Byla A-214-261/2017

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Ramutės Ruškytės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens A. J. prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidų administracinėje byloje Nr. A-214-261/2017 pagal pareiškėjo P. P. T. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo P. P. T. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamai Plungės ir Rietavo skyriaus, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant A. J., uždarajai akcinei bendrovei „Eurometras“, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai, dėl sprendimų panaikinimo atlyginimą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas P. P. T. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą su skundu (I t., b. l. 5-10), prašydamas panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovas, NŽT) Plungės ir Rietavo skyriaus (toliau – ir Skyrius) vedėjo 2014 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. 36 VĮ-(14.36.2.)-1210 (toliau – ir skundžiamas įsakymas) ir 2014 m. liepos 17 d. sprendimą Nr. 36SK-(14.36.110.)-688 (toliau – ir skundžiamas sprendimas).

6Nurodė, kad skundžiamu įsakymu, atsižvelgiant į UAB „Eurometras“ atliktus žemės sklypo kadastrinius matavimus, patikslintas kaimyninio žemės sklypo (priklausančio trečiajam suinteresuotam asmeniui A. J.), su kuriuo ribojasi pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, (ginčo sklypo) plotas ir ribos, pakeičiant įsakymą, kuriuo suprojektuotas šis sklypas. Skundžiamu sprendimu patvirtinti ginčo sklypo kadastro duomenys, nustatyti pagal UAB „Eurometras“ matininko 2014 m. vasario 14 d. parengtą žemės sklypo kadastro duomenų bylą. Pareiškėjo manymu, skundžiami įsakymas ir sprendimas priimti pažeidžiant teisės normų reikalavimus, šie aktai tiesiogiai pažeidžia jo teises ir teisėtus interesus, nes už ginčo sklypo ribos pareiškėjo sklype pažymėtas 4 m pločio kelias, dėl ko pareiškėjas priverstas keisti savo sklypo ribą ir taip sumažinti savo sklypo plotą 194 kv. m.

7Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama Plungės ir Rietavo skyriaus, atsiliepime į pareiškėjo skundą (I t., b. l. 129-137) su juo nesutiko ir prašė atmesti jį kaip nepagrįstą.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo A. J. atsiliepime į pareiškėjo skundą (I t., b. l. 119-125) su juo nesutiko ir prašė atmesti jį kaip nepagrįstą.

9Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu (II t., b. l. 97-110) pareiškėjo skundą atmetė.

10Pareiškėjas P. P. T. pateikė apeliacinį skundą (II t., b. l. 113-117), kuriame prašė panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.

11Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama Plungės ir Rietavo skyriaus, atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (II t., b. l. 131-134) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemaitijos nacionalinio parko direkcija atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (II t., b. l. 124) nurodė, jog kadangi šis apeliacinis skundas neturi įtakos Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos interesams, prašė teismo šį apeliacinį skundą nagrinėti savo nuožiūra.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Eurometras“ atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (II t., b. l. 126-128) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo A. J. atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (II t., b. l. 136-139) prašė jo netenkinti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. gegužės 16 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-214-261/2017 (II t., b. l. 146-160) pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė, o Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimą paliko nepakeistą.

16II.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo A. J. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2017 m. gegužės 26 d. pateikė prašymą (II t., b. l. 178-179) priteisti iš pareiškėjo jo naudai 500 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

18Prašyme nurodo, kad jo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo išlaidos – 500 Eur.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20III.

21Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ir ABTĮ) (2016 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XII-2399). Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, kuri nustato šio įstatymo įgyvendinimo tvarką, teisėjų kolegija pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo išnagrinėjo atsižvelgdama į Administracinių bylų teisenos įstatymo, įsigaliojusio nuo 2016 m. liepos 1 d., nustatytas procesines taisykles.

22Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Vadovaujantis ABTĮ 40 straipsnio 3 dalimi, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi tokias pačias teises į išlaidų atlyginimą, kaip ir proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas. Be to, ABTĮ 40 straipsnio 5 dalis numato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota proceso šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu (ABTĮ 41 str. 1 d.).

23Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio l dalyje reglamentuojama, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) (nauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija, įsigaliojusi nuo 2015 m. kovo 20 d.).

24Nagrinėjamu atveju nėra ginčo, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. gegužės 16 d. nutartimi, kurioje galutinai išspręstas ginčo klausimas, iš esmės buvo apgintos trečiojo suinteresuoto asmens A. J. teisės, todėl jis turi teisę reikalauti apeliacinės instancijos teismo priteisti išlaidų, be kita ko, ir atstovavimo išlaidų atlyginimą.

25Nustatyta, kad trečiąjį suinteresuotą asmenį A. J., kaip ir nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, taip ir apeliacinėje instancijoje (surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą), atstovavo advokatė Loreta Gončiarovienė (II t., b. l. 140). Patirtoms išlaidoms pagrįsti A. J. pateikė 2015 m. gruodžio 14 d. pinigų priėmimo kvitą Serija LAT Nr. 718663 (II t., b. l. 181), kuris patvirtina, jog už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą jis advokatei L. Gončiarovienei sumokėjo 500 Eur.

26Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2015 m. antrąjį ketvirtį (už praėjęs ketvirtis atsiliepimo į apeliacinį skundą 2015 m. lapkričio mėn. rengimo metu) sudarė 713,9 Eur, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

27Nustatant priteistiną užmokesčio dydį už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą, taikytinas Rekomendacijų 8.11 punktas, pagal kurį už atsiliepimą į apeliacinį skundą maksimalus užmokesčio dydis yra 928,07 Eur (1,3 x 713,9 Eur (už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) = 928,07 Eur). Trečiasis suinteresuotas asmuo A. J. šiuo atveju už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą iš viso prašo 500 Eur, t. y. sumos, neviršijančios maksimalios galimos atlyginimo už šio procesinio dokumento parengimą sumos.

28Atsižvelgusi į administracinėje byloje suteiktų teisinių paslaugų pobūdį, pareiškėjo skundo turinį, sprendžiamo teisinio klausimo naujumą, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog trečiojo suinteresuoto asmens prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo tenkintinas ir jam iš pareiškėjo priteistinas 500 Eur su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme susijusių išlaidų atlyginimas.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

30trečiojo suinteresuoto asmens A. J. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkinti.

31Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui A. J. iš pareiškėjo P. P. T. 500 Eur (penkių šimtų eurų) su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme susijusių išlaidų atlyginimą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas P. P. T. (toliau – ir pareiškėjas)... 6. Nurodė, kad skundžiamu įsakymu, atsižvelgiant į UAB „Eurometras“... 7. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. J. atsiliepime į... 9. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu... 10. Pareiškėjas P. P. T. pateikė apeliacinį skundą (II... 11. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemaitijos nacionalinio parko direkcija... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Eurometras“... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. J. atsiliepime į... 15. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. gegužės 16 d. nutartimi... 16. II.... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. J. Lietuvos... 18. Prašyme nurodo, kad jo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro atsiliepimo į... 19. Teisėjų kolegija... 20. III.... 21. Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos... 22. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalį, proceso... 23. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio l dalyje... 24. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio... 25. Nustatyta, kad trečiąjį suinteresuotą asmenį A. J.,... 26. Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio... 27. Nustatant priteistiną užmokesčio dydį už atsiliepimo į apeliacinį... 28. Atsižvelgusi į administracinėje byloje suteiktų teisinių paslaugų... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41... 30. trečiojo suinteresuoto asmens A. J. prašymą dėl... 31. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui A. J. iš... 32. Nutartis neskundžiama....