Byla 2-210/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo AB Šiaulių bankas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 8 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo AB Šiaulių bankas prašymas netvirtinti žemės sklypo pardavimo viešose varžytynėse akto, civilinėje byloje Nr. B2-694-56/08 pagal Lietuvos banko ieškinį bankui LITIMPEKS dėl bankroto bylos iškėlimo ( civ. byla Nr. B2-988-56/20070).

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Pareiškėjas AB Šiaulių bankas kreipėsi į teismą su prašymu, kuriuo prašė netvirtinti žemės sklypo, esančio Ganyklų g. 23, Palangoje, unikalus numeris 2501-0028-0008, pardavimo viešose varžytynėse akto. Jis nurodė, kad 2007 m. spalio 30 d. Sodų g. 15, Vilniuje įvyko pakartotinės varžytynės, kuriose buvo parduodamas žemės sklypas, esantis Ganyklų g. 23, Palangos m., registruotas AB LITIMPEKS banko vardu. Pakartotines varžytines laimėjo atsakovas UAB „Redco“ ir iki 2007 m. metų lapkričio 14 d. turėjo sumokėti 107 700 Lt į LAB LITIMPEKS banko sąskaitą. Pažymėjo, jog esąs ankščiau minėto žemės sklypo nuomininkas bei ant šio žemės sklypo stovinčio pastato savininkas. Remiantis LR CK 6.394 str. 3 d. bei LAB LITIMPEKS banko likvidatoriaus 2007 m. vasario 21 d. sutikimu Nr. 100008/45, pareiškėjas AB Šiaulių bankas perėmė nuomininko teises ir pareigas pagal 1996 ir 1998 metų žemės sklypo dalių nuomos sutartis. Todėl šis žemės sklypas negalėjo būti parduodamas, kadangi nuomotojas (AB LITIMPEKS bankas) neįvykdė savo pareigos pranešti nuomininkui (pareiškėjui) apie parduodamą žemės sklypą bei pirkėjui, kad perkamas žemės sklypas yra išnuomotas, tokiu būdu pažeidė LR CK 6.560 str. ir 6.495 str. imperatyvius reikalavimus.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. vasario 8 d. nutartimi pareiškėjo prašymą atmetė ir patvirtino pakartotinėse varžytinėse parduoto turto pirkimo – pardavimo sutartį Nr.190, kuria LAB LITIMPEKS bankas pardavė UAB „Redco“ 0,0961 ha ploto žemės sklypą unikalus numeris 2501-0028-0008, esantį adresu Ganyklų g. 23, Palangoje. Teismas nurodė, kad LAB LITIMPEKS banko likvidatorius yra pateikęs mokėjimo pavedimų ir žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijų kopijas, iš kurių matyti, kad visus žemės mokesčius valstybei nuo 1999 metų, kai bankui iškelta bankroto byla, mokėjo pats bankas. Tai iš dalies patvirtina faktą, kad likvidatorius nežinojo, apie jokią nuomos sutartį. LR Civilinio kodekso 6.547 straipsnis numato žemės nuomos sutarties formos reikalavimus. Žemės nuomos sutartis turi būti rašytinė. Be to šio straipsnio 2 dalyje suformuluota imperatyvi norma, kad šalys gali panaudoti žemės nuomos sutartį prieš trečiuosius asmenis tik įregistravusios ją viešajame registre, įstatymų nustatyta tvarka. Iš byloje pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad iki 2007 m. spalio 9 d. jokios kitos daiktinės teisės, išskyrus užstatymo teisę į dalį sklypo sudarančią 0,0382 ha neužregistruotos. Žemės sklypas parduotas pakartotinėse varžytinėse, prisilaikant LR Įmonių bankroto ir Komercinių bankų įstatymų normų, reguliuojančių bankrutuojančių bankų turto pardavimą bei teismo bankroto byloje nustatytos bankrutuojančio banko turto pardavimo varžytinėse tvarkos. Tai, kad skelbimuose apie varžytines, kurios buvo skelbiamos laikraščiuose klaidingai nurodytas sklypo apsunkinimas – servitutas, vietoj užstatymo, teismo nuomone neturėjo esminės įtakos varžytinių teisėtumui ir eigai ir nesudaro pakankamo pagrindo pripažinti varžytines negaliojančiomis, be to tokių reikalavimų teisme pareikšta ir nebuvo. Šiaulių bankas žinojo apie vykdomą banko bankroto procedūrą ir elgdamasis rūpestingai ir apdairiai galėjo sužinoti apie vykusiais varžytines. Juolab, kad sklypas buvo parduodamas keletą kartų. LR Civilinio kodekso 6.560 straipsnis, kuriuo pareiškėjas grindžia savo reikalavimus, numato nuomotojui pareigą prieš parduodant ar kitaip perleidžiant sklypą pranešti apie tai nuomininkui, tačiau neapibrėžia tokio pranešimo formos ar būdo, todėl skelbimas apie viešas varžytines laikytinas tinkamu pranešimu. Iš kitos pusės įstatymų leidėjas LR Civilinio kodekso 4.79 straipsnio 1 dalyje yra atleidęs nuo analogiškos informavimo pareigos apie perleidžiamą turto dalį bendraturčius, kai daikto dalis parduodama iš viešųjų varžytinių. Teismo nuomone, sistemiškai, bei vadovaujantis teisingumo protingumo bei sąžiningumo principais aiškinantis minėtas normas akivaizdu, kad nuomininkas negali turėti daugiau teisių nei bendraturtis.

5Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 8 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, patenkinat pareiškėjo prašymą. Apeliantas nurodo, kad:

61. Nepagrįsta teismo išvada dėl žemės mokesčio mokėjimo, nes žemės mokestį visais atvejais moka žemės savininkas ir ši pareiga negali būti perkelta nuomininkui.

72. Nuomininkas privalo mokėti nuomos mokestį pagal sutartį, tačiau paaiškėjus, jog AB Šiaulių bankas nemokėjo nuomos mokesčio taip pat nepaneigia nuomos santykių buvimo, nes netinkamas prievolės vykdymas gali būti pagrindu nutraukti sutartį, bet nedaro jos negaliojančia.

83. Nepagrįstas teismo argumentas, kad nuomos sutartį pasirašė neturintis tam įgaliojimų asmuo. CK 2.83 straipsnis numato, kad sandoriai, kuriuos sudarė privačiojo juridinio asmens valdymo organai pažeisdami savo kompetenciją, sukelia prievoles juridiniam asmeniui, išskyrus atvejus, kai įrodoma, jog sudarydamas sandorį trečiasis asmuo žinojo, jog sandorį sudarė šios teisės neturintis asmuo ar dėl aplinkybių susiklostymo negalėjo to žinoti. Todėl aplinkybę, kad banko vardu veikęs R. Bagdonas neturėjo tinkamų įgalinimų bei, kad AB Šiaulių bankas žinojo apie tai, turėjo įrodyti ieškovas ir likvidatorius.

94. Nustatant nuomos sutarties egzistavimo faktą, negali būti tinkamu argumentu aplinkybė, kad likvidatorius nežinojo apie sudarytą turto nuomos sutartį.

105. LAB LITIMPEKS bankas yra sutarties šalis, o ne tretysis asmuo, todėl turto nuomos sutarties neįregistravimo viešajame registre faktas negali būti pagrindu laikyti sutartį negaliojančia.

116. Likvidatorius, neinformuodamas nuomininko apie turto pardavimą, numatomą žemės sklypo perleidimą, pažeidė CK 6.560 straipsnio nuostatas.

127. Teismas netinkamai taikė įstatymo analogiją, aiškindamas CK 6. 560 straipsnio nuostatas, teigdamas, kad šiuo atveju galima taikyti ir CK 4.79 straipsnio 1 dalies nuostatas. Šiuo atveju CK 6.560 straipsnyje kalbama apie informavimą, o CK 4.79 straipsnyje apie pirmenybės teisę pirkti bendraturčio dalį. Taigi, minėtos teisės normos reguliuoja skirtingus santykius.

138. Teismas nepasisakė dėl apelianto argumentų, jog varžytinės buvo imituojamos, nes visi 4 varžytinių dalyviai yra susiję ir iš esmės varžytinėse dalyvavo vienas asmuo.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas LAB LITIMPEKS bankas prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Lietuvos bankas prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

18Kaip jau minėta, apeliantas nurodo, kad parduodant iš varžytynių LAB LITIMPEKS bankui priklausantį žemės sklypą, esantį Ganyklų g. 23, Palangoje, buvo pažeistos apelianto, kaip nuomininko teisės, nes jam nebuvo, kaip to reikalauja CK 6.560 straipsnio nuostatos, pranešta apie ketinimą parduoti turtą.

192001 m. kovo 20 d. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 30 straipsnio trečioji dalis nustato, kad teismas, pripažinęs įmonę likviduojama dėl bankroto, patvirtina jos likvidavimo tvarką, kitus likvidavimo procedūrai vykdyti būtinus pavedimus ir nurodymus, o 31 straipsnio 2 punktas numato, kad likviduojant bankrutavusią įmonę, likvidatorius įstatymų numatyta tvarka organizuoja turto pardavimą ir jį parduoda ar perduoda kreditoriams. Kaip nustatyta ĮBĮ 33 straipsnio pirmojoje dalyje, bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas ir reikalavimo teisės pagal įmonės skolininkų prievoles bankrutuojančiai ar bankrutavusiai įmonei įvertinami ir parduodami ĮBĮ nustatyta tvarka. Iš bylos medžiagos matyti, kad siekiant patenkinti kreditorinius reikalavimus LAB LITIMPEKS banko minėtas nekilnojamasis turtas buvo parduotas pagal ĮBĮ nustatytą tvarką, t.y. nekilnojamasis turtas buvo parduotas iš varžytynių, kurių tvarką nustato Vyriausybė. Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtintoje Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkoje nenumatyta likvidatoriaus pareiga bankrutuojančios įmonės turto nuomininkui raštu pranešti apie būsimas varžytynes. Pagal šią Tvarką visą informaciją skelbia Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos ne mažiau kaip prieš 20 dienų „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Byloje esantys skelbimai (b.l. 43, 44, 47, 48) patvirtina, jog varžytynės buvo vykdomos laikantis aukščiau minėtos tvarkos reikalavimų dėl paskelbimo apie parduodamą turtą.

20Pagal Civilinio kodekso 6.560 straipsnį, prieš parduodamas ar kitaip perleisdamas nuomojamą žemės sklypą arba jį įkeisdamas ar kitaip teises į jį suvaržydamas, nuomotojas privalo pranešti žemės sklypo įgijėjui ir būsimam įkaito turėtojui apie nuomos sutartį, o nuomininkui – apie numatomą žemės sklypo perleidimą, įkeitimą ar kitokį teisinį į jį perleidimą. Tokiu būdu, įstatymų leidėjas gina nuomininko teises, jo galimybę pasirinkti, ar tęsti nuomos santykius su naujuoju savininku, iš anksto suderinti galimus nuomos sąlygų pasikeitimus. Tačiau tai nesuteikia jokių nuosavybės teisių į žemės sklypą atžvilgiu ir nenumato pirmenybės teisės pirkti parduodamą žemės sklypą. Todėl šio straipsnio nuostatų pažeidimas negali turėti jokios įtakos ginčo žemės sklypo pardavimo iš varžytynių teisėtumui.

21Apeliantas nurodo, kad varžytinės buvo imituojamos, nes visi 4 varžytinių dalyviai yra susiję ir iš esmės varžytinėse dalyvavo vienas asmuo, tačiau byloje nėra pateikta įrodymų, kurie patvirtintų šį apelianto argumentą.

22Teisėjų kolegija sutinka su apelianto nuomone, jog likvidatorius žinojo arba turėjo žinoti apie AB Šiaulių bankas ir AB LITIMPEKS sudarytas žemės nuomos sutartis, nes AB LITIMPEKS yra viena iš sutarčių šalių. Šiuo atveju LAB LITIMPEKS nėra tretysis asmuo, o šių sutarčių viena iš šalių. Tačiau tai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutartį, nes dėl aukščiau nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismas nagrinėjamą klausimą išsprendė teisingai.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Pareiškėjas AB Šiaulių bankas kreipėsi į teismą su prašymu, kuriuo... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. vasario 8 d. nutartimi pareiškėjo... 5. Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 6. 1. Nepagrįsta teismo išvada dėl žemės mokesčio mokėjimo, nes žemės... 7. 2. Nuomininkas privalo mokėti nuomos mokestį pagal sutartį, tačiau... 8. 3. Nepagrįstas teismo argumentas, kad nuomos sutartį pasirašė neturintis... 9. 4. Nustatant nuomos sutarties egzistavimo faktą, negali būti tinkamu... 10. 5. LAB LITIMPEKS bankas yra sutarties šalis, o ne tretysis asmuo, todėl turto... 11. 6. Likvidatorius, neinformuodamas nuomininko apie turto pardavimą, numatomą... 12. 7. Teismas netinkamai taikė įstatymo analogiją, aiškindamas CK 6. 560... 13. 8. Teismas nepasisakė dėl apelianto argumentų, jog varžytinės buvo... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas LAB LITIMPEKS bankas prašo... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Lietuvos bankas prašo Vilniaus... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Kaip jau minėta, apeliantas nurodo, kad parduodant iš varžytynių LAB... 19. 2001 m. kovo 20 d. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 30 straipsnio... 20. Pagal Civilinio kodekso 6.560 straipsnį, prieš parduodamas ar kitaip... 21. Apeliantas nurodo, kad varžytinės buvo imituojamos, nes visi 4 varžytinių... 22. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto nuomone, jog likvidatorius žinojo arba... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą....