Byla Ik-1202-281/2011

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Arūno Sutkevičiaus ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Viačeslav Blasčiuk, atsakovo atstovei J. O., trečiojo suinteresuoto asmens atstovei R. R., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. B. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl potvarkio dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. B. skundu ir patikslintu skundu (b. l. 1-14, 37-47, I t.) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m. spalio 8 d. potvarkio Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ (toliau – ir Potvarkis) dalį, kuria pareiškėjo projektas patvirtintas kaip projektas, kuriam neskiriama parama.

5Teigė, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) netinkamai tyrė ir analizavo paraiškos atitikimą ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmėms, todėl priėjo prie nepagrįstos išvados, kad paraiškoje aprašytas projektas yra netinkamas antrajam vertinimo etapui. Remiantis nepagrįstu Agentūros vertinimu, Žemės ūkio ministerijos kancleris priėmė neteisėtą Potvarkį. Pabrėžė, kad atsakovas nepateikė jokių objektyviai pagrįstų argumentų, patvirtinančių projekto neatitikimą ekonominio gyvybingumo kriterijui, Potvarkyje nenurodyta, kuriam konkrečiai iš Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-350 (toliau – ir Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės), reikalavimų neatitiko projektas. Nurodė Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1474 (toliau – ir Aprašas) 9 punktą, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir Komisija) 2002 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“ 4 punktą ir teigė, kad šiais poįstatyminiais teisės aktais vadovavosi rengdamas projektą ir teikdamas paraišką paramai gauti. Darė išvadą, kad tai rodo, jog jis pagrįstai projekto prognozinėje finansinėje ataskaitoje nurodė elektros energijos supirkimo tarifą, kuris yra garantuojamas valstybės. Atkreipė dėmesį, kad Elektros energetikos įstatymo 9 straipsnyje įtvirtintas valstybės įsipareigojimas skatinti gamintojus gaminti elektros energiją panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius. Šiame įstatyme nenumatyta, kad toks valstybės įsipareigojimas galios tik tam tikrą laiką, todėl Potvarkyje pateikiamus argumentus, jog energijos išteklių rėmimo principai ar skaičiavimo prielaidos gali keistis ir tuo pagrindu pareiškėjas negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, laikė nepagrįstais, prieštaraujančiais minėtam įstatymui. Pažymėjo, kad nei Agentūra, nei Ministerija neatsižvelgė į bendrą valstybinę iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminamos elektros energijos rėmimo koncepciją bei ilgalaikę valstybės strategiją šioje srityje. Teigė, kad Žemės ūkio ministerija be pagrindo nusprendė, jog projektas neatitinka ekonominio gyvybingumo kriterijaus. Pabrėžė, kad pateikęs Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (toliau – ir Administravimo taisyklės) įtvirtintiems reikalavimams atitinkančią paraišką, pagrįstai tikėjosi, jog jam bus suteikta kvietime teikti paraiškas numatyta parama ir, kad paraiškos vertinimo procesas bei paramos administravimo procedūra nebus fiktyvi. Tai, kad iš visų pagal nurodytą priemonę pateiktų paraiškų nei viena paraiška pirmajame vertinimo etape nebuvo paskelbta tinkama būti vertinama antrajame etape, pareiškėjo manymu, sukelia pagrįstas abejones viso paramos teikimo proceso objektyvumu ir paraiškų vertinimo etape padarytų išvadų pagrįstumu, taip pat parodo, kad kvietimas teikti paraiškas buvo paskelbtas nesiekiant suteikti paramos. Nurodė, kad Agentūra neįgyvendino Administravimo taisyklėse jai priskirtų funkcijų, kadangi netinkamai vykdė savo pareigas sprendžiant dėl paraiškoje numatyto projekto atitikties Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių (labai mažos įmonės steigimas), patvirtintų žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144 (toliau – ir Įgyvendinimo taisyklės) reikalavimams. Teigė, kad Žemės ūkio ministerija pažeidė Įgyvendinimo taisyklėse imperatyviai nustatytą vieno mėnesio terminą paraiškai nagrinėti bei vertinti, nes atsakymą pateikė praėjus daugiau nei šešiems mėnesiams nuo paraiškos užregistravimo. Nurodė Administravimo taisyklių 36 punktą, kuriame numatyta Agentūros teisė atliekant projektų tinkamumo skirti paramą ir pirmumo vertinimą pasitelkti nepriklausomus ekspertus. Pažymėjo, kad Energetikos ministerija, būdama viešojo administravimo subjektu, negali būti pripažinta nepriklausomu ekspertu. Dėl to, pareiškėjo nuomone, Ministerija ir Agentūra, priimdamos neigiamą išvadą dėl pareiškėjo pateikto projekto ir atsisakydamos suteikti paramą pagal paraišką, nepagrįstai rėmėsi Energetikos ministerijos 2010 m. gegužės 26 d. rašte Nr. (8.2-10)-3-1527 ir 2010 m. birželio 2 d. rašte Nr. (8.3-10)-3-1597 pateikta nuomone. Nurodė Administravimo taisyklių 75 punktą ir pažymėjo, kad, vertindama jo paraišką, Žemės ūkio ministerija nepasisakė dėl projekto tinkamumo paramai skirti.

6Atsakovas Žemės ūkio ministerija atsiliepimu į pareiškėjo skundą (b. l. 67-72, I t.) prašė skundą atmesti.

7Paaiškino, jog Agentūra pateikė Žemės ūkio ministerijai išnagrinėtų paraiškų vertinimo rezultatų 2010 m. rugpjūčio 20 d. suvestinę Nr. (SV)-235, kurioje numatyta, kad pareiškėjo projektas netinkamas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“. Agentūra nustatė, kad projektas neatitinka Įgyvendinimo taisyklių 22.13, 22.14. punktuose nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijų. Nurodė, kad pareiškėjo pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, paremta Komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7, tačiau Energetikos ministerija informavo, kad elektros energijos kainos gali kisti. Darė išvadą, kad pareiškėjai, pateikę projektus pagal priemonę atsinaujinančios elektros energijos gamybai skatinti, verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Teigė, kad reikalavimas pareiškėjui pagal Programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ verslo plane įrodyti, jog ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijus, yra įtvirtintas Programoje (Programos I priedo „Priemonių aprašymai“ III krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ 2 priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ 8.1.3 p.). Pažymėjo, kad pareiškėjas paramos paraiškos VIII skyriaus lentelėje „Projekto finansavimo šaltiniai“ yra nurodęs, jog privačios pareiškėjo lėšos sudarys 750000 Lt. Pareiškėjas pateikė patikslintą balansą, kuriame pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro 10000 Lt, o savo lėšų projekto finansavimui numato skirti 16529 Lt. Savo atsakyme Agentūrai pareiškėjas paaiškino, kad kitos projekto įgyvendinimui reikalingos lėšos bus gaunamos iš veiklos (grįžtamas investicijų pridėtinės vertės mokestis), tačiau projektą numatoma įgyvendinti vienu etapu, todėl šios lėšos nėra tinkamas projekto finansavimo šaltinis. Darė išvadą, kad liko neužtikrintas projekto finansavimo šaltinis lygus 756529 Lt sumai. Pažymėjo, kad pareiškėjas nepagrįstai rėmėsi Europos Sąjungos teisės suformuluotu teisėtų lūkesčių principu. Nurodė, kad Teisingumo Teismas yra ne kartą pažymėjęs, jog, sprendžiant klausimą dėl teisėtų lūkesčių principo pažeidimo, institucijos turi būti suteikusios asmenims konkrečias garantijas, dėl kurių neįvykdymo gali atsirasti tam tikrų teisinių pasekmių, bei šis klausimas visuomet turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į žinias ir informaciją, kuri yra ar turėtų būti prieinama apdairiam bei informuotam verslininkui. Darė išvadą, kad, remiantis faktinėmis aplinkybėmis, pareiškėjui nebuvo suteikta jokių garantijų, jis pats nebuvo apdairus ir rengdamas paraišką iš anksto nepakankamai susipažino su viešai skelbiamomis Įgyvendinimo taisyklėmis, todėl neatsiranda jokio pagrindo, pagrindžiančio teisėtų lūkesčių pažeidimą.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 14 d. sprendimu skundą atmetė.

10Nurodė Įgyvendinimo taisyklių 22.14, 22.11 punktus, nustatė, kad viso projekto įgyvendinimui reikalinga 2116529 Lt suma, kuri lygi bendrai planuojamo projekto vertei. Pažymėjo, kad A. B. 2010 m. birželio 16 d. rašte paaiškino, jog projektui finansuoti bus naudojamos pajamos iš veiklos, t. y. grįžtamas investicijų pridėtinės vertės mokestis, patikslintame balanse 2010 m. kovo 1 dienai nurodyta, kad pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro 10000 Lt. Pažymėjo, kad projektas turi būti įgyvendintas vienu etapu, todėl, neskiriant pakankamai lėšų šio projekto įgyvendinimui, jis nebus įvykdytas. Atkreipė dėmesį, kad paraiškos VI skyriuje „Projekto įgyvendinimo planas“ numatyta, jog visi darbai ir pirkimai bus atliekami per vieną mėnesį. Darė išvadą, kad projekto įgyvendinimui skirtinos 756529 Lt (750000 Lt + 16529 Lt - 10000 Lt) lėšos nėra pagrįstos jokiais šaltiniais, nes pajamos iš paraiškoje numatytos veiklos - hidroenergijos gavybos - gali būti gaunamos tik pilnai įgyvendinus projektą, t. y. pilnai atlikus visus projekte numatytus darbus. Konstatavo, kad projekto įgyvendinimui (numatytų įrenginių pirkimui, darbų atlikimui) skirtinos lėšos negali būti grindžiamos ateityje gaunamomis pajamomis.

11Nurodė Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punktą, pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju Potvarkyje, taip pat ir Agentūros vertinimo ataskaitose nenurodyta, kokia konkrečiai šių taisyklių nuostata taikoma, todėl negalėjo analizuoti, ar tinkamai taikytos Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas, pateikdamas paraišką, įsipareigojo penkerius metus be rašytinio Agentūros sutikimo nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų. Nurodė, kad pareiškėjas projekte pateikė iš veiklos gaunamų pajamų penkių metų finansines prognozes, o pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra nustatyta Komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“. Šio nutarimo 4.1. punkte nurodytą kainą pareiškėjas numatė penkių finansinių metų prognozinėse finansinėse ataskaitose. Kaina galiojo nuo 2008 m. spalio 11 d., jokių duomenų, kad ji būtų pakeista ar planuojama tai padaryti 2011 metais ar vėliau, nėra. Darė išvadą, kad pareiškėjas prognozes apskaičiavo vadovaudamasis teisės aktais nustatyta elektros supirkimo kaina. Pažymėjo, kad Energetikos ministerijos rašte nėra konkrečių duomenų kaip gali pakisti kainos, nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu. Pažymėjo, kad į šį kainų reguliavimą yra įsijungusi ir Vyriausybė, kuri 2001 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1474 9 punkte nustatė, kad elektra iš aptariamų elektrinių iki 2020 m. gruodžio 31 d. bus superkama sutartinėmis kainomis, kompensuojant gamintojams skirtumą tarp pajamų lygio, apskaičiuoto pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytą tarifą, ir faktiškai gaunamų parduodant elektros energiją sutartinėmis kainomis pajamų, neviršijant nutarimu patvirtinto Aprašo 2 priede nurodytos kiekvienos rūšies energijos išteklių metinės apimties. Darė išvadą, kad Vyriausybė iki 2020 metų įsipareigojo remti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių, pažymėjo, kad iki šiol nurodytas Vyriausybės nutarimas yra galiojantis.

12Nurodė Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnį ir pažymėjo, kad Žemės ūkio ministerija, konstatuodama pateikto projekto neatitikimą ekonominio gyvybingumo kriterijui, nagrinėjamu atveju rėmėsi rekomendacinio pobūdžio atrankos komiteto, kuris nėra įpareigotas atlikti kokį nors tyrimą, sprendimais. Darė išvadą, kad atrankos komiteto 2010 m. rugsėjo 9 d. protokolinė išvada, taip pat Potvarkio dalis, kurioje konstatuotas A. B. pateikto projekto neatitikimas ekonominio gyvybingumo kriterijui, neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatų, kadangi nepagrįstas faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktų normomis. Pažymėjo, kad net ir nustačius, jog A. B. pateikto projekto neatitikimas Įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkto reikalavimams konstatuotas nepagrįstai, toks skundžiamo Potvarkio neatitikimas Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams, teismo manymu, šio sprendimo teisėtumui iš esmės įtakos neturi, nes Potvarkyje pagrįstai pripažinta, jog pareiškėjas neišpildė Įgyvendinimo taisyklių 23.14 punkto reikalavimų.

13III.

14Pareiškėjas A. B. apeliaciniu skundu (b. l. 81-89, II t.) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti ir Potvarkio dalį, kuria pareiškėjo projektas patvirtintas kaip projektas, kuriam neskiriama parama, panaikinti.

15Atkreipia dėmesį, kad paraiška pagal pirminio tinkamumo vertinimo kriterijus ir pagal administracinės atitikties kriterijus buvo įvertinta kaip tinkama, Agentūra 2010 m. birželio 22 d. paraiškos vertinimo ataskaitoje nurodė, kad projektas yra tinkamas antrajam projekto vertinimo etapui pagal priemonę, o planuojama skirti paramos suma atitinka visą pareiškėjo projekte nurodytą sumą. Agentūra tokios pačios išvados, kad projektas atitinka Įgyvendinimo taisyklių 22.14 punkto reikalavimus, priėjo ir vėlesniuose vertinimo etapuose. Daro išvadą, jog jo pateiktos paraiškos dokumentų, paaiškinimų, papildomų dokumentų pakako, kad projektas būtų pripažintas tinkamas antrajam projektų vertinimo etapui. Pažymi, kad 2010 m. rugpjūčio 20 d., neatlikusi jokių papilomų vertinimų, Agentūra surašė naują paraiškos vertinimo ataskaitą, kurioje priėjo išvadą, kad projektas netinkamas antrajam projekto vertinimo etapui. Teigia, kad nei Kauno technologijos universiteto ekspertų projekto technologinės dalies įvertinimas, nei Agentūros problemų sprendimo komisijos posėdžio 2010 m. birželio 19 d. protokolas Nr. 25 nepatvirtina projekto neatitikimo Įgyvendinimo taisyklių 22.14 punktui. Atkreipia dėmesį, kad Kauno technologijos universiteto ekspertų išvadose nebuvo neigiamai įvertinti projekte nurodyti finansavimo šaltiniai, pradžios balanso, kiti su projekto preliminarios finansinės atskaitomybės pateikimu susiję klausimai. Pažymi, kad Įgyvendinimo taisyklių 22.14 punktas nenustato reikalavimo pagrįsti projekto finansavimui skiriamas lėšas, todėl laiko nepagrįstomis teismo išvadas, kad projekto įgyvendinimui skirtinos lėšos nepagrįstos jokiais šaltiniais, taip kad projekto įgyvendinimui skirtinos lėšos negali būti grindžiamos ateityje gaunamomis pajamomis. Paaiškina, kad bet kuris asmuo, dalyvaujantis paraiškų atrankoje dviem etapais, gali nurodyti tik preliminarius projekto finansinius duomenis ir juos privalo patikslinti tik įsteigęs įmonę po pirmojo projektų atrankos etapo. Nurodo, kad projekto pirmasis vertinimo etapas vietoj Įgyvendinimo taisyklių 34 punkte numatyto maksimalaus vieno mėnesio vertinimo atlikimo termino truko ilgiau nei šešis mėnesius nuo paraiškos užregistravimo Agentūroje, paraiškos dokumentai buvo parengti numatant paramos gavimą ir investicijas dar 2010 metais, todėl teigia, kad bet kuriuo atveju antrajame projektų vertinimo etape pareiškėjo finansinės atskaitomybės dokumentai turėtų būti tikslinami. Pažymi, kad Įgyvendinimo taisyklių 22.14 punkte numatyta galimybė patikslinti vertinimui pateiktus projekto duomenis minėtų taisyklių 22.11 punkte nustatytu laikotarpiu ir tvarka, nurodo Įgyvendinimo taisyklių 31.8 punktą ir daro išvadą, kad teismas neturėjo pagrindo pripažinti pareiškėjo projektą netinkamu dėl neatitikimo Įgyvendinimo taisyklių 22.14 punktui. Nesutinka su teismo išvada, kad projektas turi būti įgyvendintas vienu etapu, todėl, neskiriant pakankamai lėšų šio projekto įgyvendinimui, jis nebus įvykdytas. Pažymi, kad sąsaja su projekto įgyvendinimo terminu Įgyvendinimo taisyklių 22.14 punkte nėra numatyta. Atkreipia dėmesį, kad Įgyvendinimo taisyklių 22.14 punktas nenustato reikalavimo vertinti paraišką atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo terminą. Teigia, kad nei vienas projektas, išskyrus pareiškėjo, nebuvo pripažintas netinkamu pagal Įgyvendinimo taisyklių 22.14 punktą, nors Agentūra reikalavo tikslinti tuos pačius duomenis, kurių tikslinimo reikalavo iš pareiškėjo. Mano, kad teismas nepakankamai įvykdė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 81 straipsnio reikalavimus. Pažymi, kad nei Žemės ūkio ministerija, nei Agentūra atsiliepimuose į skundą nekėlė pareiškėjo projekto neatitikimo Įgyvendinimo taisyklių 22.14 punkto reikalavimams klausimo. Atkreipia dėmesį į Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. I-1215-281/2011.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 163-164, II t.) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Pažymi, kad detalesni skaičiavimai, vertinant pareiškėjo projekto finansinius rodiklius, nebuvo atlikti. Pareiškėjo projektas buvo pripažintas kaip neatitinkantis Įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkto. Paaiškina, kad, atsižvelgiant į tai, jog elektros kainų penkerių metų laikotarpiu prognozuoti neįmanoma, projektas buvo pripažintas kaip neatitinkantis Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkto, Įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkto.

17Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 166-169, II t.) prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atkreipia dėmesį, kad tipinio verslo plano, pridedamo prie paraiškos, IX skyriaus 2 punkte pareiškėjas nurodė, jog projektas bus įgyvendintas vienu etapu. Pažymi, kad, atsižvelgiant į tai, jog liko neužtikrintas projekto finansavimo šaltinis, lygus 756529 Lt sumai, priimtas sprendimas, jog projekto finansavimo šaltiniai nėra pagrįsti ir projektas netinkamas vertinti antrajame etape.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Apeliacinis skundas tenkintinas.

21Administracinis ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m. spalio 8 d. potvarkio Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ sąrašo patvirtinimo, dalies, kuria pareiškėjui neskirta parama projektui „Hidroelektrinės įrengimas ( - ) kaime“, teisėtumo ir pagrįstumo.

22Ginčo teisinius santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-144 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama verslo kūrimui ir plėtrai" įgyvendinimo taisyklės ir 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D–350 patvirtintos Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės. Nagrinėjamu atveju ginčo išsprendimui aktualus Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama verslo kūrimui ir plėtrai" įgyvendinimo taisyklių 22.13 ir 22.14 punktų interpretavimas ir taikymas, todėl šiuo bylos aspektu teismas pasisako plačiau.

23Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama verslo kūrimui ir plėtrai" įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkto.

24Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama verslo kūrimui ir plėtrai" įgyvendinimo taisyklių 22.13 punktą, pareiškėjas verslo plane įrodo, kad naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-350 (Žin., 2009, Nr. 59-2335). Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama, tačiau tik Taisyklių 22.11 punkte nustatytu laikotarpiu ir tvarka.

25Kaip viena iš paramos pareiškėjui neskyrimo priežasčių nurodyta tai, kad projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos, pateikta informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti, taigi pateiktas projektas pripažintinas netinkamu finansinei paramai gauti kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, kaip tai nurodyta Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkte.

26Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-05-15 įsakymu Nr. 3D–350 patvirtintų Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkte įtvirtinta, jog Ūkio subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantys ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, jei: ataskaitiniais ir (arba) praėjusiais ataskaitiniais metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta (13.1 punktas); po gauto atsakymo į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos paklausimą (13.2 punktas): planuojamojo laikotarpio metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta (13.2.1 punktas); ūkio subjekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos planuojamuoju laikotarpiu žymiai skiriasi nuo Lietuvos statistinių ar Ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenų arba praėjusio ir/ar ataskaitinio laikotarpio duomenų ir nepateikti jas pagrindžiantys dokumentai, paaiškinimai ar skaičiavimai (13.2.2 punktas); nepagrįstas projekto finansavimas iki paramos gavimo (atsižvelgiant į taikomą paramos mokėjimo būdą) (13.2.3 punktas); jeigu nepateikti duomenys, būtini ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti (13.2.4 punktas).

27Kokiu konkrečiu iš minėtų taisyklių punktu yra grindžiama anksčiau aptarta paramos neskyrimo priežastis, jokiuose atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens pateiktuose dokumentuose nėra nurodyta, o apsiribojama tik nuoroda į šių taisyklių 13 punktą. Pažymėtina, kad pastarasis punktas turi papunkčius, tačiau kuris 13 punkto papunktis taikytas nagrinėjamu atveju, tiksliai ir aiškiai neįvardijamas. Tokiu atveju nėra jokių galimybių nustatyti, ar tinkamai taikytos Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių nuostatos.

28Atsakovas taip pat remiasi Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2010 m. gegužės 26 d. raštu Nr. (8.2–10)–3–1527 ir 2010 m. birželio 2 d. raštu Nr. (8.3–10)–3–1597, kuriuose nurodyta, kad hidroelektrinėse, vėjo bei saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų, negali būti prognozuojama penkeriems metams. Vadovaujantis Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėmis, toks verslo plane pateiktų finansinių prognozių sudarymo prielaidų vertinimas apskritai negalimas. Priešingai, minėtose taisyklėse nustatytas visiškai kitoks ūkio subjekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidų vertinimo mechanizmas (ūkio subjekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos planuojamuoju laikotarpiu žymiai skiriasi nuo Lietuvos statistinių ar Ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenų arba praėjusio ir/ar ataskaitinio laikotarpio duomenų ir nepateikti jas pagrindžiantys dokumentai, paaiškinimai ar skaičiavimai (13.2.2 punktas)). Taigi Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2010 m. gegužės 26 d. rašte Nr. (8.2–10)–3–1527 ir 2010 m. birželio 2 d. rašte Nr. (8.3–10)–3–1597 pateikta informacija negali būti paramos neskyrimo pagrindu Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkto prasme.

29Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama verslo kūrimui ir plėtrai" įgyvendinimo taisyklių 22.14 punkto.

30Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama verslo kūrimui ir plėtrai" įgyvendinimo taisyklių 22.14 punkte reglamentuota, kad pareiškėjas preliminariai nurodo tinkamą projekto finansavimo šaltinį - skolintas lėšas, paramos lėšas, iš projekte numatytos veiklos gautinas lėšas - kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis. Pareiškėjas, pradedantis vykdyti projekte numatytą veiklą, preliminariame pradžios balanse nurodo turimas ir (arba) planuojamas lėšas, skirtas veiklai vykdyti. Atsakomybė už nurodytas turimas lėšas tenka pareiškėjui. Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama, tačiau tik Taisyklių 22.11 punkte nustatytu laikotarpiu ir tvarka.

31Atsakovas pažymi, kad pareiškėjas paramos paraiškos VIII skyriaus lentelėje „Projekto finansavimo šaltiniai“ yra nurodęs, kad privačios pareiškėjo lėšos sudarys 750 000 Lt. Papildomo tyrimo metu nustatyta, kad liko neužtikrintas projekto finansavimo šaltinis, lygus 756 529 Lt sumai. Atsižvelgiant į šiuos neatitikimus Agentūra nustatė, jog projekto finansavimo šaltiniai nėra pagrįsti ir projektas netinkamas vertinti antrajame etape.

32Įgyvendinimo taisyklių 22.14 punktas reikalauja, kad būtina nurodyti tinkamus projekto finansavimo šaltinius, t. y. preliminarios tam tikros lėšos, būtų pagrįstos verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis. A. B. pateiktos paraiškos formos VIII skyriuje „Projekto finansavimo šaltiniai“ nurodyta, kad privačios pareiškėjo lėšos sudarys 750 000 Lt, o kaip tai patvirtinantis dokumentas arba informacijos šaltinis nurodytas verslo planas. Pareiškėjo pateikto tipinio verslo plano XI skyriaus „Finansinės ataskaitos“ dalyse „Balanso prognozės“ ir „Pinigų srautų prognozės“ nurodyta, kad 2010 m. pareiškėjo įnašai sudarys 750 000 Lt. Tai reiškia, kad Taisyklių 22.14 punkto reikalavimas yra įvykdytas (Taisyklės nereikalauja pateikti konkrečius įrodymus apie faktiškai turimas nurodytas lėšas). Pirmajame projekto vertinimo etape pagrįstumas siejamas su atitinkamų lėšų nurodymu verslo plano finansinėse ataskaitose.

33Tų pačių Įgyvendinimo taisyklių 23 punkte nustatyti tinkamumo gauti paramą pagal Priemonę kriterijai, taikomi pareiškėjui, nurodytam Taisyklių 17.2 punkte, antrajame projekto vertinimo etape. Šių taisyklių 23.8 punkte įtvirtinta, kad pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį - skolintas lėšas, paramos lėšas, iš projekte numatytos veiklos gautinas lėšas - kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis. Skolintos lėšos pagrindžiamos su paramos paraiška, užpildyta antrajam projekto vertinimo etapui atlikti (nurodyta Taisyklių 5 priede), pateikiant dokumentus, įrodančius paskolos suteikimo galimybę. Iki mokėjimo prašymo pateikimo, jei projektas ar projekto dalis įgyvendinama skolintomis lėšomis, paramos gavėjas Agentūrai turi pateikti pasirašytą paskolos sutartį ar susitarimą dėl paskolos suteikimo projektui ar projekto daliai finansuoti arba raštu patvirtinti, kad projektą ar atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis. Agentūra neatsako už kreditoriaus turimų lėšų patikimumą, realumą, prievolių vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir už kreditoriaus ir paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymą. Pareiškėjas, pradedantis vykdyti projekte numatytą veiklą, pradžios balanse nurodo turimas lėšas, skirtas veiklai vykdyti. Atsakomybė už nurodytas turimas lėšas tenka pareiškėjui.

34Palyginus pirmojo ir antrojo projektų vertinimo etapų teisinį reguliavimą matyti, kad pirmajame projekto vertinimo etape pareiškėjas tik preliminariai nurodo tinkamą projekto finansavimo šaltinį ir teikia preliminarų pradžios balansą. Tuo tarpu antrajame projekto vertinimo etape pareiškėjas jau turi užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį ir pradžios balanse jau nurodo realiai turimas lėšas. Be to, būtent tik antrojo projekto vertinimo etapo metu pareiškėjas turi raštu patvirtinti, kad projektą ar atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis.

35Pagal Taisyklių 31.8 punktą vienas iš taikomų bendrųjų reikalavimų pildant, teikiant ir registruojant paramos paraiškas ir kitus projektui vertinti būtinus dokumentus yra tai, kad po pirmojo PAK rekomendacinio sprendimo dėl projekto tinkamumo paramai gauti (t. y. dėl jo vertinimo antrajame etape) priėmimo, pakitus pareiškėjo statusui (kaip nurodyta Taisyklių 17.2 punkte), iki antrojo projekto vertinimo etapo pradžios turi būti tikslinami kai kurie su pirmajam projekto vertinimo etapui teikta paramos paraiška, nurodyta Taisyklių 4 priede, pateikti dokumentai (verslo plano dalys, susiję su projekto ekonominio gyvybingumo įrodymu, tinkamų finansavimo šaltinių pagrindimu ir kt. reikalavimais, taip pat veiklos pradžios balansas ir kiti Taisyklių 22 punkte nurodyti dokumentai ir duomenys). Patikslinti dokumentai pristatomi kartu su antrąja paramos paraiška Taisyklių 33 punkte nustatyta tvarka. Šioje nuostatoje apibrėžtas momentas, kada privalomai turi būti tikslinami su pirmajam projekto vertinimo etapui teikta paramos medžiaga pateikti dokumentai, juos pagrindžiant konkrečiais įrodymais (šaltiniais). Taigi pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiame (pirmajame) paraiškos vertinimo etape pareiškėjas privalėjo užtikrinti (pagrįsti) projekto finansavimo šaltinį, nėra pagrįsta.

36Kiti apeliacinio skundo argumentai (teismas tinkamai neatskyrė projekto vertinimo ir įgyvendinimo sąvokų bei neatsižvelgė į kitus analogiškose situacijose priimtus sprendimus dėl paraiškų vertinimo) ginčo išsprendimui nėra reikšmingi, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako.

37Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai interpretavo ir taikė materialinės teisės normas, dėl ko priėmė neteisingą sprendimą, todėl sprendimas naikintinas, o pareiškėjo apeliacinis skundas tenkintinas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

39Pareiškėjo A. B. apeliacinis skundas tenkinamas.

40Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

41Pareiškėjo A. B. skundą tenkinti. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m. spalio 8 d. potvarkio Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“, dalį, kuria pareiškėjo A. B. projektui „Hidroelektrinės įrengimas ( - ) kaime“ (paraiškos registracijos Nr. ( - )) neskiriama parama, panaikinti.

42Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas A. B. skundu ir patikslintu skundu (b. l.... 5. Teigė, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės... 6. Atsakovas Žemės ūkio ministerija atsiliepimu į pareiškėjo skundą (b. l.... 7. Paaiškino, jog Agentūra pateikė Žemės ūkio ministerijai išnagrinėtų... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 14 d. sprendimu... 10. Nurodė Įgyvendinimo taisyklių 22.14, 22.11 punktus, nustatė, kad viso... 11. Nurodė Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punktą, pažymėjo, kad... 12. Nurodė Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnį ir pažymėjo, kad... 13. III.... 14. Pareiškėjas A. B. apeliaciniu skundu (b. l. 81-89, II t.)... 15. Atkreipia dėmesį, kad paraiška pagal pirminio tinkamumo vertinimo kriterijus... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės... 17. Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atsiliepimu į... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 21. Administracinis ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 22. Ginčo teisinius santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 23. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama... 24. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama... 25. Kaip viena iš paramos pareiškėjui neskyrimo priežasčių nurodyta tai, kad... 26. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-05-15 įsakymu Nr. 3D–350... 27. Kokiu konkrečiu iš minėtų taisyklių punktu yra grindžiama anksčiau... 28. Atsakovas taip pat remiasi Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2010... 29. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama... 30. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama verslo... 31. Atsakovas pažymi, kad pareiškėjas paramos paraiškos VIII skyriaus... 32. Įgyvendinimo taisyklių 22.14 punktas reikalauja, kad būtina nurodyti... 33. Tų pačių Įgyvendinimo taisyklių 23 punkte nustatyti tinkamumo gauti... 34. Palyginus pirmojo ir antrojo projektų vertinimo etapų teisinį reguliavimą... 35. Pagal Taisyklių 31.8 punktą vienas iš taikomų bendrųjų reikalavimų... 36. Kiti apeliacinio skundo argumentai (teismas tinkamai neatskyrė projekto... 37. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 39. Pareiškėjo A. B. apeliacinis skundas tenkinamas.... 40. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 14 d. sprendimą... 41. Pareiškėjo A. B. skundą tenkinti. Lietuvos Respublikos... 42. Sprendimas neskundžiamas....