg (t. 2, b. l. 54-55, 41).

24Ataskaitoje Nr. 11-61317 užfiksuota, kad, ištyrus mėginį Nr. 938926, piktžolę iš ekologinio lauko (kontrolinio žemės sklypo Nr. 011554-4002 lauko Nr.1), rasta glifosato liekanų, kurio koncentracija 2,40 mg/kg (t. 2, b. l. 58-59, 42).

25Ataskaitoje Nr. 11-61316 užfiksuota, kad, ištyrus mėginį Nr. 938932, piktžolę iš ekologinio lauko (kontrolinio žemės sklypo Nr. 011554-7961 lauko Nr. l), rasta glifosato liekanų, kurio koncentracija 1,40 mg/kg (t. 2, b. l.62-63, 43).

26VšĮ „Ekoagros“ 2011-09-20 priėmė nutarimą Nr. PNU-K-11-00408 „Dėl ekologinės gamybos“ anuliuoti ekologinės gamybos ūkiui (žemės ūkio valdos identifikavimo kodas 1005608857) 2011-08-09 išduotus patvirtinamąjį dokumentą Nr. SER-K-11-00853 bei nutarimo išrašą Nr. NUS-K-11-00872; informuoti, kad Sutartis nutraukiama nuo 2011-10-20, nesilaikius Sutarties 2.1.1. punkte numatytų įsipareigojimų. Toks nutarimas priimtas nustačius, kad piktžolių mėginyje, paimtame iš lauko Nr. 1 (27,70 ha), rasti veikliųjų medžiagų likučiai: 0,04 mg/kg fungicido chlortalonilo (chlorothalonil (QuGC)), 0,01 mg/kg fungicido karbendazimo (carbendazim (QuLC)), 0,01 mg/kg fungicido karbendazimo/benomilo (carbendazim/benomyl (QuLC)), 2,30 mg/kg herbicido glifosato (glyphosate). Piktžolių mėginyje, paimtame iš lauko Nr. 1 (10,00 ha), rasti veikliųjų medžiagų likučiai: 0,15 mg/kg herbicido 2,4-D (QuLC), 4,20 mg/kg herbicido glifosato (glyphosate). Piktžolių mėginyje, paimtame iš lauko Nr. 1 (9,00 ha), rasti veikliųjų medžiagų likučiai: 2,40 mg/kg herbicido glifosato (glyphosate). Piktžolių mėginyje, paimtame iš lauko Nr. 1 (11,00 ha), rasti veikliųjų medžiagų likučiai: 1,40 mg/kg herbicido glifosato (glyphosate). Dirvožemio mėginyje, paimtame iš lauko Nr. 1 (30,00 ha), rasti veikliųjų medžiagų likučiai: 0,45 mg/kg herbicido glifosato (glyphosate). R. P. ūkis 2011 metais nesertifikuojamas, nes papildomo tikrinimo metu (2011-09-05) paimtuose visuose mėginiuose buvo nustatyti neleistinų sintetinių veikliųjų medžiagų likučiai (t. 2, b. l. 64-65).

27VšĮ „Ekoagros“ 2011-09-22 raštu Nr. K-(248) „Dėl ūkio nesertifikavimo“ pareiškėjas buvo informuotas, kad Nutarimu pareiškėjo ūkiui taikoma V lygio neatitiktis – ūkio nesertifikavimas pagal Neatitikčių vertinimo procedūros A priedo 25 neatitiktį. Pareiškėjo ūkiui išduoti patvirtinamieji dokumentai nustoja galioti nuo Nutarimo priėmimo dienos. Panaudojus patvirtinamuosius dokumentus klaidinančiu būdu, nurodama, kad bus taikoma teisinė atsakomybė. Informavo, kad Sutartis, nesilaikius Sutarties 2.1.1 ir 2.1.2 punktuose nustatytų įsipareigojimų, nuo 2011-10-20 nutraukiama (t. 2, b. l. 66-67).

28Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) 2012-03-02 sprendimu Nr. I-1196-580/2012 pareiškėjo R. P. skundą tenkino ir panaikino Nutarimą. VAAT padarė išvadą, kad atsakovas VšĮ „Ekoagros“, Žemės ūkio ministerijos sprendimu pripažinta kontrolės institucija, neturėjo kompetencijos priimti sprendimą Reglamento 30 str. 1 dalyje numatytu pagrindu, nurodė, kad sprendimas galėjo būti priimtas tik kontrolės institucijai su kompetentinga institucija (t.y. Žemės ūkio ministerija) sutarus dėl laikotarpio, kuriam uždraudžiama atitinkamam ūkio subjektui prekiauti produktais naudojant su ekologinės gamybos metodu susijusias nuorodas produktų ženklinime ir reklamoje. Nurodė, kad nėra teisės akto, kuriuo remiantis būtų galimybė spręsti apie kompetentingos institucijos nustatytą laikotarpį, kuriam galiotų kontrolės institucijos sprendimu nustatytas draudimas (t. 2, b.l. 142-150).

29Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, priėmė nutartį Nr. A-492-2575/2012 VAAT 2012-03-02 sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. LVAT nurodė, kad byloje nėra pakankamai duomenų, patvirtinančių atsakovo – VšĮ „Ekoagros“ - steigimo ir veiklos nuostatas, todėl nėra galimybės spręsti apie šios įstaigos įgalinimų vykdyti tikrinimą ir sertifikavimą apimtį, apie jos statuso atitikimą Reglamento 2 straipsnio „p“ punkte apibrėžtai kontrolės įstaigai, todėl teismo sprendimo išvados buvo padarytos tik vertinant teisinį reglamentavimą, tačiau neištyrus reikšmingų faktinių aplinkybių byloje.

30Kitas aspektas, dėl kurio pirmosios instancijos teismo minėta išvada laikytina nepagrįsta, yra konstatavimas, kad nėra teisės akto, kuriuo remiantis būtų galimybė nustatyti kontrolės institucijos (ar kontrolės įstaigos) nustatyto draudimo galiojimo trukmę. Pareiškėjui kilusios pasekmės savo esme atitinka Reglamento 30 str. 1 dalyje numatytas – jis neteko teisės prekiauti produktais naudojant su ekologinės gamybos metodu susijusias nuorodas produktų ženklinime ir reklamoje, bei nutraukta sutartis dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir tvarkymo veiklos sertifikavimo ir patvirtinamųjų dokumentų išdavimo. Tai reiškia, kad pareiškėjas iš ekologinės gamybos perėjo į įprastinę, ir, norint vėl užsiimti ekologine gamyba, jam iš naujo bus taikomas pareinamasis laikotarpis. Šios situacijos teisinis reglamentavimas yra apibrėžtas Žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakyme Nr. 375 „Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ 23, 24 punktuose, Reglamento 17 straipsnyje „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, Įgyvendinimo reglamento II antraštinės dalies 5 skyriuje „Perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio taisyklės“. Pareiškėjui anuliuojant patvirtinamąjį dokumentą, teisės aktais nebuvo nustatytas specialus terminas dėl draudimo užsiimti ekologine žemės ūkio gamyba, todėl jis, siekdamas ja užsiimti, turėjo įvykdyti pereinamojo laikotarpio reikalavimus, kurie nustatyti tiek Taisyklėse, tiek reglamentuose. Pereinamasis laikotarpis vertintinas Reglamento 30 str. 1 dalies prasme sutartu su kompetentinga institucija laikotarpiu, dėl to pirmosios instancijos teismo argumentas, kad kontrolės institucijos (ar kontrolės įstaigos) kompetencija tokiais atvejais nepakankama draudimui taikyti, yra nepagrįstas. Nepagrįstu teisėjų kolegija pripažįsta ir teismo sprendimo argumentą, kad Neatitikčių vertinimo procedūra negali būti taikoma priimant administracinius sprendimus, nes nebuvo paskelbta „Valstybės žiniose“. Apeliaciniame skunde pagrįstai nurodyta, kad atsakovas nėra subjektas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 11 str. 1 dalyje, kurių norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Atsakovas, būdamas kontrolės institucija, ką jis tvirtina, yra kompetentingas nustatyti Neatitikčių vertinimo procedūras bei taikyti priemones, kai nustatomi pažeidimai. Atsakovo patvirtinta Neatitikčių vertinimo procedūra laikytina neatsiejama sutarčių dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir tvarkymo veiklos sertifikavimo ir patvirtinamųjų dokumentų išdavimo sąlyga. Pareiškėjas neneigia, kad Neatitikčių vertinimo procedūros jam buvo žinomos, jos skelbiamos viešai atsakovo interneto tinklalapyje, tai prilygintina įstaigos raštu pateiktam dokumentui, kurių reikalavimų pareiškėjas įsipareigojo laikytis 2010 m. gegužės 17 d. sudarytos sutarties SUT-K-10-02628 2.1.1 punktu. LVAT konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas, padaręs nepagrįstas išvadas dėl nepakankamos atsakovo kompetencijos pritaikyti byloje ginčijamas priemones, iš esmės nesprendė ginčo ir nenagrinėjo esminių pareiškėjo skundo argumentų dėl atliktų patikrinimų teisėtumo, nustatytų rezultatų pagrįstumo, taikomos priemonės proporcingumo atsižvelgiant Reglamento reikalavimus (t. 3, b.l. 80-88).

31Teisės aktų, reglamentuojančių ginčo teisinius santykius, analizė bei išvados.

32Dėl VšĮ „Ekoagros“ įgalinimų vykdyti tikrinimą ir sertifikavimą.

33Minėta, jog LVAT, perduodamas bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nurodė, kad byloje nėra pakankamai duomenų, patvirtinančių atsakovo – VšĮ „Ekoagros“ - steigimo ir veiklos nuostatas, todėl nėra galimybės spręsti apie šios įstaigos įgalinimų vykdyti tikrinimą ir sertifikavimą apimtį, apie jos statuso atitikimą Reglamento 2 straipsnio „p“ punkte apibrėžtai kontrolės įstaigai.

34Kas yra laikoma kompetentinga institucija, turinčia kompetenciją organizuoti oficialią kontrolę ekologinės gamybos srityje, yra nustatyta 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91“ (toliau - Reglamentas) 2 straipsnyje. Pagal Reglamento 2 str. „n“ punktą tokia kompetentinga institucija prireikus gali būti centrinė valstybės narės institucija, turinti kompetenciją organizuoti oficialią kontrolę ekologinės gamybos srityje pagal šiame reglamente išdėstytas nuostatas, arba bet kuri kita institucija, kuriai suteikta tokia kompetencija, o prireikus - taip pat atitinkama trečiosios šalies institucija. Reglamento 2 str. „o“ punkte nustatyta, kad kontrolės institucija – valstybės narės viešoji administracinė organizacija, kuriai kompetentinga institucija suteikė savo visus savo įgaliojimus vykdyti tikrinimą ir sertifikavimą ekologinės gamybos srityje pagal šiame reglamente išdėstytas nuostatas, arba dalį tokių įgaliojimų; prireikus tai gali būti taip pat atitinkama trečiosios šalies institucija arba atitinkama institucija, veikianti trečiojoje šalyje. Pagal Reglamento 2 str. „p“ punktą kontrolės įstaiga gali būti ir nepriklausoma privati trečioji šalis, vykdanti tikrinimą ir sertifikavimą ekologinės gamybos srityje pagal šiame reglamente išdėstytas nuostatas; prireikus tai gali būti taip pat atitinkama trečiosios šalies įstaiga arba atitinkama įstaiga, veikianti trečiojoje šalyje.

35Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų (redakcija, galiojusi iki 2010-10-24) 7.1.12 punkte buvo nustatyta, kad Žemės ūkio ministerija pagal kompetenciją dalyvauja formuojant Europos Sąjungos ekologinio žemės ūkio politiką, rengia ekologinio žemės ūkio reikalavimų, programų ir paramos sistemų projektus, koordinuoja jų įgyvendinimą ir juos įgyvendina. Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1483 buvo patvirtinta nauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų redakcija, kurioje neliko nuostatų apie ekologinį ūkį. Šios redakcijos nuostatų 9.19 punkte nustatyta, kad Žemės ūkio ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, pagal kompetenciją koordinuoja geros kokybės produktų sertifikavimo institucijų (įstaigų) veiklą.

36Reglamento 27 str. 4 dalyje nustatyta, kad kompetentinga institucija (šiuo atveju - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija) gali: a) savo kontrolės kompetenciją patikėti vienai ar daugiau kitų kontrolės institucijų. Kontrolės institucijos suteikia tinkamas objektyvumo ir nešališkumo garantijas ir savo žinioje turi kvalifikuotą personalą bei išteklius, būtinus jų funkcijoms atlikti; b) pavesti kontrolės užduotis vienai ar daugiau kontrolės įstaigų. Tokiu atveju valstybės narės paskiria institucijas, atsakingas už tokių įstaigų patvirtinimą ir priežiūrą. Reglamento 27 str. 5 dalyje nustatyta, kad kompetentinga institucija gali pavesti kontrolės užduotis konkrečiai kontrolės įstaigai tik tuo atveju, jeigu įvykdomos Reglamento (EB) Nr. 882/2004 5 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos ir jeigu visų pirma: a) yra parengtas užduočių, kurias kontrolės įstaiga gali vykdyti, bei jų vykdymo sąlygų tikslus aprašymas; b) yra įrodymų, kad kontrolės įstaiga: i) turi žinių, įrangą ir infrastruktūrą, reikalingą jai pavestoms užduotims vykdyti; ii) turi pakankamą tinkamai kvalifikuotų ir patyrusių darbuotojų kiekį; ir iii) yra nešališka bei nėra jokio interesų konflikto, susijusio su jai pavestų užduočių vykdymu; c) kontrolės įstaiga akredituojama pagal Europos standartą EN 45011 arba ISO vadovo 65 „Bendrieji reikalavimai produktų sertifikavimo sistemas valdančioms įstaigoms“ naujausią redakciją, paskelbtą Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje, ir ją patvirtina kompetentingos institucijos; d) kontrolės įstaiga perduoda atliktos kontrolės rezultatus kompetentingai institucijai reguliariai ir bet kada, kai kompetentinga institucija paprašo juos pateikti. Jeigu kontrolės rezultatai rodo neatitikimą arba tikėtiną neatitikimą, kontrolės institucija apie tai nedelsiant praneša kompetentingai institucijai; e) veiksmingai koordinuojama užduotis pavedusios kompetentingos institucijos ir kontrolės įstaigos veikla. Reglamento 27 str. 6 dalyje nustatyta, kad tvirtindama kontrolės įstaigą, kompetentinga institucija atsižvelgia ne tik į 5 dalies nuostatas, bet ir į šiuos kriterijus: a) standartinę kontrolės procedūrą, kurios turi būti laikomasi ir kurioje išsamiai aprašomos kontrolės ir atsargumo priemonės, kurias įstaiga įsipareigoja taikyti jos kontroliuojamiems ūkio subjektams; b) priemones, kurias kontrolės įstaiga ketina taikyti, nustačius neatitikimų ir (arba) pažeidimų. Reglamento 27 str. 7 dalyje nustatyta, kad kompetentingos institucijos negali kontrolės įstaigoms pavesti tokių užduočių: a) kitų kontrolės įstaigų priežiūros ir audito; b) kompetencijos suteikti išimtis, kaip nurodyta 22 straipsnyje, išskyrus atvejus, kai tai yra numatyta pagal 22 straipsnio 3 dalį Komisijos nustatytose specialiose sąlygose. Reglamento 27 str. 9 dalyje nustatyta, kad greta 8 dalies nuostatų, kompetentinga institucija a) užtikrina, kad kontrolės įstaigos vykdoma kontrolė būtų objektyvi ir nepriklausoma; b) patikrina savo vykdomos kontrolės efektyvumą; c) atkreipia dėmesį į visus nustatytus neatitikimus ar pažeidimus ir taikomas korekcines priemones; d) atšaukia tos įstaigos patvirtinimą, jeigu ji nepatenkina a ir b punktuose nurodytų reikalavimų arba nebeatitinka 5, 6 dalyse nurodytų kriterijų, arba nepatenkina 11, 12 ir 14 dalyse pateiktų reikalavimų.

37Teismas surinko papildomos informacijos apie atsakovo VšĮ „Ekoagros“ steigimą ir įgalinimų vykdyti tikrinimą ir sertifikavimą apimtį, apie jos statuso atitikimą Reglamento 2 straipsnyje apibrėžtai kontrolės įstaigai:

38Žemės ūkio ministerija, atstovaujama LR žemės ūkio ministro, ir Sveikatos apsaugos ministerija, atstovaujama LR sveikatos apsaugos ministro, 1996-12-09 pasirašyta VšĮ „Ekoagros“ steigimo sutartimi susitarė įsteigti VšĮ „Ekoagros“; nustatyti, kad VšĮ „Ekoagros“ pagrindinis veiklos tikslas yra ekoproduktų sertifikavimas ir kontrolė Lietuvoje (5.1 p.); įgyvendindama šį tikslą, VšĮ „Ekoagros“ sprendžia šiuos uždavinius: ruošia Lietuvos ekologinės žemdirbystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos standartų projektus (5.2.1 p.), įdiegia Codex Alimentarius ir Europos Sąjungos ekologinės žemdirbystės produktų sertifikavimo sistemą Lietuvoje (5.2.2 p.); vykdo šią ūkinę veiklą ekologinio žemės ūkio sertifikavimo srityje: išduoda ekologinės žemdirbystės ūkiams ir įmonėms sertifikatus bei ekoproduktų kilmės pažymėjimus (6.1 p.) (t. 3, b.l. 93-95).

39LR žemės ūkio ministras 2009 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 3D-11 2.1 punktu (2010 04 06 įsakymu Nr. 3D-323) pavedė VšĮ „Ekoagros“ vykdyti sertifikavimo įstaigos funkcijas pagal šiuo įsakymu patvirtintas Ekologinio žemės ūkio taisykles ir suteikė sertifikavimo įstaigai kodą LT-EKO-001; 2.2. punktu (2010 04 06 įsakymu Nr. 3D-323) pavedė Išteklių ir kokybės politikos departamento Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriui kontroliuoti sertifikavimo įstaigų, susijusių su Ekologinio žemės ūkio taisyklėse nustatytų funkcijų vykdymu, veiklą (t. 3, b.l. 109-110).

40Visuotiniame dalininkų 2012-05-07 susirinkime patvirtintuose VšĮ „Ekoagros“ įstatuose numatyta, kad jos vykdomos veiklos sritis yra ekologinės žemės ūkio kilmės produktų gamybos ir tvarkymo, išskirtinės kokybės produktų gamybos ir tvarkymo sertifikavimas bei pagalbinių medžiagų, skirtų ekologinei gamybai, atitikties patvirtinimas (2.1 p.); VšĮ „Ekoagros“ veiklos kryptys: ekologinės gamybos sertifikavimas ir patvirtinamųjų dokumentų išdavimas (2.2.1 p.), išskirtinės kokybės produktų sertifikavimas ir sertifikatų išdavimas (2.2.2 p.); Codex Alimentarius ir Europos Sąjungos ekologinės žemdirbystės ir jų produktų bei išskirtinės kokybės produktų sertifikavimo sistemos diegimas (2.2.4 p.), sertifikavimo paslaugų teikimas Lietuvoje ir kitose šalyse (2.2.6 p.). Įstatuose taip pat numatyta, kad licencijuojamą veiklą VšĮ „Ekoagros“ gali vykdyti tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotas licencijas (2.3 p.) (t. 3, b.l. 96-108).

41VšĮ „Ekoagros“ 2011-01-06 Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro išduotas akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.03.007 liudija, kad VšĮ „Ekoagros“ atitinka LST EN 45011:1998 standarto reikalavimus ir akredituota sertifikuoti ekologinės augalininkystės, gyvulininkystės, bitininkystės, laukinės augmenijos, žuvininkystės gamybos procesus bei gyvūninės ir negyvūninės kilmės maisto produktų tvarkymą bei išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos ir tvarkymo procesus (t.3, b.l. 111).

42Iš pasakyto darytina išvada, jog atsakovės VšĮ „Ekoagros“ statusas atitinka Reglamento 2 straipsnio „p“ punkte apibrėžtai kontrolės įstaigai.

43Dėl sankcijų taikymo.

442008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (Įgyvendinimo reglamentas) 5 str. 1 dalyje nustatyta, kad, jei augalų negalima tinkamai apsaugoti nuo kenkėjų ir ligų taikant Reglamento (EB) Nr. 834/2007 12 straipsnio 1 dalies a, b, c ir g punktuose nustatytas priemones, ekologinėje gamyboje gali būti naudojami tik šio reglamento II priede nurodyti produktai. <...> Įgyvendinimo reglamento 91 str. 2 dalyje nustatyta, kad, jeigu kontrolės institucija ar įstaiga turi rimtų įtarimų, kad ūkio subjektas ketina pateikti į rinką produktą, kuris neatitinka ekologinės gamybos taisyklių, bet paženklintas nuoroda į ekologinę gamybą, ši kontrolės institucija ar įstaiga gali pareikalauti, kad ūkio subjektas laikinai sustabdytų šio paženklinto produkto pateikimą į rinką tos kontrolės institucijos ar įstaigos nustatytu laikotarpiu. Prieš priimdama tokį sprendimą, kontrolės institucija ar įstaiga leidžia ūkio subjektui pateikti pastabas. Prie sprendimo pridedamas įpareigojimas panaikinti bet kokį produkto ženklinimą, rodantį ekologišką produkto kilmę, jei kontrolės institucija ar įstaiga neabejoja, kad produktas neatitinka ekologinės gamybos reikalavimų. Tačiau jei įtarimas nustatytu laikotarpiu nepasitvirtina, pirmojoje pastraipoje minėtas sprendimas panaikinamas ne vėliau kaip iki to laikotarpio pabaigos. Ūkio subjektas visapusiškai bendradarbiauja su kontrolės įstaiga ar institucija išsklaidant įtarimą.

45Šiuo atveju surinkti įrodymai apie pareiškėjo ūkyje neleidžiamų chemijos produktų panaudojimą leido atsakovei priimti įpareigojimą panaikinti bet kokį produkto ženklinimą, rodantį ekologišką produkto kilmę.

46LR žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3D-11 patvirtintų Ekologinio žemės ūkio taisyklių 20 punkte nustatyta, kad ekologiškos žemės ūkio produkcijos gamintojui ir (arba) tvarkytojui, pažeidusiam Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ar šių taisyklių reikalavimus, vertinama sertifikavimo įstaigos nustatyta neatitiktis.

47VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V- 36 (2011 m. birželio 1 d. įsakymo V-52 redakcija) patvirtintos Neatitikčių vertinimo procedūros A priede „Neatitikčių lygiai ir poveikio priemonės bendrųjų reikalavimų, augalininkystės, gyvulininkystės, bitininkystės, laukinės augalijos rinkimo ir akvakultūros sritims“ numatyta, kad penkto lygio poveikio priemonė – vertinamos rūšies/srities/ūkio dalies/ūkio ir produkcijos nesertifikavimas yra taikoma už sistemingai pasikartotjančius pažeidimus, sintetinių medžiagų naudojimą, taip pat tuo atveju, jeigu nustatomi šiurkštūrs pažeidimai, turintys įtakos sertifikuojamam plotui/gyvūnams ir produkcijai. Ši poveikio priemonė gali būti taikoma, kai yra klaidinama sertifikavmo įstaiga (klastojami dokumentai ir pan.) atisakoma priimti tikrintoją ūkio/įmonės apžiūrai. Pagal Neatitikčių vertinimo procedūros A priedo lentelės „Augalininkystė“ 25 punktą, panaudojus sintetines trąšas, pesticidus, beicuotą sėklą ar kitas ekologinėje gamyboje neleidžiamas medžiagas sertifikuojamoje ūkio dalyje/visame ūkyje, kiekvieną kartą taikoma 5 poveikio priemonė – ūkio nesertifikavimas. Poveikio priemonė taikoma, jeigu patikros metu ar pagal laboratorinių tyrimų rezultatus nustatoma, kad po prašymo sertifikuoti ekologinę gamybą pateikimo, sertifikuojamuose laukuose naudojamos/buvo panaudotos ekologinėje gamyboje neleistinos medžiagos (t. 2, b.l. 68-70). Taigi, pagal šį reglamentavimą, net nustačius, kad ekologinėje gamyboje neleidžiamos medžiagos buvo naudojamos sertifikuojamoje ūkio dalyje, taikoma poveikio priemonė – viso ūkio nesertifikavimas.

482010-05-17 sutarties Nr. SUT-K-10-02628 2.1.1 punkte numatyta, kad užsakovas (R. P.) įsipareigojo nuo nuo prašymo dėl ekologinės gamybos sertifikavimo pateikimo dienos laikytis reglamentų, nustatančių reikalavimus ekologiškų žemės ūkio produktų gamybai ir ženklinimui, Ekologinio žemės ūkio taisyklių ir kitų vykdytojo raštu pateiktų dokumentų reikalavimų. Pagal minėtos sutarties 5.3 punktą vykdytojas (VšĮ „Ekoagros“) turi teisę nutraukti sutartį užsakovui pažeidus šios sutarties 2.1.1-2.1.10 punktuose nurodytus įsipareigojimus. Apie sutarties nutraukimą vykdytojas turi informuoti užsakovą raštu prieš 30 dienų (t. 2, b.l. 21-23).

49Pareiškėjas nurodo, kad Nutarimu pritaikytos priemonės yra neproporcingos. Pareiškėjo vertinimu, atsižvelgus į Įgyvendinimo taisyklių 35.8, 36.2.2, 36.2.6 punktus, patikrinti laukai galėjo būti nesertifikuojami ir sumažinta parama. Teismas su tokiu vertinimu nesutinka, nes LR žemės ūkio ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 3D-201 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklės (Įgyvendinimo taisyklės) yra teisės aktas, reglamentuojantis kitos rūšies teisinius santykius ir šiam ginčui apskritai netaikytinos, nes numato paramos mokėjimo tvarką. Pagal Įgyvendinimo taisykles veikia kita valstybės institucija – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, ji ir taiko sankcijas. Šiuo atveju Įgyvendinimo taisyklių 24 punkte nustatyta, kad įgyvendinantiesiems programą „Ekologinis ūkininkavimas“ parama mokama atsižvelgiant į deklaruotą ir sertifikuotą plotą ir paramos gavėjui gali būti taikomos taisyklėse numatytos sankcijos dėl neteisingo deklaravimo, tad šiam ginčui Įgyvendinimo taisyklių 35.8, 36.2.2, 36.2.6 punktai netaikytini.

50Pareiškėjas taip pat nurodo, jog atsakovas privalo rinkti mėginius, laikydamasis Lietuvos standartizacijos departamento perimtų Tarptautinės standartizacijos organizacijos ISO 10381-4:20035 standarto kaip Lietuvos standarto LST ISO 10381-4:2006 (toliau – ISO standartas) reikalavimų. Tačiau Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) standarto ISO 10381-4 „Dirvožemio kokybė. Ėminių ėmimas. 4 dalis. Natūralių, pusiau natūralių ir dirbamų sklypų tyrimo vadovas“ (pirmasis leidimas 2003-05-01) nuostatų analizė leidžia teismui daryti išvadą, kad pagal standartą ISO 10381 ėminiai imami kitiems, nei šiuo atveju, dirvožemio tyrimo tikslams. ISO standarto 4 punkte numatyta, kad tyrimų tikslai gali būti: informacijos apie bendrą dirvožemio kokybę kaupimas, siekiant išlaikyti ir gerinti ekologines dirvožemio savybes; informacijos apie dirvožemio kokybę, maistingųjų medžiagų naudojimą ar jų poreikį, kaupimas, siekiant išlaikyti ir gerinti dirvožemio produktyvumą; informacijos kaupimas, siekiant sudaryti dirvožemio žemėlapius, klasifikuoti dirvožemį arba apmokestinti; informacijos, siekiant sukurti ir vykdyti dirvožemio monitoringą, kaupimas; informacijos apie pakartotinius ėminius, naudojamus dirvožemio arba aplinkos pavyzdžių bankams, kaupimas (t.1, b.l. 32-51).

51Šiuo atveju mėginiai buvo imami pagal reikalavimus, nustatytus VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus 2009-04-28 įsakymu Nr. V-27 patvirtintoje Mėginių atrinkimo procedūroje PER-08 (2010-07-01 įsakymo Nr. V-55 redakcija). Procedūros 2 punkte nustatyta, kad mėginys – tikrintojo atrinkta maisto produkto, pašaro, dirvos dalis arba kita medžiaga naudojama žemės ūkio kilmės produktų gamyboje, paimta iš tikrinamos didžiausią įtarimą keliančios maisto produktų, pašaro ar pagalbinės medžiagos partijos vietos ar lauko dalies. Mėginių atrinkimo procedūros 3.2 punkte nustatyta, kad pagrindinis mėginiu keliamas reikalavimas – jis turi būti paimtas taip, kad atspindėtų norimo ištirti objekto charakteristikas (rekomenduojama imti iš tos vietos, kur galima didžiausia tarša). Mėginių atrinkimo procedūros 3.3 punkte nustatyta, kad kiekvienam paimtam mėginiui tikrintojas užpildo mėginio atrinkimo aktą(F-042). Mėginių atrinkimo procedūros 3.4 punkte nustatyta, kad kiekvieno mėginio ištyrimui paimami trys mėginio pavyzdžiai. Mėginių atrinkimo procedūros 3.7 punkte nustatyta, kad mėginys turi būti pateiktas akredituotai laboratorijai per 8 darbo dienas, nuo mėginio pristatymo į įstaigą/filialą. Mėginių atrinkimo procedūros 3.8 punkte nustatyta, kad mėginiai tiriami akredituotose laboratorijose, taikant akredituotus/atestuotus metodus. Įrodymai, kad mėginys ištirtas akredituotu/atestuotu metodu, pateikiami gautame mėginio tyrimo protokole nurodomas specialus akreditacijos/atestacijos ženklas. Mėginių atrinkimo procedūros 3.9 punkte nustatyta, kad gavus tyrimo rezultatus, byla paskiriama ekspertui ir pareiškėjas apie priimtus sprendimus yra informuojamas per 7 darbo dienas nuo rezultatų gavimo dienos (t. 2, b.l. 33-37). Į bylą pateikti ir teismo ištirti įrodymai tvirtina, jog pareiškėjo atveju mėginių paėmimo procedūra šiuos reikalavimus atitiko.

52Dėl draudimo galiojimo trukmės nustatymo.

53Minėta, jog LVAT nutartimi pripažino pirmosios instancijos teismo konstatavimą, kad nėra teisės akto, kuriuo remiantis būtų galimybė nustatyti kontrolės institucijos (ar kontrolės įstaigos) nustatyto draudimo galiojimo trukmę. LVAT pasisakė, kad pareiškėjui kilusios pasekmės savo esme atitinka Reglamento 30 str. 1 dalyje numatytas – jis neteko teisės prekiauti produktais naudojant su ekologinės gamybos metodu susijusias nuorodas produktų ženklinime ir reklamoje, bei nutraukta sutartis dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir tvarkymo veiklos sertifikavimo ir patvirtinamųjų dokumentų išdavimo. Tai reiškia, kad pareiškėjas iš ekologinės gamybos perėjo į įprastinę, ir, norint vėl užsiimti ekologine gamyba, jam iš naujo bus taikomas pareinamasis laikotarpis. Šios situacijos teisinis reglamentavimas yra apibrėžtas Žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakyme Nr. 375 „Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ 23, 24 punktuose, Reglamento 17 straipsnyje „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, Įgyvendinimo reglamento II antraštinės dalies 5 skyriuje „Perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio taisyklės“. Pareiškėjui anuliuojant patvirtinamąjį dokumentą, teisės aktais nebuvo nustatytas specialus terminas dėl draudimo užsiimti ekologine žemės ūkio gamyba, todėl jis, siekdamas ja užsiimti, turėjo įvykdyti pereinamojo laikotarpio reikalavimus, kurie nustatyti tiek Taisyklėse, tiek reglamentuose. Pereinamasis laikotarpis vertintinas Reglamento 30 str. 1 dalies prasme sutartu su kompetentinga institucija laikotarpiu, dėl to pirmosios instancijos teismo argumentas, kad kontrolės institucijos (ar kontrolės įstaigos) kompetencija tokiais atvejais nepakankama draudimui taikyti, yra nepagrįstas.

54Tuo tarpu Reglamento 30 str. 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu nustatomas neatitikimas, susijęs su šiame reglamente nustatytų reikalavimų laikymusi, kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga užtikrina, kad nebūtų pateiktos jokios su ekologinės gamybos metodu susijusios nuorodos ženklinant ir reklamuojant visą produktų partiją arba gaminamus produktus, kuriems šis neatitikimas turi poveikį, jeigu tai būtų proporcinga pažeisto reikalavimo svarbai ir neteisėtos veiklos pobūdžiui bei konkrečioms aplinkybėms. Jei nustatomas rimtas pažeidimas arba pažeidimas, sukeliantis ilgalaikes pasekmes, kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga su valstybės narės kompetentinga institucija sutartam laikotarpiui uždraudžia atitinkamam ūkio subjektui prekiauti produktais naudojant su ekologinės gamybos metodu susijusias nuorodas produktų ženklinime ir reklamoje.

55Reglamento 17 straipsnio „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“ 1 dalyje nustatyta, kad ūkiui, kuriame pradedama ekologinė gamyba, taikomos šios taisyklės: a) perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpis prasideda anksčiausiai tada, kai ūkio subjektas pateikia pranešimą apie savo veiklą kompetentingoms institucijoms ir kai jo ūkiui pradedama taikyti kontrolės sistema pagal 28 straipsnio 1 dalį; b) perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpiu taikomos visos šiuo reglamentu nustatytos taisyklės; c) nustatomi perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpiai konkrečioms žemės ūkio augalų ar gyvulininkystės produkcijos rūšims; d) ūkyje arba ūkio dalyje, kurioje iš dalies vykdoma ekologinė gamyba ir iš dalies pereinama prie ekologinio ūkininkavimo, ūkio subjektas atskirai laiko ekologinės gamybos būdu pagamintus produktus ir ekologiškai auginamus gyvūnus nuo produktų, pagamintų perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo metu, ir gyvūnų, auginamų perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo metu, arba sudaro sąlygas lengvai juos atskirti, ir šį atskyrimą atitinkamai registruoja; e) siekiant nustatyti pirmiau nurodytą perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpį, gali būti atsižvelgiama į prieš pat perėjimo laikotarpio pradžią buvusį laikotarpį, jei sutampa tam tikros sąlygos; f) gyvūnai ir gyvūnų produktai, pagaminti c punkte nurodytu perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpiu, nepateikiami į rinką pažymėti 23 ir 24 straipsniuose nustatytomis nuorodomis, naudojamomis ženklinimui bei reklamai. Reglamento 17 str. 2 dalyje nustatyta, kad Priemonės ir sąlygos, reikalingos šiame straipsnyje nurodytų taisyklių įgyvendinimui, visų pirma 1 dalies c–f punktuose nurodyti laikotarpiai, nustatomi 37 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

56LR žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-301 patvirtintų Ekologinio žemės ūkio taisyklių (toliau - Ūkio taisyklės) 4 punkte nustatyta, kad ekologinės gamybos sertifikavimas – procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga patvirtina, kad laikomasi su ekologine gamyba susijusių teisės aktų reikalavimų tvarkant, gaminant tam tikros gamybos srities ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir renkant laukinę augaliją. Ekologinės gamybos sertifikavimas prasideda ūkio subjektui pateikus sertifikavimo įstaigai prašymą kontroliuoti ekologinės gamybos vienetą ir ekologinę gamybą ir baigiasi nustojus galioti su sertifikavimo įstaiga pasirašytai ekologinės gamybos kontrolės sutarčiai. Ekologinės gamybos kontrolė – sertifikavimo įstaigos kontrolierių ar kitų kontrolės įstaigų darbuotojų atliekama ekologinės gamybos ūkio patikra siekiant nustatyti, ar gaminant žemės ūkio ir maisto produktus laikomasi ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Neatitiktis ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams – nukrypimas nuo Reglamente (EB) Nr. 834/2007, Reglamente (EB) Nr. 889/2008 ir (ar) šiose taisyklėse nustatytų ekologinės gamybos metodų (žemės ūkio ir maisto produktų auginimo, rinkimo, ženklinimo ir tvarkymo) reikalavimų. Ūkio taisyklių 23 punkte nustatyta, kad perėjimo prie ekologinės gamybos metu (toliau – pereinamuoju laikotarpiu) privaloma laikytis reglamento (EB) Nr. 834/2007, reglamento (EB) Nr. 889/2008 nuostatų ir šių taisyklių reikalavimų. Prašymai dėl pereinamojo laikotarpio sutrumpinimo turi būti pateikiami sertifikavimo įstaigai iki einamųjų metų birželio 1 d. Leidimų išdavimo ekologinės gamybos ūkio subjektams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 3D-400, nustatyta tvarka. Ūkio taisyklių 24 punkte nustatyta, kad perėjus iš ekologinės į įprastinę gamybą, ūkis jau negali būti laikomas ekologinės gamybos ūkiu ir, norint vėl užsiimti ekologine gamyba, pereinamasis laikotarpis taikomas iš naujo.

57Taigi, pareiškėjui taikytos sankcijos yra teisėtos, t.y. numatytos teisės aktuose ir pritaikytos pagal teisės aktus, proporcingos, nes suteikia galimybę, įvykdžius cituotuose teisės aktuose nurodytus reikalavimus, vėl pereiti prie ekologinės gamybos.

58Dėl Neatitikčių vertinimo procedūros taikymo ir jos prieštaravimo Žemės ūkio ministro 2011-03-16 įsakymu Nr. 3D-201 patvirtintų Įgyvendinimo taisyklių 35.8, 36.2 punktams.

59Šiame teismo sprendime jau pasisakyta, kad šiam ginčui Žemės ūkio ministro 2011-03-16 įsakymu Nr. 3D-201 patvirtintos Įgyvendinimo taisyklės netaikytinos, nes jos numato, kad Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ administruoja Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintus administravimo procedūrų aprašus (2, 13 punktai). Pagal Įgyvendinimo taisyklių 34 punktą paramos gavėjui nesilaikant prisiimtų įsipareigojimų ir (arba) pažeidžiant kitus teisės aktų reikalavimus, numatomos trys privalomų sankcijų rūšys: paramos sumažinimas, paramos neskyrimas ir (arba) paramos susigrąžinimas. Paramos sumažinimas, paramos neskyrimas ir (arba) paramos susigrąžinimas taikomas einamaisiais metais deklaruotų duomenų pagrindu neatsižvelgiant į įsipareigojimų galiojimo laikotarpį, gi už Ekologinio žemės ūkio taisyklių laikymosi tinkamą kontrolę ir sertifikavimą atsako ekologinę žemės ūkio ir maisto produktų gamybą sertifikuojančios žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos sertifikavimo įstaigos (53 punktas).

60Dėl išvardintų motyvų nėra pagrindo tirti, ar Neatitikčių vertinimo procedūros prieštarauja Žemės ūkio ministro 2011-03-16 įsakymu Nr. 3D-201 patvirtintų Įgyvendinimo taisyklių 35.8, 36.2 punktams.

61Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., kolegija

Nutarė

62pareiškėjo R. P. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

63Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas R. P. kreipėsi į teismą, prašydamas... 4. Paaiškina, kad nuo 2002 m. vykdo ekologinio ūkininkavimo veiklą pagal... 5. Pareiškėjas teigia, kad Nutarimas pareiškėjui sukelia tiesioginius... 6. Teigia, kad Nutarimas priimtas nenustačius visų reikšmingų faktų teisės... 7. Atsakovas VšĮ „Ekoagros“ atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį... 8. Paaiškino, kad pareiškėjas ir VšĮ „Ekoagros“ 2010 m. gegužės 17 d.... 9. Vadovaudamasis Įgyvendinimo reglamento 65 str. 4 punktu, atsakovas 2011 m.... 10. VšĮ „Ekoagros“, siekdama tinkamo procedūrų įgyvendinimo, nesiuntė... 11. Pareiškėjas, atsisakydamas dalyvauti patikroje bei skirdamas neįgaliotus... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo NMA dėl pareiškėjo skundo prašė spręsti... 13. Paaiškina, kad NMA priima paraiškas, atlieka jų vertinimą ir priima... 14. Pareiškėjo atstovas, bylą nagrinėjant teisme, skundą ir jo argumentus... 15. Atsakovės atstovas skundą prašė atmesti atsiliepimo argumentais, papildomai... 16. Skundas netenkintinas. ... 17. Faktinės bylos aplinkybės.... 18. Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad 2010-05-17 sudaryta sutartimi Nr.... 19. Pareiškėjas Agentūrai 2011-05-09 pateikė Paramos už žemės ūkio... 20. 2011-09-05 buvo atliktas pakartotinis pareiškėjo ūkio tikrinimas, kurio metu... 21. Laboratorijos „Eurofins Dr. Specht Laboratorien GmbH“ atlikti tyrimai... 22. Ataskaitoje Nr. 11-61319 užfiksuota, kad, ištyrus mėginį Nr. HB0122576,... 23. Ataskaitoje Nr. 11-61318 užfiksuota, kad, ištyrus mėginį Nr. 938910,... 24. Ataskaitoje Nr. 11-61317 užfiksuota, kad, ištyrus mėginį Nr. 938926,... 25. Ataskaitoje Nr. 11-61316 užfiksuota, kad, ištyrus mėginį Nr. 938932,... 26. VšĮ „Ekoagros“ 2011-09-20 priėmė nutarimą Nr. PNU-K-11-00408 „Dėl... 27. VšĮ „Ekoagros“ 2011-09-22 raštu Nr. K-(248) „Dėl ūkio... 28. Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) 2012-03-02 sprendimu Nr.... 29. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), išnagrinėjęs bylą... 30. Kitas aspektas, dėl kurio pirmosios instancijos teismo minėta išvada... 31. Teisės aktų, reglamentuojančių ginčo teisinius santykius, analizė bei... 32. Dėl VšĮ „Ekoagros“ įgalinimų vykdyti tikrinimą ir sertifikavimą.... 33. Minėta, jog LVAT, perduodamas bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti... 34. Kas yra laikoma kompetentinga institucija, turinčia kompetenciją organizuoti... 35. Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintų Lietuvos... 36. Reglamento 27 str. 4 dalyje nustatyta, kad kompetentinga institucija (šiuo... 37. Teismas surinko papildomos informacijos apie atsakovo VšĮ „Ekoagros“... 38. Žemės ūkio ministerija, atstovaujama LR žemės ūkio ministro, ir Sveikatos... 39. LR žemės ūkio ministras 2009 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 3D-11 2.1 punktu... 40. Visuotiniame dalininkų 2012-05-07 susirinkime patvirtintuose VšĮ... 41. VšĮ „Ekoagros“ 2011-01-06 Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro... 42. Iš pasakyto darytina išvada, jog atsakovės VšĮ „Ekoagros“ statusas... 43. Dėl sankcijų taikymo.... 44. 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos... 45. Šiuo atveju surinkti įrodymai apie pareiškėjo ūkyje neleidžiamų chemijos... 46. LR žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3D-11 patvirtintų... 47. VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V- 36... 48. 2010-05-17 sutarties Nr. SUT-K-10-02628 2.1.1 punkte numatyta, kad užsakovas... 49. Pareiškėjas nurodo, kad Nutarimu pritaikytos priemonės yra neproporcingos.... 50. Pareiškėjas taip pat nurodo, jog atsakovas privalo rinkti mėginius,... 51. Šiuo atveju mėginiai buvo imami pagal reikalavimus, nustatytus VšĮ... 52. Dėl draudimo galiojimo trukmės nustatymo.... 53. Minėta, jog LVAT nutartimi pripažino pirmosios instancijos teismo... 54. Tuo tarpu Reglamento 30 str. 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu nustatomas... 55. Reglamento 17 straipsnio „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“ 1... 56. LR žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-301... 57. Taigi, pareiškėjui taikytos sankcijos yra teisėtos, t.y. numatytos teisės... 58. Dėl Neatitikčių vertinimo procedūros taikymo ir jos prieštaravimo Žemės... 59. Šiame teismo sprendime jau pasisakyta, kad šiam ginčui Žemės ūkio... 60. Dėl išvardintų motyvų nėra pagrindo tirti, ar Neatitikčių vertinimo... 61. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 62. pareiškėjo R. P. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 63. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...