Byla 2-511-194/2007

12007m. gruodžio 20d., Šiauliai,

2Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjai Jolantai Badaugienei,

3sekretoriaujant Violetai Paskočinienei,

4dalyvaujant ieškovo atstovams Juliui Meškiui, advokatui Petrui Labanauskui, atsakovo atstovams Algimantui Dambrauskui, Arūnui Kasparavičiui,

5trečiojo asmens – savivaldybės įmonės „ Kelmės vietinis ūkis“ direktoriui Vytautui Rupšiui,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „ Švarinta“ ieškinį atsakovui Kelmės rajono savivaldybės administracijai , tretiesiems asmenims savivaldybės įmonė“ Kelmės vietinis ūkis“, UAB „ Švaros diena“, AB „ Specializuotas transportas“, institucija, teikianti išvadą – Viešųjų pirkimų tarnyba prie LR Vyriausybės, dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešo pirkimo komisijos 2007-09-11 sprendimo, kuriuo atmestas atviro konkurso dalyvio UAB „ Švarinta“ konkursinis pasiūlymas, panaikinimo.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

82007m. birželio 14d. Kelmės rajono savivaldybės administracija paskelbė atvirą konkursą „Kelmės rajono komunalinių atliekų surinkimo, rūšiavimo, parengimo perdirbti, išrūšiuotų atliekų perdavimo jų tvarkytojams ir komunalinių atliekų pervežimo į Šiaulių regioninį sąvartyną paslaugų pirkimo“. ( Toliau šis konkursas vadinamas sutrumpintu pavadinimu- konkursas).

9Ieškovas UAB „ Švarinta“ iki nustatyto termino pateikė savo konkursinį pasiūlymą. Ieškovui žinoma, jog konkurse dalyvauti pateikė konkursinius pasiūlymus iš viso keturios organizacijos, t.y.: UAB „ Švarinta“, Savivaldybės įmonė „ Kelmės vietinis ūkis“, UAB „Švaros diena“, AB „ Specializuotas transportas“.

10Ieškovo UAB „ Švarinta“ atstovas dalyvavo vokų atplėšimo procedūroje, kuri įvyko Kelmės savivaldybės administracijos pastato salėje 2007m. rugsėjo 6dieną. Konkurso komisija atidarė visus vokus. Apžiūrėjo konkursinius pasiūlymus. Paskelbė kiekvieno konkurso pasiūlyme nurodytas paslaugos pirkimo kainas viešai ir jokių pretenzijų UAB „Švarinta“ atstovui dėl pateiktojo pasiūlymo defektų ar trūkumų nepareiškė. Pateikti papildomus duomenis neprašė. Komisijos posėdžio 2007-09-06 protokole apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą,- pažymėjo ties UAB „ Švarinta“ pasiūlymu apie pasiūlymo lapų susiuvimą bei sunumeravimą žodeliu: „ Taip“.

112007-09-11 raštu Kelmės rajono savivaldybės administracija, kaip perkančioji organizacija ieškovui pranešė, kad viešo pirkimo komisija, vadovaudamasi Konkurso Sąlygų 8.5.3.punktu konkurso dalyvio UAB „ Švarinta“ pasiūlymą atmetė. Pasiūlymo atmetimo motyvas, kad pasiūlyme buvusi pridėta LR VRM Informatikos departamento pažyma Nr. 6-8-28R-104962“ Dėl įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų apie juridinį asmenį“ pateikta kartu su visais kitais pasiūlymo dokumentais yra sunumeruota, tačiau nesusiūta“.

12Ieškovas, nesutikdamas su tokiu viešo pirkimo komisijos sprendimu, 2007-09-14 pateikė pretenziją. Atsakovas 2007-09-19 raštu ieškovo pretenziją atmetė. Pretenzijos atmetimo motyvas – perkančioji organizacija privalo laikytis pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų visiems dalyviams vienodai ir negali jų keisti pirkimo proceso metu ir jas aiškinti nevienodai skirtingų viešo pirkimo dalyvių atžvilgiu bei taikyti skirtingus standartus skirtingiems dalyviams.

13Ieškovas mano, kad jo pašalinimas iš konkurso dalyvių yra nepagrįstas, todėl pareiškė ieškinį teisme ir prašo : panaikinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešo pirkimo komisijos 2007-09-11 sprendimą dėl konkurso dalyvio UAB „ Švarinta“ pasiūlymo atmetimo ir laikyti UAB „ Švarinta“ pasiūlymą priimtu.

14Ieškovas mano, kad, kadangi UAB „ Švarinta“ atstovas – direktorius Julius Meškys dalyvavo komisijos vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje, ir komisija jam jokių pastabų nepareiškė, tai laikytina, jog UAB „ Švarinta“ konkursinis pasiūlymas buvo laikomas tinkamu. Jei vienas iš konkursinio pasiūlymo priede nurodytų dokumentų- minėta VRM Informatikos departamento pažyma buvo sunumeruota, bet neprisiūta, tai komisija čia pat privalėjo UAB „ Švarinta“ atstovui liepti ištaisyti šį trūkumą , nes tokios pažymos 1 lapo prisiuvimas būtų užtrukęs 3-5 min. laiko. Viešųjų pirkimų įstatymo 31 str. 10d. viešojo pirkimo komisijai suteikta teisė leisti vokų su pasiūlymais atplėšimo metu posėdyje dalyvaujantiems tiekėjams viešai ištaisyti pasiūlymo susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma pašalinti posėdžio- vokų atplėšimo procedūros metu, kas nebuvo padaryta.

15Be to, ieškovas mano, kad viešojo pirkimo komisija, vykdydama pirkimo procedūras, privalo užtikrinti viešą interesą bei Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1d. nustatytų pirkimų principų laikymąsi, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 2d. nustatytu tikslu - įsigyti perkančiai organizacijai reikalingas prekes ir paslaugas už mažiausią kainą ir racionaliai naudoti tam skirtas lėšas. UAB „ Švarinta“ pasiūlė mažiausią perkamos paslaugos kainą, tačiau buvo perkančios organizacijos konkurso komisijos sprendimu, pašalinta iš konkurso dalyvių rato, o dotuojama savivaldybės įmonė „ Kelmės vietinis ūkis“ tapo pirmu numeriu pagal preliminarią pasiūlymų eilę.

16Dėl nurodytų aplinkybių, ieškovas mano, kad viešo pirkimo komisijos 2007-09-11 sprendimas dėl UAB „ Švarinta“ pateikto pasiūlymo atmetimo ir išiliminavimo ieškovo iš konkurso dalyvių sąrašo yra neteisėtas bei nepagrįstas , nes prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 31 str.10d., 3 str. 1d.,2d. 31 str. 5d. nuostatoms. Ieškovas mano, jog konkurso komisija pažeidė šio atviro konkurso Sąlygų 7dalies „ Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros“ 1.48p.reikalavimus, todėl, ieškovo manymu, šis komisijos sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas.

17Atsakovas – Kelmės rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutinka ir prašo ieškinį atmesti.

18Atsakovas sutinka , jog komisija privalo vadovautis LR Viešųjų pirkimų įstatymu ir Atviro Konkurso Sąlygomis, tačiau atsakovas mano, jog konkurso komisija būtent ir vadovavosi VPĮ 39 str. 2p., 28 str. 5d. ir Atviro Konkurso Sąlygų 4.1p. reikalavimais. Komisija, susirinkusi į pakartotinį posėdį 2007-09-10d. pastebėjo, kad ieškovo konkursinis pasiūlymas neatitinka VPĮ 28.5p. reikalavimų ir Atviro Konkurso Sąlygų 8.5.3.p reikalavimų: kad visi konkursinio pasiūlymo lapai turi būti susiūti ir sunumeruoti. Pasiūlymų pateikimo sąlygos visiems konkurso dalyviams turi būti vienodos ir komisija negali nė vienam iš dalyvių nustatyti išskirtines pasiūlymo pateikimo sąlygas, todėl, nustačiusi ieškovo pasiūlyme defektą, kurį pastebėjo tik antro posėdžio metu, tai yra 2007-09-10d., jau neturėjo galimybės ieškovo pasiūlymą laikyti tinkamu, todėl jo pasiūlymą atmetė. Vokų atplėšimo procedūros metu , tai yra 2007-09-06d. posėdyje ieškovo pasiūlymo susiuvimo defektas nebuvo pastebėtas, todėl, to nepastebėjus, nebuvo paprašyta ką nors taisyti. Visi keturi pasiūlymai buvo tik vizualiai apžiūrėti, o išsamų pasiūlymų vertinimą komisija atliko tik 2007metų rugsėjo 10 dieną ir 2007-09-11 apie ieškovo pasiūlymo atmetimą tuoj pat pranešė ieškovui raštu.

19Atsakovas mano, kad ieškovas pats privalo rūpintis tinkamu savo pasiūlymo pateikimu, ko jis pats nepadarė, o komisija įvykdė visas jai deleguotas VPĮ ir Atviro Konkurso Sąlygose nustatytas pareigas.

20Apžiūrėjus ieškovo pasiūlymą, buvo nustatyta, jog pažyma iš VRM Informatikos departamento yra sunumeruota, bet nesusiūta. Dėl šio defekto, kurį komisija pastebėjo ne iš karto, o vėliau, tai yra tik 2007-09-10, komisija padarė išvadą, kad šis konkursinis ieškovo pasiūlymas yra netinkamas, todėl jį atmetė.

21Atsakovas prašo ieškovo ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą. Atsiliepimą į ieškinį išdėsto raštu.( b.l. 64-67).

22Tretysis asmuo UAB „ Švaros diena“ pateikė raštu atsiliepimą į ieškinį, kuriame pritaria atsakovo nuomonei, jog Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešo pirkimo komisijos 2007-09-11 sprendimas, kuriuo konkurso dalyvio UAB „ Švarinta“ pasiūlymas buvo atmestas, yra pagrįstas ir nėra pagrindo jį naikinti.

23Šio trečio asmens nuomone, VPĮ 28 str. 5d. numato pasiūlymų formos reikalavimus. Tai imperatyvūs reikalavimai visiems konkurso dalyviams. Komisija vokų atplėšimo metu nepastebėjo, kad vienas iš ieškovo 75 pasiūlymo lapų yra neįsiūtas. Vėliau perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti ar leisti pakeisti pasiūlymo, kuris jau yra pateiktas atviro konkurso metu. Taigi, viena, iš pasiūlymo atmetimo sąlygų ir buvo pasiūlymo neatitikimas pirkimo dokumentų reikalavimams.

24Vėliau, kaip mano šis tretysis asmuo, Kelmės savivaldybės administracija jau neturėjo galimybės panaikinti komisijos 2007-09-11 sprendimo, nes tuo būtų buvę pažeisti VPĮ 39 str. 1d reikalavimai, bei VPĮ įtvirtinti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principai, o taip pat kitų konkurso dalyvių teisėti interesai. Dėl šių motyvų prašo ieškovo ieškinį atmesti.

25Trečiojo asmens savivaldybės įmonės „ Kelmės vietinis ūkis“ atstovas prašo ieškovo ieškinį atmesti. Atstovas mano, kad pats konkurso dalyvis privalo rūpintis savo konkursinio pasiūlymo pateikimo tinkamumu ir šį pasiūlymą pats kelis kartus patikrinti, peržiūrėti ir įsitikinti jo tinkamumu. Tai buvo ieškovo pareiga, kurios jis tinkamai neatliko. Kaltę versti komisijai yra nepagrįsta. Mano, jog ieškovo pretenzijos nepagrįstos ir sudaro betikslius trukdymus organizuojant atliekų tvarkymo darbą Kelmės rajone.

26Ieškinys tenkintinas.

27Teismas, spręsdamas teisinį ginčą dėl viešo konkurso teisinių santykių ne visa apimtimi, o tik inicijuoto ginčo ribose, patikrina, ar tinkamai buvo atlikta konkursinių pasiūlymų pateikimo ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros tiek faktų vertinimo, tiek teisės taikymo aspektais. Šiuos klausimus reguliuoja LR Viešųjų pirkimų įstatymo 31 str., 32 str., 33 str., 28 str. nuostatos( toliau VPĮ) bei šio Kelmės rajono savivaldybės administracijos Atviro Konkurso Sąlygos “ Dėl Kelmės rajono komunalinių atliekų surinkimo, rūšiavimo, parengimo perdirbti, išrūšiuotų atliekų perdavimo jų tvarkytojams ir komunalinių atliekų pervežimo į Šiaulių regioninį sąvartyną paslaugų pirkimo“( toliau vadinamos Atviro Konkurso Sąlygos).

28Teismas, išklausęs šalių paaiškinimų bei konkurso komisijos narių parodymų teismo posėdyje (liudytojų T. B., A. J., G. K., A. P., A. S. parodymų), bei susipažinęs su pirkimo komisijos posėdžio protokolu 2007m. rugsėjo 6d. Nr. VK-354, ( b.l. 115-117), nustatė faktą, jog vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūra vyko 2007m. rugsėjo 6 dieną savivaldybės salėje. Gauti keturi tiekėjų pasiūlymai. Visi jie pateikti savalaikiai, pateikti vokuose dokumentų pagrindu (ne elektroninėmis priemonėmis). Vokus atplėšė komisijos narys A. S.. Visi keturi tiekėjų pasiūlymai pripažinti tinkamais, nes padaryta išvada protokole:“ Vokai yra užklijuoti, antspauduoti, bei mechaniškai nepažeisti“. Visų keturių tiekėjų pasiūlymų patikra atlikta pagal tokius kriterijus: nurodytas ir suskaičiuotas pasiūlymo su priedais lapų skaičius. Pvz.: UAB „ Švarinta“ pasiūlymas nurodyta , kad pateiktas 75 lapų atimtimi. Vėliau visi pasiūlymai patikrinti: ar pasiūlymas paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo antspaudu ir parašu. Prie UAB „ Švarinta“ pasiūlymo pažymėta „ Taip“. Toliau patikrinta, ar pasiūlymo lapai( su priedais) susiūti ir sunumeruoti. UAB „ Švarinta“ pasiūlymas šioje grafoje nurodytas su atžyma“ Taip“. Pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje pasirašė visi posėdyje dalyvavę komisijos nariai. Ties UAB „ Švarinta“ pasiūlymu nurodyta atžyma- „Taip“. Ar yra pasiūlymo galiojimą patvirtinantis dokumentas. Ties UAB „ Švarinta“ pasiūlymu atžymėta „ Taip“. Vėliau nurodoma, kad paskelbiama kiekvieno tiekėjo nurodyta kaina. Nustatyta, kad kainas paskelbė komisijos pirmininkas Algimantas Dambrauskas. Tiekėjo UAB „ Švarinta“ pasiūlyta paslaugos pirkimo kaina protokole užfiksuota mažiausia. Posėdžio metu pastabų, pasiūlymų, pageidavimų – nepareikšta. Taigi, šio posėdžio metu komisijai deleguotas uždavinys- patikrinti pateiktų pasiūlymų atitiktį Atviro Konkurso Sąlygų reikalavimams formos arba formaliaja prasme. Pagal komisijos protokolą, seka išvada, jog konkurso dalyvio UAB „ Švarinta“ pateiktasis pasiūlymas vokų atplėšimo procedūroje buvo laikomas tinkamu, todėl priimtas. Komisijos narių paaiškinimai, jog komisija nepajėgi šio posėdžio metu patikrinti kiekvieno tiekėjo pateikto pasiūlymo visus lapus, vertintina kritiškai. Tiekėjo pasiūlymų atitiktį formaliems dokumentų pateikimo reikalavimams komisija privalo patikrinti būtent vokų atplėšimo proceso metu, ką nurodo ir minėtas posėdžio protokolas. Jei komisija ir visi jos nariai vienos pažymos neprisiuvimo defekto nematė, tai vertinama, kaip netinkamu komisijos darbu, nepakankamu atidumu, atliekant privalomas komisijai deleguotas funkcijas. VPĮ 31 str. 10p. numato, kad vokų atplėšimo metu komisija gali leisti posėdyje dalyvaujantiems tiekėjams viešai ištaisyti komisijos pastebėtus jų pasiūlymo susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu. UAB „ Švarinta“ atstovas dalyvavo posėdyje ir toks vienos pažymos, kuri nurodyta UAB „Švarinta“ pasiūlymo pridedamų dokumentų sąraše su data ir numeriu, yra sunumeruota su visais kitais šio tiekėjo pasiūlyme nurodytais dokumentais ir atitinka bendrąjį lapų skaičių 75, tačiau liko neprisiūta, leisti ištaisyti šį įsiuvimo defektą, kuris yra formalus, ištaisyti čia pat vietoje, tačiau tokia galimybė šiam mažiausią kainą pasiūliusiam tiekėjui buvo atimta, kadangi komisija dirbo ir savo darbą atliko neatidžiai, nerūpestingai. Minėta neįsiūta pažyma iš VRM Informatikos departamento yra žinios apie tiekėjo teistumą. Komisijos pareiga yra ne formaliai sudaryti kliūtis konkurso dalyvių pasiūlymų pateikimui, o pateiktuosius pasiūlymus atidžiai apžiūrėti ir juos įvertinti. Jeigu komisijai kėlė abejonių minėta VRM Informatikos departamento pažyma, jos neįsiuvimas, jos galiojimas 30dienų laiko intervalo požiūriu, tai komisija turi teisę bei pareigą pati užklausti šį VRM registro duomenis tvarkantį subjektą dėl tokių duomenų patikslinimo arba pareikalauti per protingą terminą patį tiekėją tokius patikslintus duomenis pateikti, tačiau tai nesudaro pagrindo visiškai atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą, kaip buvo padaryta po vokų atplėšimo procedūros 2007-09-11 šios komisijos sprendimu. Skundžiamu 2007-09-11 komisijos sprendimu, tiekėjo UAB „ Švarinta“ konkursinis pasiūlymas buvo visiškai atmestas, ir tai rodo, jog šis dalyvis yra visiškai išiliminuotas iš konkurso dalyvių sąrašo, nors jo konkursinis pasiūlymas vokų atplėšimo metu tos pačios komisijos buvo priimtas ir pripažintas tinkamu. Perkančios organizacijos pasiūlymų atmetimą reglamentuoja VPĮ 33 straipsnio nuostatos.( kai nustatyta, jog pasiūlymą pateikęs tiekėjas turi neišnykusį ir nepanaikintą teistumą už išvardintas nusikalstamas veikas, kai tiekėjas yra bankrutavęs, likviduojamas, kai jam iškelta bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teisminiu keliu, turi neišnykusį ir nepanaikintą teistumą už pažeidimus profesinėje veikloje ir kiti įsakmiai nurodyti VPĮ įstatymo 33 str. kriterijai.) Gi, neįsiūtoji VRM Informatikos departamento pažyma nurodo, jog UAB „ Švarinta“ nėra įtraukta į įtariamų ar teistų juridinių asmenų registrą. Taigi, šio tiekėjo kvalifikaciją patvirtinančių teistumo aspektu papildomu duomenų patikra komisijai net nebuvo reikalinga. Jei komisija laikė, jog šios pažymos galiojimo 30dienų laikas yra pasibaigęs, tai privalėjo tiekėjui pasiūlyti per protingą trumpiausią laiką pateikti naują pažymą iš šio subjekto arba pati padaryti paklausimą. Tačiau to perkančios organizacijos komisija nedarė, o visumoje ieškovo pasiūlymą atmetė.

29LR PVĮ 32 str. 6d. numato kandidato pasiūlymo atmetimą, kai tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba , jei dalyvis perkančios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų neišsamių ir netikslių duomenų apie savo kvalifikaciją. Šiuo gi atveju, komisija net nevertino UAB „ Švarinta“ atitikties kvalifikaciniams reikalavimams, neprašė jų tikslinti ( nors jokių duomenų dėl šio juridinio asmens teistumo nebuvo pateikta visiškai) , o jo konkursinį pasiūlymą atmetė. Laikyti, jog konkurso dalyvis UAB „ Švarinta“ neatitinka minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, nėra teisinio pagrindo, todėl teismas, daro išvadą, jog konkurso komisija, atmesdama UAB „ Švarinta“ konkursinį pasiūlymą, kas buvo padaryta 2007-09-11 pranešimu- sprendimu, netinkamai taikė ir aiškino LR VPĮ 31 str. 5d., 10d. nuostatas, pažeidė VPĮ 3 str. 1d,2d. nustatytus principus bei Atviro Konkurso Sąlygų 7dalies 1.48 p. ir 9 dalies – pasiūlymų vertinimas pagal mažiausios kainos kriterijų, reikalavimus. Dėl nurodytų argumentų, konkurso komisijos 2007-09-11 sprendimas pripažintinas neteisėtu, nepagrįstu, todėl naikintinas. Kadangi VPĮ nuostatos konkursinių pasiūlymų priėmimo ir jų vertinimo pareigą deleguoja tik perkančios organizacijos komisijai( bet ne teismui), tai, minėtą komisijos sprendimą panaikinus, minėtos paslaugos pirkimo procedūros grąžintinos svarstyti komisijai iš naujo nuo pasiūlymų priėmimo stadijos, nes vertinti, ar yra tinkamas ar netinkamas konkursinis pasiūlymas nėra teismo prerogatyva.

30Viešųjų pirkimų Tarnyba prie LR Vyriausybės pateikė byloje nepriklausomą išvadą ( b.l. 83-86), dėl šio viešo pirkimo Sąlygų atitikties įstatymo normoms, nurodė prieštaravimus ir klaidas, bei plačiau atliko Konkurso Sąlygų vertinimą visumoje, tačiau teismas negali išeiti už ieškinio ribų, todėl teisme nagrinėjamo ginčo objektu yra ne visos minėto Konkurso Sąlygos , o tik konkurso komisijos sprendimo dėl tiekėjo UAB „ Švarinta“ konkursinio pasiūlymo atmetimo teisėtumas bei pagrįstumas. Teismas remiasi tik šios Tarnybos Nepriklausomos išvados 11 dalies 2p. 3p. 4p. bei baigiamosiomis nuostatomis( b.l. 85-86) ir sutinka, jog šio konkurso komisijos priimtas sprendimas atmesti mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo UAB „ Švarinta“ pasiūlymą, kai pati perkančioji organizacija, tikrindama pasiūlymus pati neįvykdė VPĮ 31 str. 5 dalies ir 10 dalies reikalavimų, neužtikrina viešųjų pirkimų principų bei tikslų laikymosi, kas numatyta VPĮ 3 str. 1d., ir 2d. ir sukėlė abejonių dėl protekcionizmo egzistencijos be teisėto pagrindo išiliminavusi mažiausią kainą pasiūliusį tiekėją ir pirmu eilėje įrašiusi vietinę organizaciją - Kelmės savivaldybės įmonę „ Kelmės vietinis ūkis“. Toks tiekėjų pasiūlymų priėmimas ir jų vertinimas pripažintinas neteisėtu.

31Šaliai, kurios naudai yra priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. ( LR CPK 93 str. 1d. ). Kadangi ieškinys tenkinamas, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui,t.y.112 Lt žyminio mokesčio ir 602 Lt atstovavimo išlaidų, kas sudaro : 714 Lt.

32Iš atsakovo priteistinos ir procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei. LR CPK 92 str., 88 str. 1d. 3p.

33Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260 str.

Nutarė

34Ieškinį patenkinti.

35Panaikinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešo pirkimo komisijos 2007-09-11 sprendimą dėl konkurso dalyvio UAB „ Švarinta“ pasiūlymo atmetimo.

36Viešo pirkimo procedūras grąžinti svarstyti Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijai nuo tiekėjų pasiūlymų priėmimo stadijos.

37Šiam teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikiną apsaugos priemonę- panaikinti viešo pirkimo procedūros sustabdymą dėl Kelmės rajono komunalinių atliekų surinkimo, rūšiavimo, parengimo perdirbti, išrūšiuotų atliekų perdavimo jų tvarkytojams ir komunalinių atliekų pervežimo į Šiaulių regioninį sąvartyną paslaugų pirkimo.

38Priteisti iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos ( kodas 188768730, adresas: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė) 714 Lt( septyni šimtai keturiolika litų) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „ Švarinta“, ir 184 Lt( vienas šimtas aštuoniasdešimt keturis litus) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

39Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
1. 2007m. gruodžio 20d., Šiauliai,... 2. Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjai Jolantai Badaugienei,... 3. sekretoriaujant Violetai Paskočinienei,... 4. dalyvaujant ieškovo atstovams Juliui Meškiui, advokatui Petrui Labanauskui,... 5. trečiojo asmens – savivaldybės įmonės „ Kelmės vietinis ūkis“... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 8. 2007m. birželio 14d. Kelmės rajono savivaldybės administracija paskelbė... 9. Ieškovas UAB „ Švarinta“ iki nustatyto termino pateikė savo konkursinį... 10. Ieškovo UAB „ Švarinta“ atstovas dalyvavo vokų atplėšimo procedūroje,... 11. 2007-09-11 raštu Kelmės rajono savivaldybės administracija, kaip... 12. Ieškovas, nesutikdamas su tokiu viešo pirkimo komisijos sprendimu, 2007-09-14... 13. Ieškovas mano, kad jo pašalinimas iš konkurso dalyvių yra nepagrįstas,... 14. Ieškovas mano, kad, kadangi UAB „ Švarinta“ atstovas – direktorius... 15. Be to, ieškovas mano, kad viešojo pirkimo komisija, vykdydama pirkimo... 16. Dėl nurodytų aplinkybių, ieškovas mano, kad viešo pirkimo komisijos... 17. Atsakovas – Kelmės rajono savivaldybės administracija su ieškiniu... 18. Atsakovas sutinka , jog komisija privalo vadovautis LR Viešųjų pirkimų... 19. Atsakovas mano, kad ieškovas pats privalo rūpintis tinkamu savo pasiūlymo... 20. Apžiūrėjus ieškovo pasiūlymą, buvo nustatyta, jog pažyma iš VRM... 21. Atsakovas prašo ieškovo ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą. Atsiliepimą į... 22. Tretysis asmuo UAB „ Švaros diena“ pateikė raštu atsiliepimą į... 23. Šio trečio asmens nuomone, VPĮ 28 str. 5d. numato pasiūlymų formos... 24. Vėliau, kaip mano šis tretysis asmuo, Kelmės savivaldybės administracija... 25. Trečiojo asmens savivaldybės įmonės „ Kelmės vietinis ūkis“ atstovas... 26. Ieškinys tenkintinas.... 27. Teismas, spręsdamas teisinį ginčą dėl viešo konkurso teisinių santykių... 28. Teismas, išklausęs šalių paaiškinimų bei konkurso komisijos narių... 29. LR PVĮ 32 str. 6d. numato kandidato pasiūlymo atmetimą, kai tiekėjo... 30. Viešųjų pirkimų Tarnyba prie LR Vyriausybės pateikė byloje nepriklausomą... 31. Šaliai, kurios naudai yra priimtas teismo sprendimas, jos turėtas... 32. Iš atsakovo priteistinos ir procesinių dokumentų siuntimo išlaidos... 33. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260 str.... 34. Ieškinį patenkinti.... 35. Panaikinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešo pirkimo... 36. Viešo pirkimo procedūras grąžinti svarstyti Kelmės rajono savivaldybės... 37. Šiam teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikiną apsaugos priemonę-... 38. Priteisti iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos ( kodas 188768730,... 39. Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...