Byla A-662-1080-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės ir Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant atsakovo atstovei L. D., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Šiaulių teritorinės muitinės prašymą atsakovui Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai dėl sprendimų panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys – P. K., E. Š., V. B., J. A., L. R. ir E. S.).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Šiaulių teritorinė muitinė (toliau – ir Institucija) prašymu (b. l. 2-3) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – ir Profesinė sąjunga) 2009 m. gegužės 5 d. sprendimą Nr. 1P-85 ir 2009 m. gegužės 7 d. sprendimą Nr. 1P-87, kuriais Profesinė sąjunga nesutiko su tarnybinių nuobaudų skyrimu Institucijos pareigūnams.

5Paaiškino, kad Muitinės departamento Tarnybinių tyrimų tarnyba Institucijai pateikė 2009 m. balandžio 15 d. tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. 7B-86 dėl Šiaulių krovinių posto pareigūnų padarytų tarnybinių nusižengimų, kurioje, vadovaujantis Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto (toliau – ir Statutas) 33 straipsnio 1 dalimi, 34 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, Šiaulių krovinio posto vyresniosioms inspektorėms E. Š. ir V. B. už padarytą tarnybinį nusižengimą siūloma skirti tarnybinę nuobaudą – papeikimą, vyriausiajam inspektoriui P. K., vyresniosioms inspektorėms J. A., L. R., inspektorei E. S. už padarytą tarnybinį nusižengimą siūloma skirti tarnybinę nuobaudą – pastabą. Nurodė, kad minėti muitinės pareigūnai yra išrinkti į Profesinės sąjungos renkamus darbuotojų atstovaujamuosius organus, todėl Institucija 2009 m. balandžio 22 ir 29 d. kreipėsi į Profesinę sąjungą dėl sutikimo skirti minėtiems pareigūnams tarnybines nuobaudas. Profesinė sąjunga 2009 m. gegužės 5 ir 7 d. raštais Nr. 1P-85 bei Nr. 1P-87 pranešė, kad nesutinka su tarnybinių nuobaudų skyrimu minėtiems Institucijos pareigūnams, savo nesutikimą motyvuodama tuo, kad Tarnybinio patikrinimo išvada skirti tarnybines nuobaudas nėra pagrįsta pareigūnų kalta veika, pažeistos tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūros. Pabrėžė, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, profesinė sąjunga, spręsdama sutikimo skirti muitinės pareigūnui tarnybinę nuobaudą davimo klausimą, privalo įvertinti nuobaudos teisėtumą ir pagrįstumą tik tais aspektais, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama pareigūnui dėl jo narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinės sąjungos nariams arba dėl veiklos profesinėje sąjungoje, nevertindama atitinkamos veikos inkriminavimo pareigūnui pagrįstumo ir kitų teisėtumo klausimų. Neduodama sutikimo skirti tarnybines nuobaudas minėtiems pareigūnams, Profesinė sąjunga nenurodė, kad tarnybinės nuobaudos Institucijos pareigūnams yra skiriamos dėl jų veiklos profesinėje sąjungoje. Pažymėjo, jog tarnybinio patikrinimo išvadoje nėra duomenų, patvirtinančių, kad tarnybinių nuobaudų skyrimas Institucijos pareigūnams yra susijęs su jų veikla Profesinėje sąjungoje.

6Atsakovas Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga atsiliepimu į prašymą (b. l. 88) prašė prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

7Nurodė Statuto 1 straipsnio 3 dalį ir pažymėjo, kad nei Statutas, nei Valstybės tarnybos įstatymas nenumato garantijų muitinės pareigūnams – profesinių sąjungų nariams, todėl šiuo atveju taikytinos Profesinių sąjungų įstatymo nuostatos. Paaiškino, kad Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnyje nustatytos profesinių sąjungų narių darbo teisių garantijų sąrašas nėra baigtinis, nes 21 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad kitos garantijos darbuotojams, išrinktiems į renkamuosius profesinės sąjungos organus, gali būti nustatytos kolektyvinėse ir kitose sutartyse. Pažymėjo, kad Institucijoje 2009 m. balandžio 15 d. įsigaliojo Kolektyvinė sutartis. Šios sutarties 33 punkte numatyta, kad, prieš skiriant tarnybinę (drausminę) nuobaudą Profesinės sąjungos renkamojo organo nariui, reikalingas išankstinis Profesinės sąjungos sutikimas dėl darbuotojui inkriminuojamos veikos pagrįstumo, pažeidimo fakto nustatymo ir kitų drausminės nuobaudos skyrimo aplinkybių teisėtumo bei objektyvumo parenkant nuobaudos rūšį. Priėjo prie išvados, kad, realizuojant įstatymo suteiktą teisę, tarp šalių buvo susitarta dėl papildomų garantijų Profesinės sąjungos renkamųjų organų nariams. Atkreipė dėmesį, kad jokių nuostatų, reglamentuojančių profesinių sąjungų nesutikimo dalyką, nėra nei profesinių sąjungų veiklą, nei muitinės pareigūnų statusą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Paaiškino, kad, svarstydama iš Institucijos gautus prašymus dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo, atsisakydama duoti sutikimą tarnybinėms nuobaudoms skirti vadovavosi Kolektyvinės sutarties 33 punkto nuostatomis.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu prašymą tenkino ir Profesinės sąjungos 2009 m. gegužės 5 d. sprendimą Nr. 1P-85 bei 2009 m. gegužės 7 d. sprendimą Nr. 1P-87 panaikino.

10Teismas nurodė, kad muitinės pareigūnų teisinį statusą, sprendžiant klausimą dėl muitinės pareigūnų patraukimo tarnybinėn atsakomybėn, reglamentuoja Statuto 33–37 straipsniai, kuriuose nustatytos muitinės administracijos (darbdavio) kompetencija ir atitinkamos muitinės pareigūnų teisės. Pažymėjo, kad minėtose teisės normose nėra jokių nuorodų apie profesinės sąjungos dalyvavimą muitinės pareigūnų patraukimo tarnybinėn atsakomybėn procese. Tokių nuorodų nėra ir kituose valstybės pareigūnų patraukimą tarnybinėn atsakomybėn reglamentuojančiuose teisės aktuose, t. y. Valstybės tarnybos įstatyme, finansų ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1K-237 patvirtintose Tarnybinio patikrinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams taisyklėse. Priėjo prie išvados, kad įstatymo lygmeniu yra nustatytas principas, pagal kurį Profesinė sąjunga nėra muitinės pareigūno patraukimo tarnybinėn atsakomybėn proceso dalyvis, t. y. nėra organas, kuriam būtų leista spręsti traukiamo tarnybinėn atsakomybėn pareigūno tariamai padaryto pažeidimo fakto nustatymo bei tarnybinės nuobaudos parinkimo klausimus. Nurodė, jog tai atitinka Statuto 16 straipsnio 3 dalies nuostatą. Vadovavosi Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 2 dalimi, įvertino 2009 m. balandžio 15 d. Kolektyvinės sutarties nuostatas ir konstatavo, kad Statutui nenustatant jokių kitų muitinės profesinių sąjungų veiklos ypatumų, sprendžiant dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo muitinės pareigūnui, kuris yra veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo narys (išskyrus tarnybinę nuobaudą - atleidimą iš pareigų), taip pat reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas. Atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1999 m. sausio 14 d. nutarime konstatavo, jog minėtu teisiniu reglamentavimu siekiama apsaugoti profesinių sąjungų renkamų organų narius nuo galimo darbdavių diskriminavimo dėl jų veiklos profesinės sąjungos renkamuose organuose. Nurodė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 28 d. nutartį Nr. A5-791/2007 ir priėjo prie išvados, kad, gavus darbdavio prašymą dėl išankstinio sutikimo skirti profesinės sąjungos renkamojo organo nariui tarnybinę nuobaudą, profesinės sąjungos įmonėje renkamas organas turi įvertinti tik tai, ar tarnybinės nuobaudos skyrimas nėra susijęs su darbuotojo (pareigūno) naryste profesinėje sąjungoje ir jo veikla renkamame šios profesinės sąjungos organe. Konstatavo, jog Profesinė sąjunga savo atsisakymus duoti sutikimą skirti tarnybines nuobaudas tretiesiems suinteresuotiems asmenims motyvavo tuo, kad pastarieji nepadarė jiems inkriminuojamų pažeidimų, kad nebuvo pareikalauta pasiaiškinimų iš minėtų pareigūnų. Nurodė, kad Profesinė sąjunga, spręsdama dėl Institucijos viršininko prašymų duoti sutikimą skirti tarnybines nuobaudas tretiesiems suinteresuotiems asmenims, nagrinėjo klausimus, nepriskirtus Profesinės sąjungos kompetencijai.

11Teismas priėjo prie išvados, kad Profesinė sąjunga ginčijamais atsisakymais nepagrįstai suvaržė Institucijos viršininko teisę taikyti pareigūnams tarnybines nuobaudas už (tariamai padarytus) tarnybinius nusižengimus. Taip pat konstatavo, kad buvo peržengtos Profesinei sąjungai deleguotos kontrolės funkcijų, skiriant tarnybines nuobaudas, vykdymo ribos.

12III.

13Atsakovas Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga apeliaciniu skundu (b. l. 138-139) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – Vilniaus teritorinės muitinės prašymą atmesti. Nurodo Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnį, Statuto 16 straipsnio 3 dalį, 2009 m. balandžio 15 d. Kolektyvinės sutarties 6, 33 punktus ir pažymi, kad teisės aktuose nėra įtvirtinta jokių nuostatų, reglamentuojančių profesinių sąjungų nesutikimo dalyką. Pabrėžia, kad, svarstydama iš Institucijos gautus prašymus dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo, atsisakydama duoti sutikimą tarnybinei nuobaudai skirti vadovavosi Kolektyvinės sutarties 33 punktu.

14Pareiškėjas Šiaulių teritorinė muitinė atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 143-144) prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Pabrėžia, kad, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 28 d. nutartimi Nr. A5-791/2007, gavus darbdavio prašymą dėl išankstinio sutikimo skirti profesinės sąjungos renkamojo organo nariui tarnybinę nuobaudą, profesinė sąjunga turi įvertinti tik tai, ar tarnybinės nuobaudos skyrimas nėra susijęs su darbuotojo (pareigūno) naryste profesinėje sąjungoje ir jo veikla renkamame šios profesinės sąjungos organe. Nurodo Profesinių sąjungų įstatymo 4 straipsnį ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 30 d. ir 2000 m. gegužės 8 d. nutarimais, pažymi, kad visų asmenų lygybės principas nepaneigia to, kad gali būti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų kategorijoms. Mano, kad muitinės pareigūnai – profesinės sąjungos nariai, ir muitinės pareigūnai, nesantys profesinės sąjungos nariais, privalo būti traktuojami kaip lygūs, įgyvendinant savo pagrindines funkcijas muitinės sistemoje. Pabrėžia, kad Profesinės sąjungos nesutikimo skirti tarnybinę nuobaudą muitinės pareigūnams nereglamentuoja nei kolektyvinė sutartis, nei Statutas, nei kiti teisės aktai. Prieina prie išvados, kad Profesinė sąjunga, duodama atsakymą darbdaviui dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo, privalo vadovautis bendrosiomis teisinėmis nuostatomis ir teismine praktika.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Nagrinėjamu atveju byloje ginčas kilo dėl Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2009 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. 1P-85 ir 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. 1P-87 (b. l. 4, 5), kuriais išreikštas nesutikimas dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo Šiaulių teritorinės muitinės pareigūnams.

18Atsisakymai duoti sutikimus skirti tarnybines nuobaudas Profesinės sąjungos nariams - tretiesiems suinteresuotiems asmenims E. Š., V. B., J. A., L. R., E. S. ir P. K. - grindžiami tuo, kad pasiūlymai skirti tarnybines nuobaudas nepagrįsti pareigūnų kalta veika, taip pat nėra pateikta įrodymų, jog Institucijos viršininkas būtų pareikalavęs iš pareigūnų pasiaiškinimų.

19Nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuoja Vidaus tarnybos statutas ir Profesinių sąjungų įstatymas.

20Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintos nuostatos pagal kurias, darbuotojams įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo nariams, skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas. Minėto įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje taip pat nurodyta, kad šio įstatymo taikymo ypatybės krašto apsaugos, policijos, valstybės saugumo ir kitose organizacijose gali būti nustatytos šių organizacijų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

21Šis teisinis reguliavimas lemia, kad profesinių sąjungų veiklą reglamentuojantis įstatymas leidžia statutinėje valstybės tarnyboje įstatymu nustatyti profesinių sąjungų veiklos ypatumus.

22Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 16 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad muitinės profesinių sąjungų įgalioti atstovai turi teisę stebėtojų teisėmis dalyvauti sprendžiant muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo, skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir kitus socialinius klausimus.

23Administracinių teismų praktikoje aiškinant bei taikant minėtas teisės normas yra nuosekliai laikomasi nuostatos, kad Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnyje ir tarnybos teisinius santykius reglamentuojančių įstatymų atitinkamose normose (nagrinėjamos bylos atveju – Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 16 str. 3 d.) įtvirtintas papildomas profesinės sąjungos renkamo organo nario teisių skiriant tarnybines nuobaudas apsaugos mechanizmas turi būti suprantamas tik kaip garantija profesinės sąjungos nariams išvengti diskriminavimo galimybės dėl jų veiklos profesinėje sąjungoje. Šių įstatymo aiškinimo nuostatų kontekste yra apibrėžiamos ir profesinės sąjungos diskrecijos teisės duoti ar ne sutikimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo ribos: profesinė sąjunga šią teisę turi naudoti tik kaip priemonę apginti savo narius nuo diskriminacijos narystės profesinėje sąjungoje pagrindu, nesant įrodymų, jog tarnybinę nuobaudą ketinama skirti dėl asmens veiklos profesinėje sąjungoje, profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą yra neteisėtas, kadangi nepagrįstai suvaržytų viešojo administravimo subjektų teisę vykdyti įstatymais priskirtas funkcijas, galimybę reaguoti į pavaldžių tarnautojų darbinės veiklos trūkumus, padarytus pažeidimus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai Nr. A146-1590/2008; Nr. A14-355/2007; Nr. A3-170/2004).

24Pagal Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose <...>; teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina.

25Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo, leidžiančio daryti išvadą, kad šioje byloje yra sąlygos kurti naują precedentą ar nukrypti nuo ankstesnės, dominuojančios šioje srityje, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos. Taip pat pažymėtina, jog tiek pareiškėjas atsiliepime į apeliacinį skundą, tiek pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, pagrįstai vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 28 d. nutartimi Nr. A5-791/2007, kurioje taip pat atspindėta dominuojanti administracinių teismų praktika, kad, gavęs darbdavio prašymą dėl išankstinio sutikimo skirti profesinės sąjungos renkamojo organo nariui tarnybinę nuobaudą, profesinės sąjungos renkamas organas turi įvertinti tik tai, ar tarnybinės nuobaudos skyrimas nėra susijęs su darbuotojo (pareigūno) naryste profesinėje sąjungoje ir jo veikla renkamame šios profesinės sąjungos organe.

26Byloje nustatyta, kad pareiškėjas, 2009 m. balandžio 22 d. ir 29 d. kreipdamasis į atsakovą dėl sutikimo skirti tarnybines nuobaudas - pastabas - tretiesiems suinteresuotiems asmenims P. K., J. A., L. R., E. S. ir - papeikimus - tretiesiems suinteresuotiems asmenims E. Š. bei V. B., prie prašymų pateikė tarnybinio patikrinimo išvadą, trečiųjų suinteresuotų asmenų P. K., L. R., E. Š. ir J. A. paaiškinimus (b. l. 7-23). Šiuose dokumentuose nurodytos nustatytos faktinės pažeidimų aplinkybės, jų juridinis vertinimas ir numatomos skirti tarnybinės nuobaudos.

27Ši aplinkybė paneigia ginčijamų atsakovo sprendimų argumentus dėl nemotyvuoto prašymo (pareigūnų kaltės nenustatymo) duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą profesinės sąjungos nariui. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pastaroji aplinkybė bei atsakovo nurodomi teiginiai dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų pasiaiškinimų nebuvimo nepriskirti Profesinės sąjungos kompetencijai, t. y. išeina iš atsakovui suteiktos kompetencijos ribų, nes tokio klausimo sprendimas yra susijęs su tarnybinės nuobaudos teisėtumo klausimo išsprendimu, kas nepriskirta atsakovo kompetencijai.

28Byloje duomenų, kurie duotų pagrįstą pagrindą manyti, jog tarnybines nuobaudas ketinama skirti dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų veiklos Profesinėje sąjungoje, nėra. Tokių įrodymų teismui nepateikė nei atsakovas, nei tretieji suinteresuoti asmenys.

29Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas neįrodė, jog jam teisės aktais suteiktomis teisėmis pasinaudojo teisėtai bei pagrįstai. Naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Atsakovo Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinio skundo netenkinti.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinį skundą atmesti.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Šiaulių teritorinė muitinė (toliau – ir Institucija)... 5. Paaiškino, kad Muitinės departamento Tarnybinių tyrimų tarnyba Institucijai... 6. Atsakovas Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga atsiliepimu į prašymą... 7. Nurodė Statuto 1 straipsnio 3 dalį ir pažymėjo, kad nei Statutas, nei... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu... 10. Teismas nurodė, kad muitinės pareigūnų teisinį statusą, sprendžiant... 11. Teismas priėjo prie išvados, kad Profesinė sąjunga ginčijamais... 12. III.... 13. Atsakovas Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga apeliaciniu skundu (b. l.... 14. Pareiškėjas Šiaulių teritorinė muitinė atsiliepimu į apeliacinį skundą... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Nagrinėjamu atveju byloje ginčas kilo dėl Muitinės darbuotojų profesinės... 18. Atsisakymai duoti sutikimus skirti tarnybines nuobaudas Profesinės sąjungos... 19. Nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuoja Vidaus tarnybos statutas ir... 20. Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintos... 21. Šis teisinis reguliavimas lemia, kad profesinių sąjungų veiklą... 22. Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 16 straipsnio 3 dalyje... 23. Administracinių teismų praktikoje aiškinant bei taikant minėtas teisės... 24. Pagal Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį teismai, priimdami sprendimus... 25. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje nėra nei teisinio, nei... 26. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas, 2009 m. balandžio 22 d. ir 29 d.... 27. Ši aplinkybė paneigia ginčijamų atsakovo sprendimų argumentus dėl... 28. Byloje duomenų, kurie duotų pagrįstą pagrindą manyti, jog tarnybines... 29. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 31. Atsakovo Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinio skundo... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą... 33. Nutartis neskundžiama....