Byla I-6690-426/2007

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Audriaus Bakavecko, Rūtos Miliuvienės (pranešėja), sekretoriaujant Eglei Pajarskienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei prokurorei Irmai Zaikienei, atsakovo atstovams Audronei Kapočienei ir advokatui Kęstučiui Virkečiui, trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovei Daliai Bujanauskaitei, trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovei Giedrei Leimontaitei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. J., S. N., K. V.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą atsakovui Trakų rajono savivaldybei dėl sprendimų panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys – Vilniaus apskrities viršininko administracija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, V. J., S. N., D. N., K. V., UAB „Karpis“).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras pareiškimu prašo panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. S1-544 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., detaliojo plano rengimo“, 2006 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. S1-24 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )) Trakų r. sav., Trakų sen,, Gojaus k., detaliojo plano ir infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“ ir 2006 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. S1-26 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) Trakų r. sav., Trakų sen., Padvarionių k., detaliojo plano ir infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“.

5Pareiškime (b. l. 6-19) paaiškino, jog Vilniaus apygardos prokuratūroje 2006 m. liepos 19 d. gautas Vilniaus apskrities administracijos raštas Nr. (50)-l.2-2811-(3.31), kuriuo prašoma spręsti klausimą dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos priimtų sprendimų panaikinimo teismine tvarka inicijavimo. Nurodo, kad Vilniaus apskrities viršininkas 2005 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 2.3-1334 patvirtino VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus parengtas Trakų ir Švenčionių rajonų savivaldybių miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas bei įpareigojo šių rajonų žemėtvarkos skyrius vadovautis patvirtintomis schemomis nustatyta tvarka sprendžiant miškų įveisimo ne miško žemėje klausimus. Patvirtinus schemą, Trakų rajono savivaldybės taryba 2005 m. balandžio 28 d. priėmė sprendimą Nr. S1-133 „Dėl Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos taikymo“, kuriuo nusprendė pritarti žemėtvarkos schemos - specialiojo teritorijų planavimo dokumento taikymui, nustatant kaimiškųjų teritorijų žemės naudmenų naudojimo ir tvarkymo prioritetus (planuojant žemėvaldų bei žemės ūkio centrų išdėstymą ir plėtrą). Trakų rajono savivaldybės taryba 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. S1-175 nusprendė pakeisti 2005 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. S1-133 ir schemos plane, kur miško įveisimas nenumatomas, tvirtinti galimos urbanistinės plėtros teritorijas, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimą. Vadovaujantis minėtais 2005 m. balandžio 28 d. ir 2005 m. gegužės 26 d. sprendimais, Trakų rajono savivaldybėje buvo priimti 136 sprendimai, kuriais leista rengti 169 sklypų, esančių Trakų rajone, detaliuosius planus, numatant šių žemės sklypų padalijimą bei pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimą iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę/gyvenamoji teritorija (mažaaukščių pastatų statyba).

6Tvirtina, kad Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos (specialiojo planavimo dokumento) rengimo procesas buvo pradėtas vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-565, planavimo organizatorius - Žemės ūkio ministerija, plano rengėjas - Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, planavimo lygmuo ir rūšis - apskrities lygmens specialusis planavimas. Žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-565 patvirtintos Planavimo užduoties 1 p. nurodytas darbo tikslas - parengti Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas (1:50 000) skaitmenine ir analogine forma. Iš Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos tekstinės dalies aiškinamojo rašto matyti, kad pagrindinis planavimo tikslas - parengti, suderinti ir patvirtinti miškų išdėstymo žemėtvarkos schemą M 1:50 000, kurioje pažymėti sprendiniai:

7• Žemės ūkio paskirties žemės, tinkamos sodinti mišką;

8• Kitos paskirties teritorijos, kuriose tikslinga įveisti mišką;

9• Plotai, kuriuose draudžiama įveisti mišką.

10Taigi, Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemą sudaro sprendiniai dėl žemės plotų, kuriuose miško įveisimas leidžiamas, taip pat sprendiniai dėl žemės plotų, kuriuose miško įveisimas draudžiamas. Nurodyti sprendiniai grindžiami Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklėmis. Pareiškėjas pabrėžia, jog miškų išdėstymo žemėtvarkos schemose nesprendžiami urbanistinės plėtros klausimai, todėl šiuo atveju Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemoje galimos urbanistinės plėtros teritorijoms suteikiamas tik teritorijų, kuriose draudžiama įveisti mišką, statusas. Be to, Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemoje taip pat nėra sprendžiami ir ūkių žemėvaldų bei žemės ūkio centrų išdėstymo ir plėtros planavimo klausimai.

11Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Aplinkos ministerijos prašymu išnagrinėjusi Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos rengimo tvarkos ir procedūrų vykdymo pažeidimus, 2006 m. vasario 27 d. rašte Nr. 4B-(8.2)-230 pažymėjo, kad šioje schemoje sprendžiami tik su miško įveisimu susiję klausimai, bei nustatė, kad Trakų rajono savivaldybės taryba 2005 m. balandžio 28 d. ir 2005 m. gegužės 26 d. priimdama sprendimus Nr. S1-133 ir Nr. S1-175, kuriais nusprendė plotuose, kur miško įveisimas nenumatomas, tvirtinti galimos urbanistinės plėtros teritorijas, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimą, pažeidė Teritorijų planavimo įstatymo 15 str. 3 d., 18 str., 24 str. 4 d.; Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių 50 p., Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo proceso nuostatus. Remiantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nustatytais pažeidimais, bei siekiant išvengti Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo schemos sprendinių interpretavimo, Vilniaus apskrities viršininkas 2006 m. vasario 28 d. priėmė įsakymą Nr. 2.3-1839 „Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2005 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 2.3-1334 „Dėl Trakų ir Švenčionių rajonų savivaldybių miškų išdėstymo žemėtvarkos schemų patvirtinimo“ 2 punkto patikslinimo“ ir nurodė, kad patvirtintomis schemomis vadovaujamasi nustatyta tvarka sprendžiant tik miškų įveisimo ne miško žemėje klausimus, o Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemoje nustatytos galimos urbanistinės plėtros teritorijos turi reikšmę kaip teritorijos, kuriose draudžiama įveisti mišką, ir nėra teisinio pagrindo rengti teritorijų planavimo dokumentus, kai keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis statinių statybai ir kitai veiklai plėtoti.

12Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2006 m. kovo 3 d. pateikė Trakų rajono savivaldybės tarybai teikimą Nr. 1T-3, kuriame pažymėjo, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. S1-175, taip pat juo pakeistas 2005 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. S1-133 grindžiami klaidingu Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos (jos paskirties) vertinimu. Tvirtindama galimos urbanistinės plėtros teritorijas ir kartu išreikšdama siekį pradėti šiose teritorijose detaliojo teritorijų planavimo procesą, miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos taikymą siedama su ūkių žemėvaldų ir žemės ūkio centrų išdėstymo ir plėtros planavimu Trakų rajono savivaldybės taryba tam tikru mastu pakeitė Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos sprendinius ir kartu pakoregavo jos paskirtį. Vyriausybės atstovas atkreipė dėmesį į tai, jog Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos sprendiniuose numatyti reikalavimai yra privalomi Trakų rajono savivaldybei, todėl tam, kad toks teritorijų planavimo dokumentas galėtų būti taikomas, nėra būtina, kad savivaldybės institucija išreikštų savo valią dėl teritorijų planavimo dokumento taikymo arba savo sprendimais tvirtintų aukštesnio teritorijų planavimo lygmens institucijos jau patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą (jo sprendinius). Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje pasiūlė Trakų rajono savivaldybės tarybai svarstyti savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. S1-175 ir 2005 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. S1-133 panaikinimo klausimą. Trakų rajono savivaldybės taryba 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. S1-123 nusprendė tarybos 2005 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. S1-133 „Dėl Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo schemos taikymo“ ir 2005 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. S1-175 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. S1-133 pakeitimo“ laikyti netekusiais galios. Pareiškėjo manymu, panaikinus Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. S1-133 ir 2005 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. S1-175, turi būti panaikinti ir kiti Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimai, Trakų rajono savivaldybės administracijos ( - ) įsakymai, kuriais leista rengti žemės sklypų detaliuosius planus, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimą iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus vedėjos patvirtintos planavimo sąlygos detaliesiems ir specialiesiems planavimo dokumentams rengti, kadangi šie dokumentai priimti vadovaujantis neteisėtais ir negaliojančiais Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, pažeidžiant įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, o būtent:

13• Teritorijų planavimo įstatymo 24 str. 1 d. ir Aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 22 p., kuriuose įtvirtinta nuostata, jog rengti detaliuosius planus formuojant žemės sklypus gyvenamųjų namų kvartalų ar gyvenamųjų namų grupių (daugiau kaip trys gyvenamieji namai) statybai galima tik tais atvejais, kai tai yra numatyta savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendruosiuose planuose arba specialiuosiuose saugomų teritorijų ar jų zonų, taip pat gyvenamųjų teritorijų išdėstymo planuose;

14• Teritorijų planavimo įstatymo 15 str. 3 d., kurioje numatyta, kad tais atvejais, kai savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrieji planai neparengti arba parengtų bendrųjų planų sprendiniuose kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros plėtros ir aukštybinių pastatų išdėstymo klausimai nespręsti, privaloma rengti specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus - kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros plėtros ir aukštybinių pastatų išdėstymo schemas ir (ar) planus (projektus);

15• Teritorijų planavimo įstatymo 24 str. 4 d. ir Detaliųjų planų rengimo taisyklių 25 p., kuriuose numatyta, kad detalieji planai negali būti rengiami, jeigu jų planavimo tikslai prieštarauja valstybės, Vyriausybės, Vyriausybės įgaliotos institucijos, apskrities ir savivaldybės lygmens bendrųjų arba specialiųjų planų sprendiniams, taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams;

16• Detaliųjų planų rengimo taisyklių 21 p., kuriame nustatyta, kad detalieji planai, keičiantys pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, rengiami tik išnagrinėjus tokio keitimo socialines, ekonomines ir aplinkosaugos pasekmes. Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimui turi pritarti savivaldybės taryba;

17• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1278 patvirtintų Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių 10 p., kuriuo nustatyta, kad pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis keičiama apskrities viršininko sprendimu pagal parengtus ir patvirtintus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus, žemės konsolidacijos projektus ir detaliuosius planus.

18Reikšminga aplinkybe šiame procese yra tai, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos pradėti rengti žemės sklypų infrastruktūros plėtros specialieji ir detalieji planai apima teritorijas, esančias greta Trakų istorinio nacionalinio parko. Parko direkcija 2006 m. sausio 16 d. raštu Nr. S-15, adresuotu Kultūros ministerijai, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus rajono aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos, pažymėjo, kad Trakų istorinio nacionalinio parko teritorija iki šiol neturi buferinių apsaugos zonų ir šiuo metu jau yra pradėta Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos (tvarkymo plano), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912, atnaujinimo procedūra, kur numatyti ir buferinių zonų planavimo darbai ir kad priimami tokio pobūdžio Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimai labai neigiamai įtakos Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijos kraštovaizdį, vizualinį teritorijos suvokimą, sudarys vizualinę taršą istorinio nacionalinio parko saugomoje teritorijoje ir jos gretimybėse esantiems kultūros paveldo objektams ar etnokultūriniams kompleksams, taip pat sukels neigiamas pasekmes saugomoje teritorijoje esančio ežeryno ir jo gruntinių vandenų mitybos baseino hidrologiniam režimui bei fizinės taršos grėsmę neįeinančioms į saugomą teritoriją požeminių vandenų mitybos zonoms. Apie neigiamas infrastruktūros plėtros pasekmes pažymima ir Kultūros ministerijos 2006 m. vasario 20 d. rašte Nr. S2-392. Į tai privalėjo atsižvelgti Trakų rajono savivaldybės taryba prieš ginčijamų sprendinių priėmimą.

19Prokuratūros įstatymo 19 str. įtvirtinta prokuroro pareiga ginti viešąjį interesą. Ši pareiga kyla prokurorui nustačius asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą pagal asmens, valstybės ar savivaldybės institucijos arba įstaigos pranešimą, pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva, taip pat ir tais atvejais, kai kitų institucijų pareigūnai, tarnautojai jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti šį interesą, nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti. Prokuroras, ginantis viešąjį interesą bei turintis pagrindą manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu. Viešasis interesas bendrąja prasme siejamas su visuomeniniu interesu, o visos visuomenės interesas yra visa tai, kas objektyviai reikšminga, reikalinga, vertinga pačiai visuomenei. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad ginčijamų Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimų pagrindu pradėti rengti detalieji planai apima daugiau kaip 450 ha Trakų rajono teritorijos. Šiuos planus įgyvendinus, Trakų apylinkėse būtų pradėtos masinės naujų gyvenamųjų namų statybos, ko pasekoje neabejotinai iš esmės pasikeistų šios istorinę, kultūrinę, visuomeninę vertę turinčios vietovės kraštovaizdis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 54 str. 1 d. nustatyta, kad valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Remiantis šia konstitucine nuostata bei įvertinus Trakų rajone vykdomos urbanizacijos visuomeninę reikšmę, mano, jog neteisėtų Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimų panaikinimas laikytinas valstybės ir tuo pačiu viešuoju interesu.

20Pareiškime nurodyta, jog Vilniaus apskrities viršininko administracijos raštas Nr. (50)-1.2-2811-(3.31) Vilniaus apygardos prokuratūroje gautas 2006 m. liepos 19 d. Siekiant visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti pareiškimą, išanalizuoti pateiktą informaciją bei priimti sprendimą, buvo būtina surinkti pakankamai duomenų, leidžiančių įvertinti Trakų rajono savivaldybės tarybos priimtų sprendimų teisėtumą. Nuo Vilniaus apskrities viršininko rašto gavimo iki 2006 m. gruodžio 12 d. iš Vilniaus apygardos prokuratūros buvo išsiųsti 34 paklausimai įvairioms institucijoms dėl informacijos ir dokumentų pateikimo. Paskutinis atsakymas prokuratūroje gautas 2006 m. gruodžio 12 d., todėl termino pareiškimui paduoti pradžia skaičiuotina nuo tos dienos, kai prokuratūroje buvo surinkta pakankamai duomenų, patvirtinančių Trakų rajono savivaldybės tarybos priimtų sprendimų panaikinimo teismine tvarka pagrįstumą. Trakų rajono savivaldybės taryboje priimti sprendimai dėl daugiau kaip 150 žemės sklypų, nuosavybės teise priklausančių 190-iai asmenų; atkreipia dėmesį, jog ne visos institucijos prokurorui reikalingą informaciją pateikė laiku bei tinkamos formos.

21Atsakovas Trakų rajono savivaldybė prašo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą.

22Atsiliepime (b. l. 85-94) nurodo, jog 2003 m. gruodžio 30 d. Žemės ūkio ministras priėmė įsakymą Nr. 3D-565 „Dėl Alytaus, Anykščių, Kelmės, Molėtų, Pasvalio, Plungės, Skuodo, Šalčininkų, Šilalės, Šilutės, Širvintų, Švenčionių, Telšių, Trakų, Varėnos, Vilkaviškio, Vilniaus, Zarasų rajonų savivaldybių ir Rietavo savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemų parengimo“ (toliau – ir Įsakymas), kuris ir buvo pagrindas rengti Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemą. Įsakymo 1 p. nustato, kad gavus planavimo sąlygas pradedamas savivaldybių miškų išdėstymo žemėtvarkos schemų (specialiojo planavimo) rengimo procesas. Įsakymo 2 p. patvirtinta savivaldybių miškų išdėstymo žemėtvarkos schemų rengimo planavimo užduotis. Pagal Įsakymo 3 p., VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas įgaliotas parengti savivaldybių miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas ir iš atitinkamų institucijų gauti planavimo sąlygas. Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos buvo pavesta koordinuoti miškų išdėstymo žemėtvarkos schemų rengimo, derinimo ir tvirtinimo eigą ir atskirų jos etapų terminus (4 p.). Įsakyme nurodyti miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos rengimo eigos terminai prasideda 2003 m. lapkričio 1 d., nors pats įsakymas priimtas 2003 m. gruodžio 30 d. Teigia, kad Žemės ūkio ministerija prisiėmė tipines planavimo organizatoriaus pareigas - organizavo specialiojo plano rengimą, pasirinko plano rengėją, finansavo teritorijų planavimo darbus, numatė, kas vykdys (teiks) plano projektą viešai svarstyti, derinti, tikrinti bei tvirtinti Teritorijų planavimo įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Planavimo užduoties 2.2.1. p. Žemės ūkio ministerija įvardinta kaip „Užsakovas“, nors „Užsakovo“ teisės ir pareigos teritorijų planavimo procese nėra apibrėžtos. Pareiškimo 15 lape teigiama, kad pagal Žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 3D-565 planavimo organizatorius yra Žemės ūkio ministerija. Tačiau planavimo organizatoriaus teises ji delegavo Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Iš dokumentų matyti, kad trūko teisinių sąvokų ir terminų nuoseklumo nuo pat Žemės ūkio ministro įsakymo priėmimo. Be to, kompetentingas teisės subjektas savo įgaliojimus privalo vykdyti ne savo nuožiūra, o laikydamasis jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų.

232004 m. sausio 13 d. VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius išsiuntinėjo suinteresuotoms institucijoms paraiškas sąlygoms teikti specialiojo planavimo dokumentams rengti. Pažymi, kad šio plano rengėjo surašytas lydraštis ir pateikta paraiška planavimo sąlygoms gauti buvo išsiųsta be parašų; nenurodyta data. Paraiškos sąlygoms bendriesiems, detaliesiems planams ir specialiojo planavimo dokumentams rengti formoje kategoriškai nurodoma, kad paraiškoje turi būti paraiškos rengėjo parašas ir įrašyta data. Tai yra akivaizdus taisyklių pažeidimas, kurio negalima vertinti vien kaip formalaus.

24Suinteresuotos institucijos sąlygas Trakų rajono miškų išdėstymo žemėtvarkos schemai rengti išdavė vadovaujantis Aplinkos ministro 1998 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 211 patvirtintomis Specialiojo planavimo dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo bendrosiomis taisyklėmis. 2004 m. sausio 19 d. planavimo sąlygas pateikė Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas. Šių sąlygų V dalis numatė kitus reikalavimus, o būtent sąlygų 5.2. p. numatė: „pažymėti kaimų (gyvenviečių) ribas. Išnagrinėti žemėvaldas, įvertinti gyvenviečių plėtros galimybes, jų infrastruktūros, komunalinių objektų, rekreacijos ir kitokiems poreikiams reikalingas teritorijas“. Ir kitos planavimo sąlygas išduodančios institucijos nurodė, kad tarp miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos sprendinių reikia numatyti ir kitus Trakų rajono plėtros aspektus. 2004 m. vasario 27 d. sąlygas Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemai rengti pateikė Aplinkos ministerijos Miškų departamentas. Sąlygų IV dalis numatė, kuriais aspektais turėtų būti vertinamos rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmės: „a” punktas numatė, kad turi būti įvertintas „ekonominis” aspektas, o „b“ punktas numatė, kad turi būti atsižvelgta į socialinį aspektą. 2004 m. kovo 1 d. planavimo sąlygas pateikė Trakų rajono savivaldybės architektūros skyrius. Sąlygų IV dalies „f“ punktas numatė, kad turi būti įvertintas ūkinės veiklos aspektas. Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos apraše (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920) nurodoma, kad poveikis ekonominei aplinkai apima savivaldybės ekonominę plėtrą, bendrąsias investicijų ir verslo sąlygas, gamybos sąnaudų pokyčius ir t. t. Poveikis socialinei aplinkai vertinamas atsižvelgiant kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks rajono bendrąją socialinę būklę, gyventojų užimtumą, vietos savivaldos ir vietos bendruomenės raidą ir kt.

25Atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas nepateikia įrodymų, jog atskirų institucijų planavimo sąlygose įvardinta urbanistinė plėtra kaip nors pažeidžia viešąjį interesą ar apskritai įstatymų saugomus interesus. Institucijos, teikdamos sąlygas Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemai rengti, įvardino, kad būtina atsižvelgti ne tik į miško užsodinimo leistinumą ar draudžiamumą, bet ir kitas socialines ir ekonomines sąlygas, tarp kurių yra ir urbanistinės plėtros galimybės. Pasak atsakovo, pareiškime suabsoliutinamas miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos rengimo vienas iš tikslų ir visiškai ignoruojami kiti uždaviniai, o būtent - savivaldybės siekis minėtame specialiajame plane numatyti subalansuotą rajono plėtrą. Negalima ignoruoti fakto, kad planavimo sąlygas išduodančios institucijos žinojo ir suvokė, kad miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos rengimo metu, įvertinant tai, kad rajone apskritai kol kas dar nėra parengto bendrojo rajono teritorijos planavimo dokumento (tokį tikimasi parengti 2007 m.), atsiranda galimybė užfiksuoti ir galimas urbanistinės plėtros teritorijas. Pareiškėjo pozicija prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 3 str. 1 d. 7 p. įtvirtintai nuostatai, jog teritorijų planavimo tikslas yra suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo šioje teritorijoje sąlygų. Sprendinys „draudžiama įveisti mišką“ nepasako, kad teritorija, kurioje draudžiama įveisti mišką, negali būti naudojama urbanistiniais tikslais, todėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemoje pažymėtos urbanistinės plėtros teritorijos ir yra teritorijos, kuriose draudžiama įveisti mišką.

26Pareiškėjas nurodo, kad pagal Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 patvirtintų taisyklių 3 p. numatytos teritorijos, kuriose miškus įveisti draudžiama: teritorijos, kuriose įveisti miškus draudžiama pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas (3. 1 p.); Kultūros ministerijos patvirtintos archeologinių paminklų (piliakalnių, senkapių, pilkapių ir kt.) teritorijos bei jų vizualinės apsaugos zonos (3.2 p.); detaliai išžvalgyti ir naudojami naudingųjų iškasenų telkiniai (3.3 p.); Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba Aplinkos ministerijos patvirtintos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir jų bendrijų (įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą) radavietės ir vertingos gamtinės buveinės (3.4 p.); žemės sklypai, kuriuos pagal patvirtintus ar pradėtus rengti teritorijų planavimo dokumentus numatoma naudoti visuomenės poreikiams (3.5 p.), taip pat žemės sklypai, kurie pagal patvirtintus detaliuosius planus numatyti užstatyti arba kitaip panaudoti ne žemės ūkio ir ne miškų ūkio veiklai (3.6 p.). Minėta nuostata (3.6 p.) įtvirtina draudimą įveisti mišką žemės sklypuose, kurie pagal patvirtintus detaliuosius planus numatyti užstatyti - tik apibrėžia, kad žemės poreikis urbanistinei plėtrai patvirtinamas vieninteliu taisyklėse nustatytu teisiniu pagrindu - įstatymų nustatyta tvarka patvirtintu detaliuoju planu. Atkreipia dėmesį, jog tiek sąlygų išdavimo metu, tiek miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos rengimo metu buvo tik keletas patvirtintų detaliųjų planų. Tik po metų Trakų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimus, kuriais leido rengti skunde nurodytus detaliuosius planus.

27Akcentuoja, kad nebuvo skiriama lėšų rengti teritorijos bendrąjį ir atitinkamus specialiuosius planus, nors savivaldybės meras ne kartą kreipėsi į Vyriausybę, Finansų ministeriją dėl lėšų skyrimo bendrojo plano rengimui; susidarė teisiškai nepagrįsta kliūtis spręsti rajono urbanistinės plėtros klausimus. Savivaldybės siekis miškų išdėstymo žemėtvarkos schemoje numatyti urbanistinės plėtros teritorijas yra susijęs su valdymo ekonomijos principu. Savivaldybei buvo svarbu aktyviai įsijungti į miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos sprendinių rengimą, kad ji galėtų specialiajame teritorijų planavimo dokumente įvardinti ir jai rūpimus rajono urbanistinės plėtros klausimus, kurių kitokiu būdu pagal savo turimus finansinius, žmogiškuosius ir kitus išteklius ji negalėjo išspręsti.

28Trakų rajono savivaldybė aktyviai dalyvaudama miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos rengimo procese vadovavosi svarbiais viešo administravimo principais: nepiktnaudžiavimo valdžia, proporcingumo ir subsidiarumo (Viešo administravimo įstatymo 4 str.). Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus parengtame miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos projekte 2004 m. rugsėjo 15 d. buvo nurodytos urbanistinės plėtros teritorijos. Po to Trakų rajono savivaldybės architektūros skyriuje vyko pasitarimai, kuriuose buvo aptariama miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos rengimo eiga. Analizuojant plano rengėjų pateiktą schemos grafinę dalį ir atsižvelgiant į diskusijose dalyvavusių architektų pastabas bei iš fizinių ir juridinių asmenų gautus pareiškimus, buvo parengtas dar vienas schemos grafinės dalies variantas ir žemėlapyje buvo nurodytos galimos urbanistinės plėtros teritorijos.

29Trakų rajono miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos sprendiniai, vadovaujantis Žemės ūkio ministro priimtu įsakymu patvirtinta planavimo užduotimi, turėjo būti apsvarstyti viešai. Prokuroro pareiškime teigiama, kad buvo pažeisti Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai. Pasak atsakovo, šis teiginys nepagrįstas, nes Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos viešo svarstymo su visuomene procedūros buvo pradėtos 2004 m. rugsėjo 22 d., apie tai paskelbus vietiniame laikraštyje „Trakų žemė“. Pageidaujantys susipažinti su šios schemos sprendiniais ir pareikšti pastabas bei pasiūlymus galėjo tai padaryti nuo 2004 m. rugsėjo 22 d. iki 2004 m. lapkričio 22 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje, o taip pat ir viešo susirinkimo, įvykusio 2004 m. lapkričio 22 d., metu. Informacija apie įvyksiantį viešą susirinkimą buvo patalpinta Trakų rajono laikraštyje „Trakų žemė“ Nr. 53. Viešas susirinkimas Trakų rajono savivaldybės salėje įvyko 2004 m. lapkričio 22 d. 10 val.

30Atsakovas nurodo, jog Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatuose (21 ir kt. punktuose) imperatyviai įvardinta, jog planavimo organizatorius užtikrina viešumą atliekant teritorijų planavimo procedūras. Minėtų nuostatų 35 p. numato, kad viešo susirinkimo dalyvius ar jų įgaliotus atstovus, taip pat susirinkimo metu teikiamus jų pasiūlymus registruoja planavimo organizatoriaus paskirtas asmuo, sudarydamas dalyvių sąrašą. Šį sąrašą pasirašo planavimo organizatorius. Nuostatų 36 p. nustato, jog viešo susirinkimo protokolu konstatuojama, kad viešo susirinkimo procedūra atlikta. Tai įforminama protokolu, kurį pasirašo planavimo organizatorius. Nuostatų 37 p. numato, jog viešam susirinkimui pirmininkauja planavimo organizatorius. Jis aptaria pataisas ir paaiškina, kodėl kai kurie pasiūlymai nepriimti. Šiuo atveju planavimo organizatoriaus parašo nėra. Nuostatų 39 p. kategoriškai nustato, kad po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nepriimami. Viešas susirinkimas įvyko 2004 m. lapkričio 22 d. VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriui pasiūlymus dėl schemos VĮ Trakų miškų urėdija teikė 2004 m. lapkričio 29 d., o Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos į VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus 2004 m. lapkričio 30 d. raštą Nr. 11-04-228 atsakė 2004 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. 1.7-1344. Tokiu būdu, pasak atsakovo, planavimo organizatorius nesilaikė viešo susirinkimo procedūrinių reikalavimų ir tokia jo veikla negali būti vertinama kaip mažareikšmiai ar formalūs pažeidimai.

31Svarstymo su visuomene viešo susirinkimo protokole buvo įrašyta: „1. Pritarti specialiojo plano sprendiniams. 2. Teikti derinimui specialiojo plano dokumentą planavimo sąlygas išdavusioms institucijoms 3. Miškų išdėstymo schemos sprendinius papildyti derinimo metu pateiktais pageidavimais“. Iš šio protokolo 3 p. matyti, kad derinimo metu buvo numatyti ir kiti sprendiniai Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemoje. Vykusiame viešame susirinkime buvo pateikti Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus vyriausios specialistės V. Orlovskienės, architektūros skyriaus vedėjos A. K., Aukštadvario regioninio parko direkcijos pasiūlymai, kurie buvo įrašyti Svarstymo su visuomene viešo susirinkimo protokole. Vienas iš pasiūlymų buvo Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėjos A. K. siūlymas: „atsižvelgiant į žemės savininkų pageidavimą keisti žemės ūkio paskirties žemę į kitos paskirties žemės sklypus, numatant statybą, įvertinti ir numatyti galimybę urbanizuoti teritorijas pagal pridedamą schemą“. Ši A. K. pastaba buvo įrašyta viešo susirinkimo metu 2004 m. lapkričio 22 d., o ne „Teritorijų planavimo dokumento suderinimo protokole“. Trakų rajono savivaldybė atsiliepime atkreipia teismo dėmesį, kad Teritorijų planavimo dokumento suderinimo protokole padaryta klaida įrašant neteisingą jo datą. Jame įrašyta 2004 m. lapkričio 22 d. Šio dokumento patvirtinimo dieną Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema turėjo būti baigta suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, o 2004 m. lapkričio 22 d. - tai įvykusio viešo susirinkimo diena, kai buvo galima Trakų rajono savivaldybės gyventojams teikti savo pasiūlymus. Analizuojant dokumento suderinimo protokolą matyti, kada buvo padaryti institucijų suderinimo įrašai. Pirmas suderinimas buvo pasirašytas Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento ( - ) J. Z. 2004 m. lapkričio 30 d., o paskutinis – A. K. - 2004 m. gruodžio 23 d. Per šį laikotarpį nuosekliai, maždaug kas savaitę, dokumentą suderino visos suinteresuotos institucijos. Prie šio Teritorijų planavimo dokumento suderinimo protokolo nebuvo rašoma jokių pastabų, todėl teiginys, kad prie šio protokolo buvo vėliau padaryta neteisėta A. K. pastaba yra nepagrįstas; toks veiksmas tiesiog neįmanomas. Atsakovas tvirtina, kad buvo dviejuose dokumentuose padarytos klaidos: Teritorijų planavimo dokumento suderinimo protokole bei Svarstymo su visuomene viešo susirinkimo protokole. Prie Teritorijų planavimo dokumento suderinimo protokolo buvo pridėtas vienas puslapis iš Svarstymo su visuomene viešo susirinkimo protokolo, pasirašyto visų dalyvavusių; trys iš jų pateikė pastabas.

322005 m. vasario 15 d. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos patikrino Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemą, įrašė teigiamą išvadą bei pasiūlė šią schemą patvirtinti. 2005 m. kovo 2 d. Vilniaus apskrities viršininkas įsakymu Nr. 2.3-1334 „Dėl Trakų ir Švenčionių rajonų savivaldybių miškų išdėstymo schemų patvirtinimo“ patvirtino Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus parengtą Trakų ir Švenčionių rajonų savivaldybių miškų išdėstymo schemą.

33Pareiškėjas Trakų rajono savivaldybės tarybą kaltina pažeidus Teritorijų planavimo 18 str. Atsakovas aiškina, kad šiuo atveju urbanistinės plėtros sprendiniai buvo įvardinti jau planavimo sąlygose, jų variantai buvo aptariami schemos rengimo metu, įvardinti viešo susirinkimo protokole. Schemoje urbanistinės plėtros sprendinius pažymėjo schemos oficialus rengėjas - VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius.

34Pareiškėjo minima aplinkybė, kad urbanistinė plėtra turės neigiamą įtaką Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijai, yra visiškai nepagrįsta. Kultūros ministerijai, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai bei Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai reikia atsakingai prisipažinti, kad šio parko tvarkymui neskiriamas reikiamas dėmesys. Parko tvarkymo planas parengtas 1993 m. ir yra pasenęs. Kalbama apie neapibrėžtas buferines zonas, tačiau neaiški nei jų funkcinė paskirtis, nei teritorijos. Nuo Trakų istorinio nacionalinio parko įsteigimo datos galima buvo ne tik parengti tinkamus planavimo dokumentus, tačiau ir išeksponuoti bei sutvarkyti tiek gamtinius kompleksus, tiek kultūrines - istorines vertybes. Nepagrįsti ir prielaidomis paremti pareiškėjo teiginiai apie neigiamas pasekmes saugomoje teritorijoje esančio ežeryno ir jo gruntinių vandenų mitybos baseino hidrologiniam režimui bei fizinės taršos grėsmę požeminių vandenų mitybos zonoms. Schemą patikrino Valstybinė teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, patvirtino Vilniaus apskrities viršininkas. Sąlygas detaliesiems planams rengti išdavė Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas. Numatomos planuoti teritorijos dažniausiai yra šalia esamų gyvenamųjų kvartalų bei pramoninės teritorijos. Nei viena teritorija betarpiškai nesiriboja su Trakų istoriniu nacionaliniu parku, kultūros paveldo, saugomais gamtos objektais, biologinės įvairovės požiūriu vertingais plotais. Visais atvejais užtikrinamas keliamų aplinkosaugos reikalavimų įvykdymas.

35Visuose Trakų rajono savivaldybės sprendimuose, kuriais vadovaujantis buvo leista rengti detaliuosius planus, savininkai buvo įpareigoti parengti infrastruktūros plėtros specialųjį planą bei įrengti ir eksploatuoti infrastruktūros objektus. Buvo priimti 63 tokie Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimai. Trakų rajono miškų išdėstymo žemėtvarkos schema su urbanistinės plėtros sprendiniais buvo įstatymų nustatyta tvarka parengtas, suderintas, patvirtintas specialusis planas. Rajono savivaldybės taryba pagrįstai vadovavosi Teritorijų planavimo įstatymo 22 str. 1 ir 6 d. tiek priimdama sprendimus leisti rengti detaliuosius planus dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos, tiek keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę.

36Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime (b. l. 34-37) nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininkas 2005 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 2.3-1334 patvirtino VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus parengtas Trakų ir Švenčionių rajonų savivaldybių miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas bei įpareigojo Trakų ir Švenčionių rajonų žemėtvarkos skyrius vadovautis šiomis patvirtintomis schemomis, nustatyta tvarka sprendžiant miškų įveisimo ne miško žemėje klausimus. Patvirtinus minėtą schemą, Trakų rajono savivaldybės taryba priėmė 2005 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. S 1-133 „Dėl Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos taikymo“, kuriuo nusprendė pritarti žemėtvarkos schemos - specialiojo teritorijų planavimo dokumento taikymui, nustatant kaimiškųjų teritorijų žemės naudmenų naudojimo ir tvarkymo prioritetus. Trakų rajono savivaldybės taryba 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. S1-175 pakeitė 2005 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. S1-133, kuriuo nusprendė žemėtvarkos schemoje - specialiajame plane plotuose, kur miško įveisimas nenumatomas, patvirtinti galimos urbanistinės plėtros teritorijas, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimą. Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. Sl-133 ir 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. S1-175, buvo priimti kiti sprendimai, kuriais leista tvirtinti žemės sklypų detaliuosius planus, numatant šių žemės sklypų padalijimą bei pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimą iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę/gyvenamąją teritoriją. Vienas iš tokių sprendimų - Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 28 d. sprendimas Nr. S1-286. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. S1-286, 2006 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. P2-258 patvirtino žemės sklypų (kadastro Nr. ( - ) ir ( - )), esančių Trakų r. sav., Trakų sen., Katišių k., detalųjį planą ir jo sprendinius - kiekvienas žemės sklypas dalijamas į du sklypus, dviejų sklypų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis keičiama iš žemės ūkio į kitos paskirties/gyvenamosios teritorijos. Vilniaus apskrities viršininkas, vadovaudamasis Civilinio kodekso 4.124 str., Žemės įstatymo 32 str., Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 4 d., kitais tuo metu galiojusiais teisės aktais ir Trakų rajono savivaldybės administracijos ( - ) 2006 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. P2-258 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. ( - ) ir ( - )) Trakų r. sav., Trakų sen., Katišių k., detaliojo plano tvirtinimo“, priėmė 2006 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. 2.3-5746-79. Pastaruoju įsakymu Vilniaus apskrities viršininkas kiekvieną žemės sklypą (kadastro Nr. ( - ) ir ( - )) padalijo į du sklypus ir nustatė, kad iš keturių žemės sklypų, suformuotų padalinus du žemės sklypus, dviejų žemės sklypų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

37Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2006 m. kovo 3 d. teikimu Nr. 1T-3 nurodė, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. S1-175 ir juo pakeistas 2005 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. S1-133 neatitinka Teritorijų planavimo įstatymo, su juo susijusių teisės aktų, grindžiami klaidingu Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos vertinimu, todėl yra naikintini. Trakų rajono savivaldybės taryba 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. S1-123 nusprendė Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. S1-175 ir juo pakeistą 2005 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. S1-133 laikyti netekusiais galios. Tokiu būdu, panaikinus Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. S1-133 ir 2005 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. S1-175, yra naikintini ir kiti jų pagrindu priimti teisės aktai, vienas iš jų - Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 2.3-5746-79.

38Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime akcentuoja, jog sutinka su pareiškėjo reikalavimu panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. 2.3-5746-79. Tuo atveju, jeigu bus tenkintas Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro prašymas panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 28 d. sprendimą Nr. S1-286 ir Trakų rajono savivaldybės administracijos ( - ) 2006 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. P2-258. Kitus pareiškėjo reikalavimus prašo spręsti teismo nuožiūra.

39Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su pareiškime keliamais reikalavimais sutinka.

40Atsiliepime (b. l. 38-39) nurodo, jog miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos, tarp jų ir Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema, rengiamos vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, Žemės įstatymu, Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-518/D1-490, Miškų įveisimo ne miško žemėje taisyklėmis, patvirtintomis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144, Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimą. Vadovaujantis minėtų teisės aktų ir planavimo užduoties, patvirtintos Žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-565, nuostatomis, miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos planavimo tikslas yra nustatyti žemės ūkio ir kitos paskirties teritorijas, kuriose tikslinga įveisti mišką bei plotus, kuriuose draudžiama įveisti mišką. Išnagrinėjus parengtą ir patvirtintą Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemą bei jos tekstinę dalį, matyti, kad šioje schemoje sprendžiami tik su miško įveisimu susiję klausimai, o šios schemos sprendiniai yra du:

411) žemės plotai, kur miško įveisimas leidžiamas;

422) žemės plotai, kur miško įveisimas draudžiamas.

43Trakų rajono savivaldybės taryba 2005 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. S1-133 pritarė žemėtvarkos schemos - specialiojo teritorijų planavimo dokumento taikymui nustatyti kaimiškųjų teritorijų žemės naudmenų naudojimo ir tvarkymo prioritetus. Šį sprendimą Trakų rajono savivaldybės taryba pakeitė ir išdėstė jį nauja redakcija: „Žemėtvarkos schemoje - specialiajame plane, plotuose, kur miško įveisimas nenumatomas, tvirtinti galimas urbanistinės plėtros teritorijas, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimą“. Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepime pažymi, kad Trakų rajono miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos tikslas - nustatyti teritorijas, kuriose galima arba draudžiama įveisti mišką, todėl ši schema nesprendė žemės ūkio centrų išdėstymo arba urbanistinės plėtros klausimų. Atsižvelgiant į tai, kad Trakų rajono savivaldybėje neparengtas bendrasis planas ir neparengti minėti specialieji planai, detalieji planai, kuriuose numatyta pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir padalinti žemės sklypus, negalėjo būti rengiami.

44Trakų rajono savivaldybės taryba 2005 m. balandžio 28 d. ir 2005 m. gegužės 26 d. priimdama sprendimus Nr. S1-133 ir Nr. S1-175, kuriais nusprendė plotuose, kur miško įveisimas nenumatomas, tvirtinti galimos urbanistinės plėtros teritorijas, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimą pažeidė Teritorijų planavimo įstatymo 15 str. 3 d., 18 str. 5 d., 24 str. 4 d., Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių 50 p., Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatus. Vilniaus apskrities viršininko administracija, atlikdama detalaus plano priežiūrą, negalėjo išduoti teigiamos išvados, o Trakų rajono savivaldybės taryba ir (ar) Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius negalėjo leisti rengti 169-ių žemės sklypų, esančių Trakų rajone, detaliųjų planų, išduoti planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti ir patvirtinti detaliojo plano pagal Trakų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemą.

45Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Karpis“ atsiliepime (b. l. 66-82) nurodo, jog pareiškėjo ginčijami administraciniai aktai priimti laikotarpiu nuo 2005 m. birželio 30 d. iki 2006 m. birželio 13 d., o UAB „Karpis“ liečiantis sprendimas priimtas 2006 m. sausio 26 d. Apie priimtus administracinius aktus pareiškėjas buvo informuotas Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2006 m. liepos 17 d. raštu, kuriame Vilniaus apygardos prokuratūros žyma patvirtina apie jo gavimą 2006 m. liepos 19 d. Trečiojo suinteresuotojo asmens nuomone, pareiškėjui apie ginčijamus administracinius aktus tapo žinoma dar 2006 m. liepos 19 d. ir pareiškimas teismui turėjo būti pateiktas per 1 mėnesį nuo šios pažymos gavimo dienos, tačiau jis teismui įteiktas tik 2006 m. gruodžio 15 d. Bendrovė įsitikinusi, kad pareiškėjas praleidęs terminą ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtus administracinius aktus ir teismo neprašo atnaujinti prašymo padavimo terminų ir teismas šio klausimo net nesvarstė. Mano, jog skunde nurodomos aplinkybės dėl pareiškimo padavimo terminų skaičiavimo gali būti vertinamos tik sprendžiant klausimą dėl praleisto termino atnaujinimo, tačiau šios aplinkybės automatiškai nepratęsia prašymo padavimo terminų, numatytų Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. Atsiliepime pabrėžia, kad kreipimosi į teismą dėl administracinių aktų panaikinimo terminai turi būti vienodi tiek privatiems, tiek ir viešiems asmenims, priešingu atveju būtų pažeidžiamas susiklosčiusių teisinių santykių stabilumas, o prokuroras įgytų daugiau galimybių ginčyti administracinius aktus nei kiti asmenys, o tai prieštarautų lygybės prieš įstatymą bei sąžiningo teismo proceso principams.

46Pareiškėjo ginčijamu Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. Sl-24, pritarta žemės sklypų (kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )) Trakų r., sav., Trakų sen., Gojaus k., detaliojo plano rengimui, kurio tikslai: žemės sklypo padalijimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę/gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Šiuo sprendimu pritariama, kad būtų rengiamas detalusis planas keičiant tikslinę žemės naudojimo paskirtį, tačiau dar nerengiamas detalusis planas, todėl formalus sprendimas, kuriuo tik pritariama detaliojo plano rengimui jokiu būdu nepažeidžia teisinio reguliavimo, juolab, kad nėra nurodyta, jog bus formuojami žemės sklypai gyvenamųjų namų grupių ar kvartalų statybai. Žemės tikslinė naudojimo paskirtis pagal teisinį reguliavimą skirstoma į jos naudojimo paskirtį, todėl sprendime minimas bendrinis pavadinimas: kitos paskirties žemė/gyvenamoji teritorija (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai). UAB „Karpis“ manymu, nėra jokio pagrindo vien iš šio pavadinimo daryti išvadą, kad žemės paskirtis prieštaraus pareiškime įvardintiems aktams. Šiuo atveju neišduotos planavimo sąlygos detaliajam planui rengti, planavimo organizatorius nėra sudaręs planavimo užduoties; tik šių dokumentų rengimo stadijoje yra nustatoma detaliojo plano rengimo užduotis, kurioje detalizuojami teritorijų planavimo tikslai. Todėl net nežinant, kokios ateityje būtų išduotos planavimo sąlygos ir ar jas imsis vykdyti tretysis asmuo, pareiškėjas jau teigia, kad pažeidžiamas teisinis reguliavimas. Vien tai, jog, prokuroro manymu, Trakų rajono savivaldybė sprendimu 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. S1-123 nusprendė pripažinti netekusiais galios Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. S1-133 ir 2005 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. S1-175, kurie buvo įvardinti ir kitų ginčijamų sprendimų priėmimo pagrindu, nėra pakankamas teisinis pagrindas pripažinti neteisėtais ir kitus administracinius aktus. Bendrovė atkreipia dėmesį, jog administracinių aktų ginčijimas trečiajam asmeniui negali sukelti jokių neigiamų padarinių, nes priešingu atveju būtų pažeisti proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Teisėtų lūkesčių ir teisinio aiškumo principai draudžia naikinti administracinius aktus, jeigu tokių aktų pagrindu privatus asmuo įgijo tam tikrų teisių ir šių įgytų teisių atėmimas būtų neproporcingas siekiamam tikslui.

47UAB “Karpis” nuomone, Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schema yra norminis teisės aktas, priimtas administravimo subjektui vykdant priskirtąsias funkcijas ir kuriame įtvirtintos elgesio taisyklės, skirtos individualiai neapibrėžtai subjektų grupei, kuri turėjo būti paskelbta viešai vietinėje spaudoje. Šias aplinkybes patvirtina ir tai, kad planavimo sąlygos ir planavimo užduotis buvo viešai paskelbta oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“, tačiau parengta miškų išdėstymo schema nebuvo paskelbta viešai, kas prieštarauja elementariai teisinei logikai. Bendrovė atsiliepime konstatuoja, kad tai prieštaravo tuometinei (taip pat prieštarauja ir dabartinei) teisės aktų skelbimo tvarkai. Trečiojo suinteresuotojo asmens teigimu, Trakų ir Švenčionių rajonų savivaldybių mišku išdėstymo žemėtvarkos schema yra negaliojanti ir negali sukelti jokių teisinių pasekmių. Nepaskelbtoji teisės akto (Vyriausybės nutarimo) dalis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 str. 2 d. taikymo požiūriu negali būti laikoma galiojančia. Todėl pareiškėjo argumentas kad ginčijami sprendimai, kaip prieštaraujantys Vilniaus apskrities viršininko 2005 m. kovo 2 d. įsakymu Nr.2.3-1334 „Dėl Trakų ir Švenčionių rajono savivaldybių miškų išdėstymo žemėtvarkos schemų patvirtinimo“ patvirtintai Trakų ir Švenčionių rajonų savivaldybių miškų išdėstymo žemėtvarkos schemai, privalo būti panaikinti, yra teisiškai nekorektiškas ir nepagrįstas.

48UAB “Karpis” prašo administracinę bylą nutraukti.

49Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė pareiškimą palaikė jame nurodytais motyvais. Akcentavo, kad nei viename įstatyme nekalbama apie miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos panaudojimą kaip detaliojo planavimo dokumentą, numatantį teritorijų urbanizavimą. Pati Trakų rajono savivaldybė, reaguodama į Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje pastabą, panaikino du savo sprendimus, pripažindama, kad jie yra neteisėti.

50Atsakovo Trakų rajono savivaldybės atstovai teisminio nagrinėjimo metu su Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Adv. K. Virketis akcentavo netinkamą teisės aktų aiškinimą; A. K. – kad sprendimai buvo priimti vadovaujantis miškų išdėstymo žemėtvarkos schema.

51Trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovė teismo posėdyje prašė pareiškimo pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra. Minėjo, kad miškų išdėstymo žemėtvarkos schema nebuvo skirta keisti žemės paskirtį.

52Trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė prašė Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą tenkinti.

53Tretieji suinteresuoti asmenys V. J., S. N., K. V. teismo posėdyje prašė pareiškimą atmesti.

54Pareiškimas tenkintinas.

55Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 23 d. nutartimi (b. l. 3-5) nutarta bylą pagal Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą išskirti į atskiras administracines bylas. Šioje ginčo byloje nagrinėjimo dalykas - Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. S1-544, 2006 m. sausio 26 d. sprendimai Nr. S1–24 ir S1-26, paliečiantys trečiųjų suinteresuotųjų asmenų V. J., K. V., S. N., D. N., UAB „Karpis“ interesus.

56Nagrinėjamu atveju kilęs ginčas dėl administracinių aktų, kuriais pritarta žemės sklypų, esančių Trakų r. sav., detaliųjų planų rengimui, teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro teigimu, skundžiami aktai, kuriuos priėmė Trakų rajono savivaldybės taryba, prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 15 str. 3 d., 24 str. 1 d. ir 4 d., Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239, 21-22 p., 25 p. ir kitų teisės aktų reikalavimams.

57Bylos duomenimis nustatyta, kad Trakų rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Teritorijų planavimo įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu, Aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintomis Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis, Trakų rajono savivaldybės 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. S1-175 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. S1-133 „Dėl Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos taikymo“ pakeitimo“, 2005 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. S1-544 nusprendė pritarti žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., detaliojo plano rengimui, numatant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimą iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę/gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos); 2006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. S1-24 nusprendė pritarti žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) Trakų r. sav., Trakų sen., Gojaus k., detaliojo plano rengimui, kurio tikslai: žemės sklypo padalijimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę/gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos); 2006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. S1-26 nusprendė pritarti žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) Trakų r. sav., Trakų sen., Padvarionių k., detaliojo plano rengimui, kurio tikslai: žemės sklypo padalijimas, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę/gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Minėtais sprendimais taryba įpareigojo savininkus, parengus infrastruktūros plėtros specialųjį planą, įrengti ir eksploatuoti infrastruktūros objektus (b. l. 20, 24, 31).

58Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str., reglamentuojančio teisę kreiptis gynybos į teismą, 1 d. nustato: ,,Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas“. Pagal šią nuostatą kreiptis į teismą gali ne bet kas, o tik pats suinteresuotas asmuo, kurio teisės ar teisėti interesai pažeisti. Tačiau šio įstatymo 5 str. 3 d. 2–5 p. nustatytos išimtys, pagal kurias teismas imasi nagrinėti administracinę bylą ne tik pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą, bet ir pagal kitų subjektų kreipimąsi. Šioje byloje aktualios 5 str. 3 d. 2–3 ir 5 p. nuostatos, kurios numato galimą bylų nagrinėjimą pagal ,,įstatymų nustatytų institucijų, įstaigų ar jų tarnautojų kreipimąsi dėl kitų asmenų teisių gynimo“ (2 p.), ,,pagal prokuroro, administravimo subjektų, valstybės kontrolės pareigūnų, kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, tarnybų ar fizinių asmenų kreipimąsi įstatymų nustatytais atvejais dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo“ (3 p.) ir ,,įstatymų nustatytais atvejais pagal viešojo administravimo subjektų kreipimąsi dėl administracinių ginčų sprendimo“ (5 p.). To paties įstatymo 56 str. ,,Prokuroro, administravimo subjektų, valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, tarnybų ir fizinių asmenų, ginančių valstybės, savivaldybės ir asmenų teises, procesinės teisės“ 1 d. taip pat nustato, kad tik įstatymų nustatytais atvejais prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys gali kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai.

59Prokuratūros įstatymo 19 str. 1 d. nustatyta, kad prokurorai, nustatę asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, viešąjį interesą gina įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka pagal asmens, valstybės ar savivaldybių institucijos arba įstaigos pranešimą, pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva, taip pat ir tais atvejais, kai kitų institucijų pareigūnai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti šį interesą, nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti. Tai, kas yra objektyviai reikšminga, vertinga ir reikalinga visuomenei ar jos daliai laikytina viešuoju interesu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A(10)-1775/2006). Paprastai viešųjų interesų gynimas nėra susijęs su konkrečių asmenų teisių ar interesų pažeidimu, o susijęs su neindividualizuotais visuomenės, jos dalies ar tam tikrų asmenų grupių teisių bei interesų pažeidimu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A(8)-1582/2005). Šiuo atveju Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro paduotas pareiškimas nėra susijęs su konkretaus privataus asmens teisių bei interesų pažeidimu, o sietinas su istorinę, kultūrinę, visuomeninę vertę turinčios vietovės kraštovaizdžio saugojimu.

60Lietuvos Respublikos Konstitucija orientuoja valstybę tvarkyti savo teritoriją, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, rūpinantis Lietuvos istorijos, meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių apsauga, natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, saugant aplinką nuo kenksmingų poveikių, ūkinę veiklą reguliuojant taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei (Konstitucijos 23 str. 3 d., 42 str. 2 d., 46 str. 3 d., 53 str. 3 d., 54 str.).

61Ginčijamų sprendimų priėmimo metu galiojusio Teritorijų planavimo įstatymo 15 str. 3 d. buvo nustatyta, kad tais atvejais, kai savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrieji planai neparengti arba parengtų bendrųjų planų sprendiniuose kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros plėtros ir aukštybinių pastatų išdėstymo klausimai nespręsti, privaloma rengti specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus – kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros plėtros ir aukštybinių pastatų išdėstymo schemas ir (ar) planus (projektus). Aukštybinių pastatų išdėstymo planai nerengiami, jei tokių pastatų statyba nenumatoma. Pagal minėto įstatymo 24 str. 1 d., rengti detaliuosius planus formuojant žemės sklypus gyvenamųjų namų kvartalų ar gyvenamųjų namų grupių (daugiau kaip trys gyvenamieji namai) statybai galima tik tais atvejais, kai tai yra numatyta savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendruosiuose planuose arba specialiuosiuose saugomų teritorijų ar jų zonų, taip pat gyvenamųjų teritorijų išdėstymo planuose. Analogiška norma įtvirtinta ir Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d, įsakymu Nr. D1-239, 22 p. Teritorijų planavimo įstatymo 24 str. 4 d. numato, detalieji planai negali būti rengiami, jeigu jų planavimo tikslai prieštarauja valstybės, Vyriausybės, Vyriausybės įgaliotos institucijos, apskrities ir savivaldybės lygmens bendrųjų (išskyrus atvejus, nurodytus šio įstatymo 12 str. 4 d.) arba specialiųjų planų sprendiniams, taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams.

62Iš bylos medžiagos matyti, kad Trakų rajono savivaldybėje bendrasis planas neparengtas (savivaldybės mero 2007 m. balandžio 20 d. rašte nurodoma, kad jis bus užbaigtas iki 2007 m. pabaigos; b. l. 139-140). Taip pat neparengti Teritorijų planavimo įstatymo 15 str. 3 d. numatyti specialieji planavimo dokumentai. Analizuojant Trakų rajono miškų išdėstymo žemėtvarkos schemą, kuria remiantis buvo priimti ginčijami sprendimai, matyti, kad jos tikslas yra nustatyti teritorijas, kuriose galima arba draudžiama įveisti mišką. Ši schema visiškai neapsprendžia urbanistinės plėtros klausimų – joje sprendžiami tik su miško įveisimu susiję klausimai, ir todėl atsakovas nepagrįstai ja rėmėsi pritardamas atitinkamų žemės sklypų detaliųjų planų rengimui. Tai, kad, atsakovo teigimu, planavimo sąlygas išdavusios institucijos nurodė, jog tarp miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos sprendinių reikia numatyti ir kitus Trakų rajono plėtros aspektus, negali pakeisti imperatyvių įstatymo reikalavimų dėl teritorijos (ar jos) dalies bendrojo plano ar specialiųjų planavimo dokumentų privalomumo sprendžiant klausimą dėl detaliojo plano rengimo, tame tarpe – ir dėl pritarimo tokiam planui.

63Atsakovo argumentas, kad „numatomos planuoti teritorijos dažniausiai yra šalia esamų gyvenamųjų namų kvartalų bei pramoninės teritorijos. Nei viena teritorija betarpiškai nesiriboja su Trakų istorinio nacionalinio parko, kultūros paveldo, saugomais gamtos objektais, biologinės įvairovės požiūriu vertingais plotais“ nesudaro pagrindo tvirtinti, kad teismui pateiktas Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimas yra nepagrįstas, nes, kaip jau buvo minėta šiame sprendime, skundžiami sprendimai buvo priimti nesant nei bendrojo teritorijos plano, nei kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros plėtros ir aukštybinių pastatų išdėstymo schemų ar planų – specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų. Ta aplinkybė, kad savivaldybei nebuvo skiriama lėšų rengti bendrąjį ar atitinkamus specialiuosius planus, nesuteikia savivaldybei teisės nesilaikyti Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų. Analogiškos teisės nesuteikia ir valdymo ekonomijos principas, akcentuotas atsakovo atsiliepime į Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą.

64Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Karpis“ argumentas, kad Vilniaus apskrities viršininko 2005 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 2.3-1334 „Dėl Trakų ir Švenčionių rajono savivaldybių miškų išdėstymo žemėtvarkos schemų patvirtinimo“ patvirtinta Trakų ir Švenčionių rajonų savivaldybių miškų išdėstymo žemėtvarkos schema nebuvo paskelbta, todėl yra negaliojanti ir negali sukelti jokių teisinių pasekmių nėra juridiškai reikšmingas šiuo atveju, nes minėtos schemos pagrįstumo klausimas nėra šios administracinės bylos dalykas.

65Nagrinėjamu atveju terminas kreiptis į apygardos administracinį teismą, numatytas Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d., nebuvo praleistas. Bylos medžiaga patvirtina, jog Vilniaus apygardos prokuratūra 2006 m. liepos mėn. buvo informuota apie atsakovo padarytus pažeidimus; nuo to laiko rinko medžiagą, užklausinėjo įvairias institucijas. Į teismą kreiptasi per vieno mėnesio terminą nuo paskutinio atsakymo į užklausimą dienos, t. y. savalaikiai.

66Kitos atsakovo nurodomos aplinkybės nesudaro pagrindo kitaip traktuoti teismui apskųstų sprendimų.

67Tokiu būdu konstatuotina, kad nesant Trakų rajono savivaldybėje parengto bendrojo plano bei atitinkamų specialiųjų planavimo dokumentų, rajono savivaldybės taryba skundžiamais sprendimais nepagrįstai pritarė žemės sklypų, esančių Trakų r. sav., detaliųjų planų rengimui, tuo pažeisdama Teritorijų planavimo įstatymo 15 str. 3 d., 24 str. 1 d. ir 4 d., Detaliųjų planų rengimo taisykles, todėl yra pagrindas Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą patenkinti ir panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. S1-544, 2006 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. S1-24 ir 2006 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. S1-26.

68Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 88 str. 1 d. 2 p., 127 str. 1 d.,

Nutarė

69Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą patenkinti.

70Panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. S1-544 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., detaliojo plano rengimo“, 2006 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. S1-24 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. (duomenys neskelbtini)) Trakų r. sav., Trakų sen,, Gojaus k., detaliojo plano ir infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“ ir 2006 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. S1-26 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) Trakų r. sav., Trakų sen., Padvarionių k., detaliojo plano ir infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo“.

71Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras pareiškimu prašo... 5. Pareiškime (b. l. 6-19) paaiškino, jog Vilniaus apygardos prokuratūroje 2006... 6. Tvirtina, kad Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos... 7. • Žemės ūkio paskirties žemės, tinkamos sodinti mišką;... 8. • Kitos paskirties teritorijos, kuriose tikslinga įveisti mišką;... 9. • Plotai, kuriuose draudžiama įveisti mišką.... 10. Taigi, Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemą... 11. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Aplinkos... 12. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2006 m. kovo 3 d. pateikė Trakų... 13. • Teritorijų planavimo įstatymo 24 str. 1 d. ir Aplinkos ministro 2004 m.... 14. • Teritorijų planavimo įstatymo 15 str. 3 d., kurioje numatyta, kad tais... 15. • Teritorijų planavimo įstatymo 24 str. 4 d. ir Detaliųjų planų rengimo... 16. • Detaliųjų planų rengimo taisyklių 21 p., kuriame nustatyta, kad... 17. • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1278... 18. Reikšminga aplinkybe šiame procese yra tai, kad Trakų rajono savivaldybės... 19. Prokuratūros įstatymo 19 str. įtvirtinta prokuroro pareiga ginti viešąjį... 20. Pareiškime nurodyta, jog Vilniaus apskrities viršininko administracijos... 21. Atsakovas Trakų rajono savivaldybė prašo Vilniaus apygardos vyriausiojo... 22. Atsiliepime (b. l. 85-94) nurodo, jog 2003 m. gruodžio 30 d. Žemės ūkio... 23. 2004 m. sausio 13 d. VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir... 24. Suinteresuotos institucijos sąlygas Trakų rajono miškų išdėstymo... 25. Atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas nepateikia įrodymų,... 26. Pareiškėjas nurodo, kad pagal Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro... 27. Akcentuoja, kad nebuvo skiriama lėšų rengti teritorijos bendrąjį ir... 28. Trakų rajono savivaldybė aktyviai dalyvaudama miškų išdėstymo... 29. Trakų rajono miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos sprendiniai,... 30. Atsakovas nurodo, jog Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese... 31. Svarstymo su visuomene viešo susirinkimo protokole buvo įrašyta: „1.... 32. 2005 m. vasario 15 d. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 33. Pareiškėjas Trakų rajono savivaldybės tarybą kaltina pažeidus Teritorijų... 34. Pareiškėjo minima aplinkybė, kad urbanistinė plėtra turės neigiamą... 35. Visuose Trakų rajono savivaldybės sprendimuose, kuriais vadovaujantis buvo... 36. Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija... 37. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2006 m. kovo 3 d. teikimu Nr. 1T-3... 38. Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime akcentuoja, jog... 39. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su pareiškime... 40. Atsiliepime (b. l. 38-39) nurodo, jog miškų išdėstymo žemėtvarkos... 41. 1) žemės plotai, kur miško įveisimas leidžiamas;... 42. 2) žemės plotai, kur miško įveisimas draudžiamas.... 43. Trakų rajono savivaldybės taryba 2005 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr.... 44. Trakų rajono savivaldybės taryba 2005 m. balandžio 28 d. ir 2005 m.... 45. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Karpis“ atsiliepime (b. l. 66-82)... 46. Pareiškėjo ginčijamu Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26... 47. UAB “Karpis” nuomone, Trakų rajono savivaldybės miškų išdėstymo... 48. UAB “Karpis” prašo administracinę bylą nutraukti.... 49. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė pareiškimą palaikė jame nurodytais... 50. Atsakovo Trakų rajono savivaldybės atstovai teisminio nagrinėjimo metu su... 51. Trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities viršininko administracijos... 52. Trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 53. Tretieji suinteresuoti asmenys V. J., 54. Pareiškimas tenkintinas.... 55. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 23 d. nutartimi (b.... 56. Nagrinėjamu atveju kilęs ginčas dėl administracinių aktų, kuriais... 57. Bylos duomenimis nustatyta, kad Trakų rajono savivaldybės taryba,... 58. Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str., reglamentuojančio teisę... 59. Prokuratūros įstatymo 19 str. 1 d. nustatyta, kad prokurorai, nustatę... 60. Lietuvos Respublikos Konstitucija orientuoja valstybę tvarkyti savo... 61. Ginčijamų sprendimų priėmimo metu galiojusio Teritorijų planavimo... 62. Iš bylos medžiagos matyti, kad Trakų rajono savivaldybėje bendrasis planas... 63. Atsakovo argumentas, kad „numatomos planuoti teritorijos dažniausiai yra... 64. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Karpis“ argumentas, kad Vilniaus... 65. Nagrinėjamu atveju terminas kreiptis į apygardos administracinį teismą,... 66. Kitos atsakovo nurodomos aplinkybės nesudaro pagrindo kitaip traktuoti teismui... 67. Tokiu būdu konstatuotina, kad nesant Trakų rajono savivaldybėje parengto... 68. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 69. Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą patenkinti.... 70. Panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 29 d.... 71. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...