Byla 2-22593-566/2013
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Palink“ ieškinį atsakovei R. G. dėl skolos ir delspinigių priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2010-10-26 ieškovas su atsakove sudarė Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį Nr. GRU 10/10 ir priedą prie sutarties Nr. GRU 10/10, pagal kurią ieškovas laikinai naudotis ir valdyti už užmokestį išnuomojo atsakovei 3 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Vienuolyno g. 10, Ukmergėje, o atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui už patalpų subnuomą sutartyje nustatytą subnuomos mokestį ir kitus mokesčius sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Nurodo, kad 2011-05-31 minėta sutartis, atsakovės prašymu, buvo nutraukta, tačiau atsakovė pagal sutartį su ieškovu pilnai neatsiskaitė ir liko skolinga ieškovui 1484,24 Lt už patalpų nuomą bei eksploatacines išlaidas. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, ieškovas sutarties 10.1 p. pagrindu paskaičiavo atsakovei 2394,89 Lt delspinigių. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 1484,24 Lt skolos, 2394,89 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-4).

3Atsakovei ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 1 d. nustatyta tvarka (įteikta 2012-05-16), įteikiant asmeniškai (b.l. 36). Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2010-10-26 ieškovas su atsakove sudarė Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį (toliau – Sutartis) Nr. GRU 10/10, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovei laikinai naudotis ir valdyti už mokestį 3 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Vienuolyno g. 10, Ukmergėje, o atsakovė įsipareigojo patalpas priimti, naudoti jas pagal Sutartyje nustatytą paskirtį bei Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais mokėti už jas subnuomos mokestį, taip pat apmokėti eksploatacines išlaidas bei mokėti kitus mokėjimus (b.l. 13-24). Ieškovas nurodo, kad jis kiekvieną mėnesį Sutartyje nustatyta tvarka išrašydavo atsakovei PVM sąskaitas-faktūras už minėtų patalpų subnuomos paslaugas bei eksploatacines išlaidas, kurias atsakovė privalėjo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais apmokėti. 2011-05-01 atsakovė pateikė ieškovui prašymą nuo 2011-05-01 Sutartį nutraukti (b.l. 25). Ieškovas nurodo, kad šalių susitarimu Sutartis buvo nutraukta nuo 2011-05-31 (b.l. 1). Nutraukiant Sutartį atsakovė pilnai už subnuomos paslaugas ir eksploatacines išlaidas su ieškovu neatsiskaitė ir likos skolinga ieškovui. Ieškovo paskaičiavimu, atsakovės skola už subnuomos paslaugas ir eksploatacines išlaidas sudaro 1484,24 Lt (b.l. 2, 6-12). Atsakovė minėtų aplinkybių neginčija (CPK 12 str.). Duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

7Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.477 str. 1 d., pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Pagal CK 6.487 str. 1 d., nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį. CK 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Konstatuotina, kad atsakovė pažeisdama sutartinius įsipareigojimus su ieškovu neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), atsakovė savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.189 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., 6.477 str. 1 d., 6.487 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 1484,24 Lt skolos už sunuomos paslaugas bei eksploatacines išlaidas.

8CK 6.258 str. 1 d. numato, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal CK 6.256 str. 2 d., asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Pagal Sutarties 10.1 p., jeigu atsakovė nesumoka subnuomos mokesčio ar jo dalies, ar neatlieka kitų Sutarties 4 d. nustatytų mokėjimų, nustatytais terminais, ieškovui pareikalavus atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovui 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, ieškovas paskaičiavo atsakovei 2394,89 Lt delspinigių (b.l. 2). Pažymėtina, kad CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta tvarka teismui suteikta teisė kontroliuoti netesybų dydį, t.y. teismas, nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, turi teisę sumažinti sutartyje nustatytas netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Teismas spręsdamas ar konkrečiu atveju prašomos priteisti netesybos nėra neprotingai didelės turi atsižvelgti į konkrečios prievolės pobūdį, prievolės šalių teisinį statusą, prievolės pažeidimo aplinkybes, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, senaties terminą ir pan., taip pat į CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus. Nagrinėjamu atveju įvertinus tai, jog ieškovas yra juridinis asmuo, o atsakovė yra fizinis asmuo, t.y. silpnesnė šalis, kuri Sutartį sudarė pagal ieškovo pasiūlytas sutarties sąlygas, tai, jog ieškovas prašo priteisti delspinigius už beveik du su pusę metų laikotarpį ir nenurodė aplinkybių, pateisinančių tokį delsimą, tokiu būdu nepagrįstai auginant delspinigių sumą, kai tuo tarpu CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustato sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl netesybų išieškojimo, taip pat tai, kad prašoma priteisti delspinigių suma beveik dvigubai viršija pagrindinės prievolės sumą, kas neatitinka teisingumo ir protingumo principų, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų pagrindžiančių, jog dėl atsakovės prievolės pažeidimo ieškovo patirti nuostoliai atitinka prašomų priteisti delspinigių dydį, teismas sprendžia, kad yra pagrindas prašomą priteisti delspinigių sumą mažinti. Pažymėtina, kad teismas mažindamas netesybas gali nurodyti konkrečią priteistinų netesybų sumą, kuri, jo vertinimu, yra protinga. Esant nurodytoms aplinkybėms, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas, remdamasis CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. bei CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, netesybas mažina iki 800,00 Lt dydžio, kuris, teismo vertinimu, yra protingas, proporcingas ir adekvatus padarytam pažeidimui bei atlygina faktinius kreditoriaus patirtus nuostolius. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.72 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistina 800,00 Lt delspinigių.

9Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 2284,24 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-05-13 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

10Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 116,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 5). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (59 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovės priteistina 68,44 Lt (116,00 Lt x 0,59) bylinėjimosi išlaidų.

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių nepriteistinos, kadangi kiekvienai šaliai tenkanti išlaidų dalis neviršija 10,00 Lt dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

12Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovui UAB „Palink”, į.k. 110193723, iš atsakovės R. G., a.k. ( - ), 1484,24 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus aštuoniasdešimt keturis litus 24 ct) skolos, 800,00 Lt (aštuonis šimtus litų 00 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 2284,24 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-05-13 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 68,44 Lt (šešiasdešimt aštuonis litus 44 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

17Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai