Byla eA-767-415/2019
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Veslavos Ruskan ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą atsakovui valstybės įmonei Registrų centrui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi su skundu į teismą, prašydamas: 1) panaikinti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro Klaipėdos filialo (toliau – ir Klaipėdos filialas) 2017 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. (4.4.2) KLS-185 kaip neteisėtą ir nepagrįstą ir įpareigoti jį atlikti kadastrinius matavimus plaukiojančiam pastatui buriniam jūrų laivui „Lady Sophie“, kuris yra registruota nekilnojamoji kultūros vertybė Nr. 40614, stovinti Pilies g. 4.; 2) panaikinti atsakovo VĮ Registrų centro (toliau – ir atsakovas) 2017 m. kovo 8 d. sprendimą Nr. (1.1.38)s-1990; 3) panaikinti VĮ Registrų centro 2017 m. kovo 21 d. sprendimą Nr. (1.1.7)s-2463 ir įpareigoti atsakovą atitinkamo nekilnojamojo daikto jūrų laivo ir jo teritorijos nekilnojamojo turto registro įraše neatlygintinai padaryti žymas apie šiuos juridinius faktus: nekilnojamojo daikto plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ įrašymą į Kultūros vertybių registrą ir šio plaukiojančio pastato buvimą jo apsaugos zonoje.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad yra plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo – motorinės dvistiebės sraigtinės kilinės škunos „Lady Sophie“ (1911 m.) savininkas. Tai itin vertingas jūrinio paveldo objektas – seniausias Lietuvoje burinis jūrų laivas ir vienas iš seniausių Europoje ir pasaulyje plaukiojančių burlaivių. Lietuvos Respublikos kultūros apsaugos departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – ir Vertinimo taryba) 2016 m. rugsėjo 20 d. aktu Nr. KPD-RM-2419 (toliau – ir Aktas) burinis jūrų laivas „Lady Sophie“ buvo įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą (toliau – ir Kultūros vertybių registras), kaip nekilnojamoji kultūros vertybė – burinis jūrų laivas. Pareiškėjas teigė, kad šiuo Aktu patvirtinta, jog jūrų laivas „Lady Sophie“ yra plaukiojantis statinys, suprojektuotas ir pastatytas plaukiojimui jūroje. Akto pagrindu atsakovas privalėjo neatlygintinai padaryti žymą apie šiuos juridinius faktus: nekilnojamojo daikto (t. y. jūrų laivo) įrašymą į Kultūros vertybių registrą, jo buvimą kultūros paveldo objekto teritorijoje, vietovėje ar jų apsaugos zonose, nekilnojamosios kultūros vertybės specialiųjų naudojimo sąlygų nustatytus daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą suvaržymus, tačiau ginčijamu 2017 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. (1.1.7.)s-2463 nurodytus juridinius faktus nepagrįstai atsisakė įregistruoti.

93.

10Pareiškėjas nurodė, kad nekilnojamasis daiktas – plaukiojamasis pastatas burinis jūrų laivas „Lady Sophie“ nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (toliau – ir NTR) tik todėl, kad atsakovas atsisako šiam pastatui atlikti kadastrinius matavimus, be kurių neįmanoma įregistruoti nekilnojamojo daikto į NTR, taip pat neįmanoma parengti šiam pastatui tvarkybos darbų projekto, kuriam būtini kadastriniai matavimai. Paaiškino, kad Klaipėdos filialas 2017 m. vasario 20 d. sprendimu pareiškėjo prašymo atlikti kadastrinius matavimus būriniam jūrų laivui netenkino, todėl jis pateikė skundą atsakovui, kuris 2017 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. (1.1.38)s-1990 atmetė pareiškėjo skundą. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė atlikti kadastrinius matavimus, nes ginčo jūrų laivas yra nekilnojamasis daiktas – plaukiojamasis pastatas, kuriame įrengtos patalpos, todėl šiam pastatui ir jame esančioms patalpoms turi būti atliekami kadastriniai matavimai. Pareiškėjas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo (toliau – ir Saugios laivybos įstatymas) 2 straipsnio 7 dalyje ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – ir Statybos įstatymas) 2 straipsnio 37 dalyje nurodytas sąvokas bei įvertinęs tai, kad laivo didžiąją dalį sudaro uždaros patalpos, apdengtos stogu (deniu), teigė, kad laivui turi būti atlikti kadastriniai matavimai.

114.

12Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepime, kurį teikė tik dėl pareiškėjo reikalavimo panaikinti atsakovo 2017 m. kovo 31 d. sprendimą, prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

135.

14Atsakovas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – ir Nekilnojamojo turto registro įstatymas) 9 straipsnio 1 dalį, NTR registruojami ne visi nekilnojamieji daiktai. Minėtas įstatymas nenustato, kad laivai, orlaiviai ar kiti įstatymu pripažinti nekilnojamieji daiktai gali būti registruojami NTR. Paaiškino, kad vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 2 dalies 17 ir 18 punktais, NTR registruojami juridiniai faktai apie nekilnojamojo daikto įrašymą į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir nekilnojamojo daikto buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje arba jų apsaugos zonoje. Tačiau tam, kad NTR būtų įregistruoti juridiniai faktai, NTR pirmiausia turi būti įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas ir nuosavybės teisė į jį. Burinis jūrų laivas (jachta) „Lady Sophie“ NTR šiuo metu nėra įregistruotas ir negali būti įregistruotas. Neįregistruotam objektui NTR nėra jokio to objekto registro įrašo, todėl šiuo atveju juridinių faktų įregistravimas neegzistuojančiame registro įraše yra ir objektyviai (techniškai) neįmanomas. Jeigu pareiškėjas mano, kad burinis jūrų laivas (jachta) „Lady Sophie“ yra statinys, tai jis pirmiausia turi suformuoti šį daiktą kaip statinį.

156.

16Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjas savo skunde teismui papildomai prašo juridiniu faktu įregistruoti žemės sklypo, kuriame šiuo metu laikomas laivas, registro įrašą, tačiau nekilnojamojo daikto registro įraše gali būti registruojami tik su šiuo (bet ne su kokiais nors kitais daiktais) susiję juridiniai faktai. Pareiškėjo pateiktame Akte aiškiai nurodyta, kad kultūros vertybė yra būtent burinis jūrų laivas „Lady Sophie“, bet ne žemės sklypas, kuriame šis laivas laikomas. Todėl jokie juridiniai faktai žemės sklypo registro įraše negali būti registruojami.

177.

18Klaipėdos filialas atsiliepime į pareiškėjo skundą su juo nesutiko.

198.

20Paaiškino, jog pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą atlikti burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ kadastrinius matavimus, nes pagal teisės aktų reikalavimus laivai nėra laikytini statiniu. Laivų ir orlaivių kadastriniai matavimai galėtų būti atliekami tik pakeitus nekilnojamojo turto kadastro objektų sąrašą ir į jį įtraukus nekilnojamiesiems daiktams prilyginamus kilnojamuosius daiktus.

21II.

229.

23Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 24 d. sprendimu pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą atmetė.

2410.

25Teismas nustatė, kad pareiškėjui priklausanti kylinė jachta „Lady Sophie“ registruota Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre (registro indentifikavimo Nr. LTU-1506, identifikavimo kodas 0000318859). Vertinimo taryba Aktu nutarė buriniam jūrų laivui „Lady Sophie“ suteikti teisinę apsaugą, įrašyti į Kultūros vertybių registrą kaip pavienį kultūros objektą, apibrėžti jo teritorijos ribas ir nustatyti regioninio reikšmingumo lygį. 2017 m. sausio 16 d. pareiškėjas kreipėsi į Klaipėdos filialą, prašydamas atlikti plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „Lady Sophie“, kuris yra registruota nekilnojamoji kultūros vertybė Nr. 40614, stovinti Pilies g. 4 kadastrinius matavimus, parengti laivo kadastrinių matavimų bylą. Klaipėdos filialas 2017 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. (4.4.2)KLS-185 nurodė, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas reglamentuoja tik nekilnojamųjų daiktų, registruojamų NTR, kadastro duomenų nustatymą. Nei Nekilnojamojo turto registro įstatymas, nei kiti įstatymai nenumato galimybės NTR registruoti nekilnojamiems daiktams prilygintus laivus, todėl prašymo atlikti burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ kadastrinius matavimus netenkino. Pareiškėjas 2017 m. vasario 21 d. pateikė skundą atsakovui, kuris 2017 m. kovo 8 d. rašte Nr. (1.1.38)s-1990 „Dėl atsisakymo atlikti laivo kadastrinius matavimus“ nurodė, jog Klaipėdos filialas pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą, nes pagal teisės aktų reikalavimus laivai nėra laikytini statiniu. Pareiškėjas 2017 m. kovo 23 d. prašymu (atsakovo prašymo registracijos data – 2017 m. kovo 15 d. Nr. g-7139) kreipėsi į atsakovą, prašydamas NTR tvarkytoją atitinkamo nekilnojamojo daikto jūrų laivo ir jo teritorijos NTR įraše neatlygintinai padaryti žymas apie juridinius faktus: nekilnojamojo daikto plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ įrašymą į Kultūros vertybių registrą ir šio plaukiojančio pastato buvimą jo apsaugos zonoje. Atsakovas 2017 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. (1.1.7)s-2463 pareiškėjo prašymo netenkino, kadangi pareiškėjas kartu su prašymu nepateikė duomenų, jog kylinė jachta „Lady Sophie“ būtų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuota kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas (statinys) ir jai būtų suteiktas unikalus numeris.

2611.

27Teismas nustatė, kad daiktai, kaip civilinių teisių objektai, apibrėžiami Civilinio kodekso (toliau – CK) 1.98 straipsnyje, kurio 2 dalyje nustatyta, jog nekilnojamieji daiktai yra žemė ir kiti daiktai, kurie susiję su žeme ir kurių negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties bei iš esmės nesumažinus jų vertės, taip pat nekilnojamiems daiktams prilyginami įstatymuose numatyti laivai ir orlaiviai, kuriems nustatyta tvarka privaloma teisinė registracija. Įstatymai nekilnojamais daiktais gali pripažinti ir kitą turtą (CK 1.98 straipsnio 3 dalis). Pagal Prekybinės laivybos įstatymo 6 straipsnio 1 dalį nekilnojamiems daiktams prilyginami jūriniai laivai, tačiau pagal bylos duomenis, kylinė jachta „Lady Sophie“ registruota ne jūrinių laivų, bet vidaus vandenų laivų registre. Teismas vertino pareiškėjo argumentą, kad pastatu yra laikomas apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos, tačiau darė išvadą, jog šios nuostatos nekeičia aplinkybės, kad nekilnojamojo turto kadastro objektu laikomi tik Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnyje nurodyti nekilnojami daiktai, o nekilnojamiems daiktams prilyginami daiktai (laivai ir orlaiviai) tokiais nelaikytini.

2812.

29Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 patvirtintos Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės (toliau – ir Taisyklės) numato, jog statinių kadastriniai matavimai atliekami statiniams (juos pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius), kuriems Statybos įstatymo nustatyta tvarka privalomas statybos leidimas ir pripažinimas tinkamais naudoti. Statybos įstatymas, be kita ko, nustato statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius architektūros reikalavimus, statybos techninio normavimo, statinių projektavimo, projektų ir ekspertizės, statybos, jos užbaigimo, statinių naudojimo ir priežiūros, griovimo tvarką ir kt. Tačiau reikalavimai laivų statybai, taip pat jų registracijai, yra numatyti Saugios laivybos įstatyme (5 ir 12 straipsniai). Pagal minėto įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas, laivų registracija priskirta Lietuvos saugios laivybos administracijos kompetencijai.

3013.

31Teismas nustatė, kad Klaipėdos filialo 2017 m. vasario 20 d. sprendimu buvo atsisakyta atlikti kylinės jachtos „Lady Sophie“ kadastrinius matavimus vadovaujantis Nekilnojamo turto kadastro įstatymo, taip pat Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatomis. Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktą nekilnojamojo turto kadastro objektu laikomas statinys, kurio statybai reikalingas Statybos įstatyme numatytas statybą leidžiantis dokumentas. Pagal Taisyklių 4 punktą kadastriniai matavimai atliekami tiems statiniams, kuriems Statybos įstatymo nustatyta tvarka privalomas statybos leidimas ir pripažinimas tinkamais naudoti. Klaipėdos filialas savo atsisakymą motyvavo tuo, kad kylinė jachta, kuriai prašoma atlikti kadastrinius matavimus, negali būti Nekilnojamojo turto kadastro objektu, nei Nekilnojamojo turto registro įstatymas, nei kiti įstatymai nenumato galimybės NTR registruoti nekilnojamiems daiktams prilygintus laivus. Iš pareiškėjo pateikto skundo centriniam registratoriui matyti, kad pareiškėjas teritorinio registratoriaus sprendimą ginčijo tuo pagrindu, jog teritorinis registratorius padarė nepagrįstas išvadas ir pabrėžė, jog laivas yra laikytinas plaukiojančiu statiniu, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos.

3214.

33Teismas darė išvadą, kad centrinis registratorius pagrįstai ir teisėtai netenkino pareiškėjo skundo dėl teritorinio registratoriaus sprendimo panaikinimo ir pagrįstai nusprendė, jog nėra pagrindo teritorinio registratoriaus įpareigoti atlikti kylinės jachtos kadastrinius matavimus. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog laivas gali būti laikomas statiniu Statybos įstatymo prasme ir atlikus kadastrinius matavimus gali būti registruojamas NTK. Teismas konstatavo, kad teritorinis registratorius sprendimą pagrindė nustatytais faktais ir teisės aktų normomis, centrinis registratorius išnagrinėjo pareiškėjo skundo reikalavimus, taip pat nurodė faktines ir teisines aplinkybes, kurių pagrindu netenkino pareiškėjo skundo.

3415.

35Teismas, vertindamas pareiškėjo prašymą panaikinti atsakovo 2017 m. kovo 21 d. sprendimą Nr. (1.1.7)s-2463 ir įpareigoti atsakovą atitinkamo nekilnojamojo daikto jūrų laivo ir jo teritorijos nekilnojamojo turto registro įraše neatlygintinai padaryti žymas apie šiuos juridinius faktus: nekilnojamojo daikto plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ įrašymą į Kultūros vertybių registrą ir šio plaukiojančio pastato buvimą jo apsaugos zonoje, pažymėjo, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalis numato, jog nekilnojamojo turto registre juridiniai faktai gali būti registruojami tik tada, kai nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas ir nuosavybės teisė į jį. Byloje nėra duomenų, jog kylinė jachta „Lady Sophie“ būtų registruota ar gali būti registruota Nekilnojamojo turto registre kaip nekilnojamasis daiktas, todėl atsakovas pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą jūrų laivo ir jo teritorijos nekilnojamojo turto registro įraše neatlygintinai padaryti žymas apie juridinius faktus.

3616.

37Teismas nurodė, jog pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio 9 dalį konkrečias nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos valstybinio administravimo funkcijas atlieka ir už jų vykdymą atsako Kultūros paveldo departamentas, kuriam, be kita ko, pavesta teikti Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, kurie yra kultūros paveldo objektai, tokių objektų sudedamąsias dalis ar teritorijas, su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusius juridinius faktus (5 str. 10 d. 13 p.). Todėl nagrinėjamu atveju, kreiptis į NTR tvarkytoją dėl nekilnojamojo daikto, esančio kultūros paveldo objektu, jo dalių ar teritorijos įregistravimo, taip pat su šiuo daiktu susijusių juridinių faktų registravimo įstatymu pavesta ne pareiškėjui, bet Departamentui.

38III.

3917.

40Pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą: tenkinti pareiškėjo skundą.

4118.

42Pareiškėjas nesutinka su teismo motyvais dėl CK 1.98 straipsnio 3 dalies ir teigia, kad visi laivai, kuriems yra privaloma teisinė registracija, yra prilyginti nekilnojamiems daiktams pagal CK 1.98 straipsnio 3 dalį ir Prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnį ir 6 straipsnį. Pareiškėjas remiasi CK komentaru, kuriame išaiškinta, kad CK 1.98 straipsnio 3 dalis turi būti suprantama taip, kad iš prigimties kilnojamieji daiktai – laivai ir orlaiviai, kuriems yra privaloma teisinė registracija, yra prilyginami nekilnojamiems daiktams. Šią nuostatą patvirtina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimas 2010 m. vasario 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010. Pareiškėjas nurodo, kad Prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalis nustato, kad jūrų laivas – laivas, suprojektuotas ir pastatytas laivybai jūroje bei turintis tai patvirtinančius dokumentus. Pareiškėjo vertinimu, šias aplinkybes patvirtina Lietuvos buriuotojų sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka išduoti 2016 m. liepos 20 d., 2016 m. rugpjūčio 1 d. ir 2016 m. rugpjūčio 9 d. burinio jūrų laivo matavimų ir apžiūros aktai, istorinės pažymos ir mokslo daktarų išvados.

4319.

44Pareiškėjas nurodo, kad CK 1.98 straipsnio 3 dalis taikytina tiek jūrų laivų registre, tiek vidaus vandenų laivų registre esantiems laivams, kuriems yra privaloma teisinė registracija, sprendžiant dėl burlaivio įtraukimo į registrą kaip kilnojamosios kultūros vertybės, būtina įvertinti ne tai, ar burlaivis yra jūrų laivas, o tai, ar ir kada burlaiviui „Lady Sophie“ yra privaloma teisinė registracija apskritai. Pareiškėjas, vadovaudamasis Prekybinės laivybos įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 1, 5 ir 9 dalimis, pabrėžia, kad laivą leidžiama eksploatuoti tik tada, kai jam yra atlikta techninė apžiūra, kuri atliekama tik laivams, kurie yra nustatyta tvarka įregistruoti Jūrų laivų registre arba Vidaus vandenų laivų registre. Pareiškėjas akcentuoja, kad nors Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kodekse nėra nuostatos, kad vidaus vandenų laivas yra prilyginamas nekilnojamam daiktui, tačiau dėl numatytos privalomos registracijos galima išvada, kad ir vidaus vandenų laivas, remiantis CK 1.98 straipsnio 3 dalimi būtų laikomas prilygintu nekilnojamam daiktui.

4520.

46Pareiškėjas nurodo, kad išvadą dėl burlaivio „Lady Sophie“ prilyginimo nekilnojamajam daiktui patvirtina ir Seimo kontrolieriaus 2009 m. vasario 4 d. sprendimai Nr. 4D-2008/1-1401; 4D-2009/1-14, kuriuose nurodyta, kad Lietuvos Respublikoje laivams, tarp jų ir burinėms bei motorinėms jachtoms, nustatyta privaloma teisinė registracija ir pagal CK 1.98 straipsnio 3 dalį laivai prilyginami nekilnojamiems daiktams. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad buriniam jūrų laivui „Lady Sophie“ yra suformuota apsaugos teritorija pagal su paraiška pateiktą planą ir pabrėžia, kad Vertinimo taryba pagrįstai įtraukė į Kultūros vertybių registrą istorinį 1911 m. statybos dvistiebį burinį jūrų laivą „Lady Sophie“ kaip nekilnojamąją kultūros vertybę, nes tai laivas, kuriam yra privaloma teisinė registracija, nekilnojamasis daiktas (CK 1.98 straipsnio 3 dalis).

4721.

48Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad burinis jūrų laivas „Lady Sophie“ nėra registruotas Nekilnojamo turto registre tik todėl, kad atsakovas atsisako šiam pastatui atlikti kadastrinius matavimus, be kurių neįmanoma įregistruoti nekilnojamojo daikto į Nekilnojamo turto registrą, taip pat neįmanoma parengti šiam pastatui tvarkybos darbų projektą, kuriam taip pat yra būtini kadastriniai matavimai. Pareiškėjas, vadovaudamasis CK, Saugios laivybos įstatymo, Statybos įstatymo, Nekilnojamojo turto registro įstatymo, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatais bei Taisyklių nuostatomis, nesutinka su teritorinio registratoriaus nuomone, kad nei Nekilnojamojo turto registro įstatymas, nei kiti įstatymai nenumato galimybės Nekilnojamojo turto registre registruoti savaeigius ar nesavaeigius plaukiojančius statinius, kurie yra ar gali būti naudojami laivybai. NTR registruojami visi statiniai ir juose esančios patalpos, kadangi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnis nenumato jokių išimčių. Pareiškėjo nuomone, teritorinio registratoriaus 2017 m. vasario 20 d. sprendimas yra naikintinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas, ir jis yra įpareigotinas atlikti kadastrinius matavimus plaukiojančiam pastatui būriniam jūrų laivui „Lady Sophie“.

4922.

50Pareiškėjas nesutinka su teismo išvada, kad jis neturi teisės kreiptis į atsakovą dėl suvaržymo įregistravimo. Pareiškėjas nurodo, kad aplinkybė, jog vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio 10 dalies 13 punktu, Kultūros paveldo departamentas turi teisę teikti Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, kurie yra kultūros paveldo objektai, nereiškia, kad tokios teisės neturi ir kultūros paveldo objekto savininkas, nes teisė išviešinti jam priklausančio kultūros paveldo objekto teisinį statusą yra tiesiogiai susijusi su savininko pareiga išviešinti nekilnojamojo daikto suvaržymus, kad juos galėtų panaudoti prieš trečiuosius asmenis. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 1 dalį ir pabrėžia, kad prašymą įregistruoti nekilnojamojo daikto suvaržymą turi teisę pateikti ne tik Kultūros paveldo departamentas, bet ir kultūros paveldo objekto savininkas, kaip šių teisių turėtojas ir asmuo, suinteresuotas jų įregistravimu.

5123.

52Pareiškėjas nesutinka su atsakovo 2017 m. kovo 21 d. sprendimo motyvu, kad juridinis faktas negali būti įregistruotas, nes Statybos įstatymas nenumato tokios kategorijos kaip plaukiojamasis pastatas. Pareiškėjas remiasi Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2 straipsnio 17 ir 19 dalyse, Saugios laivybos įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje įtvirtintomis sąvokomis, CK 1.98 straipsnio 3 dalies nuostata ir pakartoja argumentą, kad laivai, kuriems privaloma teisinė registracija, yra prilyginami nekilnojamajam turtui, o „Lady Sophie“ yra jūrų laivas, nes pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad šis plaukiojantis statinys – burinis jūrų laivas yra suprojektuotas ir pastatytas plaukiojimui jūroje.

5324.

54Pareiškėjas nurodo, kad byloje nėra ginčo, kad žemės sklypas, kuriame stovi plaukiojamasis pastatas, yra registruotas Nekilnojamojo turto registre. Pareiškėjo vertinimu, atsakovas nepagrįstai nurodė, kad juridinis faktas negali būti įregistruotas dėl to, kad burlaivis nėra registruotas NTR, nes šiuo atveju atsakovas privalėjo įvertinti, ar sklypas, kuriame stovi minėtas burlaivis, yra įregistruotas NTR. Būtent todėl atsakovas Akto pagrindu privalėjo sklypo, kuriame stovi laivas, NTR įraše neatlygintinai padaryti žymą apie šiuos juridinis faktus: jūrų laivo įrašymą į Kultūros vertybių registrą, jo buvimą kultūros paveldo objekto teritorijoje, vietovėje ar jų apsaugos zonose, nekilnojamosios kultūros vertybės specialiųjų naudojimo sąlygų nustatytus daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą suvaržymus.

5525.

56Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 24 d. sprendimą nepakeistą. Atsakovo vertinimu, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

57Teisėjų kolegija konstatuoja:

58IV.

5926.

60Civilinio kodekso (toliau – CK) 1.98 straipsnyje, kurio 2 dalyje nustatyta, jog nekilnojamieji daiktai yra žemė ir kiti daiktai, kurie susiję su žeme ir kurių negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties bei iš esmės nesumažinus jų vertės, taip pat nekilnojamiems daiktams prilyginami įstatymuose numatyti laivai ir orlaiviai, kuriems nustatyta tvarka privaloma teisinė registracija. Įstatymai nekilnojamais daiktais gali pripažinti ir kitą turtą (CK 1.98 straipsnio 3 dalis).

6127.

62Vadovaujantis šiomis CK nuostatomis nekilnojamaisiais daiktais pripažįstama žemė ir kiti daiktai, kurie susiję su žeme ir kurių negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties bei iš esmės nesumažinus jų vertės. Laivai, kuriems nustatyta tvarka privaloma teisinė registracija, yra tik prilyginami nekilnojamiems daiktams.

6328.

64Nekilnojamojo turto registro įstatymo 1 straipsnyje nustatyta, kad šis įstatymas reglamentuoja žemės, statinių ir kitų nekilnojamųjų daiktų (toliau – nekilnojamieji daiktai), daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymų, įstatymų nustatytų juridinių faktų registravimą nekilnojamojo turto registre, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro (toliau – nekilnojamojo turto registras) statusą, šio registro steigimą, tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teises, pareigas bei atsakomybę.

6529.

66Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsniu, Nekilnojamojo turto registre registruojami šie nekilnojamieji daiktai, jeigu jie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteiktas unikalus numeris: 1) žemės sklypai; 2) statiniai; 3) butai daugiabučiuose namuose; 4) patalpos.

6730.

68Šios Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatos suponuoja, kad nekilnojamiesiems daiktams prilygintiems objektams, šiuo atveju laivams, Nekilnojamojo turto registro įstatymas netaikomas, t. y. laivai nėra nekilnojamojo turto registro objektas.

6931.

70Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalis numato, jog nekilnojamojo turto registre juridiniai faktai gali būti registruojami tik tada, kai nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas ir nuosavybės teisė į jį. Kadangi kylinė jachta „Lady Sophie“ nėra nekilnojamojo turto registro objektas, atsakovas pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą jūrų laivo ir jo teritorijos nekilnojamojo turto registro įraše neatlygintinai padaryti žymas apie juridinius faktus.

7132.

72Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas reglamentuoja nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, kadastro duomenų nustatymą, jų įrašymą į nekilnojamojo turto kadastrą, nekilnojamojo turto kadastro statusą, šio kadastro steigimą, tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą, matininkų ir matininkų ekspertų veiklos sąlygas, jų teises, pareigas ir atsakomybę (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 1 straipsnis).

7333.

74Nutarties 30, 31 punktuose padarytos išvados pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas laivams netaikomas, taigi kylinės jachtos „Lady Sophie“ kadastriniai matavimai vadovaujantis šiuo įstatymu neatliekami.

7534.

76Dėl nurodytų argumentų tenkinti pareiškėjo apeliacinio skundo nėra teisinio pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (ABTĮ 144 str. 1 d. 1 p.).

77Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 148 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

78Pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos apeliacinį skundą atmesti

79Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

80Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga (toliau – ir... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad yra plaukiojančio pastato burinio jūrų laivo –... 9. 3.... 10. Pareiškėjas nurodė, kad nekilnojamasis daiktas – plaukiojamasis pastatas... 11. 4.... 12. Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepime, kurį teikė tik dėl pareiškėjo... 13. 5.... 14. Atsakovas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro... 15. 6.... 16. Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjas savo skunde teismui papildomai prašo... 17. 7.... 18. Klaipėdos filialas atsiliepime į pareiškėjo skundą su juo nesutiko.... 19. 8.... 20. Paaiškino, jog pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą atlikti... 21. II.... 22. 9.... 23. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 24 d. sprendimu... 24. 10.... 25. Teismas nustatė, kad pareiškėjui priklausanti kylinė jachta „Lady... 26. 11.... 27. Teismas nustatė, kad daiktai, kaip civilinių teisių objektai, apibrėžiami... 28. 12.... 29. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m.... 30. 13.... 31. Teismas nustatė, kad Klaipėdos filialo 2017 m. vasario 20 d. sprendimu buvo... 32. 14.... 33. Teismas darė išvadą, kad centrinis registratorius pagrįstai ir teisėtai... 34. 15.... 35. Teismas, vertindamas pareiškėjo prašymą panaikinti atsakovo 2017 m. kovo 21... 36. 16.... 37. Teismas nurodė, jog pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5... 38. III.... 39. 17.... 40. Pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga pateikė apeliacinį... 41. 18.... 42. Pareiškėjas nesutinka su teismo motyvais dėl CK 1.98 straipsnio 3 dalies ir... 43. 19.... 44. Pareiškėjas nurodo, kad CK 1.98 straipsnio 3 dalis taikytina tiek jūrų... 45. 20.... 46. Pareiškėjas nurodo, kad išvadą dėl burlaivio „Lady Sophie“ prilyginimo... 47. 21.... 48. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad burinis jūrų laivas „Lady Sophie“... 49. 22.... 50. Pareiškėjas nesutinka su teismo išvada, kad jis neturi teisės kreiptis į... 51. 23.... 52. Pareiškėjas nesutinka su atsakovo 2017 m. kovo 21 d. sprendimo motyvu, kad... 53. 24.... 54. Pareiškėjas nurodo, kad byloje nėra ginčo, kad žemės sklypas, kuriame... 55. 25.... 56. Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad... 57. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 58. IV.... 59. 26.... 60. Civilinio kodekso (toliau – CK) 1.98 straipsnyje, kurio 2 dalyje nustatyta,... 61. 27.... 62. Vadovaujantis šiomis CK nuostatomis nekilnojamaisiais daiktais pripažįstama... 63. 28.... 64. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 1 straipsnyje nustatyta, kad šis... 65. 29.... 66. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsniu,... 67. 30.... 68. Šios Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatos suponuoja, kad... 69. 31.... 70. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalis numato, jog... 71. 32.... 72. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas reglamentuoja nekilnojamųjų daiktų,... 73. 33.... 74. Nutarties 30, 31 punktuose padarytos išvados pagrindu teisėjų kolegija... 75. 34.... 76. Dėl nurodytų argumentų tenkinti pareiškėjo apeliacinio skundo nėra... 77. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 78. Pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos apeliacinį skundą... 79. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 24 d. sprendimą... 80. Nutartis neskundžiama....