Byla 2-432-267/2014
Dėl įvykio pripažinimo draudiminiu ir 418761 Lt draudimo išmokos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovės Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovui advokatui Sauliui Avižai, atsakovės draudimo bendrovės „Baltikums AAS“ ir trečiojo asmens UAB „Arisanda“ atstovei advokatei Violetai Zabielienei, trečiojo asmens UAB „Arisanda“ direktoriui A. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Telšių rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovei draudimo bendrovei (toliau – ir DB) „Baltikums AAS“, tretiesiems asmenims BUAB „Dovirma“ ir UAB „Arisanda“ dėl įvykio pripažinimo draudiminiu ir 418761 Lt draudimo išmokos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai

4Ieškovė Telšių rajono savivaldybės administracija 2013-08-20 iškėlė bylą Šiaulių apygardos teisme atsakovei draudimo bendrovei „Baltikums AAS“ dėl įvykio pripažinimo draudiminiu ir 418761 Lt draudimo išmokos priteisimo. Nurodė, kad baigus vykdyti viešąjį pirkimą – atvirą konkursą „Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimas ir išplėtimas“, perkančioji organizacija, Telšių rajono savivaldybės administracija, 2010 m. rugsėjo 27 d. sudarė su šioje byloje dalyvaujančiu trečiuoju asmeniu UAB „Dovirma“ statybos rangos sutartį. Šia sutartimi rangovas UAB „Dovirma“ įsipareigojo atlikti Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimo ir išplėtimo darbus. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Telšių rajono savivaldybės lėšų. Sutartimi ir 2012-05-17 papildomu susitarimu rangovas įsipareigojo pirmojo etapo darbus atlikti per 26 mėnesius iki 2012 m. lapkričio 27 d., o antrojo – per 36 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo, t. y. iki 2013 m. rugsėjo 27 d. UAB „Dovirma“ rangos sutartimi įsipareigojo pateikti darbų atlikimo užtikrinimą ir pateikė draudimo bendrovės „Baltikums AAS“, Lietuvoje veikiančios per Lietuvos filialą, du statybos darbų draudimo polisus, t. y. 2010 m. spalio 14 d. polisą Nr. 071658 pirmajam darbų etapui (apdrausta rizika – įvykdymo garantija; draudimo suma – 899264 Lt; draudimo laikotarpis nuo 2010 m. spalio 18 d. iki 2012 m. spalio 17 d.) ir 2011 m. gegužės 2 d. draudimo liudijimas (polisas) statybinei garantijai, serija JL18BR, Nr. 072060 (apdrausta rizika – darbų atlikimo garantija (laidavimas); draudimo suma – 418761 Lt, draudimo liudijimo galiojimas nuo 2011 m. gegužės 2 d. iki 2013 m. rugsėjo 27 d.). 2013 m. balandžio 26 d. Telšių rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į tai, kad Rangos sutartis nėra vykdoma, darbus vėluojama atlikti, informavo rangovą, kad vienašališkai nutraukia rangos sutartį. 2014 m. gegužės 14 d. rangovas informavo, kad neprieštarauja dėl sutarties nutraukimo, nes Šiaulių apygardos teisme bendrovei keliama bankroto byla. 2013 m. birželio 7 d. ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl 418765 Lt draudimo išmokos, įvykus draudiminiam įvykiui. 2013 m. birželio 13 d. UAB „Dovirma“, o 2013 m. birželio 20 d. ir draudimo bendrovė informavo ieškovę, kad draudimo sutartis nutraukta, todėl atsakovė atsisakė mokėti draudimo išmoką. Pagal draudimo sutarties sąvoką Draudikui pareiga mokėti draudimo išmoką atsiranda įvykus draudimo sutartyje nurodytam draudimo įvykiui (CK 6.987 str.). Atkreipė dėmesį, kad Draudimo sutartis buvo sudaryta ir skirta apsaugoti trečiojo asmens Telšių rajono savivaldybės administracijos teises, įvykus draudiminiam įvykiui – UAB „Dovirma“ neatlikus darbų pagal 2010-09-27 Rangos sutartį, tai reiškia, kad vienašališkai draudimo sutartis galėjo būti nutraukta tik gavus naudos gavėjo sutikimą. Ieškovė nurodė, kad dėl rangovo kaltės patyrė 1097218,85 Lt nuostolius dėl negrąžinto ir nepanaudoto avanso, t. y. 509090,66 Lt iš pirmo etapo ir 588128,19 iš antro etapo. Ieškinys grindžiamas CK 6.191, 6.217, 6.218, 6.219 ir 6.220 straipsnių, LR Draudimo įstatymo 81 straipsnio, 82 straipsnio 2 dalies, 133 straipsnio 2 dalies nuostatomis (1 t., 1–9 b. l.).

5Teismui pateiktame procesiniame dokumente – dublike ieškovė pasisakė dėl ginčui taikytinos teisės ir ginčo teismingumo. Akcentavo, kad pagal CK 6.185 str. 2 d. sutarties standartinės sąlygos privalomos kitai šaliai tik tuo atveju, jeigu jai buvo sudaryta tinkama galimybė su tomis sąlygomis susipažinti, o aplinkybę, kad kita šalis buvo tinkamai supažindinta su standartinėmis sutarties sąlygomis, privalo įrodyti standartines sąlygas parengusi šalis. Atkreipė dėmesį, kad draudiminis įvykis įvyko iki Draudimo sutarties nutraukimo, dėl ko jos nutraukimo teisėtumo klausimas neturi jokios teisinės įtakos Draudiko pareigai išmokėti draudimo išmoką (2 t., 64–68 b. l.).

6Atsakovė draudimo bendrovė „Baltikums AAS“ teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose – atsiliepime į ieškinį ir triplike su jai keliamais reikalavimais nesutiko ir savo nesutikimą grindė argumentais, susijusiais su byloje taikytina Latvijos Respublikos teise ir ginčo teismingumu Rygos Tarptautiniam Trečiųjų teismui. Atsikirtimus grindė ir 2011-03-07 DB „Baltikums AAS“ „Statybų laidavimo draudimo taisyklėmis“ Nr. 27-2/11, kurias įsipareigojo vykdyti abi sutarties šalys. Minėtų taisyklių 4.10 punkte numatyta draudikui galimybė vienašališkai nutraukti draudimo sutartį, jei jos galiojimo metu padidėjo rizika ir jei šalys nesusitarė dėl draudimo sutarties sąlygų pakeitimo arba naujos sutarties sudarymo, atitinkamai padidinant ar sumažinant draudimo įmoką. Atsakovė pasinaudojo šia galimybe ir 2013-04-25 nutraukė draudimo sutartį, nes UAB „Dovirma“, padidėjus draudimo rizikai, iki 2014-04-24 neįmokėjo į draudiko sąskaitą 418761 Lt garantinių lėšų. Atkreipė dėmesį, kad draudimo sutartis buvo sudaryta Rygoje, o DB „Baltikums AAS“ Lietuvos filialas neturi įgalinimų tokių sutarčių sudarymui. Vadovaudamasi Statybų laidavimo draudimo taisyklėmis ir Latvijos Respublikos įstatymu „Apie draudimo sutartį“ atsakovė pagrįstai vienašališkai nutraukė draudimo sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Dovirma“, kas sąlygojo ir draudiko teisę atsisakyti išmokėti ieškovo prašomą draudimo išmoką. Nesant galiojančios draudimo sutarties, negalimas ir reikalavimas dėl draudimo išmokos mokėjimo, tuo labiau, kad nei trečiasis asmuo, nei ieškovė neginčija draudimo sutarties nutraukimo. Ieškinys dėl nuostolių, kurių dydžio, atsakovės teigimu, ieškovė neįrodė, gali būti reiškiamas tik rangovui UAB „Dovirma“. Teismui pateiktame triplike atsakovė draudimo bendrovė „Baltikums AAS“, atstovaujama advokatės Violetos Zabielienės, nurodė, kad Lietuvos Respublikoje galiojančio Draudimo įstatymo 95 straipsnyje numatyta, jog jei išmokėti draudimo išmoką reikalauja naudos gavėjas arba nukentėjęs trečiasis asmuo, draudikas turi teisę prieš jį panaudoti visus prieš draudėją turimus atsikirtimus. Trečiasis asmuo UAB „Dovirma“ su Draudimo taisyklių nuostatomis buvo supažindintas pasirašytinai, o apdraustasis turėjo teisę reikalauti iš draudėjo informacijos apie sudarytos draudimo sutarties sąlygas. Draudimo taisyklių 9.7 punktas numato, kad draudimo išmoka išmokama tik tais atvejais, kai pareiškimas dėl nuostolių atlyginimo Draudikui pateikiamas draudimo sutarties galiojimo metu. Atsakovė akcentavo tai, kad nagrinėjamu atveju apdraudžiama rizika buvo darbų atlikimo garantija (laidavimas), o ne avansinio mokėjimo garantija, kaip teigia ieškovė. Pagal taisykles – tai visiškai skirtingos rizikos, kas sąlygoja ir atitinkamai skirtingus draudimo išmokos skaičiavimo mechanizmus. Todėl atsakovė mano, kad ieškovė neįrodė reikalaujamos sumos dydžio. (2 t., 1–5, 79–81 b. l.).

72014-03-21 Šiaulių apygardos teisme priimtas trečiojo asmens UAB „Arisanda“ atsiliepimas į ieškinį. Atsakovo atstovė nurodė palaikanti atsakovės argumentus dėl ginčui taikytinos teisės, bylos teismingumo ir nesutinkanti su pareikštu ieškiniu, nes draudikas prieš naudos gavėją – ieškovę Telšių rajono savivaldybės administraciją, turi teisę panaudoti visus prieš draudėją turimus atsikirtimus. Pagal „Statybų laidavimo draudimo taisykles“ Nr. 27-2/11, 2011-03-07, kurios yra sudėtinė draudimo sutarties dalis, būtent draudėjas, t. y. trečiasis asmuo BUAB „Dovirma“ privalėjo informuoti apdraustąjį apie sudarytą Laidavimo sutartį ir jos sąlygas. Lietuvos Draudimo įstatymo 99 straipsnio, reglamentuojančio naudos gavėjo, apdraustojo ir nukentėjusiojo pareigas, 3 dalis taip pat numato, kad „įgyvendindamas savo teises, draudikas turi teisę remtis tuo, kad draudėjas neįvykdė draudimo sutartyje numatytos pareigos tinkamai pranešti naudos gavėjui, apdraustajam ar nukentėjusiajam trečiam asmeniui apie sudarytą sutartį ir šių asmenų pareigas. Jei šios pareigos trečiasis asmuo neįvykdė, tai būtent jis ir turi prisiimti visas iš to išplaukiančias pasekmes, t. y. atlyginti ieškovo patirtą žalą. Be to, trečiasis asmuo nevykdė CK 6.1010 straipsnyje numatytos draudėjo pareigos – prieš draudimo sutarties sudarymą, o taip pat ir jos galiojimo metu pranešti draudikui tikslią ir teisingą informaciją apie visas aplinkybes, jų pasikeitimus, kurie gali padidinti draudimo rizikos galimumą. UAB „Dovirma“ šios pareigos nevykdė ir apie rizikos pasikeitimus draudiko neinformavo. Iš Telšių rajono savivaldybės administracijos pretenzijų akivaizdu, kad darbų nevykdymas nustatytas dar 2012 m. rugpjūčio mėn., tačiau ieškovė daugiau kaip pusę metų nepranešė atsakovei apie draudimo įvykio grėsmę. Bylai svarbi aplinkybė, kad trečiasis asmuo UAB „Dovirma“ 2013-04-08 raštu Nr. 117 informavo ieškovę, kad Telšių miesto centrinio stadiono rekonstrukcijos techninis projektas yra su klaidomis ir būtina pateikti patikslintą projektą. Ieškovė projekto netikslino, todėl rangovas negalėjo toliau vykdyti darbų. Tai priskirtina prie nedraudiminių įvykių, numatytų draudimo taisyklių 3.1.11 punkte – „Draudikas neatlygina Draudėjo padarytos žalos Apdraustajam dėl statybos darbų sutarties nevykdymo jeigu draudėjas ir/ar Apdraustasis negavo statybos darbų leidimo, licenzijos ar kitų suderinimo aktų, suteikiančių teisę atlikti statybos darbus pagal sudarytą statybos rangos sutartį“ ir tik tuomet jeigu draudimo sutartis buvo galiojanti. Akcentavo bylai reikšmingas aplinkybes, kad atsakovui pareiga mokėti draudimo išmoką ieškovui nekyla dėl to, kad draudimo sutartis pretenzijos pateikimo dienai jau buvo nutraukta. Draudimo taisyklių 4.10 punkte ir Lietuvos draudimo įstatymo 120 straipsnyje numatyta draudiko teisė vienašališkai nutraukti draudimo sutartį, esant padidėjusiai draudimo rizikai. CK 6.1010 straipsnis numato draudikui teisę nutraukti draudimo sutartį, padidėjus draudimo rizikai ir draudėjui nesutikus keisti sutarties sąlygų. Be to, atsiliepime nurodoma, kad ieškovas neįrodė prašomos priteisti sumos dydžio (3 t., 39–47 b. l.).

8Teismo posėdyje ieškovės atstovas advokatas Saulius Aviža palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad draudiminis įvykis įvyko iki draudimo sutarties nutraukimo, todėl ieškovė turi teisę į draudimo išmoką.

9Atsakovės DB „Baltikums AAS“ atstovė advokatė Violeta Zabielienė palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytus atsikirtimus į pareikštus ieškinio reikalavimus ir teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad draudimo bendrovei pretenzijos pareikštos po draudimo sutarties nutraukimo, todėl naudos gavėjas prarado teisę į draudimo išmoką.

10Trečiojo asmens UAB „Arisanda“ direktorius A. P. ir bendrovės atstovė advokatė Violeta Zabielienė prašė ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, o bendrovės direktorius A. P. akcentavo aplinkybes, susijusias su Rangos sutarties nutraukimu, ir nurodė, kad ieškovė nepateikė savalaikiai pakoreguoto statybos objekto techninio projekto ir Rangos sutartis buvo nutraukta šalių susitarimu.

11Trečiojo asmens BUAB „Dovirma“ administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ įgaliotas asmuo M. V. į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti BUAB „Dovirma“ atstovui nedalyvaujant.

 1. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės:

12Ginčo šalys ir tretieji asmenys pripažįsta bylai reikšmingus faktus:

 1. Perkančioji organizacija Telšių rajono savivaldybės administracija, Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka įvykdžiusi atvirą konkursą „Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimas ir išplėtimas“, 2010 m. rugsėjo 27 d. sudarė statybos darbų rangos sutartį (toliau – Rangos sutartis) su rangovu UAB „Dovirma“. Rangovas įsipareigojo atlikti Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimo ir išplėtimo darbus dviem etapais (1 t., 12–37 b. l.).
 2. 2010 m. rugsėjo 27 d. Rangos sutartimi ir 2012 m. gegužės 17 d. papildomu susitarimu rangovas UAB „Dovirma“ pirmojo etapo darbus įsipareigojo baigti iki 2012 m. lapkričio 27 d., o antrojo etapo – iki 2013 m. rugsėjo 27 d.
 3. Darbų atlikimo užtikrinimui rangovas UAB „Dovirma“ perkančiajai organizacijai Telšių rajono savivaldybės administracijai (ieškovei) pateikė draudimo bendrovės „Baltikums AAS“ išduotus 2010 m. spalio 14 d. statybos darbų draudimo polisą Nr. 071658 pirmajam darbų etapui (apdrausta rizika – įvykdymo garantija, draudimo suma – 899264 Lt, draudimo laikotarpis nuo 2010 m. spalio 18 d. iki 2012 m. spalio 17 d., draudėjas sumokėjo 50350 Lt draudimo įmoką) ir 2011 m. gegužės 2 d. draudimo liudijimą (polisą) statybinei garantijai, serija JL18BR, Nr. 072060 (apdrausta rizika – darbų atlikimo garantija (laidavimas), draudimo suma – 418761 Lt, draudimo liudijimo galiojimas nuo 2011 m. gegužės 2 d. iki 2013 m. rugsėjo 27 d., draudėjas sumokėjo 83750 Lt draudimo įmoką) (1 t., 38–41 b. l.).
 4. 2013 m. balandžio 26 d. Telšių rajono savivaldybės administracija pranešė UAB „Dovirma“, kad Rangos sutartis dėl esminių sutarties sąlygų pažeidimo po trisdešimties dienų bus laikoma nutraukta (1 t., 50, 51 b. l.).
 5. 2013 m. gegužės 14 d. raštu Nr. 137 UAB „Dovirma“ pranešė Telšių rajono savivaldybės administracijai, kad neprieštarauja dėl Rangos sutarties nutraukimo pagal FIDIC Bendrųjų sąlygų 15.2 9e punktą, nes Šiaulių apygardos teisme 2013-03-26 yra priimtas UAB „Elvaradas“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei (1 t., 52 b. l.).
 6. 2013 m. birželio 7 d. raštu Nr. R7-1395 Telšių rajono savivaldybės administracija kreipėsi į atsakovą – draudimo bendrovę „Baltikums AAS“ dėl 418761 Lt draudimo išmokos pagal draudimo liudijimą (polisą) Nr. 072060 (1 t., 53, 54 b. l.).
 7. 2013 m. birželio 17 d. raštu Nr. 1181 draudimo bendrovė „Baltikums AAS“ informavo Telšių rajono savivaldybės administraciją, kad ieškovės naudai sudaryta draudimo sutartis nuo 2013 m. balandžio 24 d. laikoma negaliojančia (1 t. 58– 4 b. l.).

13Šiuos ginčo šalių pripažintus faktus, kurie pagrįsti į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais, teismas laiko nustatytais ir su jais susijusių įrodymų plačiau neanalizuoja (CPK 187 str.).

14Be to, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis teismas nustatė, kad 2012 m. lapkričio 22 d. Šiaulių apygardos teisme buvo priimtas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Dovirma“, o 2013 m. vasario 18 d. nutartimi teismas atsisakė iškelti UAB „Dovirma“ restruktūrizavimo bylą, nutartis įsiteisėjo 2013-04-11 (LITEKO duomenys, civilinė byla Nr. B2-520-267/2013). 2013 m. balandžio 26 d. Šiaulių apygardos teisme priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Dovirma“, o 2013 m. gegužės 21 d. bendrovei iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2013-07-18 (LITEKO duomenys, civilinė byla Nr. B2-370-368/2014).

152013 m. rugsėjo 25 d. nutartimi patvirtinti UAB „Dovirma“ pareikšti kreditoriniai reikalavimai – 9064560,06 Lt, tame tarpe 933639, 90 Lt Telšių rajono savivaldybės administracijos kreditorinis reikalavimas, kurį sudarė 345511,72 Lt įsiskolinimas už pirmojo etapo darbus ir 588 128,18 Lt įsiskolinimas už antrojo etapo darbus. Šias aplinkybes patvirtina LITEKO duomenys ir į bylą pateiktuose Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-370-368/2014 nutartyse, bei Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-17 rašte Nr. R7-2094 esantys šiai bylai reikšmingi duomenys (2 t., 97–104 b. l.).

 1. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

16Byloje sprendžiamas draudiko ir naudos gavėjo ginčas dėl apdraustojo, Telšių rajono savivaldybės administracijos, teisės į 418761,00 Lt draudimo išmoką pagal 2011 m. gegužės 2 d. draudiko DB „Baltikums AAS“ įgalioto asmens (agento) R. G. išduotą Draudimo liudijimą (polisą) statybinei garantijai, Serija JL18BR Nr. 072060, kuriame draudimo objektu nurodyti UAB „Dovirma“ įsipareigojimai atlikti darbus pagal Rangos sutartį Nr. S-6541 (1 t., b. l. 38, 39 b. l.).

17Ieškinys tenkintinas visiškai.

18Dėl ginčui taikytinos teisės ir bylos teismingumo

19Sprendžiant bylos teismingumo klausimą bylai reikšmingos aplinkybės, kad draudimo sutartį Lietuvoje sudarė Latvijos Respublikoje įregistruotos draudimo bendrovės „Baltikums AAS“ įgaliotas asmuo R. G., kuris šias aplinkybes patvirtino 2014 m. sausio 15 d. įvykusiame teismo posėdyje apklausiamas liudytoju. Be to, draudimo bendrovė „Baltikums AAS“ Lietuvoje yra įregistravusi Lietuvos filialą (įmonės kodas 300661613, vadovas E. R., A. Goštauto g. 8-125, LT-01108 Vilnius), o draudimo sutarties sudarymo metu galiojusiame Lietuvos Draudimo įstatymo 61 straipsnyje (2010-11-04 įstatymo redakcija Nr. XI-1092) buvo numatyta, kad užsienio valstybių draudimo įmonės turi teisę vykdyti draudimo veiklą Lietuvos Respublikoje tik per Lietuvos Respublikoje įsteigtą dukterinę draudimo įmonę, filialą ar atstovybę.

20Nagrinėjamoje byloje ieškinį pareiškė Telšių rajono savivaldybės administracija, naudos gavėja pagal draudimo sutartį, kuriai draudikas, atsakovė DB „Baltikums AAS“, atsisako išmokėti draudimo išmoką pagal 2011 m. gegužės 2 d. išduotą draudimo liudijimą, kuriuo buvo apdrausti draudėjo UAB „Dovirma“ (Rangovas) įsipareigojimai atlikti darbus pagal 2010-09-27 Rangos sutartį Nr. S-6541, sudarytą su ieškove Telšių rajono savivaldybės administracija (užsakovas). Toks ginčas kvalifikuotinas kaip kilęs iš draudimo teisinių santykių, susijusių su žalos atlyginimu. Atsižvelgiant į tai, kilusio ginčo jurisdikcijos klausimai reglamentuojami Reglamento Nr. 44/2001 II skyriaus 3 skirsnyje įtvirtintų specialiųjų jurisdikcijos nustatymo taisyklių bylose, susijusiose su draudimu.

21Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad ieškovė Telšių rajono savivaldybės administracija, kurios naudai ir buvo sudaryta sutartis, sutiko nesilaikyti Reglamento Briuselis 1 trečiojo skirsnio nuostatų, reglamentuojančių jurisdikciją bylose susijusiose su draudimu. Teismui nebuvo pateikti jokie leistini įrodymai, kad naudos gavėjas buvo supažindintas su draudiko ir draudėjo sudarytos sutarties sąlygomis ar draudimo taisyklėmis. Todėl šiuo atveju, sprendžiant dėl jurisdikcijos, netaikytini Reglamento Nr. 44/2001 13, 14 straipsniai, reglamentuojantys galimybės nesilaikyti pagal susitarimą šio reglamento 3 skirsnyje įtvirtintų specialiųjų jurisdikcijos nustatymo taisyklių bylose, susijusiose su draudimu, atvejus. Teismas sutinka su ieškovės atstovo advokato Sauliaus Avižos argumentais, kad nagrinėjamu atveju aktualios yra CK 6.185, 6.191 straipsnių, reglamentuojančių sutarčių standartinių sąlygų galiojimą tretiesiems asmenims, nuostatos, todėl atmestini atsakovės ir trečiojo asmens UAB „Arisanda“ atstovės advokatės Violetos Zabielienės argumentai, susiję su draudiko ir draudėjo susitarimų dėl taikytinos teisės ir teismingumo galiojimu apdraustajam, tuo pačiu ir Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) taikymu. Atmesdamas atsakovės pateiktus atsikirtimus, susijusius su draudimo sutartyje numatyta jurisdikcija, teismas vadovaujasi ir vienodą teismų praktiką formuojančiomis Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartimis šios kategorijos bylose, pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2014, 2011 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3 -553/2011, 2013 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-700/2013, 2014 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2014 ir kt.

22Apibendrindamas tai, kas pasakyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 780 – 789 straipsnių bei 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo (toliau tekste – Reglamentas Nr. 44/2001 ir/arba Reglamentas „Briuselis I“) nuostatomis, teismas sprendžia, kad nagrinėjama byla teisminga Lietuvos Respublikos teismams (Reglamento Nr. 44/2001 3 str., 5 str. 5 p., 9 str. 1 d., 2 d.).

23Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad trečiojo asmens BUAB „Dovirma“ bankroto byloje patvirtintas ieškovės Telšių rajono savivaldybės administracijos 933639,90 Lt kreditorinis reikalavimas, kylantis iš 2010 m. rugsėjo 27 d. Rangos sutarties, kuri ir buvo draudimo sutarties objektas, todėl apdraustojo (Telšių rajono savivaldybės administracijos) pareikštas turtinis reikalavimas draudikui (DB „Baltikums AAS“) dėl draudimo išmokos priteisimo teismingumo nustatymo tikslu gali būti kvalifikuojamas reikalavimu, kylančiu iš bankroto santykių, todėl tokia byla galėtų patekti ir į 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1346/2000 (dėl bankroto bylų) taikymo sritį.

242011 m. gegužės 2 d. draudimo liudijime (polise) Nr. 072060 draudžiama rizika nurodyta UAB „Dovirma“ darbų atlikimas pagal 2010-09-27 Rangos sutartį, II etapas. Rangos sutartyje numatyta, kad statybos darbai „Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimas ir išplėtimas“ vykdomi Telšių mieste. Tai reiškia, kad draudžiama rizika yra Lietuvos Respublikoje, o Draudimo įstatymo 133 straipsnio 2 dalyje numatyta, kai draudėjo nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra Eurpos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje yra draudimo rizika, taikoma šios valstybės narės teisė. Be to, Draudimo įstatymo 133 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta įstatyminė prezumpcija, kad draudimo sutartis yra labiausiai susijusi su Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje yra draudimo rizika, teise, todėl spręsdamas tarp šalių kilusį ginčą teismas taiko Lietuvos Respublikos civilinius įstatymus (CK 1.11 str. 2 d., CPK 808 str.).

25Dėl įvykio pripažinimo draudiminiu ir draudimo išmokos priteisimo

26Ieškovė Telšių rajono savivaldybės administracija reikalavimus dėl įvykio pripažinimo draudiminiu ir draudimo išmokos priteisimo grindžia jos naudai sudaryta draudimo sutartimi, t. y. 2011 m. gegužės 2 d. išduotu draudimo liudijimu (polisu) statybinei garantijai – II etapo statybos darbų pagal 2010-09-27 Rangos sutartį Nr. S-6541 „Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimas ir išplėtimas“ atlikimo garantija (laidavimu). Nurodo, kad pagal savo esmę ir tikslą draudimo sutartis buvo sudaryta tikslu apsaugoti užsakovo pagal Rangos sutartį, Telšių rajono savivaldybės administracijos, interesus tuo atveju jeigu rangovas (draudėjas), trečiasis asmuo BUAB „Dovirma“, neįvykdytų Rangos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, t. y. neatliktų antrojo etapo statybos darbų. Rangovas apdraudė šią riziką, sumokėdamas draudikui 83750 Lt draudimo įmoką ir užtikrino užsakovei Telšių rajono savivaldybės administracijai teisę gauti 418761 Lt draudimo išmoką įvykus draudiminiam įvykiui laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 2 d. iki 2013 m. rugsėjo 27 d. (1 t., 38–39 b. l.). Dvigubai didesne – 899 264 Lt – draudimo suma buvo apdraustas pirmojo etapo statybos darbų pagal Rangos sutartį atlikimas pagal 2010 m. spalio 14 d. išduotą Statybos darbų draudimo POLISĄ Serija JL181D Nr. 071658, draudimo laikotarpis nuo 2010 m. spalio 18 d. iki 2012 m. spalio 17 d. (1 t., 40, 41 b. l.). Toks darbų atlikimo užtikrinimas numatytas 2010 m. rugsėjo 27 d. sutarties FIDIC bendrųjų sąlygų 4.2 punkte (1 t., 12–37 b. l.).

27CK 6.987 straipsnyje pateikta draudimo sutarties samprata, pagal kurią draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis. Taigi, draudimo sutarties pagrindu draudikas už draudimo įmoką prisiima kitų asmenų – draudėjo ar trečiojo asmens, kurio naudai sudaryta sutartis – nuostolių riziką. Ši sutartis yra dvišalė ir atlygintinė.

28Pagal nustatytą draudimo santykių reguliavimą pagrindinės draudimo sutarties sąlygos turi būti nurodomos draudimo liudijime (polise), o detalizuojamos jos gali būti atitinkamo draudimo rūšies taisyklėse (CK 6.991, 6.992 straipsniai). Nagrinėjamu atveju draudimo liudijime nurodyta, kad draudimo sutartis galioja jeigu draudimo įmokos sumokamos laiku nurodytais dydžiais, taip pat nurodyta, kad draudimo sutartis galioja su sąlyga, kad draudikas yra gavęs laidavimo sutartį Nr. 2011/108/2 (2011-05-02). Sutarties specialiose sąlygose numatyta ir draudėjo prievolė per 15 dienų grąžinti draudikui pastarojo išmokėtą sumą apdraustajam, įvykus draudiminiam įvykiui (1 t., 38, 39 b. l.). Byloje dalyvaujantys asmenys pripažįsta, kad draudėjas sumokėjo 83750 Lt draudimo įmoką. Teismui pateikta 2011 m. gegužės 2 d. draudiko DB „Baltikums AAS“ ir trečiojo asmens UAB „Arisanda“ sudaryta Laidavimo sutartis Nr. 2011/108/2, kuria laiduotojas UAB „Arisanda“ laidavo savo kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu draudikui DB „Baltikums AAS“ dėl draudėjo UAB „Dovirma“ 418761 Lt skolos, kuri gali susidaryti dėl netinkamo rangos sutarties sąlygų vykdymo ir, atitinkamai, draudimo išmokos atlyginimo (3 t., 32–36 b. l.).

29Prievolė mokėti draudimo išmoką atsiranda esant draudiminiam įvykiui. Draudiminis įvykis yra aplinkybė, atitinkanti konkrečią draudimo sutarties sąlygą, nagrinėjamu atveju tai – Rangos sutartimi draudėjo BUAB „Dovirma“ prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymas, t. y. antrojo etapo statybos darbų pagal Rangos sutartį neatlikimas. Ieškovė pateikė įrodymus, kad rangovui UAB „Dovirma“ antrajame darbų etape 2011 m. birželio 16 d. pagal Rangos sutartį išmokėjo 1504500 Lt avansą, o rangovo atliktų darbų antrajame sutarties etape vertė – 916371,82 Lt. Šias aplinkybes patvirtina Telšių rajono savivaldybės sąskaitos apyvartos duomenys laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2013-09-17 (2 t., 105, 106 b. l.), 2013 m. rugsėjo 25 d. įsiteisėjusia Šiaulių apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-370-368/2014 patvirtintas ieškovės pareikštas 933639,90 Lt kreditorinis reikalavimas (2 t., 97–104 b. l.), rangovo UAB „Dovirma“ ir užsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos pasirašyti antrajame Rangos sutarties etape atliktų darbų aktai (1 t., 130–155 b. l.) ir pažyma apie atliktų darbų vertę (1 t., 156 b. l.). Tokiu būdu byloje nustatyta, kad draudėjo neatliktų darbų vertė antrajame statybos darbų etape – 588128,18 Lt (1504500 – 916371,82 = 588128,18).

30Šios bylos kontekste svarbu tai, kad draudimo liudijimo galiojimo laikotarpiu, t. y. 2013 m. balandžio 11 d., įsiteisėjo Šiaulių apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. B2-520-267/2013, kuria atsisakyta draudėjui UAB „Dovirma“ iškelti restruktūrizavimo bylą, nustačius jog bendrovė yra nemoki, o 2013-04-26 Šiaulių apygardos teisme priimtas kreditoriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Dovirma“ ir 2013-05-21 nutartimi Šiaulių apygardos teismas iškėlė bankroto bylą Nr. B2-370-368/2014. Šios bylai reikšmingos aplinkybės leidžia teismui spręsti, kad ieškovė, Telšių rajono savivaldybė, kaip naudos gavėja pagal draudimo sutartį, visiškai pagrįstai 2013 m. birželio 7 d. kreipėsi į draudiką dėl 418761 Lt draudimo išmokos, nes draudimo poliso galiojimo laikotarpiu įvyko draudiminis įvykis – neatlikti Rangos sutartyje numatyti ir avansu apmokėti antrojo etapo statybos darbai, kurių vertė 588128,18 Lt, o rangovė UAB „Dovirma“ (draudėjas) tapo nemokia ir jos neatliktų darbų pagal Rangos sutartį vertė ženkliai viršija užsakovo patirtus nuostolius (588128,18 – 418761 = 169367,18 Lt). Atkreiptinas dėmesys, kad naudos gavėjas, patyręs didelius nuostolius dėl pirmajame darbų etape neatliktų darbų, kurių neatlikimo rizika taip pat buvo neapdrausta, reikalavimo dėl 899264 Lt draudimo išmokos draudėjui nereiškė, nes draudimo laikotarpis pasibaigė 2012-10-17.

31Nagrinėjamu atveju draudikas 2013 m. birželio 17 d. raštu Nr. 1181 atsisakė mokėti draudimo išmoką remdamasis tuo, kad Telšių rajono savivaldybės administracijos naudai sudaryta draudimo sutartis nuo 2013 m. balandžio 24 d. negalioja. Su tokia atsakovo pozicija negalima sutikti, nes draudimo sutarties nutraukimas šiuo atveju nesukelia teisinių pasekmių apdraustajam, kuris nebuvo informuotas apie jo naudai sudarytos sutarties nutraukimą, o draudiminis įvykis įvyko iki Draudimo sutarties nutraukimo, todėl teismas sutinka su ieškovės atstovo argumentais, kad draudimo sutarties nutraukimo teisėtumo klausimas neturi jokios teisinės įtakos Draudiko pareigai išmokėti draudimo išmoką. Atkreiptinas dėmesys, kad FIDIC Konkrečiose sąlygose 1.7 punkte numatyta, kad Rangovas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo neturi teisės perleisti jokios naudos ar intereso pagal Rangos sutartį. Šią sutarties sąlygą teismas vertina kaip draudimą rangovui nutraukti 4.2 punkte numatytas statybos darbų užtikrinimo sutartis be apdraustojo užsakovo žinios (1 t., 18, 22 b. l.).

32Be to, tai yra draudimo sutartis, todėl santykiai turi būti draudiminiai, siekiantys suteikti apsaugą nuo rizikos. Rizika gali būti susijusi su netikėtais, tačiau prognozuojamais dalykais, tik nežinant, jie įvyks ar neįvyks. Jeigu nagrinėjant atvejį galima daryti išvadą, kad įvykis gali įvykti, bet gali ir neįvykti, tai draudimas yra galimas. Nuostoliai dėl tokio įvykio yra didesnė ar mažesnė tikimybė, todėl daugiau ar mažiau rizikingi. Draudimo sutartis sudaroma dėl konkretaus objekto draudimo, todėl reikėtų vadovautis tuo, kad draudikas konkrečiu atveju vertino ir sprendė, jog tuo atveju yra draudimo rizika. Byloje apklaustas liudytojas R. G. patvirtino, kad, sudarant draudimo sutartį antrajam darbų etapui, buvo vertinama padidėjusi rizika. Tai patvirtina ir ženklus draudimo įmokos padidinimas, lyginant su pirmajam statybos darbų etapui išduotu draudimo polisu, kai buvo apdrausti dvigubai didesnės vertės darbai (10881094,54 Lt), sulygta dėl dvigubai didesnės draudimo sumos (899264 Lt) ir nustatyta ženkliai mažesnė draudimo įmoka (50350 Lt). Antrajame statybos darbų etape draudimo sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kai ją sudariusiam ir net 83750 Lt negrąžintiną draudimo įmoką gavusiam draudikui nėra jokios rizikos – draudėjas UAB „Dovirma“ įsipareigojo grąžinti draudikui visą apdraustajam išmokėtą sumą. Be to, laiduotojas UAB „Arisanda“ visu savo turtu laidavo draudikui dėl UAB „Dovirma“ 418761 Lt skolos. Paminėti faktai leidžia teismui spręsti, kad atsakovės elgesys nutraukiant draudimo sutartį po to, kai įsiteisėjo Šiaulių apygardos teismo nutartis, kuria atsisakyta iškelti UAB „Dovirma“ restruktūrizavimo bylą, neatitinka CK 1.5 straipsnyje įtvirtintų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Teismo vertinimu, atsakovė piktnaudžiauja teise siekdama išvengti draudimo išmokos mokėjimo, todėl, sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą, reikia vadovautis draudimo sandorio galiojimu ir CK 6.38 straipsnio nuostatomis įpareigojančiomis sutartines prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai pagal įstatymų ir sutarties nurodymus bei vadovaujantis protingumo kriterijais.

33Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teisminę praktiką šios kategorijos bylose savo nutartyse yra išaiškinęs, kad draudimo santykius reglamentuojančios Civilinio kodekso ir Draudimo įstatymo normos riboja draudiko galimybę piktnaudžiauti teise, t. y. nepagrįstai ar dėl nereikšmingo pažeidimo atsisakyti vykdyti prievolę mokėti draudimo išmoką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. J. v. DUAB „Baltikums draudimas“, bylos Nr. 3K-3-516/2006; 2012 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. J. v. AB ,,Lietuvos draudimas“, bylos Nr. 3K-3-180/2012).

34Trečiojo asmens UAB „Arisanda“ argumentus, susijusius su ieškovo tariamai neteisėtais veiksmais vykdant Rangos sutartį, t. y. nesavalaikiu statybos dokumentų pateikimu rangovui, teismas atmeta kaip visiškai nepagrįstus. Rangos sutartis buvo sudaryta viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, projektas „Telšių miesto centrinio stadiono rekonstravimas ir išplėtimas“ iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos struktūrine parama, kurią administruoja viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (projekto kodas Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-81-0,13), todėl teiginiai dėl statybos leidimo ar projekto nebuvimo sudarant Rangos sutartį tiesiog nelogiški. Duomenų, kad stadiono rekonstrukcijos techniniame projekte buvo esminių netikslumų, dėl kurių rangovas negalėjo atlikti darbų, teismui nei atsakovė, nei trečiasis asmuo UAB „Arisanda“ nepateikė, nors CPK 178 straipsnis įpareigoja šalis įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo atsikirtimus.

35Apibendrindamas tai, kas pasakyta, teismas konstatuoja, kad ieškinys dėl įvykio pripažinimo draudiminiu ir draudimo išmokos priteisimo turi būti tenkinamas visiškai (CK 6.987 str., 6.1010 str. 2 d., 6.1014 str.).

 1. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

36CPK 93 str. 1 d. nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Pagal CPK 98 str. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Todėl ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovės draudimo bendrovės „Baltikums AAS“ ieškovei Telšių rajono savivaldybės administracijai priteistinos teismui pateiktais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 8332 Lt žyminis mokestis (1 t., 11 b. l.) ir 9292 Lt išlaidų už advokato suteiktas teisines paslaugas, kurios teismo nuomone, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) numatytus maksimalius dydžius, yra protingos ir pagrįstos (2 t., 4–13 b. l.). Be to, iš atsakovės valstybei priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos – 53 Lt (1 t., 164 b. l.) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

37Vadovaudamasis CPK 256 str., 259 str., 261 str., 270 str., teismas

Nutarė

38Ieškinį patenkinti visiškai.

39Pripažinti darbų pagal 2010 m. rugsėjo 27 d. Rangos sutartį neatlikimą draudiminiu įvykiu pagal 2011 m. gegužės 2 d. draudimo liudijimą statybinei garantijai, serija JL18BR Nr. 072060.

40Priteisti ieškovei Telšių rajono savivaldybės administracijai (juridinio asmens kodas 180878299, adresas Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai, a. s. Nr. LT09401004280003005) iš atsakovės draudimo bendrovės „Baltikums AAS“ (įmonės reg. Nr. LV40003387032, buveinės adresas: Udens str. 12, Riga, Tavia LV 1007) 418761 Lt (keturių šimtų aštuoniolikos tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt vieno lito) draudimo išmoką ir 17624 Lt (septyniolikos tūkstančių šešių šimtų dvidešimt keturių litų) bylinėjimosi išlaidas.

41Priteisti iš atsakovės draudimo bendrovės „Baltikums AAS“ (įmonės reg. Nr. LV40003387032, buveinės adresas: Udens str. 12, Riga, Tavia LV 1007) 53 Lt (penkiasdešimt tris litus) pašto išlaidų valstybei.

42Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai
...
4. Ieškovė Telšių rajono savivaldybės administracija 2013-08-20 iškėlė... 5. Teismui pateiktame procesiniame dokumente – dublike ieškovė pasisakė dėl... 6. Atsakovė draudimo bendrovė „Baltikums AAS“ teismui pateiktuose... 7. 2014-03-21 Šiaulių apygardos teisme priimtas trečiojo asmens UAB... 8. Teismo posėdyje ieškovės atstovas advokatas Saulius Aviža palaikė... 9. Atsakovės DB „Baltikums AAS“ atstovė advokatė Violeta Zabielienė... 10. Trečiojo asmens UAB „Arisanda“ direktorius A. P. ir bendrovės atstovė... 11. Trečiojo asmens BUAB „Dovirma“ administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir... 12. Ginčo šalys ir tretieji asmenys pripažįsta bylai reikšmingus faktus: 13. Šiuos ginčo šalių pripažintus faktus, kurie pagrįsti į bylą pateiktais... 14. Be to, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis teismas nustatė, kad... 15. 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartimi patvirtinti UAB „Dovirma“ pareikšti... 16. Byloje sprendžiamas draudiko ir naudos gavėjo ginčas dėl apdraustojo,... 17. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 18. Dėl ginčui taikytinos teisės ir bylos teismingumo... 19. Sprendžiant bylos teismingumo klausimą bylai reikšmingos aplinkybės, kad... 20. Nagrinėjamoje byloje ieškinį pareiškė Telšių rajono savivaldybės... 21. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad ieškovė Telšių... 22. Apibendrindamas tai, kas pasakyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK... 23. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad trečiojo asmens BUAB „Dovirma“... 24. 2011 m. gegužės 2 d. draudimo liudijime (polise) Nr. 072060 draudžiama... 25. Dėl įvykio pripažinimo draudiminiu ir draudimo išmokos priteisimo... 26. Ieškovė Telšių rajono savivaldybės administracija reikalavimus dėl... 27. CK 6.987 straipsnyje pateikta draudimo sutarties samprata, pagal kurią... 28. Pagal nustatytą draudimo santykių reguliavimą pagrindinės draudimo... 29. Prievolė mokėti draudimo išmoką atsiranda esant draudiminiam įvykiui.... 30. Šios bylos kontekste svarbu tai, kad draudimo liudijimo galiojimo laikotarpiu,... 31. Nagrinėjamu atveju draudikas 2013 m. birželio 17 d. raštu Nr. 1181 atsisakė... 32. Be to, tai yra draudimo sutartis, todėl santykiai turi būti draudiminiai,... 33. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teisminę praktiką šios... 34. Trečiojo asmens UAB „Arisanda“ argumentus, susijusius su ieškovo tariamai... 35. Apibendrindamas tai, kas pasakyta, teismas konstatuoja, kad ieškinys dėl... 36. CPK 93 str. 1 d. nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 37. Vadovaudamasis CPK 256 str., 259 str., 261 str., 270 str., teismas... 38. Ieškinį patenkinti visiškai.... 39. Pripažinti darbų pagal 2010 m. rugsėjo 27 d. Rangos sutartį neatlikimą... 40. Priteisti ieškovei Telšių rajono savivaldybės administracijai (juridinio... 41. Priteisti iš atsakovės draudimo bendrovės „Baltikums AAS“ (įmonės reg.... 42. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...