Byla A-520-3129-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Glass Market“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų D. S., R. K., J. P., R. Š., V. N. skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl administracinio akto panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys – A. U. IĮ, UAB „Glass Market“, Alytaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Alytaus visuomenės sveikatos centras).

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjos D. S., R. K., J. P., R. Š., V. N. (toliau – ir pareiškėjos) su skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamos panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau – ir Alytaus skyrius) 2011 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą Nr. LD-9929-(14.2) (toliau – ir Sprendimas), įpareigoti Alytaus skyrių įstatymų nustatyta tvarka atlikti žemės sklypų ( - ) ir ( - ) sujungimo, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo, tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano valstybinę priežiūrą.

6Skunde nurodė, kad 2011 m. liepos 7 d. pareiškėjos su skundu kreipėsi į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių, prašydamos pagal kompetenciją atlikti detaliojo plano valstybinę priežiūrą, tačiau Inspekcija teisės aktais pavestų jai detaliojo plano valstybinės priežiūros funkcijų tinkamai neatliko. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2011 m. rugpjūčio 4 d. sprendimas Nr. LD-9929-(14.2) yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes iš esmės nebuvo išnagrinėti pareiškėjų skunde nurodyti pažeidimai, prieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymui (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – ir Teritorijų planavimo įstatymas) 2 straipsnio 2 dalies nuostatoms, įpareigojančioms detaliojo planavimo procese, atsižvelgti į suinteresuotos visuomenės interesus, įvertinti būsimo statinio įtaką ekonominiam ir socialiniam teritorijos vystymui, aplinkai, kraštovaizdžiui.

7Pažymėjo, jog rengiamo žemės sklypų ( - ) ir ( - ) sujungimo, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo, tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detalusis planas visuomenei svarstyti buvo pristatytas neparengtas, o pagal pateiktą nevisiškai parengtą detalųjį planą pareiškėjos negalėjo suprasti ir tinkamai suformuluoti pasiūlymų plano organizatoriui. Pareiškėjos dalyvavo minėtų žemės sklypų sujungimo, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo bei tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano viešame svarstyme su visuomene, pateikė pasiūlymus raštu planavimo organizatoriui. Planavimo organizatorius atsiuntė atsakymą, iš kurio turinio pareiškėjos negalėjo suprasti, ar pasiūlymai yra priimti, ar jie bus įvertinti pakartotinai svarstant, ar atsisakoma detaliojo plano rengimo visiškai. Nesutikdamos su planavimo organizatoriaus neteisėtais veiksmais, jos kreipėsi į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių, nurodydamos, kad stende, kuris yra planuojamoje teritorijoje, visada buvo visuomenei pateikiamas užrašas „Parduodamas sklypas, tel. ( - )“. Pareiškėjų manymu, toks informacinio stendo užrašo turinys yra klaidinantis, neatitinka Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų reikalavimų, neturi sąsajų su detaliuoju planu.

8Nurodė, kad detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene metu buvo pateiktas neinformatyvus statinio vizualizacijos brėžinys, todėl nepavyko išsiaiškinti, kur numatoma statyti prekybos centro aptarnavimo (logistikos) rampą, be to, planavimo organizatorius nepateikė suskaičiuoto prekybos centro ploto. Pareiškėjų manymu, atsižvelgiant į prekybos centro plotą, gamybinių patalpų plotą, yra skaičiuojama automobilių vietos stovėjimo aikštelė ir kiti parametrai, turintys įtakos pareiškėjų ir kitų asmenų interesams. Dėl viešo svarstymo su visuomene procedūrų metu nesuteiktos svarbios informacijos apie rengiamo statyti prekybos centro plotą, nepateiktų matavimų (skaičiavimų) dėl triukšmo padidėjimo, dėl gamtinės aplinkos ir kraštovaizdžio suniokojimo, viešo svarstymo procedūros metu buvo pažeistos jų teisės, apribota galimybė suformuluoti ir pateikti pasiūlymus šiais klausimais planavimo organizatoriui. Pažymėjo, kad, susipažinusios su planavimo organizatoriaus atliktu detaliojo plano sprendinių pasekmių vertinimu, mano, jog vertinimas buvo atliktas netinkamai ir neišsamiai, o atlikto vertinimo išvados nepagrįstos jokiais skaičiavimais, tyrimais ir ekspertizėmis.

9Atkreipė dėmesį į tai, kad rengiamo detaliojo plano sprendinių pobūdis, kai apie 11 m nuo daugiabučio namo langų planuojamas objektas, skleidžiantis nuolatinį triukšmą, taršą, kai detaliuoju planu ketinama iš esmės pakeisti kraštovaizdį ir iškirsti esamu metu planuojamoje teritorijoje augančius vertingus medžius ir sunaikinti gamtinę aplinką, įpareigojo Inspekciją išanalizuoti pareiškėjų nurodytas aplinkybes, iš planavimo organizatoriaus pareikalauti atlikti išsamų detaliojo plano sprendinių vertinimą. Nurodė, kad Inspekcija skundžiamame Sprendime šiais klausimais ne tik nepasisakė, bet Sprendimu netgi pateisino planavimo organizatoriaus neteisėtus veiksmus. Nurodė, jog esamu atveju nepagrįstai nebuvo atliktas ūkinės veiklos poveikio vertinimas žmonių sveikatai. Teigė, jog pažeidžiant Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239, 27.1.1 punktą konkrečiu atveju viešai nebuvo paskelbta detaliojo planavimo darbų programa, neatliktas deklaravimo lentelės vertinimas. Detaliajame plane neįvertintas būsimo statinio poveikis miesto kraštovaizdžiui, neatsižvelgta į Alytaus miesto specialiojo ir kraštovaizdžio planų sprendinius. Detaliojo plano sprendiniai prieštarauja bendrajam planui, nes ginčo teritorija patenka į visuomeninės paskirties teritoriją, tuo tarpu detaliajame plane numatoma komercinė sklypų paskirtis. Pažymėjo, jog šiam prekybos centrui turėtų būti numatyta ne mažesnė kaip 40 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, tačiau yra numatytos tik 37 automobilių stovėjimo vietos.

10Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, atstovaujama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus, atsiliepimu prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Nurodė, jog Inspekcijos Alytaus skyrius 2011 m. liepos 7 d. gavo pareiškėjų skundą dėl rengiamo žemės sklypo, esančio ( - ) ir ( - ), sujungimo, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo, tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano sprendinių, į kurį buvo atsakyta 2011 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. LD-9929-(14.2).

12Pareiškėjos planavimo organizatoriui UAB „Glass market“ ir detaliojo plano rengėjui A. U. 2011 m. gegužės 10 d. pateikė vienodo turinio pasiūlymus, į kuriuos planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas pasiūlymą teikiantiems asmenims atsakė 2011 m. birželio 7 d. raštu. Pažymėjo, kad Inspekcija planavimo organizatoriaus ir detaliojo plano rengėjo atsakyme pažeidimų nenustatė, kadangi pateiktame atsakyme į pareiškėjų paklausimus motyvuotai atsakyta, o pateikti pasiūlymai atmesti pagrįstai.

13Nurodė, kad Inspekcijai pateiktame rengiamame detaliajame plane yra pateikti įrodymai, jog stendo pastatymas yra suderintas su Alytaus miesto savivaldybės vyriausiuoju architektu M. M., todėl Inspekcija dėl stendo pastatymo esminių pažeidimų nenustatė.

14Vadovaudamasis Detaliųjų planų rengimo taisyklių 39.4, 41 punktais, atsakovas padarė išvadą, kad statinio vizualizacija rengiant detalųjį planą priklauso nuo užsakovo ir plano rengėjo susitarimo, kuriam daryti įtakos Inspekcija negali, nes teisės aktai jai tokios teisės nesuteikia. Pažymėjo, kad rengiamo detaliojo plano uždaviniai ir tikslas – žemės sklypų, esančių ( - ) ir ( - ), sujungimas ir jų naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas (iš visuomeninės paskirties teritorijos / mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos į komercinės paskirties objektų teritorijos / prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos) bei tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, todėl duomenys apie statinio plotą detaliajame plane nėra nustatinėjami, nes šiuos duomenis galima sužinoti tik iš statinio projekto, kuris rengiamas atsižvelgiant į patvirtintame detaliajame plane nustatytą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, todėl pareiškėjoms šie duomenys ir negalėjo būti pateikti.

15Atkreipė dėmesį į tai, kad detaliojo plano aiškinamajame rašte ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaitoje parašyta, jog detaliuoju planu numatomos 37 antžeminės automobilių stovėjimo vietos, kurios bus planuojamos prekybos centro lankytojams, nuo artimiausio gyvenamojo namo nutolę 35 m atstumu, o automobilių stovėjimo vietų skaičius, nurodytas detaliajame plane yra preliminarus. Automobilių stovėjimo vietų prie prekybos centro minimalus skaičius pagal statybos techninio reglamento STR „Miestų miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61, 10 lentelės 3 eilutę priklauso nuo prekybos salės ploto, o prekybos salės plotas bus aiškus tik parengus statinio projektą.

16Pažymėjo, kad teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo etapas yra reikalingas teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikiui Vyriausybės nustatyta tvarka įvertinti, o teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920 patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašas. Nurodė, kad pagal šio aprašo nuostatas, sprendinių poveikis vertinamas šiais aspektais: poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai; poveikis ekonominei aplinkai (įvertinamas galimas poveikis ūkio ir atskirų jo sektorių raidos procesams, investicijų ir verslo sąlygoms, valstybės ir savivaldybių biudžetams); poveikis socialinei aplinkai (įvertinamas galimas poveikis įvairiems socialiniams procesams ir socialinėms grupėms); poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui (įvertinamas galimas poveikis gamtinės aplinkos kokybei, kraštovaizdžio struktūrai ir ekologinei pusiausvyrai, gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimui).

17Atkreipė dėmesį į tai, kad detaliojo plano sprendinių poveikio vertinimo ataskaitoje sprendinių poveikis įvertintas, atsižvelgiant į visus anksčiau nurodytus aspektus, be to, šis aprašas ir kiti teisės aktai nenumato pareigos detaliojo plano sprendinių pasekmių vertinimą pagrįsti skaičiavimais, tyrimais ir ekspertizėmis. Pažymėjo, kad Detaliojo plano sprendinių poveikio vertinimo ataskaitoje, be kita ko, pažymėta, jog planuojamoje teritorijoje nėra saugomų gamtos vertybių ar kultūros paveldo objektų, o įgyvendinus detaliajame plane numatytas priemones, detaliojo plano sprendiniai planuojamoje teritorijoje kraštovaizdžiui bei gamtinei aplinkai neigiamos įtakos neturės.

18Nurodė, kad Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog tais atvejais, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą (toliau – ir PAV įstatymas) turi būti atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (toliau – ir PAV), bet jis nėra atliktas, šis vertinimas atliekamas detaliojo plano rengimo metu, o planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas atliekamas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka. PAV įstatymo 1 ir 2 prieduose nurodyti planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašas ir planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašas.

19Pažymėjo, kad šiuose sąrašuose prekybos centro veikla neįrašyta, tačiau PAV įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog visi planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai turi teisę reikalauti, o atsakinga institucija, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos mastą, pobūdį ar vietos ypatumus, nuspręsti, kad atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo būtų atliekama ir planuojamai ūkinei veiklai, kuri neįrašyta į šio įstatymo 1 ir 2 prieduose nurodytus sąrašus, todėl Inspekcija pareiškėjoms dėl PAV atlikimo pasiūlė kreiptis į atsakingą instituciją – Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentą.

20Atkreipė dėmesį į tai, kad prekybos centrų pastatai pagal statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. Dl-91, 5.1 punktą priskiriami visuomeninės paskirties pastatams, o šio reglamento 3 priede nustatyti mažiausi atstumai nuo statinių iki gretimo sklypo ribos bei kiti reikalavimai. Pažymėjo, kad rengiamame detaliajame plane nustatytas leidžiamas statinių aukštis – 7 m, o detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje pavaizduota, jog atstumas nuo statinio iki žemės sklypo ribos yra 3 m, o tai atitinka šio statybos techninio reglamento reikalavimus.

21Nurodė, kad rengiamo detaliojo plano viešas svarstymas įvyko 2011 m. gegužės 10 d. ir jo metu buvo priimta ir užregistruota šešiolika identiško turinio planavimo pasiūlymų, į kuriuos pareiškėjoms planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas atsakė 2011 m. birželio 7 d. raštu. Inspekcijos Alytaus skyriaus 2011 m. rugpjūčio 4 d. atsakyme pažymėta, jog teritorijų planavimo dokumentų sprendinių Alytaus mieste poveikio visuomenės sveikatai vertinimą atlieka Alytaus visuomenės sveikatos centras, kuris teikia išvadas, ar teritorijų planavimo dokumentas atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės reikalavimus, nurodyta, kad išvada nepateikta, nes minėto plano rengimo procesas nepasibaigęs.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – ir Alytaus RAAD) atsiliepime nurodė, jog pritaria pareiškėjų skundui, ir prašė įpareigoti atsakovą iš naujo nustatyta tvarka atlikti žemės sklypų ( - ) ir ( - ) sujungimo, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo, tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano valstybinę priežiūrą, pareikalaujant įtraukti Alytaus RAAD kaip planavimo sąlygas išduodančią instituciją.

23Nurodė, jog rengiamo detaliojo plano procedūra buvo pažeista, nes Alytaus miesto savivaldybės administracija ignoravo prekybos centrų išdėstymo specialiojo plano sprendinius dėl medžių išsaugojimo sklype ( - ) ir nepagrįstai neįtraukė Alytaus RAAD į detaliojo plano sąlygas rengiančių ir išvadas teikiančių institucijų sąrašą, nepateikė Alytaus RAAD reikalaujamų dokumentų derinti. Pažymėjo, jog detaliojo plano sąlygos ir sąvadas prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo nuostatoms, todėl Inspekcijos Sprendimas kaip neteisėtas turi būti panaikintas ir iš naujo atlikta šio detaliojo plano valstybinė teritorijų planavimo priežiūra.

24II.

25Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. liepos 5 d. sprendimu skundą tenkino iš dalies: panaikino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą Nr. LD-9929-(14.2); įpareigojo Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pareiškėjų skundą (gautą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje 2011 m. liepos 7 d.) išnagrinėti iš naujo.

26Nustatė, jog 2011 m. liepos 7 d. pareiškėjos kreipėsi į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių su skundu, kuriuo prašė atlikti rengiamo žemės sklypų ( - ) ir ( - ) sujungimo, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo detaliojo plano valstybinę priežiūrą, patikrinti, ar rengiamo plano planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka teisės aktų reikalavimus, taip pat patikrinti detaliojo plano viešo svarstymo procedūros teisėtumą. Inspekcijos 2011 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. LD-9929-(14.2) buvo konstatuota, jog detaliojo planavimo procedūra atliekama teisėtai, pažeidimų nenustatyta. Teismas nurodė, kad iš administracinės bylos duomenų matyti, jog yra rengiamas žemės sklypų ( - ) ir ( - ) sujungimo, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo bei tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalusis planas, kurio užsakovas ir organizatorius yra UAB „Glass market“, rengėjas – A. U. IĮ. Minėto detaliojo plano tikslas – sujungti UAB „Glass market“ nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus ( - ) ir ( - ) pakeičiant visuomeninės teritorijos pastatų statybos paskirtį į komercinės paskirties objektų teritoriją (prekybos, paslaugų, pramogų statybos). Nustatė, jog pareiškėjos Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų nustatyta tvarka 2011 m. gegužės 10 d. kreipėsi į detaliojo planavimo organizatorių, teikdamos pasiūlymus nutraukti prekybos centro planavimą nurodytuose sklypuose, nes, jų teigimu, detaliojo planavimo procedūros neatitinka teisės aktų reikalavimų. 2011 m. birželio 7 d. detaliojo planavimo organizatorius ir detaliojo planavimo rengėjas pateikė atsakymą į pareiškėjų pasiūlymus. Pareiškėjos, nesutikdamos su minėtu atsakymu, kreipėsi su skundu į Alytaus skyrių, prašydamos atlikti detaliojo plano valstybinę priežiūrą, patikrinti, ar rengiamo plano planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka teisės aktų reikalavimus, taip pat patikrinti viešo svarstymo procedūros teisėtumą. Teismas konstatavo, kad konkrečiu atveju pareiškėjos naudojasi Teritorijų planavimo įstatymo suteikta teise, siekdamos, kad detaliojo planavimo procedūrą iki detaliojo plano patvirtinimo patikrintų Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija.

27Teismas vadovavosi Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 2, 10.1, 11.1.1-11.1.4 punktais. Pabrėžė, kad minėtų teisės aktų nuostatos leidžia daryti išvadą, jog Inspekcijai yra pavesta atlikti savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų valstybinę priežiūrą ne vien šių dokumentų derinimo, tvirtinimo procedūros metu, bet ir jų rengimo etape.

28Nustatė, jog 2011 m. kovo 4 d. Alytaus miesto savivaldybės administracija UAB „Glass market“ išdavė planavimo sąlygas Nr. ( - ) ginčo detaliojo planavimo dokumentui rengti, kuriose grafoje dėl planuojamo žemės sklypui (teritorijai) taikomų galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių buvo nurodytas tik 2009 m. birželio 11 d. Alytaus miesto bendrasis planas TPD reg. Nr. ( - ), tačiau planuojamam sklypui privalėjo būti taikomi ir detaliojo plano rengimo metu galiojantys specialiųjų planų – Alytaus miesto kraštovaizdžio tvarkymo specialaus plano, 2007 m. sausio 25 d., TPD reg. Nr. ( - ), bei Alytaus miesto prekybos centrų išdėstymo specialiojo plano, 2010 m. vasario 25 d., TPD reg. Nr. ( - ), sprendiniai. Nurodė, jog šią aplinkybę Alytaus miesto savivaldybės administracija iš esmės pripažino, pateikdama bylos nagrinėjimo metu 2012 m. balandžio 23 d. lydraščiu Nr. SD-3175 ( 6.19) pataisytas planavimo sąlygas, kuriose grafoje dėl planuojamam žemės sklypui (teritorijai) taikomų galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių papildomai nurodomi ir specialieji planai.

29Teismas pažymėjo, jog Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-38 „Dėl Alytaus miesto prekybos centrų išdėstymo specialiojo plano, patvirtinto savivaldybės Tarybos 2007-04-05 sprendimu Nr. T-50, korektūros tvirtinimo“ buvo patvirtinta specialiojo plano korektūra, kurios tekstinėje dalyje „Želdiniai“ apie anksčiau suplanuotą universalaus vidutinio dydžio prekybos centrą teritorijoje tarp ( - ) gatvių (schemoje ekspl. Nr. 12A) (ginčo objektą) nurodoma, jog teritorijoje yra vertingų pavienių medžių, detaliojo planavimo stadijoje privaloma atlikti želdinių vertinimą ir maksimaliai saugoti medžius. Specialiojo plano korektūroje, kuri galiojo išduodant planavimo sąlygas, imperatyviai įtvirtinta nuostata, jog Didžiojo prekybos centro 12A planavimas ( - ) gali būti vykdomas vadovaujantis galiojančiomis Alytaus RAAD 2008 m. gruodžio 15 d. planavimo sąlygomis (patikslintomis) Nr. ( - ) (Sąlygų sąvadas 2009 m. sausio 9 d., Nr. ( - )). Nustatė, jog šis specialus planas suderintas su įvairiom institucijomis, tai patvirtina spaudai ant pagrindinio plano brėžinio, jog savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus institucija yra jam pritarusi, su pastaba: „Išsaugoti esamus želdinius, išlaikyti normatyvinius atstumus iki želdinių“.

30Teismas nurodė, kad iš kitos administracinės bylos yra žinoma, jog UAB „Glass market“ 2010 metais kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su skundu (administracinė byla Nr. I-22-422/2010), kuriuo, be kita ko, reiškė reikalavimą panaikinti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento išduotas planavimo sąlygas Nr. ( - ) (patikslintas sąlygas), įpareigoti išduoti planavimo dokumentus be Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus sąlygų (informacinės teismų sistemos „Liteko“ duomenys). Kauno apygardos administracinis teismas skundo netenkino. Planavimo sąlygos Nr. ( - ) minėtoje byloje nebuvo nuginčytos. 2011 m. kovo 31 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi apygardos teismo sprendimas paliktas galioti (byla Nr. A822-1049/2011). Pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje nutartyje konstatavo, jog nustačius, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame sklype auga saugotini medžiai ir kiti želdiniai, pareiškėjui siekiant statyti prekybos centrą, miesto vyriausiasis architektas teisėtai kreipėsi dėl planavimo sąlygų išdavimo į Alytaus RAAD, nes tik Alytaus RAAD yra kompetentingas spręsti dėl saugotinų medžių ir želdinių vykdant veiklą teritorijose, kuriose tokie želdynai yra. Atsakovas (Alytaus savivaldybės administracija), išduodamas minėtus teritorijų planavimo dokumentus, vadovavosi Teritorijų planavimo įstatymu, Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. Dl-262, teisės aktų nepažeidė.

31Teismas darė išvadą, kad Alytaus RAAD 2008 m. gruodžio 15 d. planavimo sąlygos (patikslintos) Nr. ( - ) teisme nebuvo nuginčytos, privalomumas jomis vadovautis, atliekant detaliojo planavimo procedūras šiuose sklypuose buvo įtvirtintas ne tik minėtu įsiteisėjusiu teismo sprendimu, bet ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-38 patvirtinta specialiojo plano korektūra, kuri galiojo planavimo sąlygų žemės sklypams ( - ) ir ( - ) sujungti ir jų paskirčiai pakeisti išdavimo metu, todėl į detaliojo planavimo procedūrą, kaip institucija, išduodanti planavimo sąlygas ir kompetentinga spręsti dėl želdinių ir medžių, kurie patenka į planuojamą teritoriją, kuriai Alytaus miesto prekybos centrų išdėstymo specialiojo plano korektūroje nustatytos specialios apsaugos sąlygos šioje teritorijoje augantiems medžiams, privalėjo būti įtrauktas Aplinkos apsaugos departamentas, Alytaus RAAD 2008 m. gruodžio 15 d. planavimo sąlygas (patikslintas) Nr. ( - ) nurodant rengiamo detaliojo plano sąvade. Sprendė, kad atsakovo išvada ginčijame Sprendime dėl planavimo sąvado teisėtumo nepagrįsta, prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 2 daliai.

32Pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybės administraciją, tačiau Alytaus miesto savivaldybės administracija nepagrįstai atsisakė jį įtraukti į planavimo procesą.

33Teismas sprendė, jog pareiškėjų pasiūlymų detaliojo planavimo organizatoriui turinys, 2011 m. liepos 7 d. jų skunde, adresuotame Alytaus skyriui, dėstomos aplinkybės, ginčijamo 2011 m. rugpjūčio 4 d. rašto Nr. LD-9929-(14.2) turinys patvirtina, jog Inspekcija, konstatuodama planavimo sąlygų ir sąvado teisėtumą, rengiamo detaliojo plano atitikimą kitiems teritorijų planavimo dokumentams (nors bylos duomenys leidžia daryti priešingą išvadą), nurodydama, jog viešo svarstymo procedūros atliekamos vadovaujantis Inspekcijos Nuostatais, tačiau teisinių išvadų nepagrįsdama objektyviomis detaliojo plano procedūrų metu nustatytomis aplinkybėmis, faktų analize, priėmė formalų, nemotyvuotą sprendimą. Darė išvadą, kad nustačius, jog buvo pažeisti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimai, nebuvo atliktas objektyvus ir išsamus visų aplinkybių, turinčių įtakos sprendimo pagrįstumui, įvertinimas, minėti procedūriniai pažeidimai sudaro pagrindą jį panaikinti (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 89 straipsnio 1 dalies 3 punktas), nepasisakant dėl kitų skundo argumentų. Nurodė, jog, kadangi pareiškėjų skundas (gautas Alytaus skyriuje 2011 m. liepos 7 d.) iš esmės yra neišnagrinėtas, todėl atsakovas įpareigotinas išnagrinėti pareiškėjų skundą iš naujo, priimant motyvuotą sprendimą.

34Teismas pažymėjo, jog pagal teisės aktuose įtvirtintą kompetenciją Inspekcija, vykdydama teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą, privalo patikrinti, ar planavimo sąlygos teritorijų planavimo dokumentams rengti atitinka teisės aktų reikalavimus, ar šių dokumentų sprendiniai atitinka planavimo sąlygas, ar tinkamai atliktos visos teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo, derinimo procedūros (Nuostatų 11.1.1 punktas), nustačiusi pažeidimus, taikyti tam tikras priemones (Nuostatų 11.1.3 punktas), todėl, teismo nuomone, pareiškėjų reikalavimas įpareigoti atsakovą atlikti žemės sklypų ( - ) ir ( - ) sujungimo, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo, tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano valstybinę priežiūrą yra išvestinio, perteklinio pobūdžio ir netenkinamas.

35III.

36Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Glass Market“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų reikalavimus atmesti. Apeliaciniame skunde išdėstyti šie pagrindiniai argumentai:

 1. Teismas netinkamai, neišsamiai įvertino, neištyrė atsakovo ir atsakovo poziciją palaikančių trečiųjų asmenų byloje pateiktų įrodymų, netinkamai aiškino ir taikė teritorijų planavimą reglamentuojančius įstatymus bei juos įgyvendinančius teisės aktus, teisės normas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą, reglamentuojantį planavimo sąlygų rengimo tvarką ir sudėtį, rengiamų ir parengtų teritorijų planavimo dokumentų atitikimą Teritorijų planavimo įstatymui bei jį įgyvendinantiems teisės aktams. Teigia, jog atsakovo ir atsakovo poziciją palaikančių trečiųjų asmenų byloje nurodytos aplinkybės, žodiniai paaiškinimai nebuvo tinkamai ištirti ir įvertinti ir tai lėmė netinkamą materialinių teisės normų, reglamentuojančių planavimo sąlygų ir planavimo sąlygų sąvado rengimą ir išdavimą, taikymą. Teismas taip pat netinkamai įvertino, taikė ankstesnius teismų sprendimą ir nutartį, kurie susiję su ginčo teritorija.
 2. Nors 2011 m. kovo 4 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos UAB „Glass market” išduotose planavimo sąlygose Nr. ( - ) ginčo detaliojo planavimo dokumentui rengti buvo nurodytas tik 2009 m. birželio 11 d. Alytaus miesto bendrasis planas TPD reg. Nr. ( - ) ir nebuvo nurodyti kiti specialieji planai, tačiau iš į bylą pateiktų dokumentų, papildomai teismo posėdžio metu teismui pateiktų susipažinti pilnos apimties rengiamo detaliojo plano dokumentų, sprendinių bei bylos nagrinėjimo metu atsakovo ir atsakovo poziciją palaikančių trečiųjų asmenų paaiškinimų akivaizdžiai matyti, jog detalusis planas buvo parengtas nepažeidžiant, atsižvelgiant ir vadovaujantis Alytaus miesto kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano, 2007 m. sausio 25 d., TPD reg. Nr. ( - ), bei Alytaus miesto prekybos centrų išdėstymo specialiojo plano, 2010 m. vasario 25 d., TPD reg. Nr. ( - ), sprendiniais, apie tai, kad detalusis planas rengtas vadovaujantis šiais specialiaisiais planais ir atsižvelgiant į šių specialiųjų planų sprendinius, pareiškėjoms buvo nurodoma viešo susirinkimo metu bei pateikiant atsakymus į planavimo pasiūlymus. Inspekcijos rašytiniame atsakyme pareiškėjoms taip pat buvo nurodyta, kad detalusis planas nepažeidžia šių specialiųjų planų sprendiniuose numatytų reikalavimų. Svarbu ir tai, kad detaliojo plano rengimo metu buvo rengiama Alytaus miesto prekybos centrų išdėstymo specialiojo plano korektūra, o ginčo detaliuoju planu nustatyti užstatymo tankio, intensyvumo rodikliai bei visi kiti rengiamo detaliojo plano sprendiniai atitinka 2011 m. gruodžio 1 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu T-288 naujai patvirtintos Alytaus miesto prekybos centrų išdėstymo specialiojo plano korektūros sprendinius. Apeliantas nurodo, jog „tuo tarpu planuojamam sklypui privalėjo būti taikomi“.
 3. Priešingai, nei nurodoma teismo sprendime, į detaliojo planavimo procedūrą, kaip institucija, išduodanti planavimo sąlygas, neprivalėjo būti įtrauktas Aplinkos apsaugos departamentas, Alytaus RAAD 2008 m. gruodžio 15 d. planavimo sąlygas (patikslintas) Nr. ( - ) nurodant rengiamo detaliojo plano sąvade. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-294 patvirtinto Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo 2.3 punkte nustatytas baigtinis sąrašas atvejų, kai Alytaus RAAD turi teisę planavimo sąlygas. Ginčo situacijoje nebuvo jokio RAAD rengti planavimo sąlygas, kadangi planuojamas į kaip ha ploto, joje nenumatoma šio aprašo 11 punktas numato baigtinį sąrašą atvejų, kai planavimo sąlygos gali būti keičiamos ir papildomos planavimo sąlygas išdavusios institucijos iniciatyva. Ginčo situacijoje nėra nei vieno iš minėtame apraše įtvirtintų pagrindų, leidžiančių Alytaus RAAD išduoti, keisti, papildyti planavimo sąlygas. Pažymi, kad Alytaus miesto savivaldybės administracijos atsakingi darbuotojai tris kartus sprendė, jog Alytaus RAAD neprivalo rengti planavimo sąlygų – tiek išduodant 2011 m. kovo 4 d. planavimo sąlygas, tiek vėliau dėl to Alytaus RAAD tiesiogiai kreipiantis į Alytaus miesto savivaldybės administraciją.
 4. Teritorijų planavimo įstatymas nenumato, kad aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentas privalo atitikti žemesnio lygmens planavimo dokumentą – detaliojo plano rengimo metu išduodamas planavimo sąlygas. Tokių sąlygų įrašymas į specialųjį planą prieštarauja Teritorijų planavimo įstatyme įtvirtintiems reguliavimo principams, nes žemesnio lygmens detaliajam planui rengti išduotos Alytaus RAAD sąlygos šiuo atveju reglamentuoja aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentą – specialųjį planą.
 5. Alytaus RAAD 2008 m. gruodžio 15 d. planavimo sąlygose numatytas kitas planavimo tikslas, kita planuojama teritorija, planuojama statyti visiškai kitą objektą nei numatyta ginčo detaliajame plane. Alytaus RAAD 2008 m. gruodžio 15 d. planavimo sąlygos galiojo 3 metus (šiuo metu sąlygų galiojimo terminas pasibaigęs, planuojant ginčo teritoriją vien dėl šios priežasties jomis vadovautis nėra galimybių), šiuo metu galiojančios 2011 m. gruodžio 1 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu T-288 naujai patvirtintos Alytaus miesto prekybos centrų išdėstymo specialiojo plano korektūros sprendiniuose reikalavimo vadovautis Alytaus RAAD 2008 m. gruodžio 15 d. planavimo sąlygomis nėra. Teigia, jog teismas neatsižvelgė ir į tai, kad įsiteisėjusiuose teismų sprendimuose nurodoma, jog pirminės Alytaus RAAD planavimo sąlygos išduotos 2008 m. kovo 31 d. (vėliau tik tikslintos 2008 m. gruodžio 15 d. kartu tikslinant ir 2009 m. sausio 9 d. planavimo sąlygų sąvadą Nr. ( - ) bei 2009 m. sausio 8 d. planavimo sąlygas) kartu su 2008 m. balandžio 18 d. planavimo sąlygų sąvadu Nr. ( - ) galiojant kitai nei šiuo metu aktuali Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. Dl-262, reglamentuojančio sąlygų išdavimą, redakcijai.
 6. Alytaus miesto savivaldybės administracija nepagristai atsisakė įtraukti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentą į planavimo procesą.
 7. Dėl skunde nurodomų motyvų nepagrįstos, keistinos teismo sprendime padarytos išvados, kad Inspekcija skundą išnagrinėjo ne iš esmės, kad teisinės išvados, kuriomis konstatuotas detaliojo planavimo procedūrų teisėtumas, nepagrįstos faktiniu pareiškėjų skunde išdėstytų aplinkybių vertinimu, kad Inspekcija, konstatuodama planavimo sąlygų ir sąvado teisėtumą, rengiamo detaliojo plano atitikimą kitiems teritorijų planavimo dokumentams (kad bylos duomenys leidžia daryti priešingą išvadą), nurodydama, jog viešo svarstymo procedūros atliekamos vadovaujantis Inspekcijos Nuostatais, teisinių išvadų nepagrindė objektyviomis detaliojo plano procedūrų metu nustatytomis aplinkybėmis, faktų analize, priėmė formalų, nemotyvuotą sprendimą, kad galima konstatuoti, jog buvo pažeisti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimai, kad nebuvo atliktas objektyvus ir išsamus visų aplinkybių, turinčių įtakos sprendimo pagrįstumui, vertinimas, kad minėti procedūriniai pažeidimai sudaro pagrindą jį panaikinti, nepasisakant dėl kitų skundo argumentų, kad atsakovas įpareigotinas išnagrinėti pareiškėjų skundą iš naujo, priimant motyvuotą sprendimą.

37Pareiškėjos D. S., R. K., J. P., R. Š., V. N. atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodyti šie pagrindiniai argumentai:

 1. Apeliantas apeliaciniame skunde nenurodo kaip proceso šalies Alytaus visuomenės sveikatos centro, kuris Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartimi yra įtrauktas byloje trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Todėl Kauno apygardos administracinis teismas, priimdamas apeliacinį skundą, turėjo įpareigoti apeliantą vykdyti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartį: patikslinti apeliacinį skundą, nurodant bylos šalimi (trečiuoju suinteresuotu asmeniu) Alytaus visuomenės sveikatos centrą, bei įpareigoti apeliantą pateikti tiek apeliacinio skundo nuorašų, kiek yra byloje teisminio proceso šalių.
 2. Apeliantas subjektyviai suvokia apeliacinį procesą, prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, tačiau apeliaciniame skunde nenurodo skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo panaikinimo pagrindų.
 3. Kauno apygardos administracinis teismas objektyviai išnagrinėjo administracinę bylą, teisminio proceso dalyviams tinkamai išaiškino teises ir pareigas, susijusias su ginčo esme. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 26 d. nutartimi buvo atnaujinęs bylos nagrinėjimą iš esmės, bylos nagrinėjimo eigoje aktyviai rinko ir surinko visus bylai išnagrinėti būtinus įrodymus bei juos objektyviai ištyrė, sprendime tinkamai taikė ir išaiškino materialiosios teisės normas, susijusias su ginču.

38Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, atstovaujama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus, atsiliepimu prašo apeliacinį skundą tenkinti, Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Atsiliepime išdėstyti šie pagrindiniai argumentai:

 1. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog teismo sprendime padaryta klaida. Teismas panaikino Inspekcijos Alytaus skyriaus 2011 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą Nr. LD-9929-(14.2), nors šio sprendimo tikrasis numeris yra 2D-9929-(14.2).
 2. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, neteisingai nustatė, jog „minėto detaliojo plano tikslas – sujungti UAB „Glass market“ nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus ( - ) ir ( - ) pakeičiant visuomeninės teritorijos pastatų statybos į komercinės paskirties objektų teritoriją (prekybos, paslaugų, pramogų statybos)“. Pažymi, jog šių žemės sklypų paskirtis nėra keičiama.
 3. Šiuo atveju rengiamu detaliuoju planu yra keičiamas tik žemės sklypų būdas ir pobūdis, tačiau nėra keičiama jų paskirtis, ir nėra kitų Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-294, 2.3 punkte išvardytų atvejų, kuriems esant Alytaus RAAD privalėtų rengti planavimo sąlygas detaliajam planui rengti. Kadangi šiuo atveju regiono aplinkos apsaugos departamentui detaliajam planui neprivaloma rengti planavimo sąlygų, todėl savivaldybės vyriausiajam architektui suteikta galimybė Alytaus RAAD įrašyti į planavimo sąlygų sąvadą, kuria jis pasinaudoti gali, tačiau neprivalo. Savivaldybės vyriausiasis architektas, pasinaudojęs jam suteikta diskrecijos teise, nusprendė rengiamo detaliojo plano sąvade neįtraukti Alytaus RAAD (Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo 9 punktas). Atkreipia dėmesį į tai, jog nepaisant to, ar institucija, turinti išduoti planavimo sąlygas, jas išdavė ar ne, ji dalyvauja derinant teritorijų planavimo dokumentą Nuolatinėje statybos komisijoje (Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 6 dalis). Pažymi, jog, kadangi šiuo atveju rengiamas detalusis planas yra baigiamajame etape, sprendinių viešo svarstymo stadijoje, neprasidėjus derinimo su institucijomis Nuolatinėje statybos komisijoje stadijai, todėl Alytaus RAAD atstovas, dalyvaudamas Nuolatinėje statybos komisijoje, spręs derinti ar ne pateiktą detalųjį planą.
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-200 (Žin., 2004, Nr. 78-2756) patvirtinto Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo 11 punkte nustatyta, jog priežiūros institucija (šiuo atveju – Inspekcija) negali reikalauti keisti teritorijų planavimo dokumento sprendinius, jei jie neprieštarauja Teritorijų planavimo įstatymui ir kitų teises aktų reikalavimams. Mano, jog, nenustačius rengiamo detaliojo plano sprendinių prieštaravimo teisės aktų reikalavimams, Inspekcija neturėjo teisės reikalauti, kad būtų keičiamos Alytaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto 2011 m. kovo 4 d. patvirtintos teritorijų planavimo sąvado sąlygos, Alytaus RAAD ir jo išduotas planavimo sąlygas nurodant rengiamo detaliojo plano sąvade.
 5. Teismas padarė neteisingas išvadas, kad Alytaus RAAD ir jo 2008 m. gruodžio 15 d. planavimo sąlygos (patikslintos) Nr. ( - ) privalėjo būti nurodytos rengiamo detaliojo plano sąvade ir kad Alytaus miesto savivaldybės administracija nepagrįstai atsisakė Alytaus RAAD įtraukti į planavimo procesą.

39Trečiasis suinteresuotas asmuo Alytaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu prašo apeliacinį skundą tenkinti, Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Atsiliepime išdėsto šiuos pagrindinius argumentus:

 1. Teismas nenurodė ir nepagrindė, kurie specialiųjų planų sprendiniai rengiamame detaliajame plane nebuvo taikyti ir kokiems sprendiniams šis planas prieštarauja.
 2. Teismas klaidingai konstatavo, jog Alytaus RAAD turėjo būti įtrauktas į detaliojo planavimo procedūrą. Mano, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija pagrįstai neįtraukė Alytaus RAAD į planavimo procesą, nes Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-38 patvirtintoje Alytaus miesto prekybos centrų išdėstymo specialiojo plano, patvirtinto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu T-50, korektūroje (redakcija, galiojusi 2011 m. kovo 4 d. planavimo sąlygų sąvado detaliajam planavimo dokumentui rengti išdavimo metu) buvo nustatyta, kad „Didžiojo prekybos centro 12a planavimas adresu ( - ) gali būti vykdomas vadovaujantis galiojančiomis Alytaus RAAD 2008-12-15 planavimo sąlygomis (patikslintomis) Nr. ( - ) (Sąlygų sąvadas 2009-01-09, Nr. ( - ))“.
 3. Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. Dl-262, 2.3 punkte nustatyti atvejai, kada regionų aplinkos apsaugos departamentai turi rengti planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentui. Be to, nepaisant to, ar institucija, turinti išduoti planavimo sąlygas, jas išdavė ar ne, ji dalyvauja derinant teritorijų planavimo dokumentą Nuolatinėje statybos komisijoje (Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 6 dalis). Nurodo, jog šiuo atveju rengiamas detalusis planas yra baigiamajame etape, sprendinių viešo svarstymo stadijoje, neprasidėjus derinimo su institucijomis (Nuolatinėje statybos komisijoje) stadijai, todėl Alytaus RAAD atstovas, dalyvaudamas Nuolatinėje statybos komisijoje, spręs derinti ar ne pateiktą detalųjį planą.

40Teisėjų kolegija

konstatuoja:

41IV.

42Apeliacinis skundas netenkintinas.

43Apeliaciniu skundu ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo panaikintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 m. rugpjūčio 4 d. sprendimas Nr. 2D-9929-(14.2) (sprendime nurodyta Nr. LD-9929-(14.2)), įpareigota Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pareiškėjų D. S., R. K., J. P., R. Š., V. N. skundą išnagrinėti iš naujo.

44Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka. 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 47, 84, 85, 97, 127, 130, 137, 138, 139, 150, 154 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 471 straipsniu įstatymas, kurio 14 straipsnis numato, kad apeliaciniai skundai, paduoti iki šio įstatymo įsigaliojimo, nagrinėjami iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka. Po 2012 m. liepos 1 d. paduotas apeliacinis skundas pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 137 straipsnio 1 dalį nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, t. y. nekviečiant į nagrinėjimą teisme proceso dalyvių ir jiems nedalyvaujant, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas. Taip pat numatyta, kad proceso šalys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba kitame procesiniame dokumente gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau atsižvelgti į šį prašymą teismui neprivaloma. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Glass Market“ apeliacinis skundas paduotas po 2012 m. liepos 1 d., ginčo šalys bei tretieji suinteresuoti asmenys nepateikė motyvuotų prašymų nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka.

45Byloje nustatyta, kad yra rengiamas žemės sklypų, esančių ( - ) ir ( - ), sujungimo, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo bei tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalusis planas, kurio užsakovas ir organizatorius yra UAB „Glass market“, rengėjas – A. U. IĮ (t. 1, b. l. 54). Detaliojo plano rengimo pagrindas yra 2011 m. vasario 3 d. sutartis Nr. SR-157, planavimo terminas – 2011 metai (t. 1, b. l. 60). Planavimo sąlygos ir Planavimo sąlygų sąvadas parengti 2011 m. kovo 4 d. (t. 1, b. l. 63-66). Minėto detaliojo plano tikslas - sujungti UAB „Glasss market“ nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus ( - ) ir ( - ) (t. 1, b. l. 119-122), pakeičiant visuomeninės teritorijos pastatų statybos paskirtį į komercinės paskirties objektų teritoriją (prekybos, paslaugų, pramogų statybos) (t. 1, b. l. 54-62). Iš aiškinamojo rašto matyti, kad planuojamame žemės sklype pagal specialųjį prekybos centrų išdėstymo planą bei išduotas Planavimo sąlygas numatomas vieno aukšto prekybos centras (t. 1, b. l. 55-56). Detaliojo plano sprendinių poveikio vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad detaliojo plano sprendiniai įgyvendina specialiojo Alytaus miesto prekybos centrų išdėstymo planą, neprieštarauja Alytaus miesto bendrojo plano sprendiniams (t. 1, b. l. 57-59). Be to, nurodyta, kad planuojama teritorija yra apaugusi želdiniais, numatomo užstatymo zonoje būtinas augančių medžių kirtimas arba, esant galimybei, persodinimas. 15 medžių numatoma persodinti arba pašalinti, jeigu jie menkaverčiai. Pažymima, kad planuojamoje teritorijoje nėra saugomų gamtos vertybių ar kultūros paveldo objektų. Pagal bylos duomenis rengiamas detalusis planas yra baigiamajame etape, detaliojo plano viešas svarstymas įvyko 2011 m. gegužės 10 d.

46Pareiškėjos D. S., R. K., J. P., R. Š., V. N., kurios gyvena daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame ( - ), 2011 m. liepos 7 d. kreipėsi į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių su skundu, kuriuo prašė atlikti rengiamo žemės sklypų ( - ) ir ( - ) sujungimo, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo detaliojo plano valstybinę priežiūrą, patikrinti, ar rengiamo plano planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka teisės aktų reikalavimus, taip pat patikrinti detaliojo plano viešo svarstymo procedūros teisėtumą (t. 1, b. l. 12). Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2011 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. 2D-9929-(14.2) buvo konstatuota, jog detaliojo planavimo procedūra atliekama teisėtai, pažeidimų nenustatyta (t. 1, b. l. 6). Pažymėtina, kad pareiškėjos 2011 m. gegužės 10 d. buvo pateikusios detaliojo plano rengėjui pasiūlymą, kuriame buvo nurodžiusios, jog detaliojo plano rengimo procedūros ir detaliojo plano turinys neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų (t. 1, b. l. 103-108). Pasiūlymuose buvo nurodyta, kad detaliajame plane nenustatytas projektuojamo prekybos centro plotas, prie planuojamos teritorijos neįrengtas informacinis stendas, viešojoje ekspozicijoje neeksponuotas projektuojamo prekybos centro statinių vizualizacijos brėžinys. Taip pat buvo nurodyta, kad prekybos centras planuojamas labai vertingų želdinių vietoje, o rengiamo detaliojo plano sprendiniai prieštarauja Alytaus miesto prekybos centrų specialiajam planui.

47Pareiškėjos nagrinėjamoje byloje skundu prašė panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą Nr. 2D-9929-(14.2), įpareigoti Alytaus skyrių įstatymų nustatyta tvarka atlikti žemės sklypų ( - ) ir ( - ) sujungimo, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo, tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano valstybinę priežiūrą. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjos skundu siekia, jog detaliojo planavimo procedūrą iki detaliojo plano patvirtinimo patikrintų valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija, o įvertinęs pareiškėjų, kitų byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus dėl faktinių ir teisinių bylos aplinkybių, byloje pateiktus įrodymus, padarė išvadą, kad yra faktinis ir teisinis pagrindas iš dalies tenkinti pareiškėjų skundą, t. y. panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą Nr. 2D-9929-(14.2) ir įpareigoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pareiškėjų skundą išnagrinėti iš naujo.

48Pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliaciniu skundu apskundė trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Glass market“, nurodydamas, kad nesutinka su sprendimu, ir prašydamas keisti tiek rezoliucinę, tiek konstatuojamąją bei motyvuojamąją dalis. Iš apeliacinio skundo argumentų matyti, kad apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai, neišsamiai įvertino įrodymus, neištyrė atsakovo ir atsakovo poziciją palaikančių trečiųjų asmenų byloje pateiktų įrodymų, netinkamai aiškino ir taikė teritorijų planavimą reglamentuojančius įstatymus bei juos detalizuojančius įstatymų įgyvendinamuosius aktus, teisės normas, aplinkos ministro įsakymą, reglamentuojantį planavimo sąlygų rengimo tvarką ir sudėtį.

49Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas faktines ir teisines aplinkybes, kurių pagrindu prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentus, byloje dalyvaujančių asmenų pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai panaikino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą Nr. 2D-9929-(14.2) ir įpareigojo Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pareiškėjų D. S., R. K., J. P., R. Š., V. N. skundą išnagrinėti iš naujo.

50Pažymėtina, kad nagrinėjamos bylos ginčo objektas buvo atsakovo 2011 m. rugpjūčio 4 d. sprendimas Nr. 2D-9929-(14.2) ir su šio sprendimo priėmimu susijusios faktinės ir teisinės aplinkybės, kurias privalėjo įvertinti pirmosios instancijos teismas. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2011 m. rugpjūčio 4 d. atsakovas neišsamiai ir netinkamai vertino teisiškai reikšmingus turimus duomenis, susijusius su rengiamu žemės sklypų, esančių ( - ) ir ( - ), sujungimo, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo bei tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detaliuoju planu, todėl pareiškėjų ginčijamas atsakovo 2011 m. rugpjūčio 4 d. sprendimas Nr. 2D-9929-(14.2) pagrįstai nepripažintas teisėtu ir pagrįstu, atitinkančiu Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus.

51Byloje nustatyta, kad 2011 m. kovo 4 d. Alytaus miesto savivaldybės administracija UAB „Glass market“ išdavė Planavimo sąlygas Nr. ( - ) ginčo detaliojo planavimo dokumentui rengti, kuriose grafoje dėl planuojamo žemės sklypui (teritorijai) taikomų galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių buvo nurodytas tik 2009 m. birželio 11 d. Alytaus miesto bendrasis planas TPD reg. Nr. ( - ), nors planuojamam sklypui privalėjo būti taikomi ir detaliojo plano rengimo metu galiojantys specialiųjų planų – Alytaus miesto kraštovaizdžio tvarkymo specialaus plano, 2007 m. sausio 25 d., TPD reg. Nr. ( - ), bei Alytaus miesto prekybos centrų išdėstymo specialiojo plano, 2010 m. vasario 25 d., TPD reg. Nr. ( - ), sprendiniai. Pagal bylos duomenis 2011 m. kovo 4 d. išduotose Planavimo sąlygose nebuvo nurodyta, kad taikomi Alytaus miesto kraštovaizdžio tvarkymo specialaus plano, 2007 m. sausio 25 d., TPD reg. Nr. ( - ), bei Alytaus miesto prekybos centrų išdėstymo specialiojo plano, 2010 m. vasario 25 d., TPD reg. Nr. ( - ), sprendiniai. Alytaus miesto savivaldybės administracija bylos nagrinėjimo metu pateikė 2012 m. balandžio 23 d. lydraštį Nr. SD-3175 (6.19) (t. 2, b. l. 139), kuriuo UAB „Glass market“ buvo išsiųstos pataisytos Planavimo sąlygos, kuriose grafoje dėl planuojamam žemės sklypui (teritorijai) taikomų galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių papildomai nurodomi ir minėti specialieji planai (t. 2, b. l. 140-142). Atsižvelgiant į šiuos bylos duomenis nepripažintinas pagrįstu apelianto prašymas išbraukti iš sprendimo motyvuojamosios dalies, kurioje nurodoma apie 2011 m. kovo 4 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos UAB „Glass market“ išduotas Planavimo sąlygas Nr. ( - ), dalį sakinio: „tuo tarpu planuojamam sklypui privalėjo būti taikomi“.

52Iš bylos medžiagos matyti, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-38 „Dėl Alytaus miesto prekybos centrų išdėstymo specialiojo plano, patvirtinto savivaldybės Tarybos 2007-04-05 sprendimu Nr. T-50, korektūros tvirtinimo“ buvo patvirtinta specialiojo plano korektūra (t. 2, b. l. 2), kurios tekstinėje dalyje „Želdiniai“ apie anksčiau suplanuotą universalaus vidutinio prekybos centrą teritorijoje tarp ( - ) gatvių (schemoje ekspl. Nr. 12A) (ginčo objektą nurodoma, jog teritorijoje yra vertingų pavienių medžių, detaliojo planavimo stadijoje privaloma atlikti želdinių vertinimą ir maksimaliai saugoti medžius. Specialiojo plano korektūroje, kuri galiojo 2011 m. kovo 4 d išduodant Planavimo sąlygas, imperatyviai įtvirtinta nuostata, jog Didžiojo prekybos centro 12A planavimas adresu ( - ) gali būti vykdomas vadovaujantis galiojančiomis Alytaus RAAD 2008 m. gruodžio 15 d. planavimo sąlygomis (patikslintomis) Nr. ( - ) (Sąlygų sąvadas 2009 m. sausio 9 d., Nr. ( - )) (t. 3, b. l. 19). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad šis specialus planas suderintas su įvairiomis institucijomis ir tai patvirtina spaudai ant pagrindinio plano brėžinio, Alytaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus institucija yra jam pritarusi, su pastaba: „Išsaugoti esamus želdinius, išlaikyti normatyvinius atstumus iki želdinių“ (t. 3, b. l. 26).

53Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nagrinėjamoje byloje, nustatydamas teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai teisingai išspręsti, sprendimą grindė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje, kurioje buvo nagrinėjamas Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 18 d. sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimas, nustatytomis aplinkybėmis, susijusiomis su UAB „Glass market“ inicijuotu ginču dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos įpareigojimo išduoti patikslintas planavimo sąlygas Nr. ( - ) detaliojo planavimo dokumentui rengti ir patikslintą planavimo sąlygų sąvadą Nr. ( - ) detaliojo planavimo dokumentui rengti, t. y. įpareigoti išduoti tokius planavimo dokumentus be Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus sąlygų (administracinė byla Nr. A822-1049/2011). Šioje nutartyje konstatuota, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame sklype auga saugotini medžiai ir kiti želdiniai, pareiškėjui (UAB „Glass market“) siekiant statyti Prekybos centrą, miesto vyriausiasis architektas teisėtai kreipėsi dėl planavimo sąlygų išdavimo į Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentą, nes tik Alytaus RAAD yra kompetentingas spręsti dėl saugotinų medžių ir želdinių vykdant veiklą teritorijose, kuriose tokie želdynai yra. Atsakovas (Alytaus savivaldybės administracija), išduodamas minėtus teritorijų planavimo dokumentus, vadovavosi Teritorijų planavimo įstatymu, Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. Dl-262, teisės aktų nepažeidė. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje taip pat buvo vertinamos ir nustatinėjamos aplinkybės, susijusios su sklypu, esančiu ( - ), su prekybos centro statyba šiame sklype, su sklype esančiais saugotinais medžiais ir želdiniais, su Alytaus RAAD kompetencija spręsti klausimus dėl saugotinų medžių ir želdinių.

54Nagrinėjamoje byloje buvo pateikti įrodymai, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į Alytaus savivaldybės administraciją su prašymu įtraukti į planavimo procesą (t. 2, b. l. 108, 112), tačiau Alytaus miesto savivaldybės administracija atsisakė jį įtraukti į planavimo procesą (t. 2, b. l. 111, 114). Alytaus savivaldybės administracija 2011 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui nurodė, kad į Planavimo sąlygų sąvadą, išduotą 2011 m. kovo 4 d., nebuvo perkeltos 2008 m. gruodžio 15 d. išduotos planavimo sąlygos Nr. ( - ), nes 2008 metais pradėto rengti detaliojo plano planavimo uždaviniai ir tikslai kiti, planavimo organizavimo pagrindas buvo administracijos direktoriaus įsakymas, o ne detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis. Taip pat buvo akcentuojama tai, kad rengiant detalųjį planą dėl naujų planavimo sąlygų į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentą nebuvo kreiptasi dėl to, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-294 patvirtintą Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti praengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašą minėtas detaliojo planavimo tikslas nepriskirtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui.

55Pirmosios instancijos teismas pagrįstai, remdamasis tuo, kad Alytaus RAAD 2008 m. gruodžio 15 d. planavimo sąlygos (patikslintos) Nr. ( - ) nebuvo nuginčytos, privalomumas jomis vadovautis, atliekant detaliojo planavimo procedūras, buvo įtvirtintas įsiteisėjusiu Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 18 d. sprendimu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-38, kuriuo patvirtinta specialiojo plano korektūra, kuri galiojo Planavimo sąlygų žemės sklypų ( - ) ir ( - ) sujungimui ir jų paskirties pakeitimui išdavimo metu, vadovaudamasis Teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, 34 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų 2, 10, 11 punktų nuostatomis, konstatavo, kad į detaliojo planavimo procedūrą, kaip institucija, išduodanti planavimo sąlygas ir kompetentinga spręsti dėl želdinių ir medžių, kurie patenka į planuojamą teritoriją, kuriai Alytaus miesto prekybos centrų išdėstymo specialiojo plano korektūroje nustatytos specialios apsaugos sąlygos šioje teritorijoje augantiems medžiams, privalėjo būti įtrauktas Aplinkos apsaugos departamentas.

56Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjų pasiūlymų detaliojo planavimo organizatoriui, 2011 m. liepos 7 d. skundo, atsakovo 2011 m. rugpjūčio 4 d. rašto Nr. 2D-9929-(14.2) turinį, byloje nustatytas aplinkybes, nustatė, kad atsakovas, konstatuodamas Planavimo sąlygų ir sąvado teisėtumą, rengiamo detaliojo plano atitikimą kitiems teritorijų planavimo dokumentams, nurodydamas, jog viešo svarstymo procedūros atliekamos vadovaujantis atsakovo Nuostatais, teisinių išvadų nepagrindė objektyviomis detaliojo plano procedūrų metu nustatytomis aplinkybėmis, faktų analize, priėmė formalų, nemotyvuotą sprendimą, neatitinkantį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų.

57Šios pirmiau nurodytos pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės ir teisinės aplinkybės ir jų pagrindu padarytos išvados pripažintinos pagrįstomis ir teisėtomis. Nei nustatytų aplinkybių, nei padarytų išvadų nepaneigia apeliacinio skundo argumentai, kurių pagrindu prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Taip pat nėra pagrindo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje nurodytų motyvų. Pirmosios instancijos teismo motyvai grindžiami byloje nustatytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis pagal byloje pateiktus įrodymus.

58Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio 2 dalis numato, jog priimdamas sprendimą, administracinis teismas įvertina ištirtus teismo posėdyje įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar skundas (prašymas) yra tenkintinas. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, o teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais.

59Pažymėtina, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį įsitikinimą. Teismo įsitikinimas turi būti pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Teismas turi įvertinti įrodymų įrodomąją reikšmę ir iš jų visumos daryti išvadą apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įrodinėjimo procesą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias proceso normas.

60Apibendrindama pirmiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo motyvais nėra faktinio ir teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas. Pirmosios instancijos teismas sprendimo rezoliucinėje dalyje netiksliai nurodė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo numerį, t. y. nurodė Nr. LD-9929-(14.2), o sprendimo numeris yra 2D-9929-(14.2), todėl sprendimo numeris patikslintinas.

61Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

62Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Glass Market“ apeliacinį skundą atmesti.

63Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

64Patikslinti sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo numerį, t. y. nurodyti, kad sprendimo numeris yra 2D-9929-(14.2).

65Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjos D. S., R. K., J. P., R. Š., V. N. (toliau – ir pareiškėjos)... 6. Skunde nurodė, kad 2011 m. liepos 7 d. pareiškėjos su skundu kreipėsi į... 7. Pažymėjo, jog rengiamo žemės sklypų ( - ) ir ( - ) sujungimo, naudojimo... 8. Nurodė, kad detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene metu buvo pateiktas... 9. Atkreipė dėmesį į tai, kad rengiamo detaliojo plano sprendinių pobūdis,... 10. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 11. Nurodė, jog Inspekcijos Alytaus skyrius 2011 m. liepos 7 d. gavo pareiškėjų... 12. Pareiškėjos planavimo organizatoriui UAB „Glass market“ ir detaliojo... 13. Nurodė, kad Inspekcijai pateiktame rengiamame detaliajame plane yra pateikti... 14. Vadovaudamasis Detaliųjų planų rengimo taisyklių 39.4, 41 punktais,... 15. Atkreipė dėmesį į tai, kad detaliojo plano aiškinamajame rašte ir... 16. Pažymėjo, kad teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo... 17. Atkreipė dėmesį į tai, kad detaliojo plano sprendinių poveikio vertinimo... 18. Nurodė, kad Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nustatyta,... 19. Pažymėjo, kad šiuose sąrašuose prekybos centro veikla neįrašyta, tačiau... 20. Atkreipė dėmesį į tai, kad prekybos centrų pastatai pagal statybos... 21. Nurodė, kad rengiamo detaliojo plano viešas svarstymas įvyko 2011 m.... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos... 23. Nurodė, jog rengiamo detaliojo plano procedūra buvo pažeista, nes Alytaus... 24. II.... 25. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. liepos 5 d. sprendimu skundą... 26. Nustatė, jog 2011 m. liepos 7 d. pareiškėjos kreipėsi į Valstybinės... 27. Teismas vadovavosi Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 1 ir 2... 28. Nustatė, jog 2011 m. kovo 4 d. Alytaus miesto savivaldybės administracija UAB... 29. Teismas pažymėjo, jog Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25... 30. Teismas nurodė, kad iš kitos administracinės bylos yra žinoma, jog UAB... 31. Teismas darė išvadą, kad Alytaus RAAD 2008 m. gruodžio 15 d. planavimo... 32. Pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono... 33. Teismas sprendė, jog pareiškėjų pasiūlymų detaliojo planavimo... 34. Teismas pažymėjo, jog pagal teisės aktuose įtvirtintą kompetenciją... 35. III.... 36. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Glass Market“ apeliaciniu skundu... 37. Pareiškėjos D. S., R. K., J. P., R. Š., V. N. atsiliepimu prašo apeliacinį... 38. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 39. Trečiasis suinteresuotas asmuo Alytaus miesto savivaldybės administracija... 40. Teisėjų kolegija... 41. IV.... 42. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 43. Apeliaciniu skundu ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo... 44. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio... 45. Byloje nustatyta, kad yra rengiamas žemės sklypų, esančių ( - ) ir ( - ),... 46. Pareiškėjos D. S., R. K., J. P., R. Š., V. N., kurios gyvena daugiabučiame... 47. Pareiškėjos nagrinėjamoje byloje skundu prašė panaikinti Valstybinės... 48. Pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliaciniu skundu apskundė trečiasis... 49. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas faktines ir... 50. Pažymėtina, kad nagrinėjamos bylos ginčo objektas buvo atsakovo 2011 m.... 51. Byloje nustatyta, kad 2011 m. kovo 4 d. Alytaus miesto savivaldybės... 52. Iš bylos medžiagos matyti, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m.... 53. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nagrinėjamoje byloje,... 54. Nagrinėjamoje byloje buvo pateikti įrodymai, kad Lietuvos Respublikos... 55. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai, remdamasis tuo, kad Alytaus RAAD 2008... 56. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjų... 57. Šios pirmiau nurodytos pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės ir... 58. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio 2... 59. Pažymėtina, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos... 60. Apibendrindama pirmiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja,... 61. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 62. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Glass Market“ apeliacinį skundą... 63. Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimą palikti... 64. Patikslinti sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytą Valstybinės teritorijų... 65. Nutartis neskundžiama....