Byla A-556-2322-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės - Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant pareiškėjui V. J., atsakovo Marijampolės savivaldybės administracijos atstovui Vytautui Andruliui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. J. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovams Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, atsakovui Marijampolės savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Statybos ritmas“ dėl administracinių aktų panaikinimo ir žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas, apeliantas) su skundu (T 1, b. l. 2-4), kurį patikslino (T 1, b. l. 19-22; T 2, b. l. 165-166; 170), kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Marijampolės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008 m. gruodžio 11 d. išduotą statybos leidimą Nr. ( - ); panaikinti Marijampolės savivaldybės nuolatinės statybos komisijos

52007 m. gegužės 16 d. protokolinį sprendimą Nr. ŪN-220; panaikinti Marijampolės savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2010 m. kovo 25 d. protokolinį sprendimą Nr. ArN-77; panaikinti Marijampolės savivaldybės administracijos 2010 m. balandžio 2 d. išduotą statybos leidimą Nr. ( - ); priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, 100 000 Lt neturtinės žalos ir iš atsakovo Marijampolės savivaldybės administracijos 10 000 Lt turtinės žalos ir 30 000 Lt neturtinės žalos.

6Pareiškėjas nurodė, kad jo skundžiami aktai yra nepagrįsti ir neteisėti, išduoti pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktus, pareiškėjo teises ir įstatymų saugomus interesus. Skundžiamų aktų pagrindu buvo vykdomi statybos darbai rekonstruojant Basanavičiaus aikštę Marijampolės mieste. Vykdant šiuos rekonstrukcijos darbus buvo neskaidriai panaudotos Europos sąjungos skirtos lėšos, naudojamos netinkamos statybinės medžiagos (konkrečiai lietaus vandenio surinkimo latakams). Pareiškėjas ne kartą kreipėsi norėdamas pakeisti susidariusią situaciją, tačiau atsakovai neatsižvelgė į jo teikiamus pasiūlymus. 2009-09-01 jis kreipėsi į Lietuvos inžinierių sąjungą ir prašė jų „kreiptis į atitinkamas Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos institucijas, kad jos sustabdytų projekto statybos, projektavimo darbus ir finansavimą“. Toliau pareiškėjas 2010-02-22 kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija). Tačiau net ir ši įstaiga 2010-04-06 raštu Nr. 2D-3576 informavo, kad Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pareigūnai, atliekantys J. Basanavičiaus aikštės ir prieigų sutvarkymo statybos techninę priežiūrą, jokių pažeidimų neužfiksavo. Be to, pareiškėjas kreipėsi tiek ir į Kauno apygardos prokuratūrą, tiek ir į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą. Kaip matyti iš 2010-03-02 nutarimo Nr. 17.9-111-456, prokuratūra jokių teisės aktų pažeidimų nerado. Pareiškėjas taip pat 2009-09-14 skundu Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašė imtis skubių priemonių panaikinti UAB „Ugira“ projekto vadovo draudimą rangovui UAB „Statybos ritmas“ užsakyti ir naudoti konkurencingiausią pasiūlymą Marijampolės J. Basanavičiaus aikštės rekonstrukcijos projekte Nr. VP3-1.1. VRM-01-R-41-001 „Kompleksinis J. Basanavičiaus aikštės viešųjų erdvių sutvarkymas“, pasiūliusios Vokietijos firmos „Hydrotec technologies AG“ aukštos klasės C35/45 betono latakus. Jo skundas nebuvo patenkintas. Be to, pareiškėjas nurodo, kad vykdant rekonstrukcijos darbus be jo sutikimo buvo sugriauti pastato, kurio jis yra bendrasavininkis, laiptai, dėl ko jis patekdamas į patalpas kentėjo fizinį skausmą. Visi pareiškėjo išvardyti pažeidimai sukėlė jam neigiamas emocijas, moralinį nepasitenkinimą, todėl atsakovai privalo atlyginti jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą.

7Atsakovai Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ir Lietuvos valstybė, atstovaujama Inspekcijos, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Atsakovai paaiškino, kad pareiškėjas praleido terminą skundui paduoti dėl ginčijamų aktų panaikinimo. Pareiškėjas nuo 2009 m. rugpjūčio mėnesio žinojo, kad UAB „Statybos ritmas“ vykdo statybos (rekonstravimo) darbus, kurių negalima pradėti be statybos leidimo. Taip pat pareiškėjas praleido terminą ir dėl naujai skundžiamų aktų (Marijampolės savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2007-05-16 protokolinio sprendimo Nr. ŪN-220, Marijampolės savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2010-03-25 protokolinio sprendimo Nr. ArN- 77 ir 2010-04-02 išduoto statybos leidimo Nr. ( - )), kadangi šiuos aktus pareiškėjas skundžia patikslintu 2010-10-25 skundu, o skundžiami aktai priimti 2007-05-16, 2010-03-25 bei 2010-04-02. Pareiškėjas nenurodo jokių termino praleidimo priežasčių ir neprašo praleisto termino atnaujinti. Pareiškėjas nenurodo skundžiamų aktų neteisėtumo ir nepagrįstumo faktų, nenurodo kokius konkrečiai teisės aktus ar procedūras pažeidė atsakovas priimdamas skundžiamus aktus. Savo skundą grindžia kitų aktų, jo manymu, nepagrįstu ir neteisėtu išdavimu, tačiau jų neprašė panaikinti. Taip pat pareiškėjas nenurodė, kokias konkrečiai jo teises pažeidė atsakovai. Statybos leidimai išduoti nepažeidžiant Statybos įstatymo 23 straipsnio ir Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218, IV skyriaus „Statybos leidimo išdavimo bendroji tvarka“ reikalavimų ir naikinti skundžiamų aktų nėra pagrindo. Taip pat atmestinas prašymas dėl žalos atlyginimo. Pareiškėjas visiškai neįrodė žalos atsiradimo pagrindo, neįrodė atsakovų kaltės, priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir žalos atsiradimo. Nepateikė visiškai jokių įrodymų patvirtinančių žalos dydį ir jos atsiradimo faktą.

9Atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Atsakovas paaiškino, kad pareiškėjo skunde neįvardijama, kokių aukštesnių teisės aktų reikalavimų nepaisė apskrities viršininko administracija, priimdama sprendimus dėl statybos leidimų išdavimo, o tai paneigia ir galimą sprendimo panaikinimo pagrindą pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktą. Pareiškėjas nenurodo jokių procedūrinių pažeidimų, taip pat kitų aplinkybių, įpareigojančių naikinti statybos leidimą, todėl darytina kategoriška išvada, kad pareiškėjo skunde nurodytais motyvais skundžiami statybos leidimai negali būti nei koreguojami, nei naikinami. Net ir panaikinus ginčijamus aktus, faktinė padėtis nepakistų. Lietaus vandens latakų paklojimo darbai yra baigti. Tie tikslai, kurių siekia pareiškėjas, nebūtų pasiekti, o tai reiškia nebūtų ir apgintos jo galimai pažeistos teisės ar teisėti interesai. Pareiškėjas nenurodo aplinkybių, kuriomis grindžia savo reikalavimus, bei kam ir kokią žalą sukelia galiojantis statybos leidimas. Skundas grindžiamas pateiktu komerciniu pasiūlymu. Marijampolės savivaldybės administracijos vykdomas projektas yra sudėtinė Lietuvos Respublikos įsipareigojimų Europos Sąjungai dalis ir yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Projekto įgyvendinimas užtikrina Marijampolės savivaldybės gyventojų gerbūvį, investicijų pritraukimą į šį miestą. Panaikinus statybos leidimą, tretieji asmenys patirtų didesnius nuostolius už tuos, kuriuos galėtų patirti pareiškėjas, pateikęs skundą. Pagal Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartį ir ją lydinčius atitinkamus reglamentus, panaikinus statybos leidimą, ir trečiajam asmeniui UAB „Statybos ritmas“ laiku nepabaigus statybos darbų, Marijampolės savivaldybės administracija gali netekti paramos iš Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto. Akivaizdu, kad pareiškėjas savo daugkartiniais kreipimaisi į įvairias institucijas šantažuoja atsakovą, vykdantį statybos darbus, reikalaudamas pirkti visiškai niekam nereikalingą produkciją.

11Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Statybos ritmas“ atstovas teismo posėdžio metu visiškai palaikė atsakovų išdėstytus motyvus ir argumentus, su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12II.

13Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu (T 3, b. l. 12-18) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

14Teismas bylos duomenimis nustatė, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-148 patvirtino Marijampolės regiono centro kompleksinės plėtros 2008-2013 metų investicinę programą, kurios svarbiausi uždaviniai: 1) kompleksiškai sutvarkyti Marijampolės miesto viešąsias erdves, siekiant padidinti gyvenamosios ir investicinės aplinkos patrauklumą; 2) atnaujinti Marijampolės miesto poilsio ir rekreacinių zonų infrastruktūrą; 3) sukurti palankias sąlygas pramonės ir verslo plėtrai, regeneruojant ir tvarkant apleistas ir užterštas Marijampolės miesto teritorijas. Šio įsakymo 1 priedo 1.1 punkte numatyta kompleksiškai sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves, didinant vietos investicinį ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą: pakeisti aikštės šaligatvių dangas, sutvarkyti želdinius, rekonstruoti aikštės apšvietimo sistemą, rekonstruoti nuotekų ir vandentiekio tinklus, rekonstruoti lietaus kanalizacijos linijas. Šioms priemonėms buvo numatytas 18 973 000 Lt poreikis, kuris galutinai patikslinamas atlikus viešuosius pirkimus ir sudarius sutartį su rangovu. Marijampolės savivaldybės taryba 2009-02-23 sprendimu Nr. 1-659 „Dėl nuosavų lėšų skyrimo projektui „Kompleksinis J. Basanavičiaus a. viešųjų erdvių sutvarkymas“ nusprendė projektui skirti 7,5 procentų nuosavų lėšų visoms tinkamoms projekto išlaidoms finansuoti iš Marijampolės savivaldybės 2009 metų biudžeto eilutės „Projektai“. Priėmus nurodytus teisės aktus, 2009-09-11 buvo sudaryta trišalė sutartis tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (įgyvendinančioji institucija) ir Marijampolės savivaldybės administracijos (projekto vykdytojas) projektui „Kompleksinis J. Basanavičiaus a. viešųjų erdvių sutvarkymas“, projekto kodas Nr. ( - ) (toliau – ir Projektas), finansuoti ir administruoti. Pagal šios sutarties 2.2 punktą Marijampolės savivaldybės administracijai skirti 17 550 025 Lt, pagal sutarties 2.3 punktą Marijampolės savivaldybės administracija projektui skiria 1 422 975 Lt. Marijampolės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybės priežiūros departamentas vadovaudamasis tuo metu galiojančiu Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio 5 punktu, Statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo“ patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ nuostatomis, 2008-12-11 išdavė statybos leidimą Nr. ( - ). Šiam leidimui gauti buvo pateiktas statinio techninis projektas ir techninio projekto bendrosios ekspertizės išvados, kuriose nurodyta, kad techninis projektas J. Basanavičiaus aikštės ir prieigų sutvarkymas (pirmas etapas) tenkina privalomųjų dokumentų reikalavimus projektui rengti, statinio ir jo inžinerines sistemas reguliuojančių aktų reikalavimus ir rekomenduojamas tvirtinti, dėl ko ir buvo išduotas skundžiamas leidimas. 2008 m. gruodžio 11 d. statybos leidimas Nr. ( - ) yra išduotas 2007 m. gegužės 26 d. Marijampolės savivaldybės nuolatinės statybos komisijos posėdžio protokolo Nr. ŪN-220 pagrindu. Teismas vadovavosi Statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalimi. Teismas nurodė, kad Marijampolės Basanavičiaus aikštės rekonstravimas numatytas vykdyti keliais etapais. Užbaigus pradinio etapo darbus, buvo išduotas 2010-04-02 statybos leidimas Nr. ( - ), pagal kurį vykdomi sekančio etapo darbai, kurį taip pat pareiškėjas skundžia. Šis statybos leidimas buvo išduotas 2010-03-25 Marijampolės savivaldybės nuolatinės statybos komisijos protokolinio sprendimo Nr. ArN-77 pagrindu. Skundžiamų teisės aktų panaikinimas paliestų ne tik pareiškėjo skunde nurodytus interesus, bet ir Marijampolės miesto gyventojų interesus. Marijampolės savivaldybės administracijos vykdomas projektas yra sudėtinė Lietuvos Respublikos įsipareigojimų Europos Sąjungai dalis ir yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Projekto įgyvendinimas užtikrina Marijampolės savivaldybės gyventojų gerbūvį, investicijų pritraukimą į šį miestą, todėl nagrinėjant šią bylą kyla klausimas, kokiu pagrindu pareiškėjas kreipėsi į teismą - ginant viešąjį interesą, ar asmens subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą. Teismas vertina, kad viešasis interesas, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymą, paprastai turėtų būti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, o asmens teisė ginti viešąjį interesą administracinių bylų teisenoje apibrėžiama kaip įstatymu numatytų asmenų teisė, įstatymo numatytais atvejais, kreiptis į administracinį teismą ginant tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3-11-04). Įstatymų leidėjas nepateikė viešojo intereso sampratos, todėl administracinis teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, turi nustatyti, ar tai, dėl ko kreiptasi ginant viešąjį interesą, yra objektyviai reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 3 dalies 1 ir 3 punktais, 56 straipsnio 1 dalimi, konstatavo, kad, ginant viešąją interesą ir asmens subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą, administracinių bylų teisenos taisyklės skiriasi. Todėl konkrečioje byloje yra svarbu nustatyti, dėl ko pareiškėjas kreipėsi į administracinį teismą – gindamas viešąjį interesą ar subjektinę teisę, ar įstatymų saugomą interesą. Teismas, vertindamas paminėtas ABTĮ nuostatas, padarė išvadą, kad tada, kai pareiškėjas savo reikalavimą grindžia savo privačių subjektyvių teisių ar interesų pažeidimu, vertintina, jog pareiškėjas kreipėsi ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies tvarka gindamas savo paties pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę arba įstatymų saugomą interesą. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo tarp privačių ūkio subjektų dėl to, kokios firmos latakai bus panaudoti aikštės rekonstravimo metu. Pareiškėjas nurodo, kad darbų rangovas UAB „Statybos ritmas“ galėjo pasirinkti kitas statybines medžiagas, nei numatyta techniniame projekte. Jo nuomone, darbų rangovas nepagrįstai nepirko jo pasiūlytų medžiagų, būtent firmos „Hydrotec“ produkcijos. Be to, pareiškėjas paaiškino, kad jam priklausančiame žemės sklype vykdant aikštės rekonstrukciją buvo nugriauti laiptai į pastatą. Tačiau pareiškėjas teismo posėdžio metu nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių jo įgalinimus atstovauti firmos „Hydrotec“ interesus. Tai, kad pareiškėjas vykdo savo individualią veiklą ir tam tikras ūkio subjektas neperka jo pasiūlytą produktą, nėra pagrindas išduotiems statybos leidimams panaikinti. Tai ginčas kylantis iš pareiškėjo vykdomos individualios veiklos. Tai, kad pareiškėjas gali platinti tam tikrus gaminius ir iš jo tie gaminiai neperkami, nėra byloje iškeltų reikalavimų pagrindas. Iškeltas ginčas dėl tam tikrų latakų pirkimo susijęs su pareiškėjo vykdoma individualia veikla, iš šios veiklos gaunamomis pajamomis ir tuo pačiu su ekonominiu tikslingumu. Tačiau sutinkamai su ABTĮ 3 straipsnio 2 dalimi teismas nevertina ginčijamo administracinio akto dėl veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu. Todėl toks išdėstytas pareiškėjo argumentas nevertinamas ir atmestinas. Pareiškėjo skunde neįvardijama, kokių aukštesnių teisės aktų (statybos leidimo išdavimo, apskrities viršininko administracijos veiklos srityse ir kt.) reikalavimų nevykdė apskrities viršininko administracija, priimdama sprendimą dėl statybos leidimų išdavimo, o tai paneigia ir galimą sprendimo panaikinimo pagrindą pagal ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punktą. Pareiškėjas nenurodo ir procedūrinių pažeidimų, taip pat kitų aplinkybių, įpareigojančių naikinti statybos leidimą, todėl teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo skunde nurodytais motyvais skundžiamas statybos leidimas negali būti nei koreguojamas, nei naikinamas. Kokiais būdais gali būti apgintos pažeistos pareiškėjų teisės, išvardinta ABTĮ 88 straipsnyje. Pareiškėjo prašomi panaikinti statybos leidimai ir nuolatinės statybos komisijos protokoliniai sprendimai nesukuria jam teisinių pasekmių, šie teisės aktai nepažeidžia pareiškėjo teisių. Marijampolės Basanavičiaus aikštės žemė, ir prie šios aikštės esantys žemės sklypai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise, todėl vykdoma aikštės rekonstrukcija niekaip nedaro įtakos pareiškėjo teisėms. Ginti viešojo intereso pareiškėjas neturi įgalinimų. Pareiškėjas nenurodo aplinkybių, kuriomis grindžia savo reikalavimą, bei kam ir kokią žalą sukelia galiojantis statybos leidimas. Skundas grindžiamas pateiktu komerciniu pasiūlymu, kurio tinkamumą gali įvertinti tik rangos darbus atliekanti įmonė UAB „Statybos ritmas“, kuriai jis buvo pateiktas, tačiau šalys laisvos apsispręsti dėl tokio sandorio, jo sąlygų ir trečiojo asmens UAB „Statybos ritmas“ niekas negali priversti minėtus latakus pirkti. Dėl to visi kiti pareiškėjo argumentai dėl to, kad iš jo nenupirkus lietaus vandens latakų, iš to tariamai kilsianti neturtinė žala, yra visiškai nepagrįsti. Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracine byla Nr. A556-308/2009, kurioje aptartos teisės paduoti skundą ir teisės į skunde iškeltų reikalavimų patenkinimą sąvokos. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo skundžiami Marijampolės savivaldybės nuolatinės statybos komisijos protokoliniai sprendimai ir jų pagrindu išduoti statybos leidimai niekaip nepadarė įtakos ir nepažeidė pareiškėjo teisių. Pareiškėjas savo skunde nenurodė jokių motyvų ir nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių jo interesų pažeidimą. Taip pat nėra jokio priežastinio ryšio tarp pareiškėjo skundžiamų administracinių aktų ir jo nurodytos turtinės ir neturtinės žalos atsiradimo. Teismas nurodė, kad skundo priėmimo stadijoje 2010-03-05 nutartimi pareiškėjui nurodė jo skundo trūkumus, atkreipė pareiškėjo dėmesį į ABTĮ 33 straipsnyje nustatytus terminus skundui paduoti, ir pasiūlė pateikti įrodymus, patvirtinančius kada pareiškėjui tapo žinoma apie skundžiamus aktus ir kitus duomenis susijusius su terminu skundui paduoti. Tačiau pareiškėjas tokių duomenų teismui nepateikė. Taip pat 2010-09-07 teismo posėdžio metu pareiškėjui buvo išaiškinta teisė ABTĮ 10 straipsnio tvarka tikslinti skundą, taip pat to pačio posėdžio metu buvo atkreiptas pareiškėjo dėmesys į skundo padavimo terminus ir nustatytas pareiškėjui terminas patikslinti skundą iki 2010-10-01. Tačiau pareiškėjas šios nutarties neįvykdė, nustatytu terminu nepateikė patikslinto skundo, jį pateikė prieš pat teismo posėdį, o dėl termino visiškai nepasisakė. ABTĮ 53 straipsnio 3 dalis įpareigoja šalis savo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai, tačiau pareiškėjas šios įstatymo nuostatos nevykdė, apsunkino bylą nepagrįstais, visiškai su byloje iškeltais reikalavimais nesusijusiais prašymais ir medžiaga. Teismas išnaudojo visas galimybes suteikdamas pareiškėjui galimybę pateikti įrodymus, jog jis nepraleido termino skundui paduoti, o nesant tokiems įrodymams prašyti teismo atnaujinti terminą skundui paduoti dėl jo skundžiamų administracinių aktų. Pareiškėjas teismui nepateikė duomenų ir įrodymų patvirtinančių, kad terminas praleistas nebuvo, ir neprašo šio termino atnaujinti, todėl teismas jo iškeltų reikalavimų nepatenkino ir šiuo pagrindu.

15III.

16Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 3, b. l. 42-59) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

17Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad skundą pateikė 2010 m. vasario 22 d., apie ginčijamą statybos leidimą Nr. ( - ) sužinojo 2010 m. sausio 30 d.,

182010 m. kovo 22 d. patikslintame skunde teismui pateikė duomenis apie ABTĮ 33 straipsnyje nustatytų terminų skundui paduoti nepažeidimą. Pareiškėjas skundžiamų aktų

19(2010 m. kovo 25 d. protokolinio sprendimo ir 2010 m. balandžio 2 d. išduoto statybos leidimo) niekada nebuvo gavęs, juos, kurie į bylą pateko tik pasibaigus 2010 m. spalio 26 d. teismo posėdžiui, o originalai dar po kelių dienų, pamatė atsitiktinai. Teismas neišreikalavo skundžiamų aktų, neleido pareiškėjui surinkti reikalingus įrodymus, todėl buvo šališkas, trukdė pareiškėjui naudotis procesinėmis teisėmis, palaikė Marijampolės savivaldybės administracijos įvykdytus teisės aktų pažeidimus. Teismas vilkino bylos nagrinėjimą. Teismas nepagrįstai atsisakė

202010 m. spalio 26 d. ir 2010 m. rugsėjo 7 d. teismo posėdžiuose nagrinėti ir vertinti pareiškėjo pateiktus įrodymus, trečiųjų suinteresuotų asmenų įtraukimo į bylą klausimą. Teismas nepagrįstai atsisakė nagrinėti pareiškėjo teiginius, kad jis buvo savo lėšomis įrengęs dėl Marijampolės savivaldybės administracijos kaltės nugriautus laiptus, šie laiptai pastatyti su atsakovų leidimais ir sutikimais dar 2000 m., šių laiptų nugriovimui Marijampolės savivaldybės administracija sutikimo neprašė. Pažymi, kad Statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalis, sudarydama sąlygas konkurenciją ribojančiam techninio projekto įteisinimui ginčijamu statybos leidimu šiuo konkrečiu atveju apribojo pareiškėjo asmens ūkinės veiklos laisvę. Teismas Statybos įstatymo 23 straipsnio 9 dalies prieštaravimo Konstitucijai nenagrinėjo. Atsakovas atsiliepime nepagrįstai nutylėjo, kad techninis projektas neatitinka įstatymų, kitų teisės aktų. Teismas nepagrįstai atsisakė nustatyti, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar atsakovai neviršijo kompetencijos, taip pat ar ginčijami aktai neprieštarauja tikslams ir uždaviniams, dėl kurių atsakovų institucijos buvo įsteigtos ir gavo atitinkamus įgaliojimus. Teismas sprendime nepagrįstai supriešino viešojo intereso gynimą ir asmens subjektinės teisės ar įstatymų saugomo intereso gynimą. Pažymi, kad pareiškėjo prašomi panaikinti statybos leidimai ir nuolatinės statybos komisijos protokoliniai sprendimai pareiškėjui sukuria teisines pasekmes, šie teisės aktai pažeidžia pareiškėjo teises.

21Atsakovas Inspekcija atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (T 3, b. l. 112-119) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

22Atsakovas atsiliepime nurodo, kad pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai neaiškūs, nesuprantami. Pareiškėjas klaidingai teigia, kad teismas nagrinėdamas bylą laiku ir tinkamai nesprendė pareiškėjo prašymų. Nurodo, kad pareiškėjo skundžiami aktai ir protokoliniai sprendimai nesukuria jam teisinių pasekmių, nes nepažeidžia jo teisių. Ginti viešojo intereso pareiškėjas neturi įgalinimų. Pareiškėjas nepasisakė dėl skundo padavimo praleisto termino.

23Atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 3, b. l. 134-138) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą; prašo taikyti ieškinio senatį.

24Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde jokių prašymų teismui nepateikia, apeliacinį skundą grindžia naujais reikalavimais, įtraukia naujas šalis į bylos nagrinėjimą, teikia naujus įrodymus, kurie visiškai nesusiję su byla. Pažymi, kad pareiškėjas nepateikia jokių įrodymų, jog laiptai yra pastatyti jo lėšomis. Nurodo, kad teismas pagrįstai nustatė, jog pareiškėjas praleido skundo padavimo terminą (2009 m. liepos 23 d. ir

252009 m. rugpjūčio 25 d. teikdamas komercinius pasiūlymus UAB ,,Statybos ritmas“ pareiškėjas jau žinojo apie išduotą statybos leidimą). Taip pat pareiškėjas praleido terminą dėl naujai skundžiamų Marijampolės savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2010 m. kovo 25 d. protokolinio sprendimo ir 2010 m. balandžio 2 d. išduoto statybos leidimo, kadangi šiuos aktus pareiškėjas skundžia 2010 m. spalio 25 d. patikslintu skundu, o skundžiami aktai išduoti

262010 m. kovo 25 d. ir 2010 m. balandžio 2 d.

27Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Statybos ritmas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 3, b. l. 109-111) prašo apeliacinį skundą atmesti; dėl teismo sprendime ginčijamų galiojančių teisės aktų prašo priimti sprendimą teismo nuožiūra.

28Teisėjų kolegija

konstatuoja:

29IV.

30Apeliacinis skundas atmestinas.

31Byloje ginčijami Marijampolės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008 m. gruodžio 11 d. išduotas statybos leidimas Nr. ( - ), Marijampolės savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2007 m. gegužės 16 d. protokolinis sprendimas Nr. ŪN-220, Marijampolės savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2010 m. kovo 25 d. protokolinis sprendimas Nr. ArN-77, Marijampolės savivaldybės administracijos 2010 m. balandžio 2 d. išduotas statybos leidimas Nr. ( - ) - administraciniai aktai, kurių pagrindu suteikta teisė statytojui Marijampolės savivaldybės administracijai atlikti J. Basanavičiaus aikštės ir prieigų sutvarkymą (rekonstrukciją), pastatų besiribojančių su J. Basanavičiaus aikštės viešosiomis erdvėmis, laiptų rekonstravimą.

32Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą.

33Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas.

34Minėtų teisės aktų normose įtvirtinta teisminės gynybos garantija, kuri reiškia teisę kreiptis į teismą su skundu ar pareiškimu, kartu ir teismo pareigą išnagrinėti tokį skundą ir priimti dėl jo teisėtą, teisingą ir pagrįstą sprendimą.

35Byloje esantys 2008 m. rugpjūčio 11 d. pažymėjimas Nr. ( - ) apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teisės į juos (T 1, b. l. 165, T 2, b. l. 75), valstybės įmonės Registro centro Nekilnojamojo turto registro centro duomenų banko išrašas (T 2, b. l. 125) patvirtina, kad pareiškėjas nuosavybės teise disponuoja negyvenamąją patalpa – parduotuvės patalpomis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ). Taigi fiksuotina pareiškėjo nekilnojamojo turto objekto gretimybė su statybos objektu adresu ( - ).

36Teisėjų kolegija pažymi, kad teisė paduoti skundą ir teisė į skunde iškeltų reikalavimų patenkinimą – dvi skirtingos sąvokos. Bylos priėmimo, iškėlimo stadijoje nėra ir negali būti patikrinama, ar asmuo, kuris kreipėsi teisminės gynybos, turi materialiąją teisę į skundą (pareiškimą), t. y. negalima atsisakyti priimti skundo (pareiškimo) dėl materialiojo teisinio pobūdžio motyvų – materialiosios reikalavimo teisės neturėjimo. Materialiojo teisinio pobūdžio aplinkybės, susijusios su pareiškėjo teise į reikalavimo patenkinimą, turi būti analizuojamos bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Jei bylos nagrinėjimo metu nustatoma, kad besikreipęs teisminės gynybos asmuo neturėjo materialiosios reikalavimo teisės, skundas (pareiškimas) turi būti atmestas.

37Valstybės įmonės Registrų centro duomenys apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą turtą patvirtina, kad rekonstruoti laiptai, esantys prie pastato ( - ), yra žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kurį panaudos teise valdo Marijampolės savivaldybė (T 2, b. l. 123). Taip pat pateikti duomenys apie žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nuosavybę (T 2, 115-118). Duomenų apie pareiškėjo nuosavybę į paminėtą žemės sklypą nėra. Taigi teigtina, kad Marijampolės Basanavičiaus aikštės žemė bei prie šios aikštės esantys žemės sklypai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise ir pastatyti nauji laiptai yra ne pareiškėjui priklausančiame žemės sklype. Be to, byloje nesama įrodymų dėl laiptų nugriovimo, kurie priklausytų apeliantui nuosavybės teise. Šie pareiškėjo argumentai (dėl laiptų nugriovimo) buvo esminiai dėl jo materialinio teisinio suinteresuotumo. Pareiškėjas (apeliantas) pripažįsta, kad laiptai (statybos objektas) teisiškai neregistruoti jo nuosavybės teise. Vadinasi, skundžiami aktai nėra tiesiogiai susiję su pareiškėjo teisėmis. Todėl, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjas kreipdamasis į teismą dėl administracinių aktų panaikinimo, aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu, neturėjo materialiosios reikalavimo teisės.

38Nei skunde teismui, nei apeliaciniame skunde bei bylą nagrinėjant apeliacine tvarka nebuvo nenurodyti kiti svarūs argumentai, kuo ginčijami aktai pažeidžia pareiškėjo materialines teises ar įstatymo saugomus interesus. Pareiškėjo argumentai dėl lietaus vandens latakų nėra teisiškai reikšmingi, kadangi jie nėra susiję su ginčo objektu.

39Pareiškėjo (apelianto) pateiktas reikalavimas dėl žalos atlyginimo atmestas taip pat teisėtai bei pagrįstai, nes administracinėje byloje nebuvo nustatyti neteisėti veiksmai. Kita vertus, nėra nustatytas ir pats žalos faktas.

40Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl šis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas galioti nepakeistas.

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

42Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo V. J. apeliacinį skundą atmesti.

43Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas,... 5. 2007 m. gegužės 16 d. protokolinį sprendimą Nr. ŪN-220; panaikinti... 6. Pareiškėjas nurodė, kad jo skundžiami aktai yra nepagrįsti ir neteisėti,... 7. Atsakovai Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 8. Atsakovai paaiškino, kad pareiškėjas praleido terminą skundui paduoti dėl... 9. Atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija prašė skundą atmesti... 10. Atsakovas paaiškino, kad pareiškėjo skunde neįvardijama, kokių... 11. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Statybos ritmas“ atstovas teismo... 12. II.... 13. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu (T 3,... 14. Teismas bylos duomenimis nustatė, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 15. III.... 16. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 3, b. l. 42-59) prašo panaikinti Kauno... 17. Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad skundą pateikė 2010 m.... 18. 2010 m. kovo 22 d. patikslintame skunde teismui pateikė duomenis apie ABTĮ 33... 19. (2010 m. kovo 25 d. protokolinio sprendimo ir 2010 m. balandžio 2 d. išduoto... 20. 2010 m. spalio 26 d. ir 2010 m. rugsėjo 7 d. teismo posėdžiuose nagrinėti... 21. Atsakovas Inspekcija atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (T 3, b.... 22. Atsakovas atsiliepime nurodo, kad pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai... 23. Atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį... 24. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde jokių prašymų... 25. 2009 m. rugpjūčio 25 d. teikdamas komercinius pasiūlymus UAB ,,Statybos... 26. 2010 m. kovo 25 d. ir 2010 m. balandžio 2 d.... 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Statybos ritmas“ atsiliepimu į... 28. Teisėjų kolegija... 29. IV.... 30. Apeliacinis skundas atmestinas.... 31. Byloje ginčijami Marijampolės apskrities viršininko administracijos... 32. Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės... 33. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį,... 34. Minėtų teisės aktų normose įtvirtinta teisminės gynybos garantija, kuri... 35. Byloje esantys 2008 m. rugpjūčio 11 d. pažymėjimas Nr. ( - ) apie... 36. Teisėjų kolegija pažymi, kad teisė paduoti skundą ir teisė į skunde... 37. Valstybės įmonės Registrų centro duomenys apie Nekilnojamojo turto registre... 38. Nei skunde teismui, nei apeliaciniame skunde bei bylą nagrinėjant apeliacine... 39. Pareiškėjo (apelianto) pateiktas reikalavimas dėl žalos atlyginimo atmestas... 40. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 42. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimą... 43. Nutartis neskundžiama....