Byla I-1200-561/2009
Dėl sprendimo atsisakyti išduoti statybos leidimą panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arūno Kaminsko, kolegijos teisėjų Egidijos Smalakienės bei Liudmilos Zaborovskos, sekretoriaujant D. Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjo P. S. atstovei I. Maskoliūnaitei, atsakovų Zarasų rajono savivaldybės administracijos ir Zarasų rajono savivaldybės atstovei A. Bakutytei, atsakovo Gražutės regioninio parko direkcijos atstovei D. Snarskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo P. S. skundą atsakovams Zarasų rajono savivaldybės administracijai, Zarasų rajono savivaldybei bei Gražutės regioninio parko direkcijai dėl sprendimo atsisakyti išduoti statybos leidimą panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėjas P. S. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti 2009-01-28 Zarasų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos sprendimą neišduoti statybos leidimą gyvenamojo namo su priklausiniais statybai atstatomoje sodyboje Daneikių k., Zarasų raj..

4Savo reikalavimus pareiškėjas P. S. pagrindė tuo, kad asmeninės nuosavybės teise jis valdo 0,4497 ha žemės sklypą, esantį Daneikių k., Zarasų raj., ir šiame žemės sklype ketina atstatyti buvusią sodybą: gyvenamąjį namą su priklausiniais, todėl kreipėsi į Savivaldybės administraciją su prašymu išduoti projektavimo sąlygų sąvadą. 2008-01-25 buvo išduotas projektavimo sąlygų sąvadas Nr. PS-6. Vadovaujantis šiuo projektavimo sąlygų sąvadu buvo parengtas techninis projektas ir 2009-01-20 P. S. kreipėsi dėl statybos leidimo išdavimo. 2009-01-28 Savivaldybės administracija nurodė, kad statybos leidimas išduotas nebus, o atsisakymo motyvai išdėstyti 2009-01-28 Savivaldybės administracijos Nuolatinės statybos komisijos protokole Nr. NSP-3. 2009-01-28 Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos protokole konstatuota, kad statinio projektas neatitinka statinio projektavimo sąlygų sąvado ir žemės sklypo detaliojo plano reikalavimų, tačiau Savivaldybė nenurodė, kokiais objektyviais faktais tokios išvados yra grindžiamos, t.y. protokole Nr. NSP-3 nėra nurodyta jokių atsakovo argumentų, kuo statinio projektas neatitinka projektavimo sąlygų sąvado, kuo remiantis, padarytos tokios išvados, kokiomis teisės aktų normomis vadovaujantis buvo padarytos tokios išvados.

5P. S. pabrėžė, kad 1999-06-17 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – Įstatymas) Nr. VIII-1234 8 str. 2 d. numatyta, kad individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. Nors 2009-01-28 Savivaldybės administracijos raštu Nr. TS-12.23-40 buvo atsisakyta išduoti statybos leidimą, tačiau jame, pažeidžiant Įstatymo 8 str. 2 d. reikalavimus, nėra nurodoma tokio akto apskundimo tvarka. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas formuoja nuoseklią praktiką, kad Įstatymo reikalavimų pažeidimas yra besąlyginis pagrindas naikinti skundžiamą administracinį aktą.

6P. S. paaiškino, kad Gražutės regioninio parko direkcija (toliau – Direkcija) nepagrįstai atsisakė pritarti statybos leidimo išdavimui. 1992-05-12 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 127.9.1 p. numatyta, kad draudžiama statyti naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius, ūkininko ūkio ir kitus pastatus už miestų, miestelių ir kaimų ribų arčiau kaip 100 metrų iki vandens telkinio kranto linijos arba 50 metrų - nuo terasos šlaito briaunos (bet visais atvejais - potvynio metu neužliejamoje teritorijoje). Taigi, šioje normoje nustatyti reikalavimai, kokiu atstumu gali būti statomi nauji gyvenamieji namai, vasarnamiai, ūkininko ūkiai ir kiti pastatai už miestų, miestelių ir kaimų ribų, o P. S. siekia tik atstatyti buvusią sodybą Daneikių k., Zarasų raj., todėl apribojimai, numatyti minėtu LR Vyriausybės nutarimu Nr. 343, negali būti taikomi. 1993-11-09 Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 9 str. 2 d. 8 p. nurodyta, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas, nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose, statyti pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės ir apatinės briaunos. Tačiau Savivaldybės administracija Nuolatinei statybos komisijai nepateikė jokių duomenų, kad yra nurodyti Saugomų teritorijų įstatymo pažeidimai. Iš pateikiamo techninio projekto akivaizdu, kad statyba nebus vykdoma šlaite. Pateikiama topografinė nuotrauka patvirtina, kad projektuojami statiniai nebus statomi šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių. Saugomų teritorijų įstatymo 13 str. 2 d. 5 p. numatyta, kad valstybiniuose parkuose draudžiama statyti naujus gyvenamuosius namus, ūkininko ūkio ir kitus pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės ir apatinės briaunos, statyti statinius, mažinančius kraštovaizdžio estetinę vertę, ir sodinti želdinius, užstojančius istorinę, kultūrinę bei estetinę vertę turinčias panoramas. Vien įstatymo normos pacitavimas sprendime neleidžia suprasti, kuo konkretūs veiksmai pažeidė cituojamo įstatymo raidę. Direkcija neteikė jokių duomenų, kad P. S. priklausančiame žemės sklype yra šlaitas, kurio nuolydis didesnis nei 15 laipsnių, neteikė jokių duomenų, kaip norimi statyti statiniai Daneikių k. vietovėje mažins kraštovaizdžio estetinę vertę.

7P. S. pabrėžė, kad Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs statytojo (užsakovo) šio straipsnio 6 ar 7 dalyje nurodytą prašymą ir kitus dokumentus, perduoda juos Nuolatinei statybos komisijai, kuri privalo patikrinti ir nustatyti, ar statinio projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą), projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus ir Nuolatinės statybos komisijos nuostatuose nurodytus teisės aktus. Komisija protokolu įformina statinio projekto patikrinimo rezultatus ir sprendimu nurodo savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar jo neišduoti. Šiuo klausimu turi būti priimamas motyvuotas sprendimas.

8Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjo P. S. atstovė patvirtino skunde išdėstytus argumentus ir prašė skundą tenkinti.

9Atsakovas Direkcija su P. S. skundu nesutiko ir prašė jį atmesti, paaiškindama, kad P. S. sklypas yra saugomoje teritorijoje, Gražutės regioninio parko Antalieptės marių hidrografiniame draustinyje, kad statybą saugomoje teritorijoje reguliuoja ir reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, Gražutės regioninio parko apsaugos reglamentas, Statybų techniniai reglamentai, Specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, Miškų įstatymas bei kiti teisės aktai ir norminiai dokumentai.

10Direkcija paaiškino, kad 2008-01-25 P. S. Savivaldybės administracijos direktoriaus buvo išduotas projektavimo sąlygų sąvadas Nr. PS-6 gyvenamojo namo su priklausiniais atstatomoje sodyboje Daneikių k., Degučių sen., Zarasų rajone, techninio projekto rengimui. Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.07.2002 „Statinių projektavimo sąlygų sąvadas“ reikalavimais ir susipažinus su pateiktais dokumentais 0,45 ha ploto žemės sklypui, esančiam Daneikių k., Degučių sen., Zarasų r., nuosavybės teise priklausančiam P. S., Gražutės regioninio parko Antalieptės marių hidrografiniame draustinyje, nurodyta, rengiant techninį projektą, laikytis išdėstytų sąlygų ir norminių dokumentų 2008-01-16 rašte Nr. S-20 dėl sąlygų techninio projekto rengimui. 2009-01-23 Direkcija pateikė nuomonę dėl P. S. gyvenamojo namo su priklausiniais atstatomoje sodyboje Daneikių k., Degučių seniūnijoje, Zarasų rajone, kur Direkcija pateiktam techniniam projektui nepritarė. Techninis projektas prieštaravo Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXIX skyriaus 127.9. punkto reikalavimams. Remiantis minėto teisės akto reikalavimais, vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama: statyti naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius, ūkininko ūkio ir kitus pastatus už miestų, miestelių ir kaimų ribų arčiau kaip 100 metrų iki vandens telkinio kranto linijos arba 50 metrų - nuo terasos šlaito briaunos (bet visais atvejais - potvynio metu neužliejamoje teritorijoje). Esamose sodybose mažesniu atstumu gali būti statomas ir rekonstruojamas gyvenamasis namas bei jo priklausiniai (tvartas, garažas, lauko virtuvė, klėtis, daržinė, malkinė, asmeninio naudojimo pirtis, kurios bendrasis plotas ne didesnis kaip 25 kv. metrai, ir kt.), kai projektuose numatomos neigiamo poveikio aplinkai išvengimo priemonės, suderintos su Aplinkos ministerija. Nurodytuosius pastatus taip pat draudžiama statyti vandens telkinių šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 10 laipsnių. Kad P. S. turi laikytis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXIX skyriaus 127.9. punkto reikalavimų, patvirtina Valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registro išrašas - pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre 2008-10-07 Nr. 332035, kur pats pareiškėjas yra pasirašęs. Taip pat, kad P. S. turi laikytis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXIX skyriaus, tame tarpe 127.9. punkto reikalavimų, matyti iš Utenos apskrities viršininko 2008-09-05 įsakymo Nr. 14-1555, dėl žemės sklypo valstybinio žemės kadastro duomenų patikslinimo Zarasų rajone. Rengiant techninį projektą, privalu vadovautis Gražutės regioninio parko apsaugos reglamento 26 punkto reikalavimais, kad rengiant detalųjį planą arba rengiant statybos projektus buvusioms sodyboms atkurti, vietos pastatams statyti gali būti parinktos kitose vietose, nei jie stovėjo anksčiau, tačiau visais atvejais nepažeidžiant vertingų kraštovaizdžio elementų, taip pat laikantis 24 punkte išdėstytų reikalavimų. Kitose vietose ne miško paskirties žemėje pastatai gali būti statomi ir tuo atveju, kai buvusiose vietose negalima statyti dėl inžinerinių tinklų, susiformavusių želdinių, pasikeitusio kraštovaizdžio ar vandens telkinio kranto linijos. Remiantis Gražutės regioninio parko apsaugos reglamento 24 ir 24.2 punktų reikalavimais statiniai Gražutės regioniniame parke projektuojami, statomi ar rekonstruojami, atsižvelgiant į vietovės kraštovaizdžio ypatumus bei tradicinės regiono architektūros savitumus, paveldo objektų apsaugos reikalavimus, siekiant išsaugoti bendrą kraštovaizdžio struktūrą ir jo estetinę vertę, erdvinį raiškumą ir raiškius reljefo bei hidrografinio tinklo elementus. Direkcijos nuomone, projektuojant statinius būtina nepažeisti vertingų kraštovaizdžio elementų: vandens telkinio apsaugos juostos ir zonos vertingų želdinių, miško žemės, šlaitų ir kitų kraštovaizdžio elementų.

11Direkcija pabrėžė, kad techninis projektas prieštaravo Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 punkto nuostatoms, kur pasakyta, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas, nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose, statyti pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos ir 13 str. 2 d. 5 punkto nuostatoms, kur pasakyta, kad valstybiniuose parkuose draudžiama arba ribojama veikla, galinti pakenkti saugomiems kompleksams ir objektams (vertybėms), taip pat rekreaciniams ištekliams. Valstybiniuose parkuose draudžiama statyti naujus gyvenamuosius namus, ūkininko ūkio ir kitus pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos, statyti statinius, mažinančius kraštovaizdžio estetinę vertę, ir sodinti želdinius, užstojančius istorinę, kultūrinę bei estetinę vertę turinčias panoramas. Statybos techniniame projekte pateiktame sklypo inžineriniame topografiniame plane M 1:500 matyti, kad Lydekio ežero pakrantėje pažymėtas skardis - didesnis nei 15° šlaitas, o gyvenamasis namas projektuojamas 25 metrai nuo šio šlaito. Projektuojamas gyvenamasis namas turi būti suprojektuotas ne arčiau kaip 50 metrų nuo pažymėto šlaito, o ne 25 metrai, kaip pateikta plane.

12Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Direkcijos atstovė patvirtino atsiliepime į P. S. skundą išdėstytus argumentus ir prašė skundo netenkinti.

13Atsakovas Savivaldybės administracija su P. S. skundu nesutiko ir prašė jį atmesti, paaiškindama, kad Savivaldybės administracija nėra sudariusi Nuolatinės statybos komisijos, o ši komisija yra sudaryta Savivaldybės.

14Atsakovas Savivaldybė su P. S. skundu nesutiko ir prašė jį atmesti, paaiškindama, kad Savivaldybė yra sudariusi Savivaldybės Nuolatinę statybos komisiją iš teritorijų planavimo ir statinio projektavimo sąlygas parengusių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų), institucijų bei savivaldybės atstovų, turinčių įgaliojimus priimti sprendimus LR Statybos įstatymo 23 str. 9 dalyje nustatytais klausimais. Komisijos veikla reglamentuota Savivaldybės tarybos patvirtintais nuostatais ir darbo reglamentu. Komisija yra tarpžinybinė institucija, kuri nagrinėja ir priima sprendimus savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų derinimo klausimais, taip pat tikrina statinių projektus ir priima sprendimus išduoti arba neišduoti statybos leidimus. Komisija, gavusi statytojų prašymą, patikrina ir nustato, ar statinio projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą), projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus ir Nuolatinės statybos komisijos nuostatuose nurodytus teisės aktus. Komisija protokolu įformina statinio projekto patikrinimo rezultatus ir sprendimu nurodo savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar jo neišduoti. Komisijos sprendimas išduoti statytojui (užsakovui) jo prašomą statybos leidimą ar statybos leidimo neišduoti yra privalomas savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui). Sprendimas išduoti statybos leidimą gali būti priimtas tik tuo atveju, kai visi nuolatinės statybos komisijos nariai pritaria statybos leidimo išdavimui. Jeigu bent vienas komisijos narys nepritaria statybos leidimo išdavimui, priimamas sprendimas neišduoti.

15Savivaldybė pabrėžė, kad P. S. nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, kuriame ketinama atstatyti buvusią sodybą, yra Daneikių k.. Degučių sen., Zarasų raj.. Vietovė, kurioje yra minėtas žemės sklypas, patenka į saugomos teritorijos - Gražutės regioninio parko direkcijos tvarkymo ir reguliavimo ribas, kuriai taikomas specialus teisinis reguliavimas. Atkreiptinas dėmesys, kad saugomos teritorijos „steigiamos siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes)“. Tai yra pagrindinis saugomos teritorijos tikslas, turintis viešąjį interesą. Šiuo atveju vertinimą atliko į komisijos sudėtį įeinantys Direkcijos įgalioti atstovai, kurių nuomonė dėl statybos leidimo saugomoje teritorijoje išdavimo yra ypatingai reikšminga ir svarbi.

16Savivaldybė paaiškino, kad statybos leidimui visi nuolatinės statybos komisijos nariai nepritarė, nepritarimo motyvai išdėstyti 2009-01-23 Direkcijos rašte Nr. S-19. Ši Direkcijos išreikšta nuomonė ir buvo pagrindas neišduoti P. S. statybos leidimo. Apie komisijos priimtą sprendimą pareiškėjas buvo informuotas raštu, nors pats pareiškėjas dalyvavo komisijos posėdyje svarstant jo prašymą, todėl pareiškėjo argumentas, kad pareiškėjui pateiktas atsakymas neatitinka Įstatymo 8 str. reikalavimų, laikytinas formaliu ir nepagrįstu, nes P. S. atsisakymo išduoti statybos leidimą priežastis bei motyvus žinojo ir jų nepakartojimas nėra pakankamas pagrindas teigti, buvus pažeistą Įstatymo 8 str. nuostatą.

17Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Savivaldybės atstovė patvirtino atsiliepime į P. S. skundą išdėstytus argumentus ir prašė skundo netenkinti.

18Pareiškėjas P. S. asmeninės nuosavybės teise valdo 0,4497 ha žemės sklypą, esantį Daneikių k., Zarasų raj.. Pareiškėjas P. S., ketindamas minėtame žemės sklype atstatyti buvusią sodybą - gyvenamąjį namą su priklausiniais, 2009-01-20 kreipėsi į Savivaldybės administraciją su prašymu išduoti projektavimo sąlygų sąvadą. 2008-01-25 P. S. Savivaldybės administracijos direktorius išdavė projektavimo sąlygų sąvadą Nr. PS-6 gyvenamojo namo su priklausiniais atstatomoje sodyboje Daneikių k., Degučių sen., Zarasų rajone, techninio projekto rengimui. 2009-01-28 Savivaldybės Nuolatinė statybos komisija posėdyje svarstė P. S. iškeltą klausimą dėl gyvenamojo namo atstatomoje sodyboje Zarasų rajone, Degučių seniūnijoje, Daneikių kaime, techninio projekto bei 2009-01-28 protokole Nr. NSP-3 padarė išvadą, kad statinio projektas neatitinka statinio projektavimo sąlygų sąvado ir žemės sklypo detaliojo plano reikalavimų, rekomenduodama neišduoti statybos leidimą. Savivaldybės administracija 2009-01-28 raštu Nr. TS-12.23-40 informavo P. S., kad statybos leidimas pagal jo 2009-01-20 prašymą nebus išduotas, o neišdavimo priežastys yra nurodytos Nuolatinės statybos komisijos 2009-01-28 posėdžio protokole Nr. NSP-3.

19Šio ginčo esmė – ar pareiškėjui P. S. pagrįstai buvo atsisakyta išduoti statybos leidimą gyvenamojo namo su priklausiniais atstatomoje sodyboje Daneikių k., Degučių sen., Zarasų rajone, atstatymui.

20Išsamiai ir visapusiškai ištyrus byloje esančius įrodymus, teismas konstatuoja, kad

21Savivaldybės administracija 2009-01-28 raštu Nr. TS-12.23-40 atsakė P. S. į jo 2009-01-20 prašymą, kad minėtas raštas daro įtaką pareiškėjo P. S. teisėms ir pareigoms, todėl jis laikytinas individualiu administraciniu sprendimu.

22Teismas daro išvadą, kad 2009-01-28 Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos protokole Nr. NSP-3 padaryta išvada, jog gyvenamojo namo atstatomoje sodyboje Zarasų rajone, Degučių seniūnijoje, Daneikių kaime, projektas neatitinka statinio projektavimo sąlygų sąvado ir žemės sklypo detaliojo plano reikalavimų yra tik rekomendacinio pobūdžio, neišsprendusi iš esmės klausimo dėl statybos leidimo išdavimo, todėl minėta Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos išvada negali būti skundžiama, o yra skundžiamas Savivaldybės administracijos sprendimas neišduoti statybos leidimą.

23Teismas daro išvadą, kad iškilusio ginčo santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas tiek, kiek tai yra susiję su priimto sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu.

24Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str. numato, kad individualus administracinis sprendimas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis. Sprendime turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos. Sprendimas turi būti pasirašytas jį priėmusios institucijos vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas institucijos antspaudu. Teismas daro išvadą, jog Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str. yra keliamas reikalavimas, kad individualus administracinis sprendimas būtų paremtas nustatytais faktais ir pagrįstas teisės normomis.

25Įstatymų leidėjas numatė būtinybę priimamą sprendimą pagrįsti teisės normomis. Vadinasi, kiekvienas viešojo administravimo subjekto priimamas sprendimas turi būti motyvuotas.

26Teismas daro išvadą, kad Savivaldybės administracija, atsisakydama išduoti statybos leidimą, pareiškėjui P. S. jokių atsisakymo motyvų nenurodė, o tik savo rašte pažymėjo, kad atsisakymo priežastys nurodomos Nuolatinės statybos komisijos protokole, tačiau iš minėto protokolo matyti, kad jame joks teisinis atsisakymo išduoti statybos leidimą pagrindas nenurodytas. Akivaizdu, kad toks priimtas sprendimas neatitinka jam keliamų viešojo administravimo reikalavimų, jis nėra pagrįstas teisės normomis.

27Be to, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str. 2 d. ir 3 d. numatytas reikalavimas, kad sprendime turi būti nurodyta jo apskundimo tvarka, jis turi būti patvirtintas sprendimą priėmusios institucijos antspaudu ir teismas daro išvadą, kad skundžiamas sprendimas minėtų reikalavimų neatitinka.

28Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ginčo sprendimas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme numatytų reikalavimų ir teismas nesutinka su atsakovų paaiškinimais, kad toks teisės aktų pažeidimas laikytinas formaliu ir neturinčiu esminės įtakos priimtam sprendimui, t.y. teismas daro išvadą, kad minėtas sprendimas naikintinas ir prašymas išduoti statybos leidimą perduotinas nagrinėti iš naujo, kadangi teismas neturi galimybės įsitikinti priimto sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu.

29Nagrinėjant pareiškėjo P. S. prašymą dėl statybos leidimo išdavimo iš naujo, Savivaldybės administracija privalo iš naujo įvertinti pareiškėjo P. S. pateiktą projektinę dokumentaciją, Direkcijos išvadas, ištirti, ar yra pagrindas išduoti statybos leidimą ir, nustačius trūkumus, priimti motyvuotą sprendimą, kuriame nurodyti, kokių veiksmų asmuo turi imtis, kad minėti trūkumai būtų pašalinti, nurodyti faktines aplinkybes, savo daromas išvadas pagrįsti teisės normomis bei nurodyti sprendimo apskundimo tvarką.

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str. teismas

Nutarė

31pareiškėjo P. S. skundą tenkinti dalinai.

32Panaikinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos 2009-01-28 sprendimą Nr. TS-12.23-40 „Dėl prašymo išduoti statybos leidimą“.

33Įpareigoti Zarasų rajono savivaldybės administraciją iš naujo išnagrinėti 2009-01-20 P. S. prašymą išduoti statybos leidimą gyvenamojo namo atstatymui sodyboje Zarasų rajone, Degučių seniūnijoje, Daneikių kaime.

34Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėjas P. S. kreipėsi į teismą su skundu,... 4. Savo reikalavimus pareiškėjas P. S. pagrindė tuo, kad... 5. P. S. pabrėžė, kad 1999-06-17 Lietuvos Respublikos... 6. P. S. paaiškino, kad Gražutės regioninio parko direkcija... 7. P. S. pabrėžė, kad Savivaldybės administracijos... 8. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjo P. S. atstovė... 9. Atsakovas Direkcija su P. S. skundu nesutiko ir prašė... 10. Direkcija paaiškino, kad 2008-01-25 P. S. Savivaldybės... 11. Direkcija pabrėžė, kad techninis projektas prieštaravo Lietuvos Respublikos... 12. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Direkcijos atstovė patvirtino atsiliepime... 13. Atsakovas Savivaldybės administracija su P. S. skundu... 14. Atsakovas Savivaldybė su P. S. skundu nesutiko ir prašė... 15. Savivaldybė pabrėžė, kad P. S. nuosavybės teise... 16. Savivaldybė paaiškino, kad statybos leidimui visi nuolatinės statybos... 17. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo Savivaldybės atstovė patvirtino... 18. Pareiškėjas P. S. asmeninės nuosavybės teise valdo... 19. Šio ginčo esmė – ar pareiškėjui P. S. pagrįstai... 20. Išsamiai ir visapusiškai ištyrus byloje esančius įrodymus, teismas... 21. Savivaldybės administracija 2009-01-28 raštu Nr. TS-12.23-40 atsakė 22. Teismas daro išvadą, kad 2009-01-28 Savivaldybės Nuolatinės statybos... 23. Teismas daro išvadą, kad iškilusio ginčo santykius reguliuoja Lietuvos... 24. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str. numato, kad... 25. Įstatymų leidėjas numatė būtinybę priimamą sprendimą pagrįsti teisės... 26. Teismas daro išvadą, kad Savivaldybės administracija, atsisakydama išduoti... 27. Be to, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str. 2 d. ir 3... 28. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ginčo sprendimas... 29. Nagrinėjant pareiškėjo P. S. prašymą dėl statybos... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. pareiškėjo P. S. skundą tenkinti dalinai.... 32. Panaikinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos 2009-01-28 sprendimą... 33. Įpareigoti Zarasų rajono savivaldybės administraciją iš naujo... 34. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...