Byla A-556-647-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),

2sekretoriaujant Ilonai Kovger,

3dalyvaujant pareiškėjos atstovei N. Č.,

4atsakovo atstovams Irmantei Šatkutei, Linai Kujalytei, Karoliui Kurapkai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos V. Č. skundą atsakovams Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėja V. Č. (toliau – ir pareiškėja) su skundu (T 1, b. l. 4-9) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama:

81) panaikinti atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra; atsakovas) 2007 m. liepos 31 d. raštą Nr. BR6-(11.13)-19508 „Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 22 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. A14-635/07 vykdymo bei išmokų sumos ir taikomų sankcijų“ (toliau – ir

92007 m. liepos 31 d. sprendimas);

102) panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Ministerija; atsakovas) 2007 m. spalio 5 d. raštą Nr. 3IN-Č-1594-2133 „Dėl prašymo“ (toliau – ir 2007 m. spalio 5 d. sprendimas);

113) įpareigoti Agentūrą priimti naują sprendimą, t. y. sumokėti pareiškėjai tiesiogines išmokas, suteikti paramą pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos apribojimais“ (toliau – ir Priemonė) už 6,35 ha žemės ūkio naudmenų plotą ir panaikinti visas jai pritaikytas sankcijas;

124) pareiškėjos naudai iš atsakovų priteisti patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

13Pareiškėja nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

142007 m. birželio 22 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A14-635/07 patenkino jos apeliacinį skundą ir panaikino Agentūros 2006 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. 299263, o kartu – ir visas pareiškėjai paskirtas sankcijas. Nurodė, kad Agentūra 2007 m. liepos 31 d. sprendimu, vykdydama minėtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, pakartotinai įvertino pareiškėjos 2005 m. balandžio 25 d. pateiktą paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 2005 m. gauti (toliau – ir Paraiška). Tvirtino, kad Agentūra iš naujo Paraiškos nenagrinėjo, o tik perrašė savo 2006 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. 299263 ir pateikė jį kaip naują. Pasak pareiškėjos, nauja yra tik tai, kad 2007 m. liepos 31 d. sprendimą pasirašė Agentūros Rinkos reguliavimo programų departamento Tiesioginės paramos skyriaus Išmokų patvirtinimo poskyrio vedėja, be to, buvo nurodyta šio sprendimo apskundimo tvarka. Atkreipė dėmesį į tai, kad Agentūra 2006 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 299263 pareiškėjai paskirtos sankcijos nepanaikino. Nurodė, kad, nesutikdama su 2007 m. liepos 31 d. sprendimu, pareiškėja 2007 m. rugpjūčio 23 d. raštu kreipėsi į Ministeriją prašydama įpareigoti Agentūrą vykdyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 22 d. sprendimą ir panaikinti jai pritaikytas sankcijas, tačiau Ministerija pareiškėjos prašymo netenkino. Pažymėjo, kad, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nuostatas, skundžiamo akto (veiksmo) panaikinimas reiškia, jog konkrečiu atveju atkuriama iki ginčijamo akto (veiksmo) priėmimo buvusi padėtis, t. y. atkuriamos pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai. Teigė, kad pareiškėja deklaravo 6,35 ha žemės ūkio naudmenų plotą, už kurį ir turi būti sumokėtos tiesioginės išmokos ir suteikta parama pagal Priemonę. Laikėsi pozicijos, kad Agentūra privalo priimti sprendimą, suteikiantį pareiškėjai teisę pagal minėtą Priemonę gauti tiesiogines išmokas ir paramą už 6,35 ha žemės ūkio naudmenų plotą, netaikant jokių sankcijų.

15Atsakovas Agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad su skundu nesutinka.

16Atsakovas paaiškino, kad pareiškėja 2005 m. balandžio 25 d. Molėtų rajono savivaldybei pateikė Paraišką. Pažymėjo, kad pareiškėja deklaravo 8 žemės blokus: vieną 0,2 ha ploto pasėlių ir septynis kitus laukus, kurių bendras plotas yra 6,15 ha. Iš viso pareiškėja deklaravo 6,35 ha žemės naudmenų. Teigė, kad, atlikus Paraiškos patikrą vietoje, buvo nustatyta, jog nėra aiškių Paraiškoje deklaruotų laukų ribų, nes pareiškėjos parodytos laukų ribos neatitiko žemėlapyje įbraižytų laukų ribų. Atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėja su patikros rezultatais susipažino ir patikros ataskaitą pasirašė, be to, ataskaita pareiškėjai buvo išsiųsta paštu. Nurodė, kad, vadovaujantis pareiškėjos pateikta Paraiška ir patikros metu nustatytais deklaruoto ir rasto ploto neatitikimais, Agentūra 2006 m. kovo 29 d. priėmė sprendimą Nr. 299263, kuriame nurodė, jog pareiškėjai dalis paramos nebus išmokėta dėl pritaikytų sankcijų. Tvirtino, kad pareiškėja minėtame sprendime nurodyta apskundimo teise nepasinaudojo, tačiau 2005 m. balandžio 28 d. kreipėsi į Agentūrą su prašymu dėl sankcijų panaikinimo. Akcentavo, jog pareiškėja deklaravo 6,35 ha ploto žemės ūkio naudmenų, už kurias mokama pagrindinė tiesioginių išmokų dalis, tačiau, atsižvelgiant į patikros vietoje rezultatus, faktiniu plotu laikytina 3,25 ha. Kadangi skirtumas tarp deklaruoto ir faktinio ploto (3,10 ha) sudaro 95 procentai nustatyto faktinio ploto, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 3D-598 patvirtintų Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2005 m. taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 4 skyriaus 38.1.3 punktu, pagrindinė išmokos dalis už žemės ūkio naudmenų plotą einamaisiais metais turėjo būti nemokama, o pareiškėjai turėjo būti pritaikyta ilgalaikė sankcija. Taip pat nurodė, kad tokiu atveju, vadovaujantis Priemonės administravimo taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-430, (toliau – ir Priemonės administravimo taisyklės) 4 skyriaus 26.3.3 punktu, ji turi būti šalinama iš dalyvavimo priemonėje dvejiems metams. Teigė, kad Agentūros

172006 m. gegužės 26 d. rašte Nr. BR6-(1.14)-6817 pareiškėjai buvo paaiškinti paramos nemokėjimo ir sankcijų pritaikymo motyvai. Nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. birželio 22 d. sprendimu panaikino Agentūros 2006 m. kovo 29 d. sprendimą

18Nr. 299263 iš esmės todėl, kad jis neatitiko Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų. Pabrėžė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, galutinai išnagrinėjęs ginčą, nenustatė, jog buvo pažeisti teisės aktai atliekant patikrą vietoje, nenustatė tarnautojų neteisėtų veiksmų patikros atlikimo momentu, taigi patikros rezultatai nebuvo panaikinti. Tvirtino, kad Agentūra, 2007 m. liepos 31 d. priimdama naują sprendimą, vadovavosi atliktos patikros rezultatais bei minėtu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu.

19Atsakovas Ministerija atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad su skundu nesutinka. Atsiliepime atsakovas teigė, kad Agentūros 2007 m. liepos 31 d. sprendimas buvo įformintas tinkamai, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis. Atsižvelgė į Agentūros patvirtintus patikros vietoje rezultatus, rėmėsi Taisyklių 38.1.3 punktu, Priemonės administravimo taisyklių 4 skyriaus 26.3.3 punktu ir nurodė, kad Agentūros 2007 m. liepos 31 d. sprendime nurodyti išmokų ir sankcijų dydžiai yra teisingi. Pažymėjo, kad apie šias aplinkybes pareiškėja buvo informuota Ministerijos 2007 m. spalio 5 d. sprendimu. Atkreipė dėmesį į tai, kad Ministerija pareiškėjos prašymą išnagrinėjo vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, tinkamai ir laiku.

20II.

21Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 7 d. sprendimu (T 2,

22b. l. 72-77) pareiškėjo skundą patenkino - panaikino Agentūros 2007 m. liepos 31 d. raštą

23Nr. BR6-(11.13)-19508 „Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-06-22 sprendimo administracinėje byloje Nr. A14-635/07 vykdymo bei išmokų sumos ir taikomų sankcijų“, panaikino Ministerijos 2007 m. spalio 5 d. raštą Nr. 3IN-Č-1594-2133 ir įpareigojo Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos priimti naują sprendimą – sumokėti jai tiesiogines išmokas ir suteikti paramą pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos apribojimais“ už 6,35 ha žemės ūkio naudmenų plotą ir panaikinti sankcijas. Teismas priteisė pareiškėjos naudai iš Agentūros 100 Lt žyminį mokestį.

24Teismas konstatavo, kad ginčas kilo dėl teisingo sankcijų taikymo pareiškėjai gaunant tiesiogines išmokas bei išmokas pagal priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos apribojimais“. Tiesioginių išmokų gavimo, paraiškų tikrinimo bei sankcijų taikymo klausimus reglamentuoja Taisyklės, o paramos pagal kitą priemonę – Priemonės administravimo taisyklės. Vadinasi, administruodamas dvi atskiras paramos rūšis atsakovas turėjo taikyti skirtingas taisykles. Teismas vadovavosi pareiškėjos patikros metu galiojusia Taisyklių 18 punkto redakcija, nustatyta 2005 m. kovo 1 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-107. Teismas nurodė, kad sprendžiant paženklinimo tinkamumo klausimą atkreiptinas dėmesys į tai, kokius objektus asmuo yra įpareigojamas atskirti riboženkliais. Taisyklėse yra nustatytos dvi atskiros sąvokos – laukas ir žemės blokas, todėl jos negali būti naudojamos viena vietoje kitos. Taisyklėse numatant bendro naudojimo situaciją kalbama ne apie bendrą naudojimą žemės bloke, o lauke. Kadangi byloje nėra nustatyta, jog pareiškėja deklaruotus laukus valdo su kuo nors kitu, tai nėra pagrindo teigti, kad ji galėjo pažeisti Taisyklių 18 punktą. Todėl teismas padarė išvadą, kad sankcijos dėl Taisyklių 18 punkto pažeidimo pareiškėjai buvo pritaikytos neteisėtai. Teismas nurodė, jog tai, kad pareiškėja iš karto po patikrinimo nurodė esant įkastus riboženklius, kas iš esmės nesiskiria nuo Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodytų duomenų, leidžia remtis pareiškėjos parodymais dėl riboženklių buvimo. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas nelaikomas netinkama, per vėlai pateikta įrodinėjimo priemone dėl to, kad jo duomenys neturi esminių skirtumų nuo pirminių pareiškėjos parodymų. Teismas laikė įrodinėjimo priemones išsemtomis. Teismas pažymėjo, kad Priemonės administravimo taisyklės nenumato galimumo remtis tiesioginių išmokų mokėjimui taikomomis Taisyklėmis. Paramos pagal kitą priemonę - Priemonės administravimo taisyklėse nurodyta, kad atliekant administravimo veiksmus, o būtent – patikrą vietoje, nėra remiamasi Taisyklėmis, todėl pažeidimo konstatavimas pagal šias Taisykles nėra galimas. Taisyklių 2 punkte nurodyta, jog taisyklių tikslas – nustatyti paramos skyrimo tvarką ir reikalavimus subjektams, norintiems gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, o 3 punkte pažymėta, kad parama, teikiama subjektams pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos apribojimais“ bei kitas minėto plano priemones, administruojama atskiru ministro įsakymu nustatyta tvarka. Priemonės administravimo taisyklėse numatyta, kad neteisingas deklaravimas – tai situacija, kai nustatoma, jog pareiškėjas deklaravo didesnį žemės ūkio naudmenų plotą, negu jis valdo ar užsiima žemės ūkio veikla, o sankcija – tai paramos gavėjui taikomas kompensacinės išmokos nemokėjimas ar sumažinimas dėl reikalavimų paramai gauti nesilaikymo. Tinkamas deklaravimas, remiantis 16 punktu, tikrinamas reikalaujant žemės valdymo faktą patvirtinančių dokumentų iš žemės ūkio veiklos subjektų. Tai leidžiama daryti tada, kai patikros metu nustatoma, kad du ar daugiau subjektų deklaravo tą patį žemės ūkio naudmenų ar pasėlių plotą. Tuomet parama suteikiama pareiškėjui, turinčiam žemės valdymo faktą (nuosavybės, nuomos ar kt. pagrindais) patvirtinančius dokumentus, ir tik už tą žemės ploto dalį, dėl kurios pareiškėjas pateiks tokius dokumentus ar kitu būdu įrodys žemės valdymo faktą. Už plotus, dėl kurių nebuvo pateikti žemės valdymo faktą patvirtinantys dokumentai ar kitu būdu įrodyta minėta teisė, išmokos nemokamos. 23 punktas nustato, kad taisyklių 20 ir 21 punktuose numatyti veiksmai, tame tarpe 20.4 punkte numatyta patikra vietoje, atliekami pagal agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintas administravimo procedūras. Pareiškėjos patikros vietoje atlikimo metu, kaip matyti iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. BR1-246, galėjo būti nustatytos tos pačios institucijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. BR1-462 ,,Dėl Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonių administravimo“. Tačiau šis aktas nebuvo paskelbtas, todėl sutinkamai su įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 11 straipsnio 2 dalimi negali būti taikomas. Kitokios tvarkos nustatyta nebuvo. Teismui konstatavus, kad administraciniai sprendimai taikyti sankcijas pareiškėjos atžvilgiu priimti nepagrįstai, šie sprendimai panaikinti ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 1 dalimi pareiškėjai atlygintos patirtos išlaidos – sumokėtas žyminis mokestis. Teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų, kad pareiškėja būtų turėjusi išlaidų advokato pagalbai.

25III.

26Atsakovas Agentūra apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 81-86) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

271. Vadovaujantis 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004, nustatančio išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles (kuris pakeitė 2001 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2419/2001), 25 straipsniu ir Agentūros direktoriaus 2005 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. BR1-727 patvirtinto Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus kontrolės procedūros aprašo (toliau – ir Procedūros aprašas) 45 priedo 1 skyriaus 1.5 punktu, patikros vietoje gali būti atliekamos iš anksto nepranešus ir pareiškėjo dalyvavimas yra nebūtinas.

282. Vadovaujantis Taisyklių 18 punktu, laukai turi būti atskirti aiškiomis ribomis. Ribos turi būti pažymėtos taip, kad einant bet kuria lauko kraštine galima būtų matyti lauko ribą ir per kalendorinius metus ji negalėtų natūraliai išnykti arba būti pakeista. Atskiro asmens naudojamo lauko dalies atskyrimu aiškiomis ribomis laikytini lauko kampiniuose ir tarpiniuose taškuose (atsižvelgiant į lauko reljefą ir konfigūraciją) įkasti (įkalti) ilgalaikiai, stambūs, aiškiai matomi vienas nuo kito mediniai, betoniniai ar metaliniai stulpeliai (kad būtų galima matyti lauko ribą), taip pat atskiro asmens naudojamo lauko dalies atskyrimas kitu būdu (pvz., tvora, medžių arba krūmų eile ar pan.). Patikros vietoje metu neradus aiškių deklaruotų lauko ribų, laukas laikytinas nesančiu ir pareiškėjui taikomos sankcijos dėl neteisingo deklaravimo.

293. Vadovaujantis Taisyklių 4 skyriaus 38.1.3 punktu, kai deklaruotas plotas viršija faktiškąjį daugiau nei 50 procentų, pagrindinė išmokos dalis už žemės ūkio naudmenų plotą einamaisiais metais nemokama ir pareiškėjui taikoma ilgalaikė sankcija. Taip pat pareiškėja deklaravo 0,52 ha žemės ūkio naudmenų plotą, už kurį mokama papildoma tiesioginių išmokų dalis. Kadangi patikros vietoje metu buvo rastas 0,52 ha žemės ūkio naudmenų plotas, tai ir papildoma tiesioginių išmokų dalis pareiškėjai buvo mokama už 0,52 ha žemės ūkio naudmenų plotą.

304. Vadovaujantis Priemonės administravimo taisyklių 4 skyriaus 26.3.3 punktu, kai deklaruotas plotas viršija faktinį daugiau nei 50 procentai, pareiškėjas pašalinamas iš dalyvavimo priemonėje dvejiems metams (t. y. parama nebus teikiama einamaisiais ir kitais metais).

315. Teismas pažeidė ABTĮ 81 straipsnį. Teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai ištyrė įrodymus, nenustatė visų bylai reikšmingų aplinkybių, o vadovavosi tik pareiškėjos parodymais, tuo tarpu į Paraiškos patikros vietoje ataskaitoje užfiksuotus pažeidimus neatkreipė dėmesio.

326. Patikra vietoje buvo atlikta pagal visas nustatytas procedūras. Pareiškėja po patikros vietoje galėjo pašalinti neatitikimus, t. y. sukasti vidinius riboženklius, kurie skiria pareiškėjos deklaruotą lauką nuo kito pareiškėjo lauko ir tik tada juos užfiksuoti fotonuotraukose dalyvaujant antstoliui. Teismo sprendimu sudaromos prielaidos piktnaudžiauti teise pareiškėjams ateityje, nes visi galės ginčyti patikros vietoje metu nustatytus faktus ir tokiu būdu patikros vietoje procedūra taptų beprasmė. Be to, teismas pasisakė, kad patikrą atlikęs specialistas šiuo metu nedirba Agentūroje, jo pozicija nustatoma atsižvelgiant į patikros vietoje sudarytus dokumentus. Teismas, manydamas, kad tikrintojo apklausa gali turėti reikšmingos įtakos bylos faktinių aplinkybių nustatymui, turėjo visas galimybes iškviesti į teismo posėdį A. Ž., kad šis pateiktų savo paaiškinimus, tačiau to nepadarė – tokiu būdu pripažindamas, kad patikros vietoje ataskaita bei ją surašiusio asmens apklausos negali būti laikomos tinkamu įrodymu.

337. Pareiškėja savo deklaruotų laukų aiškaus žymėjimo vietoje neužtikrino ir dėl to Agentūra pagrįstai pareiškėjai taikė Taisyklių 38.1 punkte ir Priemonės administravimo taisyklių 26.3.3 punkte numatytas poveikio priemones. Tinkamas deklaruotų laukų žymėjimas riboženkliais yra svarbi paraišką išmokoms gauti pateikusio asmens pareiga, kurią jis turi vykdyti tinkamai, kad nekiltų abejonių dėl deklaruotų laukų ribų.

34Atsakovas Ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 98-99) prašo sprendimą priimti savo nuožiūra.

35Pareiškėja atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 101-103) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 7 d. priimtą sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

36Pareiškėja nurodo, kad kiekvienas jos deklaruotas vientisas laukas nėra naudojamas kelių asmenų. Pareiškėja viena naudoja tuos laukus. Todėl nepagrįstai ir neteisėtai pritaikytas Taisyklių 18 punktas. Minėtas įsakymas yra taikomas kai vientisas laukas naudojamas kelių asmenų, o kaip ženklinamas vientisas laukas naudojamas vieno asmens minėtame įsakyme nėra nurodyta. Pareiškėjos laukų riba sutampa su natūraliais vietovės objektais (medžių eilėmis, keliu) ir eina palei tvenkinį. Nors Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1P-209 patvirtintų Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklių 9.6. punkte yra nurodyta, kad riboženkliais neženklinama, kai žemės sklypo riba sutampa su dirbtiniais arba natūraliais vietovės objektais (medžių eile, gyvatvore, kapitaline tvora, grioviu ir t.t.) arba eina palei vandens telkinius - (marias, ežerus, tvenkinius, upes, upelius, melioracijos griovius), tačiau pareiškėjos kiekvieno lauko kampe yra įkąsti gelžbetoniniai riboženkliai, 0,68 cm aukščio, ir tarpiniai metaliniai riboženkliai.

37Teisėjų kolegija

konstatuoja:

38IV.

39Apeliacinis skundas netenkintinas.

40Byloje nagrinėjamas klausimas dėl pareiškėjai V. Č. taikytų sankcijų, gaunant tiesiogines išmokas pagal priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos apribojimais“. Pareiškėja 2005 m. balandžio 25 d. pateikė Paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 2005 metais gauti. Pareiškėjai tiesioginės išmokos turėjo būti skiriamos pagal Žemės ūkio ministro įsakymu (Žin., 2005, Nr. 31-1002) patvirtintas Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonės „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos apribojimais“ administravimo taisykles (toliau – ir Taisyklės). Nacionalinės mokėjimo agentūros 2006 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. 299263, kuriuo V. Č. buvo skirtos sankcijos dėl jos deklaruotos žemės naudmenų ir faktinių naudmenų plotų neatitikimo, buvo panaikintas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 22 d. sprendimu dėl procedūrinių taisyklių nesilaikymo. Po pakartotinio Nacionalinės mokėjimo agentūros

412007 m. liepos 31 d. priimto rašto Nr. BR6-(11.13)-19508 „Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 22 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. A14-635/07 vykdymo bei išmokų sumos ir taikomų sankcijų“ Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. sausio 14 d. nutartimi (T 1, b. l. 179–185) perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, siekiant visapusiškai ištirti bylos aplinkybes.

42Teisėjų kolegija pažymi, kad kiekvienu atveju teismui kyla pareiga tikrinti, ar priimant ginčijamą sprendimą laikytasi Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintų individualaus administracinio akto bendrųjų reikalavimų, o būtent, ar administracinis aktas pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, ar akte aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos, nurodyta apskundimo tvarka, ar individualus administracinis aktas pasirašytas jį priėmusio asmens ir patvirtintas antspaudu. Taip pat būtina vertinti, ar administracinį aktą priėmė kompetentingas administravimo subjektas, ar laikytasi pagrindinių procedūrų ir pan. (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

432009 m. sausio 14 d. nutartis byloje Nr. A502-48/2009).

44Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Žemės ūkio ministro įsakymu (Žin., 2005, Nr. 67-2420) patvirtintų Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2005 m. taisyklių 3 punktas numato, kad parama, teikiama subjektams pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos apribojimais“ bei kitas minėto plano priemones, administruojama atskiru ministro įsakymu nustatyta tvarka. Pareiškėja paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 2005 m. gauti pateikė ir siekė gauti tiesiogines išmokas pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos apribojimais“ (toliau – ir Priemonė). Todėl minėtos Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2005 m. taisyklės pareiškėjai negalėjo būti taikomos. Kaip minėta, pareiškėjos paraiškos administravimas turėjo būti vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis.

45Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas, siekdamas tapti paramos gavėju pagal Priemonę, turi atitikti visus Priemonės keliamus tinkamumo kriterijus paramai gauti. Šie kriterijai yra numatyti Taisyklių II skyriuje. Vis dėlto be atitikties tinkamumo kriterijams paramos pagal Priemonę gavimas yra sietinas ir su tam tikrų procedūrų laikymųsi. Administravimo procedūros pagal Priemonę yra numatytos Taisyklių III skyriuje. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad atsakovo, kuris pagal Taisyklių 12 punktą administruoja Priemonę, nustatytos faktinės aplinkybės yra susijusios su neteisingu žemės ūkio naudmenų deklaravimu. Vadovaujantis Taisyklėmis, neteisingas deklaravimas – tai situacija, kai nustatoma, kad pareiškėjas deklaravo didesnį žemės ūkio naudmenų plotą, negu jis valdo ar užsiima žemės ūkio veikla. Taisyklių 26.3.3 punktas numato, kad sankcija pareiškėjui taikoma, kai deklaruotas plotas viršija faktinį daugiau nei 50 proc. Sankcija pagal šią normą – pareiškėjas pašalinamas iš dalyvavimo priemonėje dvejiems metams (t. y. parama nebus teikiama einamaisiais ir kitais metais). Todėl nagrinėjamos bylos kontekste būtina nustatyti, ar pareiškėja iš tiesų deklaravo didesnį nei faktinis žemės plotą.

46Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui

472009 m. sausio 14 d. nutartimi (T 1, b. l. 179–185) perdavus bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, siekiant visapusiškai ištirti bylos aplinkybes, Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu (T 2, b. l. 72–77) tinkamai jas nustatė. Pareiškėjos pozicija dėl jos laukų pažymėjimo išdėstyta 2005 m. spalio 19 d. pateiktame paaiškinime dėl patikros metu nustatytų neatitikimų (T 1, b. l. 63–64). Šiame paaiškinime pareiškėja nurodė, jog laukas, esantis bloke Nr. ( - ), kurio plotas 0,78 ha, nuo vieno kaimyno atskirtas keliu, o nuo kito kaimyno – įkastu betoniniu stulpeliu, tarpinis taškas – krūmų eilė, lauko kampe įkastas betoninis stulpelis, kurio aukštis 68 cm. Laukas, esantis bloke Nr. ( - ), kurio plotas 2,7 ha, nuo kaimynų atskirtas lauko kampuose įkastais mediniais stulpeliais, kurių aukštis 45 cm, nuo vieno kaimyno tarpiniuose taškuose yra lygi krūmų eilė, o nuo kito kaimyno – elektros stulpai. Bylos nagrinėjimo metu papildomai pareiškėja laukų pažymėjimui įrodyti pateikė Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą (T 2, b. l. 49–58), kuriame nurodyti 4 riboženkliai bei pareiškėjai priklausančių žemės sklypų ribos, sutampančios su natūraliais objektais. Žemės sklypo planas (T 2, b. l. 51) rodo, jog 4 riboženkliai žymi kraštinius sklypo taškus, kuris pagal jame nurodytą ženklinimą apimtų abiejuose blokuose esančius laukus. Tuo tarpu atsakovas pateikė patikros metu sudarytus dokumentus (T 2, b. l. 30–47), pagal kuriuos patikrą atlikęs specialistas neišmatavo laukų, neradęs riboženklių (T 2, b. l. 30–33, 46–47). Pabrėžtina, kad būtent dėl šiuose blokuose (bloke Nr. ( - ) ir bloke Nr. ( - )) tariamai nebuvusių aiškių ribų pareiškėjos faktinis nustatytas plotas buvo 3,25 ha, bet ne 6,35 ha, kaip nurodė pareiškėja, deklaruodama žemės plotą. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl to, kad pareiškėjos iš karto po patikrinimo nurodyti įkasti riboženkliai, kas iš esmės nesiskiria nuo Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodytų duomenų, leidžia remtis pareiškėjos parodymais dėl riboženklių buvimo bei suteikia galimybę, kartu įvertinus natūralius objektus, sutampančius su sklypo ribomis, tinkamai išmatuoti faktinius pareiškėjos laukų dydžius. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas nelaikomas netinkama, per vėlai pateikta įrodinėjimo priemone dėl to, kad jo duomenys neturi esminių skirtumų nuo pirminių pareiškėjos parodymų. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas nagrinėjamos bylos atveju yra pakankamas, siekiant nustatyti reikšmingas faktines bylos aplinkybes, kurios teisėjų kolegijai leidžia konstatuoti, kad Paraiškos patikros metu pareiškėjos žemės sklypuose buvo 4 riboženkliai bei pareiškėjai priklausančių žemės sklypų ribos, sutampančios su natūraliais objektais, tai atsakovui patikros metu sudarė galimybes tinkamai išmatuoti pareiškėjos laukus, kurių faktinis plotas atitiko pareiškėjos deklaruotą plotą, o tuo pačiu paneigia atsakovo teiginį dėl papildomų riboženklių reikalingumo bei laukų neradimo. Todėl atsakovas neturėjo pagrindo pareiškėjai skirti sankcijų, susijusių su faktinio ir deklaruoto žemės ploto neatitikimu.

48Nagrinėjamos bylos kontekste taip pat pažymėtina, kad neatsiejami teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Teisinio saugumo principas – vienas iš esminių Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementų, reiškiantis valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti teisinių santykių subjektų teises, taip pat įgytas teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius. Neužtikrinus teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). Todėl nagrinėjamoje byloje atsižvelgiant į individualias aplinkybes (pareiškėjos senyvas amžius, jos pastangos suteikiant informaciją dėl deklaruojamų žemės plotų, turimo žemės ploto faktinė atitiktis reikalavimams ir kt.) valstybės institucija (atsakovas) turėjo pareigą užtikrinti pareiškėjos teisėtus lūkesčius, pagal galimybes ir protingumo kriterijus bendradarbiaudama su pareiškėja. Šios pareigos atsakovas neįvykdė, tokiu būdu, pažeisdamas teisinio saugumo principą, pažeidė ir konstitucinį teisinės valstybės principą.

49Teisėjų kolegija pažymi, kad išaiškintos faktinės bylos aplinkybės leidžia spręsti apie tai, kad pareiškėja atitinka Taisyklėse numatytus reikalavimus ir nepažeidė Taisyklių, nes ji deklaruodama nurodė teisingą žemės plotą (6,35 ha žemės naudmenų). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas, pakartotinai 2007 m. liepos 31 d. sprendimu (T 1, b. l. 10–11) nustatydamas tokią pačią išmokų mokėjimo ir sankcijų taikymo tvarką, kokia buvo nustatyta atsakovo 2006 m. kovo 29 d. sprendime, pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintus individualaus administracinio akto reikalavimus, administracines procedūras vykdė ne teisės aktų nustatyta tvarka, be kita ko, neįvykdė pareigos objektyviais duomenimis pagrįsti priimtą individualų administracinį aktą.

50Teisėjų kolegija, įvertinus visas faktines bylos aplinkybes, pažymi, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas bei teisėtas, tenkinti atsakovo apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo.

51Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

52Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą atmesti.

53Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

54Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Ilonai Kovger,... 3. dalyvaujant pareiškėjos atstovei N. Č.,... 4. atsakovo atstovams Irmantei Šatkutei, Linai Kujalytei, Karoliui... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėja V. Č. (toliau – ir pareiškėja) su skundu... 8. 1) panaikinti atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio... 9. 2007 m. liepos 31 d. sprendimas);... 10. 2) panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau... 11. 3) įpareigoti Agentūrą priimti naują sprendimą, t. y. sumokėti... 12. 4) pareiškėjos naudai iš atsakovų priteisti patirtų bylinėjimosi... 13. Pareiškėja nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas... 14. 2007 m. birželio 22 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A14-635/07... 15. Atsakovas Agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad su skundu... 16. Atsakovas paaiškino, kad pareiškėja 2005 m. balandžio 25 d. Molėtų rajono... 17. 2006 m. gegužės 26 d. rašte Nr. BR6-(1.14)-6817 pareiškėjai buvo... 18. Nr. 299263 iš esmės todėl, kad jis neatitiko Viešojo administravimo... 19. Atsakovas Ministerija atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad su... 20. II.... 21. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 7 d. sprendimu (T... 22. b. l. 72-77) pareiškėjo skundą patenkino - panaikino Agentūros 2007 m.... 23. Nr. BR6-(11.13)-19508 „Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 24. Teismas konstatavo, kad ginčas kilo dėl teisingo sankcijų taikymo... 25. III.... 26. Atsakovas Agentūra apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 81-86) prašo panaikinti... 27. 1. Vadovaujantis 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr.... 28. 2. Vadovaujantis Taisyklių 18 punktu, laukai turi būti atskirti aiškiomis... 29. 3. Vadovaujantis Taisyklių 4 skyriaus 38.1.3 punktu, kai deklaruotas plotas... 30. 4. Vadovaujantis Priemonės administravimo taisyklių 4 skyriaus 26.3.3 punktu,... 31. 5. Teismas pažeidė ABTĮ 81 straipsnį. Teismas nevisapusiškai ir... 32. 6. Patikra vietoje buvo atlikta pagal visas nustatytas procedūras.... 33. 7. Pareiškėja savo deklaruotų laukų aiškaus žymėjimo vietoje... 34. Atsakovas Ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 98-99)... 35. Pareiškėja atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 101-103) prašo... 36. Pareiškėja nurodo, kad kiekvienas jos deklaruotas vientisas laukas nėra... 37. Teisėjų kolegija... 38. IV.... 39. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 40. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl pareiškėjai V. Č.... 41. 2007 m. liepos 31 d. priimto rašto Nr. BR6-(11.13)-19508 „Dėl Lietuvos... 42. Teisėjų kolegija pažymi, kad kiekvienu atveju teismui kyla pareiga tikrinti,... 43. 2009 m. sausio 14 d. nutartis byloje Nr. A502-48/2009).... 44. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Žemės ūkio ministro įsakymu (Žin.,... 45. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas, siekdamas tapti paramos gavėju... 46. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 47. 2009 m. sausio 14 d. nutartimi (T 1, b. l. 179–185) perdavus bylą pirmosios... 48. Nagrinėjamos bylos kontekste taip pat pažymėtina, kad neatsiejami teisinės... 49. Teisėjų kolegija pažymi, kad išaiškintos faktinės bylos aplinkybės... 50. Teisėjų kolegija, įvertinus visas faktines bylos aplinkybes, pažymi, kad... 51. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 52. Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 53. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 7 d. sprendimą... 54. Nutartis neskundžiama....