Byla Ik-1891-562/2011
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Veslavos Ruskan,

2sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Anatolijui Novikovui,

4atsakovo atstovui Arnoldui Dilbai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Žalgirio loto“ skundą atsakovui Valstybinei lošimų priežiūros komisijai dėl sprendimo panaikinimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjas UAB „Žalgirio loto“ (toliau – ir Bendrovė) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Ginčų komisija) 2011 m. sausio 3 d. sprendimą Nr. 3R-2(2010/01-4R-432).

8Pareiškėjas skunde (b.l. 14-15) nurodė, kad skundžiamas Ginčų komisijos sprendimas yra visiškai nepagrįstas ir nemotyvuotas.

9Pareiškėjas paaiškino, kad 2010 m. gruodžio 16 d. jis gavo Valstybinės lošimų priežiūros komisijos (toliau – ir VLPK, Priežiūros komisija) 2010 m. gruodžio 13 d. raštą Nr. 2L-1025 dėl Bendrovės 2010 m. lapkričio 26 d. ir 2010 m. gruodžio 3 d. prašymų, kuriuo pareiškėjas informuojamas apie tai, jog parengtos taisyklės neatitinka teisės aktų reikalavimų. Pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 739 patvirtintų Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 20 punktą Priežiūros komisija sprendimus visais jos kompetencijai priskirtais klausimais priima posėdžiuose. Tačiau iš pateikto 2010 m. gruodžio 13 d. VLPK rašto matyti, kad Priežiūros komisija net nebuvo susirinkusi, o jei ir buvo, tai nėra pateiktas komisijos nutarimas atsisakyti derinti loterijų taisykles. Pareiškėjo manymu, tokie Priežiūros komisijos pirmininko veiksmai turėtų būti vertinami kaip sąmoningas pareigų nevykdymas (vilkinimas) priimti sprendimus. Be to, Nuostatų 16 punkte nėra numatyta Priežiūros komisijos pirmininko teisė vienašališkai atsisakyti suderinti taisykles. Pareiškėjas atkreipė dėmesį į tai, kad jokie teisės aktai nesuteikia Priežiūros komisijai teisės pratęsti Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1550 patvirtintų Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių 27 punkte numatyto 10 dienų termino nutarimui priimti. Pažymėjo, kad Priežiūros komisija be jokio teisinio pagrindo 4 mėnesius nepriėmė nutarimo, kurį privalėjo priimti, todėl tai, jog po pareiškėjo kreipimosi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją su skundu atsakovė atliko veiksmus, savaime nepanaikina valstybės tarnautojų priešingo teisei veikimo (neveikimo).

10Dėl pateiktų taisyklių atitikimo teisės aktams pareiškėjas paaiškino, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktriną tam tikros srities valstybinę priežiūrą įgyvendinančiai institucijai draudžiama remiantis konsultavimo ar kita analogiška teise keisti (siaurinti) įstatymu nustatytą reglamentavimą. Teisės doktrinoje taip pat teigiama, kad teisės, ypač viešosios, aiškinimas turi būti adekvatus, t. y. toks, kad juo būtų atskleidžiamas tikrasis teisės normos turinys, o ne siaurinamas ir plečiamas teisinis reglamentavimas. Pareiškėjas pabrėžė, kad minėtų loterijos rūšių platinimo būdų ribojimas prieštarauja ankstesnei VLPK praktikai ir de facto susiformavusiai loterijų organizavimo praktikai. VLPK 2006 m. vasario 24 d. nutarime Nr. N-46 nustatė požymius, kuriems esant loterija priskirtina didžiajai klasikinei telefoninio ryšio loterijai. Be to, išanalizavus Priežiūros komisijos internetinėje svetainėje (www.vlpk.lt) pateiktas organizuojamų loterijų taisykles, kurias loterijų organizatoriai yra suderinę su Priežiūros komisija, matyti, jog didelė dalis momentinių loterijų bilietų yra platinami internetinio ryšio būdu (pvz., „Greiti žaidimai-1“, „Internetinis LOTTO“, „EXTRA LOTTO-1“, „MULTI LOTTO-1“ ir kt.), o klasikinės loterijos bilietai platinami tiek telefoninio ryšio būdu („LOTTO 1634“, „Krepšinio loterija 1373“, „Snaiperis“, „Švarūs pinigai“ ir kt.), tiek internetinio ryšio būdu („Triušių lenktynės“, „Sėkmės loterija“, „LOTTO STEBUBKLAI“ ir kt.). Pareiškėjo įsitikinimu, sprendžiant dėl pateiktų taisyklių atitikimo teisės aktams reikia vadovautis Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo (toliau – ir LĮ) 19 straipsnio 2 dalimi, kurioje yra nurodyta kas turi būti loterijos taisyklėse. Mano, kad pateiktos taisyklės atitinka teisės aktų reikalavimus. Be to, pareiškėjas nurodė, kad Priežiūros komisija 2006, 2009 ir 2010 metų pirmą pusmetį suderino 7 pateiktas loterijų taisykles, tuo pripažindama, kad jos atitinka Loterijų įstatymą ir poįstatyminius aktus, reguliuojančius loterijų organizavimą Lietuvos Respublikoje, tačiau atsisako jas suderinti nuo 2010 metų rugpjūčio mėnesio pateiktas analogiškas (identiškas) taisykles, kuriose skiriasi tik bilieto kaina (pvz., taisyklės su bilieto kaina 10 centų suderintos, o analogiškos taisyklės su bilieto kaina 20 centų nederinamos).

11Atsakovas Valstybinė lošimų priežiūros komisija su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

12Atsiliepime į skundą (b.l. 25-26) atsakovas paaiškino, kad Priežiūros komisija išnagrinėjo pareiškėjos prašymą suderinti pateiktas loterijų taisykles ir priėmė nutarimus, kuriais šias taisykles atsisakė suderinti. Ginčų komisija, įvertinusi minėtas aplinkybes, pagrįstai atmetė pareiškėjos skundą, kadangi skundo dalykas – Priežiūros komisijos neveikimas (vilkinimas) bylos nagrinėjimo metu išnyko. Pareiškėja, dėstydama argumentus dėl Priežiūros komisijos vilkinimo atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus per nustatytą laiką, be reikalavimo panaikinti Ginčų komisijos sprendimą prašo pripažinti, kad Priežiūros komisija be teisinio pagrindo atsisakė (vilkino) priimti nutarimus. Atsakovo manymu, pareiškėjas prašo ne apginti pažeistą teisę ar teisėtą interesą, o pripažinti vilkinimo faktą. Tačiau Ginčų komisija juridinių faktų nekonstatuoja, todėl vilkinimo fakto pripažinimas Priežiūros komisijai savaime nesukeltų jokių teisinių pasekmių ir pareiškėjo teisių ar teisėtų interesų neapgintų.

13Atsakovas taip pat nurodė, kad pagal LĮ 19 straipsnio 1, 3 dalis loterijos organizatorius gali pradėti platinti kiekvienos loterijos bilietus tik tada, kai yra patvirtintos jos taisyklės, o didžiųjų loterijų taisykles, jų papildymus ir pakeitimus tvirtina loterijos organizatorius, suderinęs su Priežiūros komisija. Vadovaudamasi šiomis nuostatomis, atsakovas pažymėjo, kad loterijų taisyklių atitikimą teisės aktams privalo vertinti ne Ginčų komisija ar administracinis teismas, o viešojo administravimo subjektas pagal savo kompetenciją – Priežiūros komisija, kuri gavusi prašymą suderinti loterijos taisykles įvertina jų turinio teisėtumą ir priima nutarimą suderinti arba atsisakyti suderinti loterijų taisykles. Nurodė, kad Ginčų komisija sprendime pagrįstai nevertino loterijų taisyklių nuostatų.

14II.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu (b.l. 38-43) pareiškėjo UAB „Žalgirio loto“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

16Teismas faktines bylos aplinkybes nustatė, analizuodamas byloje esančius įrodymus (Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos bylos Nr. 2010/01-4R-432 (toliau – ir VAGK byla) 2 tomas, b. l. 13-14, 15, 16-19, 44-45, 46-51, 52-57, 8-9, 100-101, 97-99; VAGK bylos 1 tomas, b. l. 1; 2 tomas, l. 80-85, 157-163, 166-168; administracinės bylos, b.l. 1-2, 14-15, 17).

17Teismas, aiškindamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio, 22 straipsnio 1 dalies nuostatas pažymėjo, kad nurodytos nuostatos reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeisti asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2-4 punktuose numatytų būdu. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A143 – 898/2008). Administracinių teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad, nenustačius pareiškėjų materialinio teisinio suinteresuotumo, skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. A822-187/2009, Nr. A11-443/2005, Nr. A143-898/2008, Nr. A502-302/2009).

18Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas kreipėsi į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją (Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją) siekdamas apginti savo pažeistą teisę (interesą), susijusią (-į) su Bendrovės tikslu suderinti didžiųjų loterijų taisykles ir priskirti šias loterijas momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai, kuri (-is), pareiškėjo teigimu, buvo pažeista (-as) Priežiūros komisijai vilkinant priimti nutarimus dėl taisyklių suderinimo ir loterijų priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai. Tačiau VAGK bylos duomenimis nustatyta, kad 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimais Nr. N-312, Nr. N-313, Nr. N-314 (VAGK bylos 2 tomas, l. 80-85) ir 2010 m. gruodžio 30 d. nutarimais Nr. N-318, Nr. N-319, Nr. N-320 (VAGK bylos 2 tomas, l. 157-163) Priežiūros komisija atliko pareiškėjos reikalaujamus veiksmus, t. y. išsprendė klausimą dėl Bendrovės pateiktų didžiųjų loterijų „Extra lotto-2“, „Extra loto-3“, „Extra lotto-4“ ir „Multi lotto-2“, „Multi lotto-3“, „Multi lotto-4“ taisyklių suderinimo bei loterijų priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai. Tokiu būdu atsakovas geruoju patenkino pareiškėjo reikalavimą. Teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjas neteko materialinio teisinio suinteresuotumo nagrinėjamos bylos baigtimi. Šios išvados nepaneigia netgi ta aplinkybė, kad atsakovas paminėtais nutarimais atsisakė suderinti ginčo taisykles ir priskirti ginčo loterijas momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai, kadangi pagal Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3341) 23 straipsnio 1, 2 dalių, 24, 25 straipsnių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 739 (2003 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1552 redakcija) patvirtintų Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nuostatų 4-6 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1550 patvirtintų Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių 26, 27 punktų nuostatas tik Valstybinei lošimų priežiūros komisijai suteikta teisė (taip pat ir pareiga) prižiūrėti ir kontroliuoti didžiųjų loterijų organizavimą, konkrečiai – derinti didžiųjų loterijų taisykles, jų papildymus ir pakeitimus bei nustatyti, kokiai loterijų rūšiai priskirti žaidimą, jeigu jis neatitinka visų konkrečiai loterijos rūšiai nustatytų požymių arba atitinka kelioms loterijų rūšims nustatytus požymius. Pagal Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių 28 punktą Priežiūros komisijai taip pat suteikta teisė atsisakyti suderinti loterijos taisykles, jų papildymus arba pakeitimus, jeigu jos neatitinka Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių nuostatų.

19Aplinkybė, kad pareiškėjas UAB „Žalgirio loto“ pateikė Priežiūros komisijai prašymus dėl didžiųjų loterijų taisyklių suderinimo ir loterijų priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai 2010 m. lapkričio 26 d. ir 2010 m. gruodžio 3 d., o Priežiūros komisijos nutarimai atsisakyti suderinti didžiųjų loterijų taisykles ir priskirti loterijas momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai buvo priimti atitinkamai 2010 m. gruodžio 23 d. ir 2010 m. gruodžio 30 d., rodo, kad atsakovas pažeidė Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių 27 punkte nustatytą 10 kalendorinių dienų terminą. Tačiau teismas padarė išvadą, kad minėtas procedūrinis pažeidimas nagrinėjamo ginčo atveju teismo sprendimo negali įtakoti, nes šiuo atveju teisiškai reikšmingesnė aplinkybė, kad atsakovas geruoju patenkino pareiškėjo reikalavimą.

20Teisėjų kolegija pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs iš atsakovo vilkinimo atlikti pareiškėjo nurodytus veiksmus, o konkrečiai šioje administracinėje byloje sprendžiama dėl Ginčų komisijos, išnagrinėjusios minėtą ginčą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, 2011 m. sausio 3 d. priimto sprendimo Nr. 3R-2(2010/01-4R-432) teisėtumo ir pagrįstumo. Teisėjų kolegija konstatavo, kad Priežiūros komisijos 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimai Nr. N-312, Nr. N-313, Nr. N-314 ir 2010-12-30 nutarimai Nr. N-318, Nr. N-319, Nr. N-320, kurie buvo priimti Ginčų komisijai nagrinėjant iškilusį ginčą dėl vilkinimo ir kurių pareiškėja neskundė, išeina už šios bylos nagrinėjimo ribų ir, laikantis įstatymuose nustatytų apskundimo terminų bei tvarkos, galėtų būti atskiro ginčo dalykas.

21Dėl aukščiau nurodytų motyvų, susijusių su bylos nagrinėjimo ribų nustatymu, pareiškėjo reikalavimo nagrinėjamoje byloje patenkinimu ir teisės aktuose nustatyta Valstybinės lošimų priežiūros komisijos kompetencija, teismas šiame sprendime nevertino pareiškėjo pateiktų loterijų taisyklių atitikties teisės aktų nustatytiems reikalavimams. Be to pats savaime toks loterijų taisyklių atitikimo teisės aktams vertinimas, kai jis yra nesusijęs su nagrinėjamos bylos ginčo dalyku, bei tokio atitikimo teisės aktams fakto pripažinimas neįeina į apygardos administracinio teismo kompetenciją, nustatytą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu. Analogiškais motyvais teismas pripažino nepagrįstais ir pareiškėjo skundo teiginius apie tai, kad Ginčų komisijos sprendimas yra naikintinas, nes komisija neišaiškino taisyklių atitikties teisės aktams.

22Dėl pareiškėjo atstovo teismo posėdyje išsakytų teiginių, kad VLPK pirmininkas R. K. ir Ginčų komisijos narys V. Š. dirba vienoje mokslo įstaigoje ir kad tai rodo Ginčų komisijos šališkumą bei yra vienas iš pagrindų panaikinti skundžiamą Ginčų komisijos sprendimą, teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjas ir jo atstovas nenurodė realių faktų, kurie keltų abejonių dėl Ginčų komisijos nario V. Š. nešališkumo. Europos Žmogaus Teisių Teismas, pasisakydamas analogiškais atvejais dėl objektyviųjų teismo ir teisėjo nešališkumo aspektų, yra pabrėžęs, kad turi būti nustatyta realių faktų, kurie kelia abejonių dėl teisėjų nešališkumo, ir kad, sprendžiant, ar priežastis abejoti teismo nepriklausomumu ar nešališkumu yra pagrįsta, bylos šalies išreikšta abejonė yra svarbi, bet ne lemiama (2000 m. birželio 22 d. sprendimas, priimtas byloje Coeme ir kt. v. Belgija, pareiškimo Nr. 32492/96 (Coeme and Others v. Belgium, no. 32492/96, par. 121); 2005 m. rugsėjo 6 d. sprendimas, priimtas byloje Salov v. Ukraina, pareiškimo Nr. 65518/01 (Salov v. Ukraine, no. 65518/01); 1998 m. gegužės 20 d. sprendimas Gautrin ir kt. v. Prancūzija, pareiškimo Nr. 38/1997/822/1025–1028 (Gautrin and Others v. France, no. 38/1997/822/1025–1028)). Nepaisant to, kad VLPK pirmininkas R. K. ir Ginčų komisijos narys V. Š. dirba vienos mokslo įstaigos – Socialinių mokslų kolegijos Vilniaus filialo Teisės katedroje, jų nesieja pavaldumo santykiai, nes abu yra šios katedros dėstytojai. Dėl to nėra jokių realių faktų, kurie keltų abejonių dėl Ginčų komisijos nario V. Š. nešališkumo Ginčų komisijai nagrinėjant UAB „Žalgirio loto“ skundą. Pareiškėjo atstovo argumentai dėl šio Ginčų komisijos nario šališkumo grindžiami tik prielaida ir nėra pagrįsti jokiais įrodymais.

23III.

24Pareiškėjas UAB „Žalgirio loto“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti.

25Apeliacinis skundas (b.l. 53-54) grindžiamas šiais argumentais:

261. Teismas konstatavo, jog atsakovas pažeidė teisės normų reikalavimą, tačiau skundą atmetė kaip nepagrįstą, tuo pažeisdamas administracinėje teisėje įtvirtinto teisės formalizavimo principą.

272. Teisės aktai nenumato galimybės pratęsti 10 dienų terminą nutarimui priimti.

283. Tai, kad atsakovas vėliau atliko veiksmus, savaime nepanaikino valstybės tarnautojo priešingo teisei veikimo (neveikimo).

294. Vyriausioji administracinių ginčų komisija nenagrinėjo taisyklių atitikties teisės aktams. Toks sprendimas dalis neatitinka ABTĮ 87 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punktų reikalavimų, kadangi komisija nenurodė, kokie įrodymai ir kokios teisės aktų nuostatos buvo pagrindas išvadai, jog prašomos ištirti taisyklės normos atitinka teisės aktų reikalavimus.

305.Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad nėra pagrindo abejoti komisijos nario nešališkumu. Šią aplinkybę patvirtina tai, kad atsakovas nutarimus priėmė tik pareiškėjui padavus skundus Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai.

31Atsakovas valstybinė lošimų priežiūros komisija su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

32Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 58-59) nurodė, kad ABTĮ 90 straipsnis numato, jog bylose dėl administravimo subjekto vilkinimo spręsti reikalus administracinis teismas gali įpareigoti administravimo subjektą per teismo nustatytą laiką priimti atitinkamą sprendimą arba įvykdyti kitokį teismo patvarkymą. Priežiūros komisijai, išnagrinėjus pareiškėjos prašymą suderinti loterijų taisykles ir priėmus nutarimus, skundo dalykas – Priežiūros komisijos neveikimas (vilkinimas) bylos nagrinėjimo metu išnyko.

33Atsakovo nuomone, pareiškėjas nepagrindė, kodėl bylą išnagrinėjusi Ginčų komisija jo atžvilgiu galėjo būti šališka. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių Ginčų komisijos šališkumą, tokių įrodymų nepateikė ir pareiškėjas.

34Pareiškėjo atstovas paaiškino apeliacinio skundo argumentus ir prašė apeliacinį skundą patenkinti.

35Atsakovo atstovas paaiškino, kad su apeliacinio skundu nesutinka ir prašė jo netenkinti.o argumentais

36Teisėjų kolegija

konstatuoja:

37IV.

38Apeliacinis skundas atmestinas.

39Pareiškėjas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai pateikė skundus dėl atsakovo neveikimo nagrinėjant pareiškėjo prašymus dėl didžiosios loterijos „Multiloto 2“, didžiosios loterijos „Multi loto 3“, didžiosios loterijos „Multiloto 4“, didžiosios loterijos „Extra loto 2“, didžiosios loterijos „Extra loto 3“, didžiosios loterijos „Extra loto 4“ taisyklių patvirtinimo ir loterijų priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai.

40Vyriausioji administracinių ginčų komisija 2010 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 2R-309 pareiškėjo skundo netenkino, kadangi atsakovas bylos nagrinėjimo metu, t. y. 2010 m. gruodžio 30 d., priėmė atitinkamus nutarimus dėl pareiškėjo pateiktų prašymų.

41Pareiškėjas, nesutikdamas su Vyriausiosios administracinės ginčų komisijos sprendimu, pateikė skundą teismui ir skundas buvo priimtas dalyje dėl minėto Komisijos sprendimo panaikinimo (b. l. 17).

42Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ginčo ribas ir pagrįstai nustatė, kad pareiškėjas Vyriausiajai ginčų komisijai pateikė skundą dėl atsakovo neveikimo ir vilkinimo nagrinėjant pateiktus prašymus dėl minėtų loterijų taisyklių patvirtinimo. Bylos nagrinėjimo metu nustačius, kad atsakovas 2010-12-30 išnagrinėjo pareiškėjo prašymus ir dėl jų priėmė atitinkamus nutarimus pagrįstai buvo pripažinta, kad administracinė procedūra dėl pareiškėjo prašymų buvo užbaigta. Todėl pareiškėjo skundo reikalavimas dėl atsakovo neveikimo nebeteko aktualumo, nes pareiškėjo nurodomas jo teisių pažeidimas neveikimo apimtyje išnyko. Todėl įpareigoti atsakovą atlikti pareiškėjo prašomą administracinę procedūrą nebuvo pagrindo ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog Vyriausioji administracinių ginčų komisija atmesdama pareiškėjo skundą priėmė teisėtą sprendimą. Pareiškėjo iškelto ginčo apimtyje pirmosios instancijos teismas neprivalėjo tirti ir vertinti terminų per kurį buvo priimti nutarimai, taip ir kitų nutarimo priėmimo procedūrų, nes tai yra nutarimų vertinimo teisėtumo kriterijai, o pareiškėjas šioje byloje nutarimų neginčija.

43Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nėra duomenų apie Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos nario V. Š. šališkumą priimant Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2010-12-29 sprendimą Nr.2R-309.

44Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino teisės aktus reguliuojančius ginčo santykius bei faktines ginčo aplinkybes, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, atitinkantį ABTĮ 86 straipsnio reikalavimus. Todėl apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

45Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

46uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ apeliacinį skundą atmesti.

47Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

48Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Anatolijui Novikovui,... 4. atsakovo atstovui Arnoldui Dilbai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėjas UAB „Žalgirio loto“ (toliau – ir Bendrovė) kreipėsi į... 8. Pareiškėjas skunde (b.l. 14-15) nurodė, kad skundžiamas Ginčų komisijos... 9. Pareiškėjas paaiškino, kad 2010 m. gruodžio 16 d. jis gavo Valstybinės... 10. Dėl pateiktų taisyklių atitikimo teisės aktams pareiškėjas paaiškino,... 11. Atsakovas Valstybinė lošimų priežiūros komisija su pareiškėjo skundu... 12. Atsiliepime į skundą (b.l. 25-26) atsakovas paaiškino, kad Priežiūros... 13. Atsakovas taip pat nurodė, kad pagal LĮ 19 straipsnio 1, 3 dalis loterijos... 14. II.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu... 16. Teismas faktines bylos aplinkybes nustatė, analizuodamas byloje esančius... 17. Teismas, aiškindamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 18. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas kreipėsi į išankstinio ginčų... 19. Aplinkybė, kad pareiškėjas UAB „Žalgirio loto“ pateikė Priežiūros... 20. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs iš... 21. Dėl aukščiau nurodytų motyvų, susijusių su bylos nagrinėjimo ribų... 22. Dėl pareiškėjo atstovo teismo posėdyje išsakytų teiginių, kad VLPK... 23. III.... 24. Pareiškėjas UAB „Žalgirio loto“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 25. Apeliacinis skundas (b.l. 53-54) grindžiamas šiais argumentais:... 26. 1. Teismas konstatavo, jog atsakovas pažeidė teisės normų reikalavimą,... 27. 2. Teisės aktai nenumato galimybės pratęsti 10 dienų terminą nutarimui... 28. 3. Tai, kad atsakovas vėliau atliko veiksmus, savaime nepanaikino valstybės... 29. 4. Vyriausioji administracinių ginčų komisija nenagrinėjo taisyklių... 30. 5.Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad nėra pagrindo abejoti komisijos... 31. Atsakovas valstybinė lošimų priežiūros komisija su apeliaciniu skundu... 32. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 58-59) nurodė, kad ABTĮ 90... 33. Atsakovo nuomone, pareiškėjas nepagrindė, kodėl bylą išnagrinėjusi... 34. Pareiškėjo atstovas paaiškino apeliacinio skundo argumentus ir prašė... 35. Atsakovo atstovas paaiškino, kad su apeliacinio skundu nesutinka ir prašė jo... 36. Teisėjų kolegija... 37. IV.... 38. Apeliacinis skundas atmestinas.... 39. Pareiškėjas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai pateikė skundus... 40. Vyriausioji administracinių ginčų komisija 2010 m. gruodžio 29 d. sprendimu... 41. Pareiškėjas, nesutikdamas su Vyriausiosios administracinės ginčų komisijos... 42. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 43. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios... 44. Remiantis šiais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 45. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 46. uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ apeliacinį skundą... 47. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 22 d. sprendimą... 48. Nutartis neskundžiama....