Byla A2.3.-367-958/2015
Dėl pagal LR Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 38 p. 2 ir 5 papunkčius yra šių gaminių importuotoja. Importo ir išleidimo į LR vidaus rinką patvirtina sąskaitos – faktūros, pardavimo sutartys bei 2015-03-16 direktoriaus paaiškinimas

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja K. L., sekretoriaujant Kristinai Stasiškei, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam S. K. (gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant), dalyvaujant Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau- Institucija) atstovei K. M., išnagrinėjusi S. K., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), lietuvio, Lietuvos Respublikos piliečio, ( - ), gyv. ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

22015 metų kovo 12-20 dienomis, atlikus ( - ) patikrinimą, kurio vadovas yra S. K. nustatyta, kad bendrovė 2014 metais importavo ir į LR vidaus rinką išleido 20 M1 klasės automobilių, iš jų 3 su įmontuotais akumuliatoriais (toliau – gaminiai), todėl pagal LR Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 38 p. 2 ir 5 papunkčius yra šių gaminių importuotoja. Importo ir išleidimo į LR vidaus rinką patvirtina sąskaitos – faktūros, pardavimo sutartys bei 2015-03-16 direktoriaus paaiškinimas.

3Bendrovės direktorius S. K. būdamas veiklos organizatoriumi privalėjo Gamintojų ir importuotojų sąvade registruotis, kaip akumuliatorių importuotojas nuo pirmo išleidimo į LR vidaus rinką, t.y. nuo 2014-03-18, kaip tai nustatyta Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių I punkte. Taip pat būdamas direktoriumi nesudarė išleidžiamų į LR vidaus rinką gaminių sąrašų ir nevedė apskaitos arba neorganizavo šių darbų, kaip tai numatyta Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų tiekimo II skyriaus 3 ir 4 punktuose, o taip pat nevykdė LR Atliekų tvarkymo įstatymo 8-2 skirsnio, 344 str. 2, 3 ir 4 d. nustatytų pareigų: neorganizavo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimui netinkamų transporto priemonių (ENTP), kurias sudarė LR vidaus rinkai verslo tikslais tiektos transporto priemonės, neužtikrino, kad išleisdamas į LR vidaus rinką gaminius, kurie pasibaigus jų galiojimo laikui tampa ENTP, ne mažiau kaip 1 ENTP priėmimo vietos kiekvienoje apskrityje buvimo ir organizuoti tokiose vietose priimtų ENTP perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui. Taip pat nevykdė 8-4 skirsnio, 3415 str. 9 d., akumuliatorių importuotojams nustatytų pareigų: neorganizavo automobiliams skirtų akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos, kad akumuliatorinės atliekos būtų tvarkomos nemokamai.

4Šiais veiksmais S. K. padarė administracinius teisės pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 5120 str. 5 d., 86 str.

5Iš byloje esančių paaiškinimų matyti, kad S. K. kaltu prisipažino ir nurodė, kad dėl padarytų teisės pažeidimų nuoširdžiai gailisi. Pažeidimai padaryti iš teisės aktų reikalavimų nežinojimo, visi pažeidimai pašalinti.

6Institucijos atstovė K. M. teismo posėdžio metu parodė, kad S. K., ( - )“ direktorius, visus pažeidimus operatyviai pašalino, žalos gamtai nepadaryta.

7Be S. K. prisipažinimo, jo kaltė padarius administracinius teisės pažeidimus numatytus ATPK 5120 str. 5 d., 86 str., taip pat įrodyta: administracinio teisės pažeidimo protokolu, patikrinimo aktu Nr. (11-KD)-17, gamintojų ir importuotojų sąvado išrašu, PVM sąskaitomis – faktūromis ir transporto priemonių pirkimo - pardavimo sutartimis, ( - ) direktoriaus S. K. rašytiniais paaiškinimais.

8ATPK 30¹ straipsnio 1 dalies nuostatos leidžia skirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos. Sprendimas dėl nuobaudos švelninimo ar jos neskyrimo priimamas, įvertinus ATPK straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, ATPK 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais.

9Šioje byloje nustatyta S. K. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, numatyta ATPK 31 straipsnio 1 punkte (dėl padarytų pažeidimų kaltu prisipažino, nuoširdžiai gailisi). Kita, pažeidėjo atsakomybę lengvinančia, tačiau įstatyme neįtvirtinta aplinkybe, nagrinėjamu atveju pripažintina tai, kad S. K. pašalino patikrinimo metu nustatytus pažeidimus. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Vertinant pažeidimo pobūdį (pažeidimą padarė tik pradėjus automobilių prekybos verslą ir dėl įstatymų nežinojo, po bendrovės patikrinimo iš karto nustatytus pažeidimus pašalino, jokios žalos gamtai nepadarė), pažeidėjo asmenybę (neteistas, galiojančių administracinių nuobaudų už panašaus pobūdžio teisės pažeidimus neturi, dirba), matyti, kad S. K. padaryti pažeidimai yra atsitiktinio pobūdžio dėl įstatymų ar kitų teisės aktų nežinojimo. Be to, jo pažeidimai, lyginant jį su kitais tos pačios rūšies pažeidimais, nesukėlė pavojingų pasekmių. Todėl teismas konstatuoja, jog ATPK 20 straipsnyje numatyti administracinės nuobaudos tikslai S,Kiseliui gali būti pasiekti skiriant švelnesnes, nei įstatymu numatytos nuobaudos (ATPK 30¹str.).

10Vadovaudamasis ATPK 30¹str., 302 str., 224 str., 287 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

11S. K., pritaikius ATPK 30¹str., paskirti administracines nuobaudas:

12- pagal LR ATPK 5120 str. 5 d., – 150 eurų baudą,

13- pagal LR ATPK 86 str. – 50 eurų baudą,

14Vadovaujantis LR ATPK 33 str. 2 d. paskirtas nuobaudas subendrinti ir S. K. paskirti galutinę administracinę nuobaudą – 150 eurų baudą.

15Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo baudą per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo pranešimo apie skundą nepatenkinimo dienos privalo sumokėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento sąskaitą Nr. LT 85 7044 0600 0254 6370, esančią AB „SEB bankas“, įmokos kodas 40100.

16Išaiškinti pažeidėjui, kad nustatytu laiku nesumokėta bauda išieškoma ATPK 314 str. nustatyta priverstine tvarka, išieškant ir vykdymo išlaidas. Vadovaujantis ATPK 313 str. 3 d. pažeidėjas ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos turi teisę kreiptis į baudą paskyrusį teismą dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo.

17Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai