Byla e2-408-371/2016
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Šalčininkai

2Šalčininkų rajono apylinkės teismo teisėja J. B., rašytinio proceso tvarka nepranešus šalims išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ ieškinį, pareikštą atsakovei A. D., trečiajam asmeniui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

3Ieškovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašo įpareigoti atsakovę A. D. įsileisti ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojus į patalpas, esančias A. M. g. 2-9, Šalčininkai, bei sudaryti sąlygas atjungti gamtinių dujų tiekimą, vadovaujantis LR ( - ) str. 3 d. nurodyti, kad šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo, bei nustatyti teismo nuožiūra baudą atsakovei, jeigu ji per nustatytą terminą sprendimo neįvykdys, priteisti iš atsakovės A. D. 31,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ naudai.

4Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ per teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir prašo jį patenkinti.

5Atsakovė A. D. be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, ieškinys su priedais įteiktas asmeniškai 2016-03-17, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį, todėl yra pagrindas priimti sprendimą už akių (LR ( - ) str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad 2015 m. gruodžio 3 d. įvykusiuose AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose buvo priimtas sprendimas reorganizuoti AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu, įsteigiant AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri po reorganizavimo tęsia AB „Lietuvos dujos“ vykdytą veiklą ir kuri AB „Lietuvos dujos“ visas teises ir pareigas perėmė nuo 2016 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į tai, ieškovu nurodomas AB „Lietuvos dujos“ teisių ir pareigų perėmėjas - AB „Energijos skirstymo operatorius“. Tarp AB „Lietuvos dujos“ ir A. D. buvo sudaryta gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis dėl gamtinių dujų tiekimo adresu A. M. g. 2-9, Šalčininkai. Gamtines dujas pagal sutartį į atsakovei priklausančias patalpas, esančias A. M. g. 2-9, Šalčininkai, iki 2014-11-01 tiekė AB „Lietuvos dujos“, o nuo 2014-11-01 pasikeitus Sutarties šaliai - trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“. Lietuvos Respublikos Gamtinių dujų įstatymo 57 str. 7 d. nustatyta, kad gamtinių dujų įmonė turi teisę nutraukti gamtinių dujų perdavimą, skirstymą ar tiekimą tiems vartotojams, kurie, gavę rašytinį įspėjimą, neapmokėjo sąskaitų už suvartotas gamtines dujas arba jų persiuntimą ir su tuo susijusias paslaugas: buitiniai vartotojai - per 15 dienų, o visi kiti vartotojai - per 10 dienų nuo rašytiniame įspėjime nurodytos dienos. Analogiška nuostata įtvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014-10-10 įsakymu Nr. 1-248 patvirtintų Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių 157 punkte: Dujų tiekimas vartotojui gali būti apribotas ir (ar) nutrauktas Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 7 dalyje nustatytu atveju, jei, raštu įspėjus buitinį vartotoją prieš 15 kalendorinių dienų, jis per šį terminą neatsiskaito už suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas. Atsakovei nevykdant pareigos tinkamai ir laiku mokėti už suvartotas gamtines dujas Sutartyje nustatyta tvarka, trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, vykdydamas tiekimo įmonės funkcijas ir būdamas Sutarties šalimi, turi teisę nuspręsti nutraukti vartotojui gamtinių dujų tiekimą. Nusprendus nutraukti dujų tiekimą vartotojui gamtinių dujų įstatymo 57 str. 7 d. nustatytu pagrindu, tiekimo įmonė dėl vartotojo dujų sistemos atjungimo pagrįstu prašymu kreipiasi į skirstymo sistemos operatorių (Taisyklių 166 p.). Tuo tarpu ieškovas, nuo 2014-11-01 vykdydamas skirstymo sistemos operatoriaus funkcijas, turi teisę atjungti vartotojo dujų sistemą nuo skirstymo sistemos, vartotojui nesilaikant esminių sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimų ir (ar) prašant tiekimo įmonei sutartyje, Taisyklėse ir teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka (Taisyklių 101.5 p.). Analogiška nuostata nurodyta ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-03-22 įsakymu Nr. 1-54 patvirtinto Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015-02-02 įsakymo Nr. 1-26 redakcija) 28.4 punkte. Dujų tiekimą gamtinių dujų įstatymo 57 str. 7 d. nustatytu atveju vartotojams nutraukia skirstymo sistemos operatorius, t. y. ieškovas, vykdydamas pagrįstą dujų įmonės prašymą (Taisyklių 158 p., 166 p.). 2015-11-23 trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pateikė AB „Lietuvos dujos“ prašymą dėl gamtinių dujų tiekimo nutraukimo atsakovės patalpose, esančiose A. M. g. 2-9, Šalčininkai. Vykdant trečiojo asmens prašymą, AB „Lietuvos dujos“ darbuotojai 2015-12-02, 2015-12-10 ir 2015-12-19 bandė patekti į atsakovės patalpas nutraukti gamtinių dujų tiekimą, tačiau to padaryti nepavyko, nes atsakovė skirstymo sistemos operatoriaus darbuotojų į patalpas neįsileidžia, arba jos nėra namuose. Tai patvirtina 2015-12-02, 2015-12-10, 2015-12-19 AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus regiono dujų tinklo departamento informaciniai aktai.

8Taisyklių 184 punkte nurodoma, kad „taikydamas reikalingas technines priemones dujų tiekimo nutraukimui, skirstymo sistemos operatorius turi teisę patekti į vartotojo teritoriją (namų valdą) ir (ar) patalpas. Šių taisyklių 98 punktas nustato vartotojui prievolę sudaryti sąlygas ir netrukdyti skirstymo sistemos operatoriui vykdyti savo pareigas, o Aprašo 29.19 punkte nustatyta pareiga buitiniam vartotojui vykdyti dujų tiekimo apribojimo ir (ar) nutraukimo reikalavimus pagal skirstymo sistemos operatoriaus nurodymus.

9Tokiu būdu atsakovė, nesudarydama sąlygų ieškovo darbuotojams patekti į jai priklausančias patalpas ir atjungti gamtinių dujų tiekimą, pažeidžia Taisyklių 98, 184 punktų ir Aprašo 29.19 punkto nuostatas.

10Taisyklių 166 punkte nustatyta, kad skirstymo sistemos operatorius dujų įmonės pagrįstą prašymą dėl dujų tiekimo nutraukimo turi įvykdyti per ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų terminą po Taisyklių 165 punkte nurodyto laikotarpio pasibaigimo (išskyrus atvejus, kai reikia kreiptis į teismą). P. T. 184 punktą, jei vartotojas neduoda ar vengia duoti sutikimą patekti į jo teritoriją (namų valdą) ir (ar) patalpas, o siekiant saugiai nutraukti tiekimą ir patekti į vartotojo teritoriją (namų valdą) ir (ar) patalpas būtina, į šias patalpas patenkama teismo sprendimu.

11Tokiu būdu, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nesudarė sąlygų ieškovo darbuotojams patekti į jai priklausančias patalpas, esančias A. M. g. 2-9, Šalčininkai, ir atjungti gamtinių dujų tiekimą, yra pagrindas ieškinį patenkinti visiškai ir įpareigoti atsakovę A. D. per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įsileisti ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojus į patalpas, esančias A. M. g. 2-9, Šalčininkai, bei sudaryti sąlygas atjungti gamtinių dujų tiekimą.

12Jeigu atsakovė A. D. per nustatytą terminą neįsileis ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojų į patalpas, esančias A. M. g. 2-9, Šalčininkai, skirti jai 100 Eur baudą (LR ( - ) str. 3 d.).

13Pagal LR CPK 93 str. 1 d. iš atsakovės ieškovo naudai priteisiama 31 Eur žyminio mokesčio.

14Teismas, vadovaudamasis LR CK 6.2 str., 6.38 str., 6.210 str., LR CPK 93 str., 98 str., 230 str. 2 d., 262 str. 2 d., 285-287 str.,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti visiškai.

16Įpareigoti atsakovę A. D., a. k. ( - ) gyv. A. M. g. 2-9, Šalčininkai, LT-17104, per vieną mėnesį nuo 2016-04-18 Šalčininkų rajono apylinkės teismo sprendimo už akių civilinėje byloje Nr.e2-408-371/2016 įsiteisėjimo dienos įsileisti ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojus į patalpas, esančias A. M. g. 2-9, Šalčininkai, bei sudaryti sąlygas atjungti gamtinių dujų tiekimą.

17Jeigu atsakovė A. D. per nustatytą terminą neįsileis ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojų į patalpas, esančias A. M. g. 2-9, Šalčininkai, skirti jai 100 Eur baudą.

18Priteisti iš atsakovės A. D. ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ naudai 31 Eur (trisdešimt vienas Eur) žyminio mokesčio.

19Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo apskųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, o per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos, jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkintinas.

Proceso dalyviai