Byla AS-761-575/2016
Dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Via Unica“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai ir trečiajam suinteresuotam asmeniui viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai dėl įsakymų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Via Unica“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Via Unica“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai ir trečiajam suinteresuotam asmeniui viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai dėl įsakymų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Via Unica“ (toliau – ir pareiškėjas) pateikė teismui skundą, kuriame prašė: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. 4-859 „Dėl Finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP3-1.3.-ŪM-06-K-02-075 nutraukimo ir lėšų grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 4-859), pagal kurį projekto vykdytojas per 60 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo priėmimo dienos privalo grąžinti 944 190,64 Lt Europos Sąjungos lėšų į nurodytą Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos sąskaitą; 2) panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. 4-860 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 4-455 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 4-860), kuriuo pripažintas netekusiu galios 17 punktas; 3) priteisti pareiškėjo turėtas procesines išlaidas.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. birželio 17 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies – panaikino Įsakymą Nr. 4-859 ir Įsakymą Nr. 4-860, pripažinus, kad LVPA netinkamai atliko pažeidimo tyrimą, priimdama 2014 m. rugsėjo 9 d. tyrimo išvadą Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K-02-075/IT03, ir perdavė iš naujo nagrinėti UAB „Via Unica“ tyrimo pažeidimą, o likusią skundo dalį teismas atmetė kaip nepagrįstą.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – ir LVPA) pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – Lietuvos Respublikos ūkio ministro Įsakymą Nr. 4-859 ir Įsakymą Nr. 4-860 palikti galioti, o pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. liepos 5 d. nutartimi atsisakė priimti trečiojo suinteresuoto asmens VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros apeliacinį skundą, konstatavęs, kad LVPA apeliacinį skundą padavė praleidusi jo padavimo terminą ir neprašė jo atnaujinti, o teismas nenustatė priežasčių, dėl kurių šis terminas turėtų būti atnaujintas.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. liepos 5 d. nutartį ir nagrinėti VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros apeliacinį skundą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi trečiojo suinteresuoto asmens VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros atskirąjį skundą atmetė ir paliko Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. liepos 5 d. nutartį nepakeistą.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pakartotinai apeliaciniu skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi šio prašymo netenkino ir LVPA apeliacinį skundą atsisakė priimti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. lapkričio 30 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS-834-525/2016 LVPA atskirąjį skundą atmetė.

10II.

11Pareiškėjas UAB „Via Unica“, atstovaujamas advokato Justino Usonio, pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo administracinėje byloje Nr. AS-761-575/2016, kuriame prašo priteisti pareiškėjui iš VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 181,50 Eur patirtas bylinėjimosi išlaidas už advokato teisines paslaugas parengiant atsiliepimą į LVPA atskirąjį skundą.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepime į pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo jį prašė atmesti ir klausimą dėl teismo išlaidų spręsti, kai administracinė byla bus išnagrinėta iš esmės. Šiame kontekste LVPA nurodė, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. birželio 17 d. sprendimu neišsprendė ginčo klausimo iš esmės ir nepriėmė sprendimo pareiškėjo naudai, t. y. nepriėmė pareiškėjo atžvilgiu palankaus sprendimo, kuris sumažintų LVPA reikalaujamų grąžinti išmokėtų projekto finansavimo lėšų dydį, tik įpareigojo LVPA dar kartą atlikti pareiškėjo padaryto pažeidimo tyrimą (tirti papildomas aplinkybes).

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14III.

15Visų pirma, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal 2016 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2399 8 straipsnio 2 dalį, administracinių bylų, pradėtų ir nebaigtų nagrinėti apeliacine instancija iki šio įstatymo įsigaliojimo, procesas apeliacinėje instancijoje vyksta iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka, todėl atskirasis skundas išnagrinėtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu (toliau – ir ABTĮ), galiojusiu iki 2016 m. liepos 1 d.

16Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas dėl teismo išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme dėl trečiojo suinteresuoto asmens VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros pateikto atskirojo skundo, pareiškėjui priteisimo.

17ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Taigi bylinėjimosi išlaidos priteisiamos tai šaliai, kuri laimi bylą, t. y. kurios atžvilgiu priimtas teismo baigiamasis aktas yra palankus (patenkinti materialiniai reikalavimai). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. birželio 9 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. P858-104/2014 pažymėjo, kad pagal ABTĮ 44 straipsnį šalis, dėl kurios priimtas nepalankus teismo sprendimas, laikytina pralaimėjusia šalimi, kuri neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, ir kuriai atitinkamai gali tekti atlyginti proceso šalies, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, patirtas bylinėjimosi išlaidas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013).

18Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat pažymima, jog sistemiškai vertinant ABTĮ 44–45 straipsnių nuostatas ir atsižvelgiant į protingumo principą, sprendimas, kurio pagrindu proceso šalis įgyja teisę gauti patirtas bylinėjimosi išlaidas, laikytinas teismo baigiamuoju aktu, kuriuo konkreti byla išsprendžiama iš esmės. Tik galutinis teismo sprendimas yra tas, kuriuo teismas nustato, kas konkrečioje situacijoje buvo teisus, todėl ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas turi būti susiejamas su tokiu konstatavimu (žr., pvz., 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-696/2010, 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-704/2011).

19Nagrinėjamu atveju bylinėjimosi išlaidų byloje atlyginimo klausimas sprendžiamas pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 3 d. nutartį, kuria buvo atmestas trečiojo suinteresuoto asmens LVPA atskirasis skundas dėl pirmosios instancijos teismo atsisakymo priimti LVPA apeliacinį skundą. Teisėjų kolegijos vertinimu, šia nutartimi priimtas galutinis procesinis sprendimas dėl trečiojo suinteresuoto asmens teisės pateikti apeliacinį skundą administracinėje byloje Nr. AS-761-575/2016. Vadovaujantis anksčiau aptartomis teisės normomis bei suformuota teismų praktika, atsižvelgus į tai, kad LVPA pareiškėjo skundo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nepalaikė ir jį prašė atmesti, darytina išvada, jog šiuo atveju priimtas procesinis sprendimas dėl atsisakymo priimti LVPA apeliacinį skundą yra palankus pareiškėjui, todėl LVPA, kaip pralaimėjusi proceso šalis, turi atlyginti pareiškėjo apeliacinėje instancijoje patirtas teismo išlaidas. Būtent LVPA inicijavo apeliacinį procesą bei teikė atskirąjį skundą, į kurį teikdamas atsiliepimą pareiškėjas patyrė išlaidas.

20Sprendžiant klausimą dėl konkretaus bylinėjimosi išlaidų atlyginimo dydžio, ABTĮ 43–45 straipsnių nuostatų prasme priteistinos tik tiesiogiai su teismo procesu susijusios, būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009, 2011 m. sausio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-34/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012).

21Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjo vardu atsiliepimą į trečiojo suinteresuoto asmens LVPA atskirąjį skundą parengė ir Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2016 m. liepos 26 d. pateikė advokatas Justinas Usonis. Pagrįsdamas patirtas bylinėjimosi išlaidas, pareiškėjo atstovas pateikė 2016 m. rugpjūčio 8 d. sąskaitą faktūrą Nr. 2016-063 181,50 Eur sumai bei jos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą – 2016 m. rugpjūčio 9 d. banko mokėjimo nurodymą, iš kurio matyti, kad advokatui Justinui Usoniui buvo sumokėta 181,50 Eur.

22Nustatant priteistiną užmokesčio dydį už atsiliepimo į skundą parengimą, atsižvelgiant į tai, kad atsiliepimas į atskirąjį skundą parengtas 2016 m. liepos 26 d., taikytina Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d. Pagal šios redakcijos Rekomendacijų 7 punktą priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). 2016 m. I ketvirtį šalies ūkio darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis buvo 748 Eur. Taigi maksimali už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą priteistina suma, remiantis Rekomendacijų 8.16 punkto nuostatomis, galėtų siekti 299,20 Eur (0,4 x 748 Eur). Pareiškėjo prašoma priteisti 181,50 Eur suma neviršija nurodyto dydžio, netgi yra ženkliai mažesnė, todėl priteistina.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

24Pareiškėjo UAB „Via Unica“ prašymą dėl teismo išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo tenkinti.

25Priteisti pareiškėjo UAB „Via Unica“ naudai iš trečiojo suinteresuoto asmens VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 181,50 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt vieną eurą ir 50 euro centų) teismo išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Via Unica“... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. birželio 17 d. sprendimu... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ)... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. liepos 5 d. nutartimi... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra... 10. II.... 11. Pareiškėjas UAB „Via Unica“, atstovaujamas advokato Justino Usonio,... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra... 13. Teisėjų kolegija... 14. III.... 15. Visų pirma, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal 2016 m.... 16. Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas dėl teismo išlaidų, patirtų... 17. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas... 18. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat pažymima, jog... 19. Nagrinėjamu atveju bylinėjimosi išlaidų byloje atlyginimo klausimas... 20. Sprendžiant klausimą dėl konkretaus bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 21. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjo vardu atsiliepimą į trečiojo... 22. Nustatant priteistiną užmokesčio dydį už atsiliepimo į skundą... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. Pareiškėjo UAB „Via Unica“ prašymą dėl teismo išlaidų, patirtų... 25. Priteisti pareiškėjo UAB „Via Unica“ naudai iš trečiojo suinteresuoto... 26. Nutartis neskundžiama....