Byla AS-556-131-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens individualios įmonės ,,Meteorit turas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. sausio 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Monrema“ skundą atsakovui Utenos apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims individualiai įmonei „Meteorit turas“, uždarajai akcinei bendrovei „Transteleservis“ dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Monrema“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB ,,Monrema“) skundu kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymą Nr. 16-714 „Dėl Utenos apskrities viršininko 2007-05-02 įsakymo Nr. 16-350 ,,Dėl Visagino savivaldybės Karlų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ pakeitimo“.

5Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamu įsakymu yra pažeidžiamos bendrovės nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą. Ginčijamu įsakymu suformuoti žemės sklypai ir jiems nustatyti servitutai, kurių realus įgyvendinimas galimas tik eksploatuojant UAB ,,Monrema“ priklausančius statinius.

6Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - t. y. uždrausti atsakovui vykdyti 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymą Nr. 16-714 iki bus priimtas teismo sprendimas dėl jo panaikinimo.

7Pareiškėjas nurodė, kad šiuo metu vykdomi tolimesni žemės sklypo projektavimo darbai ir galimai parengus bei patvirtinus projektą, jis bus įregistruotas viešajame registre, atsiras galimybė šį žemės sklypą įsigyti nuosavybėn, juo disponuoti. Todėl galimai patenkinus skundą, reikėtų ginčyti teisinę registraciją, sandorius ir pan.

8II.

9Panevėžio apygardos administracinis teismas 2010 m. sausio 4 d. nutartimi sustabdė Utenos apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 16-714 „Dėl Utenos apskrities viršininko 2007-05-02 įsakymo Nr. 16-350 ,,Dėl Visagino savivaldybės Karlų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ pakeitimo“ galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamojoje administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB ,,Monrema“ skundą atsakovui Utenos apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims individualiai įmonei „Meteorit turas“, uždarajai akcinei bendrovei „Transteleservis“ dėl įsakymo panaikinimo (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 str.).

10Teismas konstatavo, kad ABTĮ 71 straipsnio l dalyje nustatyta, jog reikalavimas gali būti užtikrinamas, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Byloje yra ginčijamas žemė sklypų suformavimas bei šiems žemės sklypams nustatytas servitutas. Ginčijamu įsakymu sukuriama galimybė tretiesiems suinteresuotiems asmenims sudaryti sandorius dėl ginčo žemės sklypų (nuomos, pirkimo-pardavimo ir pan.), kuriuos, patenkinus skundą šioje byloje, taip pat tektų ginčyti. Todėl laikytina, kad nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Teismo nuomone, tikslinga taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - laikinai sustabdyti ginčijamo įsakymo galiojimą.

11III.

12Tretysis suinteresuotas asmuo individuali įmonė ,,Meteorit turas“ atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. sausio 4 d. nutartimi paskirtą reikalavimo užtikrinimo priemonę pakeisti ir išdėstyti taip - iki bylos išnagrinėjimo uždrausti atsakovui tvirtinti Utenos apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 16-714 nustatytų žemės sklypų projektus, registruoti žemės sklypus Nekilnojamojo turto registre ir sudaryti jų nuomos ar perleidimo sandorius. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Panevėžio apygardos administracinio teismo nutartis yra neteisinga. Pareiškėjas neprašė ginčijamo įsakymo galiojimo sustabdymo. Pareiškėjas prašė uždrausti atsakovui vykdyti ginčijamą įsakymą, tai yra taikyti kitą užtikrinimo priemonę, kuri numatyta ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 1 punkte.

142. Siekiant užtikrinti sprendimo įvykdymą pakaktų iki bylos išnagrinėjimo uždrausti tvirtinti Utenos apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 16-714 nustatytų žemės sklypų projektus, registruoti žemės sklypus Nekilnojamojo turto registre ir sudaryti jų nuomos ar perleidimo sandorius.

153. Ginčijamu įsakymu buvo nustatyti žemės sklypai bei nustatyti kelio servitutai pareiškėjui skirtame sklype, kad individuali įmonė „Meteorit turas“ ir UAB ,,Transteleservis“ galėtų patekti prie priskirto sklypo ir savo nuosavybėje esančių pastatų. Tuo buvo iš esmės išspręstas klausimas dėl transporto pravažiavimo prie individualios įmonės „Meteorit turas“ ir atitinkamai buvo atsisakyta ieškinio dėl kitų servitutų. Net laikinai sustabdžius ginčijamo įsakymo galiojimą UAB „Monrema“ gali vėl pradėti daryti tuos pačius veiksmus, blokuojant privažiavimą prie individualios įmonės „Meteorit turas“ mechaninių remonto dirbtuvių, unikalus Nr. ( - ). Jeigu pravažiavimas bus užblokuotas bent vieną dieną,

16individuali įmonė „Meteorit turas“ turės didelius nuostolius, o jeigu pravažiavimas bus užblokuotas kelioms dienoms - individualioje įmonėje „Meteorit turas“ visiškai sutriks darbuotojų vežimas į baldų fabriką „Visagino linija“, maršrutinis keleivių vežimas autobusais maršrutu Visaginas-Ignalina-Švenčionys-Vilnius ir atgal, tarptautiniai reisai.

17Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą nagrinėti ir sprendimą priimti teismo nuožiūra. Teigia, kad atskirojo motyvai ir būsima teismo nutartis neturi ir neturės didesnės įtakos bei reikšmės atsakovo teisėms ir pareigoms.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

21ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

22Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą) iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.).

23Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti reikalavimų pobūdį, nurodomą jų faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises, pareigas ir jų faktinį realizavimą, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų.

24Panevėžio apygardos administracinis teismas 2010 m. sausio 4 d. nutartimi sustabdė Utenos apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 16-714 „Dėl Utenos apskrities viršininko 2007-05-02 įsakymo Nr. 16-350 ,,Dėl Visagino savivaldybės Karlų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ pakeitimo“ galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamojoje administracinėje byloje.

25Tretysis suinteresuotas asmuo individuali įmonė ,,Meteorit turas“ atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. sausio 4 d. nutartimi paskirtą reikalavimo užtikrinimo priemonę pakeisti - uždrausti atsakovui tvirtinti Utenos apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 16-714 nustatytų žemės sklypų projektus, registruoti žemės sklypus Nekilnojamojo turto registre ir sudaryti jų nuomos ar perleidimo sandorius. Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, ginčijamu įsakymu buvo nustatyti žemės sklypai bei nustatyti kelio servitutai pareiškėjui skirtame sklype. Net laikinai sustabdžius ginčijamo įsakymo galiojimą UAB „Monrema“ gali vėl blokuoti privažiavimą prie individualios įmonės „Meteorit turas“ mechaninių remonto dirbtuvių, dėl ko individuali įmonė „Meteorit turas“ turės didelius nuostolius.

26Vadovaujantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos

271998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207, žemėtvarkos projektas yra vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame suprojektuojami grąžinami, perduodami arba suteikiami nuosavybėn neatlygintinai, perduodami neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise žemės sklypai, taip pat parduodami ir išnuomojami iš valstybės žemės sklypai.

28Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šioje byloje kilusio ginčo turinį, į tai, kad ginčijamas aktas yra susijęs ne vien tik su pareiškėjo, bet ir trečiųjų asmenų interesais, vertina, kad teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui proporcinga būtų ne sustabdyti ginčijamo akto galiojimą, o uždrausti atsakovui atlikti veiksmus, susijusius su žemės projekto įgyvendinimu ginčijamo Utenos apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 16-714 „Dėl Utenos apskrities viršininko 2007-05-02 įsakymo Nr. 16-350 ,,Dėl Visagino savivaldybės Karlų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ pakeitimo“ pagrindu.

29Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė imtis priemonių reikalavimui užtikrinti, tačiau atsižvelgus į trečiųjų suinteresuotų asmenų interesus, teismo nutartis keistina.

30Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Trečiojo suinteresuoto asmens individualios įmonės ,,Meteorit turas“ atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

32Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. sausio 4 d. nutartį pakeisti ir iki galutinio teismo sprendimo šioje administracinėje byloje įsiteisėjimo dienos uždrausti atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su žemės projekto įgyvendinimu ginčijamo Utenos apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 16-714 „Dėl Utenos apskrities viršininko 2007-05-02 įsakymo Nr. 16-350 ,,Dėl Visagino savivaldybės Karlų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ pakeitimo“ pagrindu Visagino savivaldybės Karlų kadastro vietovėje esančiuose žemės sklypuose Nr. ( - ).

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Monrema“ (toliau – ir... 5. Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamu įsakymu yra pažeidžiamos bendrovės... 6. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - t.... 7. Pareiškėjas nurodė, kad šiuo metu vykdomi tolimesni žemės sklypo... 8. II.... 9. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2010 m. sausio 4 d. nutartimi... 10. Teismas konstatavo, kad ABTĮ 71 straipsnio l dalyje nustatyta, jog... 11. III.... 12. Tretysis suinteresuotas asmuo individuali įmonė ,,Meteorit turas“... 13. 1. Panevėžio apygardos administracinio teismo nutartis yra neteisinga.... 14. 2. Siekiant užtikrinti sprendimo įvykdymą pakaktų iki bylos išnagrinėjimo... 15. 3. Ginčijamu įsakymu buvo nustatyti žemės sklypai bei nustatyti kelio... 16. individuali įmonė „Meteorit turas“ turės didelius nuostolius, o jeigu... 17. Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepimu į... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 21. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas arba teisėjas proceso... 22. Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo... 23. Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti... 24. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2010 m. sausio 4 d. nutartimi... 25. Tretysis suinteresuotas asmuo individuali įmonė ,,Meteorit turas“... 26. Vadovaujantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo... 27. 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207, žemėtvarkos projektas yra... 28. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šioje byloje kilusio ginčo turinį, į... 29. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, kad... 30. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2... 31. Trečiojo suinteresuoto asmens individualios įmonės ,,Meteorit turas“... 32. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2010 m. sausio 4 d. nutartį... 33. Nutartis neskundžiama....