Byla I-2350-602/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė ir teisėja pranešėja), Broniaus Januškos ir Jūros Marijos Strumskienės, sekretoriaujant Jolitai Varnaitei, dalyvaujant pareiškėjo UAB ,,Vitaresta“ atstovams R. J. ir A. M. bei advokatei Jurgitai Spaičienei, atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovei Justinai Paulauskaitei, trečiojo suinteresuoto asmens Kauno miesto savivaldybės atstovei Inai Jegorenko, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB ,,Vitaresta“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno miesto savivaldybei ir UAB „Kauno švara“ dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

32009-06-25 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba priėmė nutarimą Nr. 2S-10 „Dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl Kauno miesto savivaldybės veiksmų, atsisakant sudaryti sutartį dėl komunalinių atliekų tvarkymo, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“ (b. l. 20-21). Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, išnagrinėjusi informaciją dėl Kauno miesto savivaldybės veiksmų, atsisakant sudaryti sutartį su UAB ,,Vitaresta“ dėl komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo Kauno mieste atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, 2009-06-25 nutarimu, vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 str. 4 d. 3 p., atsisakyti pradėti tyrimą dėl Kauno miesto savivaldybės veiksmų, atsisakant sudaryti sutartį dėl komunalinių atliekų tvarkymo, atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

4Konkurencijos taryba 2009-06-25 nutarime konstatavo, kad Konkurencijos taryba 2008 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 2S-10 pripažino, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos 2002 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 123 1 punktas, kuriuo pavesta UAB „Kauno švara“ tvarkyti mišrias komunalines atliekas savivaldybės teritorijoje, prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams; priimtu nutarimu Kauno miesto savivaldybės taryba įpareigota pakeisti 2002 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 123 1 punktą, nes jo pagrindu suteikiamos išimtinės teisės mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir vežimą Kauno mieste vykdyti savivaldybės įsteigtam ir kontroliuojamam ūkio subjektui UAB „Kauno švara“, nesudarant galimybių kitiems ūkio subjektams pasinaudoti vienodomis su UAB „Kauno švara“ sąlygomis ir sąžiningos konkurencijos teikiamomis veiklos atitinkamoje rinkoje galimybėmis.

52009-07-20 pareiškėjas kreipėsi su skundu (b. l. 3-10, 33) į teismą, prašydamas panaikinti Konkurencijos Tarybos 2009-06-25 nutarimą Nr. 1S-100, kaip neteisėtą ir grąžinti bylą Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui.

6Pareiškėjas nurodė, kad Kauno miesto savivaldybė, atsisakydama su pareiškėju sudaryti sutartį, remiasi Atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 4 d., tačiau šios dalies nuostatos taikomos visos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimui. Pareiškėjas siekia konkuruoti su UAB „Kauno švara“ tik dėl vienos iš komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje numatytų atliekų tvarkymo rūšių – mišrių komunalinių atliekų. Norint teikti šias paslaugas, pakanka sudaryti sutartį su Kauno miesto savivaldybe, nerengiant jokio konkurso ar reikalingumą gauti sutikimą iš UAB „Kauno švara“. Savivaldybės turi teisę pasirinkti, kaip savo teritorijose organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos visumą, tačiau įstatymai nesąlygoja būtinybės sudaryti skirtingas konkurencijos sąlygas tokia veikla užsiimantiems subjektams. Todėl Kauno miesto savivaldybės sprendimų nuostatos, kuriomis suteiktos išimtinės teisės UAB „Kauno švara“ teikti mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas Kauno mieste, negali būti pateisinamos Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatų vykdymu. Pagal šio įstatymo 30 str. 3 d. 5 p., veiklą savivaldybės teritorijoje galima vykdyti tik sudarius sutartis su savivaldybe. Tą patį patvirtina ir Kauno miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 24 ir 84 p. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-11-10 nutartimi konstatuota, kad savivaldybės, organizuodamos komunalinių atliekų surinkimą, bet kuriuo atveju privalo vadovautis bendraisiais teisės principais, įskaitant ir nediskriminavimo bei konkurencijos laisvės principus. Konstitucinis teismas 1999-10-06 nutarime nurodė, kad įstatymas negali suteikti ūkio subjektui išimtinių teisių veikti kurioje nors ūkio srityje. Konkurencijos įstatymo 4 str. 1 d. įtvirtintas reikalavimas savivaldos institucijoms užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Savivaldybės negali uždrausti be aiškaus įstatyme numatyto pagrindo ūkio subjektams užsiimti tam tikra ūkine veikla. Konkurencijos taryba nurodytas aplinkybes sutapatino su jau atliktu tyrimu, kuriame 2008-06-05 nutarimu Nr. 2S-10 pripažino, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos 2002-05-30 sprendimo Nr. 123 1 p. prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 str. reikalavimams. Konkurencijos taryba nenagrinėjo pareiškėjo prašymo įpareigoti savivaldybę nutraukti neteisėtą veiklą, taip pat nustatyti šių įpareigojimų įvykdymo terminus ir sąlygas. Be to, Konkurencijos tarybos 2009-06-25 nutarimo Nr. 1S-100 turinys neatitinka Konkurencijos įstatymo 40 str. nuostatų.

7Per teismo posėdį pareiškėjo atstovai prašė skundą tenkinti.

8Atsakovas atsiliepime į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 39-42).

9Atsakovas nurodė, kad 2008-06-05 nutarimu Nr. 2S-10 Konkurencijos taryba nustatė, kad Kauno miesto savivaldybė, organizuodama mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir vežimą Kauno mieste, turėjo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, tačiau suteikė išimtines teises šias paslaugas teikti UAB „Kauno švara“. Konkurencijos taryba pripažino, kad Kauno miesto atliekų tvarkymo taisyklių 24 p. ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2002-05-30 sprendimo Nr. 123 1 p. prieštaravo Konkurencijos įstatymo 4 str. reikalavimams. Konkurencijos taryba įpareigojo Kauno miesto savivaldybę per 3 mėnesius nuo nutarimo paskelbimo pakeisti Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimą, tačiau ši apskundė nutarimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris nutarimo vykdymą sustabdė iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Bylos procesas sustabdytas iki Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priims sprendimą byloje Nr. I-4049-602/2008. Konkurencijos įstatymo 40 str. 1 d. 1 p. numatyta sankcija gali būti taikoma tik nustačius šio įstatymo pažeidimą, t.y. Konkurencijos tarybai priėmus nutarimą, kuriuo tam tikri ūkio subjektų veiksmai pripažįstami prieštaraujančiais Konkurencijos įstatymui. Šioje byloje atsisakyta pradėti tyrimą ir nutarimas nebuvo priimtas. Be to, ši sankcija gali būti taikoma tik ūkio subjektams, o Kauno miesto savivaldybė juo nėra laikoma. Konkurencijos įstatymo 19 str. 4 p. taip pat negali būti taikomas, nes Konkurencijos taryba nenagrinėjo Kauno miesto savivaldybės veiksmų.

10Per teismo posėdį atsakovo atstovė prašė skundo netenkinti.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybė atsiliepime į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 48-51).

12Nurodė, kad Konkurencijos taryba pagrįstai atsisakė pradėti naują tyrimą dėl to paties dalyko, tinkamai įvertino bylos faktines aplinkybes ir taikė teisės aktus. Kauno miesto savivaldybė savarankiškai organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir pasirenka organizavimo būdą pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 4 d. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai pagal įstatymo 30 str. 3 d. 5 p. sprendžiamas sutarties su mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas teikiančia įmone sudarymo klausimas. Tuo tarpu pareiškėjas teigia, kad norint teikti šias paslaugas, pakanka sudaryti sutartį su savivaldybe. Nutarimas, įpareigojantis savivaldybę sudaryti sutartį su pareiškėju, taigi ir su visais kitais, pažeistų viešąjį interesą, nes tai yra viešoji paslauga, o ne veikla, kuria siekiama pelno. Pažymėtina, kad ginčo atveju su pareiškėju negalės būti sudaryta sutartis, nes dėl ginčo objekto jau yra sudaryta ir galioja sutartis.

13Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas prašė skundo netenkinti.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Kauno švara“ atsiliepimo į skundą nepateikė ir teismo posėdyje nedalyvavo.

15Skundas netenkintinas.

16Byloje turi būti sprendžiamas ginčas dėl Konkurencijos tarybos 2009-06-25 nutarimo Nr. 1S-100, kuriuo atsisakyta pradėti tyrimą, teisėtumo.

17Byloje nustatyta, kad 2009-05-27 UAB ,,Vitaresta“ kreipėsi su pareiškimu į Konkurencijos tarybą, kuriame nurodė, kad UAB ,,Vitaresta“, ketindama plėsti savo veiklą – vykdyti mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir pervežimo veiklą, nuo 2007 m. lapkričio mėn. iki 2009 m. balandžio mėn. ne vieną kartą kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę bei UAB „Kauno švara“ dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkymo sutarties sudarymo, tačiau visi atsakymai buvo neigiami. Pareiškėjo manymu, Kauno miesto savivaldybės ir UAB „Kauno švara“ atsakymai nepagrįsti, o savivaldybė, atsisakydama sudaryti sutartį su UAB „Vitaresta“, pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 str. Pareiškėjas prašė Konkurencijos tarybą įpareigoti Kauno miesto savivaldybę nutraukti neteisėtą veiklą, t.y. atsisakymą sudaryti mišrių komunalinių atliekų tvarkymo sutartį su UAB „Vitaresta“, atlikti veiksmus, pašalinančius pažeidimo pasekmes, įskaitant įpareigojimą Kauno miesto savivaldybei sudaryti mišrių komunalinių atliekų tvarkymo sutartį su UAB „Vitaresta“, taip pat nustatyti šių įpareigojimų įvykdymo terminus ir sąlygas (Konkurencijos tarybos byla (b. l. 1-7)).

182009-06-25 Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 1S-100 atsisakė pradėti tyrimą pagal UAB „Vitaresta“ kreipimąsi, atsižvelgiant į tai, kad pareiškime nurodyti faktai jau buvo tirti ir dėl jų 2008-06-05 priimtas nutarimas.Nr. 2S-10 (b. l. 19-21).

192008-06-05 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba priėmė nutarimą Nr. 2S-10 „Dėl Kauno miesto savivaldybės veiksmų, atsisakant sudaryti sutartį su UAB „Dzūtra“ dėl komunalinių (buitinių) atliekų surinkimo ir vežimo Kauno mieste, atitikties Konkurencijos įstatymo 4 str. reikalavimams“. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, išnagrinėjusi klausimą dėl Kauno miesto savivaldybės veiksmų, atsisakant sudaryti sutartį su UAB „Dzūtra“ dėl komunalinių (buitinių) atliekų surinkimo ir vežimo Kauno mieste, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, 2008-06-05 nutarimu, vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 4 str., 19 str. 1 d. 4 p.,

Nutarė

201. Pripažinti, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos 2001 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 212 patvirtintų Kauno miesto atliekų tvarkymo taisyklių 24 punktas, kuriame nurodyta, kad mišrias komunalines atliekas iš gyventojų, įstaigų ir organizacijų surenka ir išveža savivaldybės kontroliuojamos įmonės, kurioms Kauno miesto savivaldybės taryba pavedė atlikti šią užduotį, prieštaravo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams; ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2002 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 123 1 punktas, kuriuo pavesta UAB „Kauno švara“ tvarkyti mišrias komunalines atliekas savivaldybės teritorijoje, prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

212. Įpareigoti Kauno miesto savivaldybę per 3 mėnesius nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos pakeisti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2002 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 123 1 punkto nuostatas taip, kad jos neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

223. Įpareigoti Kauno miesto savivaldybę per 14 dienų nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkte nurodyto įpareigojimo įvykdymo informuoti apie tai Konkurencijos tarybą ir pateikti įvykdymą patvirtinančius įrodymus.

23Kauno miesto savivaldybė apskundė 2008-06-05 Konkurencijos tarybos nutarimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Ši administracinė byla Nr. I-3915-426/2008 pagal pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės prašymą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, dėl nutarimo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, UAB „Dzūtra“, UAB „Kauno švara“) yra sustabdyta, iki Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priims sprendimą byloje Nr. I-4049-602/2008 (b. l. 43-44). Administracinė byloje Nr. I-3915-426/2008 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-07-22 nutartimi yra pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė – sustabdytas 2008-06-05 Konkurencijos tarybos nutarimo galiojimas (b. l. 45-46).

24Įstatymo 23 str., reglamentuojančio Konkurencijos tarybos tiriamus pažeidimus, 1 d. 1 p. nustatyta, kad Konkurencijos taryba tiria viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų ar kitų sprendimų atitiktį šio įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

25Įstatymo 25 str. 4 d. nustatyti pagrindai, kuriems esant Konkurencijos taryba atsisako pradėti tyrimą: 1) pareiškime nurodyti faktai yra mažareikšmiai, nedarantys esminės žalos šio įstatymo saugomiems interesams; 2) tirti pareiškime nurodytus faktus Konkurencijos tarybai nepriklauso; 3) pareiškime nurodyti faktai jau buvo tirti ir dėl jų yra priimtas nutarimas; 4) pareiškėjas per Konkurencijos tarybos nustatytą laiką nepateikė tyrimui pradėti reikalingų duomenų ir dokumentų; 5) nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti įstatymo pažeidimą.

26Konkurencijos taryba atsisakė pradėti tyrimą vadovaudamasi Įstatymo 25 str. 4 d. 3 p. pagrindu, t. y. kai pareiškime nurodyti faktai jau buvo tirti ir dėl jų yra priimtas nutarimas.

272008-06-05 Konkurencijos tarybos nutarimu yra išnagrinėtas analogiškas klausimas, kaip ir pareiškėjo nurodytas Konkurencijos tarybai, t.y. klausimas dėl Kauno miesto savivaldybės veiksmų, atsisakant sudaryti sutartį su kita nei UAB „Kauno švara“ įmone dėl komunalinių (buitinių) atliekų surinkimo ir vežimo Kauno mieste, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Todėl kitos įmonės – pareiškėjo kreipimasis į Konkurencijos tarybą su analogiškų klausimų dėl tos pačios institucijos veiksmų atitikties Įstatymo 4 str., nesudaro pagrindo pradėti tyrimą, kuris jau yra atliktas, nes tokio tyrimo metu turėtų būti nagrinėjamos analogiškos aplinkybės kaip ir 2008-06-05 Konkurencijos tarybos nutarime ir turėtų būti priimtas analogiškas įpareigojimas dėl Įstatymo 4 str. pažeidimo pašalinimo.

28Konkurencijos įstatymo 4 str. 1 d. įtvirtinta, kad viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Įstatymo 4 str. 2 d. įtvirtinta, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

29Konkurencijos įstatymo 19 str. yra nustatyti Konkurencijos tarybos įgalinimai (9 punktai), kurių turinys patvirtina, kuriais Įstatymo nustatytais atvejais Konkurencijos taryba gali naudotis pažeidimą bei subjektą atitinkančiais įgalinimais.

30Konkurencijos įstatymo 4 str. pažeidimo atveju Konkurencijos taryba turi teisę taikyti ir taikė 2008-06-05 Įstatymo 19 str. 1 d. 4 p., kuriame yra nustatyta, kad Konkurencijos taryba nagrinėja, ar viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai ar kiti sprendimai atitinka šio įstatymo 4 straipsnio reikalavimus ir, esant pagrindui, kreipiasi į viešojo administravimo subjektus su reikalavimu pakeisti ar panaikinti teisės aktus ar kitus konkurenciją ribojančius sprendimus; jeigu reikalavimas neįvykdytas, Taryba turi teisę valstybinio administravimo subjektų sprendimus, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminius teisės aktus, apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, savivaldybių administravimo subjektų ir kitų viešojo administravimo subjektų sprendimus – apygardos administraciniam teismui.

31Konkurencijos įstatymo 4 str. pažeidimo atveju Konkurencijos taryba neturi kitokių įgalinimų, negu yra nustatyti Įstatymo 19 str. 1 d. 4 p.

32Nurodytų teisės normų turinys patvirtina, kad Konkurencijos taryba, ištyrusi pareiškėjo prašymą, galėtų nustatyti įpareigojimus tik viešojo administravimo subjektui – Kauno miesto savivaldybei, tik tokius, kurie yra nustatyti Įstatymo 19 str. 1 d. 4 p. Nurodyti klausimai yra išspręsti 2008-06-05 nutarime, todėl Konkurencijos taryba neturėjo nei teisės, nei pareigos pradėti tyrimą.

33Pareiškėjo nurodyta Įstatymo 40 str., reglamentuojančio ūkio subjektams taikomas sankcijas, 1 d. 1 p. nuostata (Konkurencijos taryba, nustačiusi, kad ūkio subjektai įvykdė šio įstatymo draudžiamus veiksmus ar kitus šio įstatymo pažeidimus, vadovaudamasi objektyvumo ir proporcingumo principais, turi teisę įpareigoti ūkio subjektus nutraukti neteisėtą veiklą, atlikti veiksmus, atkuriančius ankstesnę padėtį ar pašalinančius pažeidimo pasekmes, įskaitant įpareigojimą nutraukti, pakeisti ar sudaryti sutartis, taip pat nustatyti šių įpareigojimų įvykdymo terminus ir sąlygas) nėra susijusi su šia byla. Ši nuostata taikytina ūkio subjektų atžvilgiu. Pareiškėjas kreipėsi dėl savivaldybės neteisėtų veiksmų, t.y. ne dėl ūkio subjekto, bet dėl viešojo administravimo subjekto neteisėtų veiksmų. Įstatymo 40 str. 1 d. 1 p. nėra susijęs su Įstatymo 4 str., reglamentuojančiu viešojo administravimo subjektų pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, taikymu.

34Nepagrįstas yra pareiškėjo reikalavimas grąžinti bylą Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti. Įstatymo 39 str. 2 d. yra nustatytas teismo, išnagrinėjusio skundą dėl Konkurencijos tarybos nutarimo, įgalinimas panaikinti nutarimą arba atskiras jo dalis ir grąžinti bylą Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti. Ši bei kitos Įstatymo normos patvirtina, kad toks sprendimas gali būti priimtas dėl Konkurencijos tarybos nutarimų, priimamų išnagrinėjus bylą (Įstatymo 36 str.), bet ne dėl nutarimo, kuriuo atsisakoma pradėti tyrimą. Dėl nutarimo, kuriuo Konkurencijos taryba atsisako pradėti tyrimą, teismas gali panaikinti nutarimą ir įpareigoti pradėti tyrimą arba atmesti skundą dėl nutarimo panaikinimo.

35Dėl nurodytų motyvų, skundžiamas Konkurencijos tarybos nutarimas neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, nutarimą priėmė kompetentingas administravimo subjektas, priimant nutarimą nebuvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, todėl nutarimas yra teisėtas ir naikinti jo nėra pagrindo (ABTĮ 3 str., 89 str., Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 d.).

36Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

n u s p r e n d ė:

39atmesti UAB ,,Vitaresta“ skundą kaip nepagrįstą.

40Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. 2009-06-25 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba priėmė nutarimą Nr.... 4. Konkurencijos taryba 2009-06-25 nutarime konstatavo, kad Konkurencijos taryba... 5. 2009-07-20 pareiškėjas kreipėsi su skundu (b. l. 3-10, 33) į teismą,... 6. Pareiškėjas nurodė, kad Kauno miesto savivaldybė, atsisakydama su... 7. Per teismo posėdį pareiškėjo atstovai prašė skundą tenkinti.... 8. Atsakovas atsiliepime į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l.... 9. Atsakovas nurodė, kad 2008-06-05 nutarimu Nr. 2S-10 Konkurencijos taryba... 10. Per teismo posėdį atsakovo atstovė prašė skundo netenkinti.... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybė atsiliepime į... 12. Nurodė, kad Konkurencijos taryba pagrįstai atsisakė pradėti naują tyrimą... 13. Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas prašė skundo... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Kauno švara“ atsiliepimo į skundą... 15. Skundas netenkintinas.... 16. Byloje turi būti sprendžiamas ginčas dėl Konkurencijos tarybos 2009-06-25... 17. Byloje nustatyta, kad 2009-05-27 UAB ,,Vitaresta“ kreipėsi su pareiškimu į... 18. 2009-06-25 Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 1S-100 atsisakė pradėti tyrimą... 19. 2008-06-05 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba priėmė nutarimą Nr.... 20. 1. Pripažinti, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos 2001 m. rugsėjo 27 d.... 21. 2. Įpareigoti Kauno miesto savivaldybę per 3 mėnesius nuo šio nutarimo... 22. 3. Įpareigoti Kauno miesto savivaldybę per 14 dienų nuo šio nutarimo... 23. Kauno miesto savivaldybė apskundė 2008-06-05 Konkurencijos tarybos nutarimą... 24. Įstatymo 23 str., reglamentuojančio Konkurencijos... 25. Įstatymo 25 str. 4 d. nustatyti pagrindai, kuriems esant Konkurencijos taryba... 26. Konkurencijos taryba atsisakė pradėti tyrimą vadovaudamasi Įstatymo 25 str.... 27. 2008-06-05 Konkurencijos tarybos nutarimu yra išnagrinėtas analogiškas... 28. Konkurencijos įstatymo 4 str. 1 d. įtvirtinta, kad viešojo administravimo... 29. Konkurencijos įstatymo 19 str. yra nustatyti Konkurencijos tarybos įgalinimai... 30. Konkurencijos įstatymo 4 str. pažeidimo atveju Konkurencijos taryba turi... 31. Konkurencijos įstatymo 4 str. pažeidimo atveju Konkurencijos taryba neturi... 32. Nurodytų teisės normų turinys patvirtina, kad Konkurencijos taryba,... 33. Pareiškėjo nurodyta Įstatymo 40 str., reglamentuojančio ūkio subjektams... 34. Nepagrįstas yra pareiškėjo reikalavimas grąžinti bylą Konkurencijos... 35. Dėl nurodytų motyvų, skundžiamas Konkurencijos tarybos nutarimas... 36. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str.,... 39. atmesti UAB ,,Vitaresta“ skundą kaip nepagrįstą.... 40. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas...